آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۶

وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت، در جلسه مورخ 20 /3 /1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 19414 /ت37258 هـ مورخ 11 /2 /1386، آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوب 1386/03/20

ماده 1

اراضی کشاورزی موضوع این آیین‌نامه، شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها و روستاهای موضوع مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ـ مصوب 1383ـ می‌باشد که مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار گرفته و یا به حالت آیش بوده است.

تبصره ـ تشخیص اراضی مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهادکشاورزی شهرستان است.

ماده 2

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها مزایای استفاده از این آیین‌نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساًَ یا از طریق شورای اسلامی شهرها و روستاها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده 3

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی، نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین‌نامه اقدام می‌نماید و فرم‌های مذکور را در اختیار وزارت یادشده قرار می‌دهد.

ماده 4

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالکیت اراضی موضوع این آیین‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌کند.

ماده 5

اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف ـ نسبت به اعزام نماینده و نقشه‌بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه با سوابق ثبتی و تبعیت از حدود مجاورین مبادرت نموده، پس از تنظیم صورت‌مجلس با قید حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقی ملک و ارزیابی آن، گزارش مربوط را جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارسال می‌کنند.

ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان ثبت اسناد و املاک و جهادکشاورزی و دادگستری محل، منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف می‌نمایند.

ج ـ چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم گردیده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه می‌یابد.

د ـ چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی، نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده 6

قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین‌نامه شامل حق‌الزحمه نماینده و نقشه‌بردار و کارکنان تنظیم اظهارنامه و صدور سند مالکیت و سایر هزینه‌های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی می‌باشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 7 

اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر املاک، سی درصد (30%) قیمت تمام شده صدور سند مالکیت ـ به شرح ماده (6) ـ را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب درآمد عمومی ردیف (140101) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز می‌کنند و در پایان هر ماه با امضای مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه‌های متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت می‌شود.

ماده 8

وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر شش ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به هیئت دولت ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 9 /5 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس ‌جمهور- پرویز داودی