آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور مصوب 1388


وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۵۶۲۹۱/ت۳۸۶۹۳هـ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷، آیین نامه روان‏سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور را به شرح ذیل تصویب نمودند:

آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور مصوب ۱۳۸۸,۰۷,۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱

ترانزیت خارجی کالا صرفاً مشمول تعریف مذکور در ماده (۱) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴ – می باشد.

ماده ۲

کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری و قبل از خروج از گمرک مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نمایند.

تبصره ۱زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد کیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید می گردد.

تبصره ۲زمان سفر کامیون های حامل کالاهای ترافیکی تابع ضوابط خاص خود می باشد.

ماده ۳

نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظفند مشخصات کامیون هایی را که برای آنها پروانه تردد صادر می گردد، با ذکر نام کالا و مبدأ و مقصد آن در پایان هر روز به طریق مقتضی به نیروی انتظامی ارسال نمایند.

ماده ۴

کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی باید دقیقاٌ در مسیر تعیین شده در پروانه تردد حرکت نمایند.

ماده ۵

چنانچه وسیله نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی در طول مسیر به علت نقص فنی یا دلایل موجه دیگر متوقف گردد، باید طبق تبصره های (۲)، (۳) و (۴) ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۵۸۲/ت۱۹۷۸۹هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۷ عمل نموده و مدارک مربوط را در طول مسیر همراه داشته باشد.

ماده ۶

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسیرهای تراتزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا در مسیر های مذکور نظارت لازم را بر کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی به عمل آورده و در صورت انحراف کامیون ها از مسیر، ضمن هدایت آنها به مسیرهای تعیین شده، مراتب را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نماید.

تبصره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است مسیرهای ترانزیتی را با نصب تابلوی خاص مشخص نماید.

ماده ۷ 

درصورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط ، علاوه بر جریمه رانندگی مقرر، متخلفان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از یک ماه تا یک سال از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی وحمل کالاهای تراتزیتی محروم می گردند.

ماده ۸

فک پلمب و بازرسی کامیون های حامل محمولات ترانزیتی جز در موارد مقرر در ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.

ماده ۹

نیروی انتظامی در بنادر امام خمینی، شهید رجایی و شهید باهنر مطابق با ساعت کاری بنادر مذکور در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یک نفر با لباس شخصی صرفاً برای مهر نمودن پروانه تردد وسیله نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی (پروانه صادر شده از سوی نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ) مستقر نموده تا به هنگام خروج وسیله نقلیه از گمرک پروانه یاد شده را مهر نماید.

ماده ۱۰

واحدهای اجرایی نیروی انتظامی در طول مسیر صرفاً پروانه تردد وسیله نقلیه را کنترل و مهر می نمایند و از مطالبه دیگر مدارک مربوط و کنترل آنها خودداری می نمایند، مگر در موارد ظن قوی که طبق ماده (۸) عمل می نمایند.

تبصره ۱واحدهای اجرایی کنترل کننده طول مسیر بر حسب بعد مسافت حداکثر سه واحد خواهند بود.

تبصره ۲اسامی واحدهای اجرایی کنترل کننده پروانه تردد در طول مسیر، توسط نیروی انتظامی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و گمرک معرفی می گردند.

تبصره ۳مفاد این ماده شامل کامیون های حامل کالاهای تراتزیتی که از بنادر و مرزهای زمینی بارگیری یا وارد می شوند، می گردد.

ماده ۱۱

شرکت های حمل و نقل بین المللی ترانزیت کننده اجازه بارگیری وسایط نقلیه غیر تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه کتبی دفتر مرکزی شرکتی که کامیون، تحت پوشش آن می باشد.

ماده ۱۲

شرکت های حمل و نقل بین المللی درصورت نیاز به استفاده از کامیون یا کامیون های خطوط داخلی لازم است درخواست کتبی خود را به یکی از شرکت های حمل و نقل داخلی دارای مجوز فعالیت معتبر اعلام و پس از معرفی کتبی کامیون یا کامیون ها از سوی شرکت حمل و نقل داخلی، مبادرت به بارگیری و درخواست صدور پروانه تردد نماید.

ماده ۱۳

هرگونه دخالت سازمان ها و یا دستگاه های غیر مسئول برای ایجاد محدودیت در امر ترانزیت خارجی ممنوع است.

ماده ۱۴

 مصادیق قاچاق کالای ترانزیت خارجی بر اساس قانون امور گمرکی و قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:

الف خارج نکردن کالای ترانزیت خارجی به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج کالا

بتعویض کالای ترانزیتی، کسر آن یا اضافه نمودن به آن

جخارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است.


د – تخلف موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۸۵۴۸/ت۴۲۹۵۳ک مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره (۳) الحاقی ماده یاد شده.

هـ- خروج کالای ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمرکی از اماکن گمرکی یا اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .

تبصره چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیت کننده به تشخیص مراجع ذی صلاح قضایی مباشرت یا دخالتی درآن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمی گردد و پس از کشف کالای سرقت شده ، بلافاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیت کننده تحویل داده می شود و در صورت عدم کشف کالا، نسبت به اخذ حقوق ورودی آن اقدام می شود.

ماده ۱۵

 رانندگانی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی می نمایند، چنانچه شخصاً یا با مشارکت صاحبان کالا و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق کالای مربوط نمایند و یا در اثر سهل انگاری آنها کالا سرقت ویا حیف و میل شود، منوط به احراز تخلف وی در مراجع ذی صلاح، علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مربوط از یک تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم می گردند.

ماده ۱۶

 در مواردی که شرکت حمل و نقل ترانزیت کننده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هر گونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‏باشد، ولی چنانچه بر حسب رأی نهایی مراجع قضایی محکوم گردد، علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مربوط برحسب نظر کمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی و حمل و نقل کالاهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم می گردند.

ماده ۱۷

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است تیرپارک های لازم در مسیرهای ترانزیتی کشور را تکمیل نماید.

تبصره ۱توقف کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی فقط در تیر پارک ها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز می باشد.

تبصره ۲سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اسامی تیرپارک ها یا نقاط تعیین شده برای توقف کامیون های حامل کالای ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا اقدامات انتظامی در جهت خروج و ورود آنها به صورت موردی انجام پذیرد.

تبصره ۳کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی که در خارج از تیرپارک ها و نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توقف نمایند، توسط نیروی انتظامی به نقاط مذکور هدایت می گردند.

این تصویبنامه در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور