آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه 21 /4 /1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ب – دستگاه متقاضی : وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی.
پ – طرح های قابل واگذاری : طرح، پروژه و فعالیت هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می شود.

ماده 2

دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال می نماید.

ماده 3

طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 4

با پیش‌ بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

ماده 5

در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیر دولتی داده می ‌شود.

ماده 6

حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت مورد نظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره قیمت تمام شده در سال ‌های بعد متناسب با شاخص‌ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز می‌ شود.

ماده 7

در مواردی که طرح های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می‌ شود.

ماده 8

کالا و خدمت طرح‌ های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی ربط می گردد.

ماده 9

وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:
الف- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌ های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح‌ های قابل واگذاری.
ب- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌ های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.
پ- نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه‌ های متقاضی.
ت- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست‌ ها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه‌ های متقاضی.

ماده 10

 دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح ‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه ‌داری کل کشور می‌ باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور