آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب ۱۳۸۹

وزیران عضو کارگروه ‏تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 ‏- به استناد بند (12‏) ماد‏ه (61) قانون یاد شده و با رعایت تصویب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387، آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی

ماده ا

در صورت نقض ممنوعیت های موضوع ماده ‏(۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (۱۲‏) ماده (۶۱) قانون یادشده با حکم شورای رقابت و با توجه به عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده ‏میلیون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا یک میلیارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال محکوم خواهند شد.

تبصره – احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.

ماده 2

میزان جرایم نقدی برمبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل منجر به اخلال در رقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار در کوتاه ‏مدت و بلند مدت، تعدد و تکرار، زمان و مکان ارتکاب، طول مدت ارتکاب عمل ضد رقابتی و مبادرت به آن به صورت فردی یا جمعی تعیین خواهد شد.

ماده ۳

در صورت تعدد آثار عمل ارتکابی، شورای رقابت برای هر یک از اثرات عمل، مطابق ماده (۲) مجازات جداگانه وضع می نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 7 /2 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.