آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه 21 /11 /1394 به پیشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394

ماده ۱ 

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.

پ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
1 –
ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391
2 –
اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است.

ت حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی.

ث حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانک های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.

تبصره تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی در ارتباط با تبدیل درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی به ارز با نرخ مرجع و تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز شرکت های دارویی که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نرخ مرجع قیمت ‌گذاری و توزیع شده ‌اند فاینانس ‌ها و وام ‌های غیرخودگردان، صرفاً با انجام راستی ‌آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی توسط حسابرس صورت می گیرد.

تبصره تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانک های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (2) بند (پ) ماده (1) و بند (ب) ماده (3) این آیین نامه که از حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانک های عامل متاثر نمی شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امکان پذیر است.

ج قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.

ماده ۲ 

بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.

ماده ۳ 

تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:

الف تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ب تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.

پ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ماده ۴ 

کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد.

تبصره ۱ حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.

تبصره ۲ حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.

تبصره ۳ حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

تبصره ۴ حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد.

ماده 5 

در خصوص کالاهای مشمول قیمت­ گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری