آئین نامه گذرگاههای راه آهن مصوب 1337

آئین نامه گذرگاههای راه آهن مصوب ۱۳۳۷,۰۷,۳۰

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۷ /۳۷ بنا به پیشنهاد شماره……وزارت راه (ائین نامه گذرگاههای راه اهن) مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره را تصویب نمودند ائین نامه مزبور از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد.

نخست وزیر