آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب 1360

آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۶۰,۰۷,۱۹

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵۰۵/۲ مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۹ وزارت راه و ترابری در اجرای تبصره ماده واحده “‌قانون تفویض‌اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی کشوری مصوب ۵۹/۱۲/۲۷” آئین‌نامه شورایعالی هواپیمائی کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده ۱ 

شورایعالی هواپیمائی کشوری در اولین جلسه از بین اعضاء یکنفر رئیس و یکنفر نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود که تجدید ‌انتخاب آنها بلامانع است. در غیاب رئیس شورا اداره جلسات با نایب رئیس است.

ماده ۲ 

در صورتیکه رئیس یا نایب رئیس قبل از انقضاء مدت فوت شود یا از مقام خود استعفاء دهد یا به سبب قانونی عضویت در شورا را از دست بدهد، ‌شورا از بین اعضاء خود دیگری را برای آن سمت بجای عضو مزبور برای بقیه مدت انتخاب خواهد نمود.

ماده ۳ 

فرد مطلع سازمان هواپیمائی کشوری عضو شورا، سمت دبیری شورا را نیز خواهد داشت دعوت و ترتیب جلسات، انجام امور اداری و تنظیم صورتجلسات شورایعالی، با نظر رئیس سازمان و در غیاب وی نایب رئیس، از وظایف دبیر شورا است.

ماده ۴ 

برای تعیین نماینده مؤسسات هواپیمائی داخلی در شورا، رئیس سازمان هواپیمائی کشوری از کلیه مؤسسات هواپیمائی داخلی دعوت مینماید.
‌در صورتیکه در اولین جلسه اکثریت حاصل نشود، این دعوت برای جلسه دیگری بفاصله پانزده روز از جلسه اول تجدید میشود و انتخاب نماینده ‌مؤسسات هواپیمائی داخلی با رأی اکثریت حاضر در جلسه بعمل میآید.
‌مادام که مؤسسه یا شرکت هواپیمائی داخلی، منحصر به یک مؤسسه یا شرکت است رعایت این ماده ضرورت ندارد و فقط در صورت لزوم از نماینده مؤسسه یا‌شرکت مزبور و یا مؤسسات هواپیمائی مربوط دیگر جهت حضور در جلسات شورا دعوت خواهد شد. شرکت هواپیمائی ملی ایران از شمول این ماده خارج و‌مشمول حکم قسمت اخیر بند ۵ “‌قانون تفویض اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی کشوری” است.

ماده ۵ 

شورایعالی هواپیمائی کشوری، هر ماه لااقل یکمرتبه تشکیل جلسه خواهد داد. در صورت احتیاج ممکن است بدعوت رئیس، جلسات اضافی هم ‌تشکیل شود و جلسه موقعی رسمیت خواهد داشت که لااقل چهارنفر از اعضاء صاحب رأی شورا که رئیس یا نایب رئیس جزء آنها باشد در جلسه حضور داشته‌باشند. تصمیمات شورا وقتی معتبر است که لااقل چهار نفر از اعضاء صاحب رای حاضر در جلسه رای موافق داده باشند.

ماده ۶ 

در جلسات شورایعالی هواپیمائی کشوری اخذ رای علنی است مگر در مواردیکه رئیس جلسه غیر علنی بودن رای را ضروری تشخیص دهد که در‌اینصورت رای مخفی گرفته خواهد شد.

ماده ۷ 

اموریکه به شورایعالی هواپیمائی کشوری ارجاع و یا بوسیله اعضاء جهت طرح در شورا پیشنهاد میشود، بوسیله رئیس شورا در دستور جلسه ‌قرار خواهد گرفت و باید لااقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل شورا بوسیله دبیر شورا باطلاع اعضاء و در صورت لزوم مدیر عامل شرکت هواپیمائی ملی‌ ایران و نماینده مؤسسات هواپیمائی داخلی رسیده باشد.

ماده ۸ 

در صورتیکه اکثریت اعضاء شورا، با قید فوریت، موضوعی را برای طرح در شورا پیشنهاد نمایند رئیس آن موضوع را در دستور اولین جلسه شورا قرار‌خواه داد و اگر در جلسه باشد در همان جلسه مطرح میشود.

ماده ۹ 

اگر موضوعی در شورایعالی هواپیمائی کشوری مطرح و رد شده باشد آن موضوع تا شش ماه قابل طرح مجدد در شورا نخواهد بود مگر در صورتیکه ‌به تشخیص پنج نفر از اعضاء، علل و موجبات جدیدی طرح مجدد موضوع را در شورا ایجاب نماید و یا نخست وزیر طرح مجدد آن موضوع را لازم تشخیص‌دهد.

ماده ۱۰ 

مصوبات و تصمیمات شورایعالی هواپیمائی کشوری بامضاء رئیس شورا بسازمان هواپیمائی کشوری اعلام خواهد شد و سازمان هواپیمائی ‌کشوری اقدامات لازم را در اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بعمل میآورد.

ماده ۱۱ 

برای هر جلسه شورایعالی هواپیمائی کشوری صورت جلسه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن خلاصه مذاکرات، نظرات و تصمیمات جلسه ذکر شده و‌به امضای حاضرین در جلسه می‌رسد.

ماده ۱۲ 

سازمان هواپیمائی کشوری مکلف است کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق مربوطه را که برای انجام وظایف مقرر، مورد احتیاج شورا باشد تهیه و در ‌اختیار شورا بگذارد. سازمانها و مؤسسات ذیربط مکلفند اطلاعات و اسناد و اوراق مورد نظر شورا را در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار دهند.

ماده ۱۳ 

رئیس شورایعالی هواپیمائی کشوری باید در نیمه دوم آبانماه هر سال گزارش سالانه فعالیت‌ها و همچنین پیشنهادات شورا را به نخست‌وزیر تقدیم ‌نماید.

ماده ۱۴ 

آیین نامه شورایعالی هواپیمائی کشوری مصوب سال ۱۳۴۷ از تاریخ تصویب این آئین‌نامه ملغی است و این آئین‌نامه مادام که قانون جدیدهواپیمائی کشور به تصویب نرسیده لازم‌الاجرا میباشد.

نخست‌وزیر – ‌محمدرضا مهدوی کنی