آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1369

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۹۸۸۷ مورخ ۹/۲/۱۳۶۸ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده ( ۹ ) قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه تصویبنامه ۱۳۶۸ آئیننامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۹,۰۳,۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۱ (اصلاحی ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)

موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون « الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه » مصوب ۱۳۶۸ نمی باشد.
۱-
حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه ، مشروط بر آنکه در مسیر تردد این قبیل از محصولات مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
۲ –
حمل و نقل کالا از مبداء یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن ، شهر یا بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاور وجود نداشته باشد.
۳ –
حمل و نقل کالا از روستا به محدوده نزدیکترین شهر ( وبالعکس ) با حداکثر فاصله بیست ( ۲۰ ) کیلومتر.برای وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد، مشروط به آنکه در مسیر تردد آنها مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد
۴ –
حمل و نقل کالا از شهر تا شعاع حداکثر پانزده ( ۱۵ ) کیلومتر خارج از محدوده آنها.
۵ –
حمل و نقل کالا با وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد.

تبصره ۱ (منسوخه ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)برای وسائل نقلیه باربری با ظرفیت بالاتر از دو تن ، صدور و استفاده از بارنامه الزامی است

تبصره (اصلاحی ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق مانع از اقدام ذینفع در زمینه صدور و استفاده از اوراق و اسناد دیگری که کاشف حقوق مالکیت و موارد نظیر آن باشد ، نخواهد بود.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۳). موارد زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب ۱۳۶۸- نمی باشد:
۱-
وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ ها و سازمان‌ های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می ‌نمایند.
۲-
وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ ها و سازمان‌ های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک های اقماری آن، شرکت‌ ها، کارخانه‌ ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می‌ نمایند.

تبصره ۱(الحاقی ۰۴ˏ۰۶ˏ۱۳۹۴)وسایل نقلیه عمومی مسافربری تحت نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان‌ های وابسته به آن باید تحت پوشش شرکت‌ های حمل و نقل درون شهری دارای پروانه از شهرداری فعالیت نمایند.

تبصره ۲(الحاقی ۰۴ˏ۰۶ˏ۱۳۹۴)در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می ‌شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت ‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۳(الحاقی ۰۴ˏ۰۶ˏ۱۳۹۴)مشخصات فنی، ایمنی و بهره برداری وسایل نقلیه عمومی مسافربری درون شهری موضوع این بند بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سلامت شغلی رانندگان طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی