آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی مصوب 1382

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 8/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 11/12358 مورخ 8/6/1382 و‌زارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی مصوب 1382,11,08

1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیر نظامی نماید.

2ـ بهره ‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرو‌از هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استانداردهای پرو‌از و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد. بهره‌بردار می‌بایست قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر، آن را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوزهای لازم را برای بهره ‌برداری اخذ نماید.

3ـ اجازه پرو‌از پس از تأ‌یید قابلیتهای فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرو‌از، توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد.نحوه عملیات پرو‌ازی، تعمیر و نگهداری، تأ‌مین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا، می ‌بایست به تأ‌یید سازمان هواپیمایی کشوری برسد.

4ـ مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرو‌از، سازمان هواپیمایی کشوری بوده و مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، شش ماه تقویمی خواهد بود.

ـ سود بازرگانی هواپیماهای موضوع این آیین‌نامه، بر اساس تصویب نامه شماره 25338/ت 24794هـ مورخ 29/5/1380 تعیین می‌شود.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف