آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور (سهامی خاص) مصوب 1388

بسمه تعالی
«
با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت راه و ترابری

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۰۶۰/۱۱ ‏وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – مصوب ۱۳۸۴ – و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ ‏موافقت نمودند:

آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور (سهامی خاص) مصوب ۱۳۸۸,۰۸,۲۴

فصل اولکلیات

ماده ۱

 اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را ‏پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

‏ب مزایده: فرآیندی است رقابتی برای فروش کالا، خدمت و یا حقوق متعلق به شرکت، که ‏در آن موضوع معامله به مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

پ مناقصه گزار: شرکتی که بر اساس این آیین نامه، مناقصه را برگزار می نماید.

‏ت مزایده گزار: شرکتی که بر اساس این آیین نامه، مزایده را برگزار می نماید.

‏ث مناقصه گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مناقصه شرکت می کند.

ج مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مزایده شرکت می کند.

‏چ کمیسیون مناقصه: هیأتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد.

‏ح کمیسیون مزایده: هیأتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد.

‏خ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار (حسب نوع معامله)، که ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) و همچنین سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد. اعضای این کمیته توسط مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب می شود.

د کمیسیون تحویل: هیأتی که فرآیند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد. کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل گیرنده / تحویل دهنده)، نماینده واحد تقاضا کننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیر عامل تعیین می شود، خواهد بود.

ذ هیأت سه نفره ترک مناقصه (مزایده): هیأتی متشکل از مدیر عامل، ذی حساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید می نماید که در این آیین نامه به اختصار هیأت سه نفره نامیده می شود.

‏ر هیأت رسیدگی به شکایات: هیأت رسیدگی موضوع ماده (۷) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-.

ز ارزیایی کیفی مناقصه گران (مزایده گران): ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران (مزایده گران) که از سوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

‏ژ ارزیایی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

‏س ارزیابی فنی و بازرگانی: فرآیندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهاد بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

‏ش ارزیابی مالی: فرآیندی که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۱) این آیین نامه از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده، برگزیده می شود.

‏ص مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی که توسط شرکت اعلام می شود و در طی آن پیشنهادها می باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه (مزایده)، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می باشد.

‏ض انحصار: انحصار در معامله عبارتست از:

۱یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طریق زیر تعیین می شود:

‏الف – اعلان هیأت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.

‏ب – انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

۲منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که با توجه به بند (۱) ماده (۲۶) این آیین نامه مشخص می شود.

تبصره در موارد احراز انحصار به طرق پیش بینی شده در ردیف های (الف) و (ب) نیازی به برگزاری مناقصه نبوده و معامله طبق بند (۱) ماده (۲۶) این آیین نامه قابل انجام خواهد بود.

‏ع برنامه زمانی مناقصه (مزایده): سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

‏غ شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت: وب سایت اینترنتی شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات شرکت که در این آیین نامه اختصاراً شبکه اطلاع رسانی نامیده می شود.

ماده ۲‏کلیه معاملات شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور (سهامی خاص) که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند، اعم از خرید، فروش، اجاره‏، استیجاره‏، پیمانکاری، اجرت کار و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام می شود.

فصل دوم طبقه بندی معاملات

ماده ۳

 معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

۱معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴) ریال باشد.

۲معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰) ریال تجاوز نکند.

۳معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار صد و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰) ریال باشد.

تبصره ۱مبنای نصاب برای معاملات کوچک و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی
می باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین می شود.

تبصره ۲مبنای نصاب در فروش مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب کارشناس منتخب هیأت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره ۳مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های یاد شده نباید با تفکیک ‏اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر تبدیل شود.

ماده ۴

 انواع مناقصه (مزایده) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

‏الف مناقصه (مزایده) از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

۱یک مرحله ای: فرآیندی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرآیند پاکت های پیشنهادی مناقصه گران (مزایده گران) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می شود.

۲‏دو مرحله ای: فرآیندی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنی و بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این فرآیند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ‏ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش می کند تا بر اساس مفاد این آیین نامه برنده مناقصه (مزایده) تعیین شود.

‏ب مناقصه (مزایده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزایده گران) به انواع ذیل طبقه بندی می شوند:

۱مناقصه (مزایده) عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه گران (مزایده گران) دعوت به عمل می آید.

۲مناقصه (مزایده) محدود: فرآیندی که در آن بر اساس مفاد ماده (۱۵) و با رعایت ماده (۱۳) این آیین نامه، ابتدا مناقصه گران (مزایده گران) واجد صلاحیت فراخوان می شوند، سپس برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه)
دعوتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) ارسال می شود.

فصل سوم سازماندهی

ماده ۵‏

 کمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر ساماندهی می شود:

الف هر یک از کمیسیون های مناقصه (مزایده) در مرکز شرکت و حسب ضرورت در استان متشکل از سه عضو می باشد که توسط هیأت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می شوند. هیأت مدیره می تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، مانند کمیسیون های مجزا برای انجام فرآیند مناقصه و مزایده و یا کمیسیون های متفاوت برای سطوح معاملات، (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر یا بیشتر یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده می باشد. در این صورت هیأت مدیره می باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیر عامل و کمیسیون ها ابلاغ نماید.

تبصره ۱هیأت مدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیر عامل تفویض نماید.

تبصره ۲انتخاب حداکثر دو نفر از اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو کمیسیون مناقصه (مزایده) بلامانع است.

تبصره ۳با تغییر اعضای هیأت مدیره شرکت، احکام اعضای کمیسیون های مناقصه (مزایده) می باید تنفیذ و یا اعضای جدید انتخاب نشده باشند، اعضای کمیسیون ها در مسؤولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره ۴در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیأت مدیره) از یک یا چند نفر از اعضای کمیسیون های مناقصه (مزایده)، هیأت مدیره نسبت به انتخاب عضو یا اعضای جایگزین برای کمیسیون اقدام نموده و در سایر موارد نظیر استعفاء، هیأت مدیره اعضای کمیسیون را با رعایت بند «الف» انتخاب می نماید.

‏ب کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۱کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت (و یا سایر صاحب نظران که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر و بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره ۲رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها، چنانچه عضو کمیسیون نباشند می توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را بدون حق رأی اظهار دارند.

ماده ۶

 موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده) است:

‏الف تأیید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.

ب تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان.

‏ج بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

‏د ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

هـ – ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی ‏پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند دو مرحله ای.

‏و تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین نامه.

‏ز تنظیم و امضای صورت جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده).

‏ح تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده) طبق شرایط این آیین نامه.

فصل چهارمبرگزاری مناقصه (مزایده)

ماده ۷

 فرآیند برگزاری مناقصه (مزایده) به ترتیب شامل مراحل زیر است:

‏الف تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حامل از انجام موضوع مزایده.

‏ب تعیین نوع مناقصه (مزایده) در معاملات بزرگ (یک مرحله یا دو مرحله ای، عمومی یا ‏محدود).

‏ج تهیه اسناد مناقصه (مزایده).

‏د ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) در صورت لزوم.

هـ – فراخوان مناقصه (مزایده).

‏و ارزیابی پیشنهادها.

‏ز تعیین برنده مناقصه (مزایده).

ح انعقاد قرارداد.

ماده ۸

 نحوه تأمین منابع مالی به شرح زیر تعیین می شود:

الف انجام معامله به هر طریق، مشروط بر آن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

تبصره در خصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سنوات آتی با تصویت هیأت مدیره در پیوست های بودجه سالیانه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی برسد.

ب نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود.

ماده ۹

 مناقصه به یکی از طرق زیر انجام می شود:

‏الف در مورد معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورت حساب مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است»، امضا شود.

‏ب در مورد معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

تبصره ۱در خرید چنانچه درخواست کننده تأیید نمونه را کتباً ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست کننده برسد.

تبصره ۲مأمورین و سایر مسؤولین این ماده، با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.

تبصره ۳چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در آیین نامه را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تأیید مقام مسؤول واحد مربوطه انجام خواهد شد.

ج در معاملات بزرگ به یکی از روش های ذیل عمل می شود:

۱برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار.

۲برگزاری مناقصه محدود.

تبصره در مورد کالاهایی که خرید و فروش آن از طریق بورس کالا انجام می شود، انجام معاملات با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به بورس مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰

 مزایده به یکی از طرق زیر انجام می شود:

الف در مورد معاملات کوچک و متوسط بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب ‏هیأت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه منتشر شود. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیر عامل از دو یا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی مذکور) و یا از طریق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر می شود.

تبصره ۱در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقدأ دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

تبصره ۲حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار می شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و باید مورد معامله مجددأ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تبصره ۳شرکت می تواند در خصوص معاملات موضوع بند «الف» ماده (۱۰)، فرآیند انجام معاملات بزرگ (مزایده کتبی) را استفاده نماید.

‏ب در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیأت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیأت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش های ذیل عمل می شود:

۱برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان.

۲برگزاری مزایده محدود.

تبصره فروش اموال غیر منقول شرکت با رعایت مقررات مربوط، با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، بر اساس مفاد این
آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده ۱۱

ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) به شرح زیر انجام می گیرد:

الف در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد ذیل لحاظ شود:

۱تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

۲داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

۳حسن سابقه.

۴داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم.

۵توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

تبصره ۱مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه گران پیش بینی شده است، در صورتی که با ‏عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد باید لحاظ شود.

ب مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) به شرح ذیل است:

۱تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

تبصره ۲معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل ‏مواردی همچون سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، ترجیحاً بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود.

۲تعیین شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی.

تبصره ۳روش ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی،
شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن می باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

۳تهیه اسناد ارزیابی.

۴دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

تبصره ۴در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت راه و ترابری و یا شرکت منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته است، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست یاد شده قرار دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۵‏ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران (مزایده گران) و رتبه بندی آنها.

۶تهیه اسامی مناقصه گران (مزایده گران) واجد صلاحیت، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه).

۷مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران).

تبصره ۵ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران)، شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط هیأت مدیره شرکت و با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیأت وزیران در خصوص بند «ج» ماده ‏(۱۲) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳) تهیه و به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.

ماده ۱۲

انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح های صنعت فرودگاهی، محققین و شرکت های خدمات مدیریت صنعت فرودگاهی (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی) بر اساس دستورالعمل های اجرائی مصوب وزیر راه و ترابری که با رعایت بند «هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۳۹۸۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ هیأت وزیران تهیه و ابلاغ می شود، خواهد بود. استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود تا مدت یک سال بلامانع می باشد.

تبصره در مواردی که حق الزحمه مهندسین مشاور، محققین و شرکت های خدمات مدیریت ‏صنعت فرودگاهی، که از محل منابع داخلی شرکت تأمین لیکن از طریق رقابت (که چگونگی آن در دستورالعمل های فوق الذکر مشخص می شود) تعیین نمی شود، میزان حق الزحمه به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک باشد، مراتب می بایستی به تأیید رئیس مجمع عمومی شرکت برسد.

ماده ۱۳

 فراخوان مناقصه (مزایده) به شرح زیر انجام می گیرد:

الف مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:

۱‏نام و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن.

۲نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

۳محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

۴در فراخوان درج شود که «به پیشنهادهای فاقد امضای مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد

۵مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)

تبصره در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

۶نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده) به صورت مقطوع.

تبصره ۱چنانچه شرایط معامله بندهای «ط» و «ی» ماده (۲۱) محقق باشد، مبلغ سپرده شرکت در مزایده (تضمین) حداقل معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی مزایده گران خواهد بود.

تبصره ۲مبلغ مقطوع یاد شده بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد، به شرح زیر از طرف شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزایده) درج خواهد شد:
‏الف- برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (۱۰%).
‏ب- برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (۵%).
‏ج- برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (۳۰%).
د- در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیر عامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.

۷در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸در فراخوان درج شود که «سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه (مزایده) مندرج ‏است».

۹‏ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه (مزایده).

‏ب شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه منتشر نماید و همچنین به تشخیص مدیر عامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی مذکور) منتشر شود.

‏ج مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند «ب» این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباطی جمعی و پایگاه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

تبصره ۱در مواردی که به تشخیص مدیر عامل، انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد در محل هایی که لازم می داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵ – و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین المللی، آکهی مناقصه (مزایده) مربوط در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده ۱۴

احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه (مزایده) الزامی است:

‏الف تمامی اسناد مناقصه (مزایده) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد ذیل است:

۱نام و نشانی شرکت.

۲نوع و مبلغ سپرده ( تضمین شرکت در مناقصه (مزایده).

۳محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

۴روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.

۵‏بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) یا بر اساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت های لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکت مزبور صرفاً در جلسه کمیسیون مناقصه (مزایده) گشوده خواهد شد.

۶مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

۷مدت اعتبار پیشنهادها.

۸شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

تبصره ۱مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی و یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.

تبصره ۲در خصوص مزایده، مشخصات مورد معامله می باید در صورت جلسه ای درج و به امضاء مسؤول (مسؤولین) واحد (واحدهای) ذی ربط و عنداللزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.

۹برنامه ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت د‏ر صورت تأخیر و نظایر آن).

۱۰معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده‏گران).

۱۱نحوه ‏پرداخت بهای معامله (تعیین موارد‏ی همچون پرداخت به صورت نقد، اقساط و نظایر آن).

تبصره ۳پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می شود.

۱۲نحوه ترجیح مناقصه گران (مزایده گران) داخلی نسبت به مناقصه گران (مزایده گران) خارجی، در مناقصه (مزایده)های بین المللی.

۱۳مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر «نحوه تأئیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی» در مواردی که مناسب ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می شود.

۱۴متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.

۱۵صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۸).

۱۶سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم است.

۱۷اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف قرارداد در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره ۴در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزایده) خواهد بود.

۱۸ذکر عبارت «در صورتی که برنده مناقصه (مزایده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزایده) معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزایده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین ذکر حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.

۱۹میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.

۲۰‏در اسناد درج شود که «شرکت در موارد موضوع جزء«ز» بند ( ا) و جزء های «هـ» و «و» بند (۲) ماده (۲۵) این آیین نامه و در مواردی که مناقصه گر (مزایده گر) مرتکب یکی از اعمال مندرج در بند های ماده (۱) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی، آن می شود، در رد پیشنهادات مرتبط مختار است».

تبصره ۵قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست. شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادات، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق شرکت برای مراجعات عادی نگهداری می نماید.

۲۱درج مفاد مندرج در بندهای «ط» و «ی» ماده (۲۱).

۲۲ذکر عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد».

ماده ۱۵

 در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت مدیره به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱شرکت از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص واجد صلاحیت برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) دعوت به عمل می آورد.

۲اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده) اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوطه را در مهلت مقرر تحویل داده اند، توسط کمیته فنی بازرگانی به ترتیب مقرر در ماده (۱۱) این آیین نامه، ارزیابی کیفی می شوند.

۳کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی که با توجه به تبصره (۳) ماده (۱۱) در اسناد درج شده است، تعیین و به کمیسیون مناقصه (مزایده) منعکس می نماید.

تبصره ۱در مواردی که به تشخیص مدیر عامل و تأیید هیأت مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح شرکت در حذف بندهای (۱) و (۲) باشد، کمیته فنی بازرگانی براساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی های انجام شده طی دو سالی اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد کرد.
‏کمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال شود.

تبصره ۲تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت می شوند با تأیید مدیر عامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد. حداقل تعداد ‏اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره ۳در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه گران (مزایده گران) صلاحیت دار که حداکثر ‏دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (۱) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیر عامل، شرکت ملزم به انجام مراحل فوق نمی باشد.
‏چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند ‏نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحیت را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (منجمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حد نصاب) به هیأت مدیره منعکس نماید.

تبصره ۴تمامی مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی که قابل انطباق با مناقصه (مزایده) محدود باشد، در مناقصه (مزایده) محدود نیز رعایت می گردد. از آن جمله موارد مندرج در این آیین نامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوتنامه مناقصه (مزایده) محدود مراعات شود.

ماده ۱۶

ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می باشد:

الف شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای ‏خود را به ترتیب ذیل تهیه و به شرکت تسلیم کنند:

۱‏تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.

۲تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزایده).

۳‏دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

ب مهلت قبول پیشنهاد می باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد. لیکن این مهلت در مورد مناقصه (مزایده) داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب ‏نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

تبصره در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطلاع رسانی معاملات ‏فرودگاه، اسناد مناقصه (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و در دسترس آنان باقی
می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) می باشد.

ماده ۱۷

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می باشد:

الف هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) جز در مواردی که در اسناد مناقصه (مزایده) پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند.

ب شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه گران (مزایده گران) اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد. از جمله در تأمین ضمانت نامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.

‏ج شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) می باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهادهای خود را ‏در پاکت های جداگانه در بسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به شرکت ارائه کنند:

۱پاکت تضمین (پاکت الف) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده).

۲پاکت فنی بازرگانی (پاکت ب) شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی.

۳پاکت قیمت (پاکت ج) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزایده).

تبصره متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد همگی پاکت ها پس از لاک و مهر در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندی تحویل داده شوند.

‏د شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.

‏هـ – هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید بصورت قابل گواهی و با رعایت ماده (۳۴) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.

ماده ۱۸

توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می گیرد:

‏الف چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه (مزایده)، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از شرکت توضیح بخواهد.

‏ب توضیحات و پاسخ پرسش های مناقصه گران (مزایده گران) و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورت جلسه آن و هرگونه تجدید نظر در اسناد مناقصه (مزایده) می باید با رعایت ماده (۳۴) به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.

تبصره شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه (مزایده) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه (مزایده)، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه (مزایده) ارائه نمایند.

ماده ۱۹

گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

‏الف در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادات واصله را مفتوح و به شرح ذیل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

‏ب مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است:

اتهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان، (مناقصه گران و مزایده گران)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.

۲باز کردن پاکت تضمین «الف» و کنترل آن.

۳باز کردن پاکت فنی بازرگانی «ب».

۴تحویل پاکت های فنی بازرگانی «ب» به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه (مزایده)های دو مرحله ای.

۵باز کردن پاکت قیمت «ج» و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول، در مناقصه (مزایده)های یک مرحله ای.

۶تهیه و تنظیم و امضای صورت جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده).

۷تحویل پاکت های قیمت «ج» و تضمین «الف» پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذی نفع.

ج در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت «ج» در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت «ج» در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت می شود. در مناقصه (مزایده)های یک مرحله ای، پاکت های قیمت «ج» بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (۲۱) این آیین نامه، برنده مناقصه (مزایده) تعیین می شود.

د شرکت مکلف است از مناقصه گران (مزایده گران) یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت های قیمت «ج») دعوت نماید.

ماده ۲۰ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

الف در مناقصه (مزایده)های دو مرحله ای، شرکت موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه (مزایده)، ارزیابی کیفی مناقصه گران و مزایده گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

تبصره ۱استانداردها باید حسب مورد بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی موضوع ماده (۲۷) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص های
اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

ب در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده) معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت «ج» پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.

تبصره ۲در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه (مزایده) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شرکت می بایستی موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاد دهندگان، حداکثر ظرف نصف مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره ۳شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاد دهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را بررسی و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف های بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه (مزایده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکت کنندگان اعلام می کند.

تبصره ۴کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش نماید. مبانی انجام بررسی های فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (۱) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.

ج هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت های قیمت «ج» مجاز است.

د پاکت قیمت «ج» مناقصه گرانی (مزایده گرانی) که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده ۲۱

ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می گیرد:

الف در مناقصه (مزایده)هایی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می شود، مناسب ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می شود.

۱چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل (حداکثر) قیمت در مناقصه (مزایده) باشد و قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادله باشد، برنده شناخته می شود.

۲در غیر این صورت کمیسیون مناقصه (مزایده) نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) برای کسب نظر به هیأت مدیره گزارش می نماید.

۳چنانچه هیأت مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) اقدام خواهد نمود.

۴در صورتی که هیأت مدیره ظرف این مدت، ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.

تبصره مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر «نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت» در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

ب در دیگر مناقصه (مزایده)ها، چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشد، در صورتی که این پیشنهادها از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته می شود.

تبصره ۱چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادلانه نباشد، کمیسیون می تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صلاحیت استعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود.

تبصره ۲در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء کمتر (بیشتر) از حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد:
۱.
در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (۵%) باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) حاضر باشد معامله را با حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
۲.
در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بها را حائز حداقل (حداکثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیأت مدیره احاله خواهد نمود.
۳.
در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بهاء کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه (مزایده) دهد.

ج پس از گشودن پاکت های قیمت «ج»، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون می تواند انجام این بررسی را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. در این صورت کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام می نماید.

د پس از گشودن پاکت های قیمت «ج»، سپرده برنده اول و دوم، نزد شرکت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده می شود.

هـ – در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

و برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای کلیه مناقصه گران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بین المللی به شرح مندرج در مواد (۳) و (۴) تصویبنامه شماره ۴۴۹۳۰/ت۳۰۷۵۰هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن انطباق داده می شود.

ز برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای واصله، بایستی متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکت های قیمت «ج» پیشنهاد دهندگان، ملاک عمل قرار گیرد.

ح در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، می باید حدود بهای عادله، توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین و تا قبل از گشودن پاکت ها (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به کمیسیون گزارش شود.

ط در صورتی که مناقصه (یا مزایده) برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد معامله با کسی که مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خرید (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خریداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری (به بالاترین قیمت فروخته) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

ی چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت قابل تأمین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه گران (به مزایده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت می تواند با رعایت موارد ذیل معامله را با مناقصه گران (مزایده گران) متعدد انجام دهد:

۱قیمت پیشنهادی عادلانه باشد.

۲خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.

۳مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.

ماده ۲۲

تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می شود، هر گونه مذاکره با پیشنهاد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می باشد. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاد دهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه (مزایده)، کمیته فنی بازرگانی و مسؤولین شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگان (خریداران) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده اند به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.

تبصره چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد
می بایست بر اساس آن اقدام شود.

ماده ۲۳

در مواردی که کمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت ماده (۳۲) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده ۲۴

اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می تواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیأت سه نفره مندرج در ماده (۲۸) این آیین نامه احاله نماید.

ماده ۲۵

شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد:

الف مناقصه (مزایده) در شرایط ذیل تجدید می شود:

۱کم بودن تعداد مناقصه (مزایده گران) از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

تبصره در صورت ضرورت تنها یک متقاضی برای انجام معامله (منحصر به فرد بودن بر اساس جزء (۲) بند «س» ماده (۲) کمیسیون مناقصه (مزایده)) می باید در تعیین برنده کلیه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه (مزایده) موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) و سایر موارد مرتبط در این آیین نامه را به طور کامل رعایت نماید.

۲پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان و یا برنده مناقصه (مزایده) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.

۳بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود.

۴پایین بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود.

تبصره در صورتی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است بر اساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینه های مربوط به تأمین سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده) را به مناقصه گران (مزایده گران) پرداخت نماید.
۱.
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده) از انعقاد قرارداد.
۲.
رأی هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.

ب مناقصه (مزایده) در شرایط زیر لغو می شود:

۱نیاز به خرید و یا فروش کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.

۲تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه (مزایده) شود.

۳حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.

۴تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی مناقصه گر (مزایده گر).

۵رأی هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.

تبصره شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) را به آگاهی همه مناقصه گران (مزایده گران) برساند.

فصل پنجم عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده

ماده ۲۶

برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد:

۱خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و (یا نمایندگان مجاز وی) و تصویب هیأت مدیره، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیأت مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد شد.

۲خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول، بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از حداقل سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه منتخب هیأت مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.

۳خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

۴خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه مصوب شرکت که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

۵خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و پس از تصویب هیأت مدیره با لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

۶خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و خدمات کارشناسی (اشخاص حقیقی) با رعایت ماده (۱۲) این آیین نامه.

تبصره انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور بر اساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که با رعایت آیین نامه بند «هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – (موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران) توسط هیأت مدیره شرکت تهیه و به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.

۷خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات، ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب هیأت مدیره یا مقام مجاز از طرف آن در رشته مربوط.

۸تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک تأمین تجهیزات ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با رعایت صرفه و صلاح کشور، به نحوی که شامل توسعه واحد نشود.

۹در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.

۱۰خرید سهام (چنانچه طبق اساسنامه و مقررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

تبصره ۱انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط بر آن است که طرف معامله مالک مورد معامله بوده یا آن را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

تبصره ۲استثنائات یاد شده مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.

تبصره ۳مدیرعامل مکلف است، هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات مفاد بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (۲۸) مطلع نماید و هیأت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.

تبصره ۴هزینه های مربوط به ماده (۷۸) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – از شمول رعایت قانون مذکور و قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و این آیین نامه مستثنی و تابع نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و بلافاصله جزئیات هزینه های معاملات آن به هیأت مدیره گزارش
می شود.

ماده ۲۷

رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت (اعم از خرید کالا، خرید یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی صنعت فرودگاهی تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین المللی به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل الزامی خواهد بود. در این گونه موارد مدیرعامل مکلف است هیأت مدیره و حسابرس ‌(بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیأت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.

ماده ۲۸

نحوه ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد:
در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) بر اساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیأت سه نفره (هیأت سه نفره ترک مناقصه (مزایده)) تأیید شود می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت مذکور با رعایت صرفه و صلاح شرکت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. هیأت مذکور بنا به دعوت مدیر عامل و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک مناقصه (مزایده) و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر می باشند، لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده) و همچنین ترتیب انجام معامله، باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.

تبصره ۱هیأت سه نفره و هر یک از اعضا در صورت عدم اتفاق آرا، برای اظهار نظر می توانند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمایند. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می باشد.

تبصره ۲در هر حال شرکت، در مواردی که موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (با عنایت به رویه مندرج در ماده (۱۱) این آیین نامه) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و با مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله، اطمینان حاصل نماید.

ماده ۲۹

ترکیب هیأت ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد:

الف هیأت ترک مناقصه و مزایده، مرکب از مدیرعامل و ذی حساب شرکت و یک نفر صلاحیت دار به انتخاب مجمع عمومی می باشد.

تبصره مجمع عمومی می تواند به منظور عضویت در هیأت ترک مناقصه (مزایده) نفر صلاحیت دار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله برای رشته های مختلف تعیین نماید.

ب در اجرای ماده (۲۸) این آیین نامه، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیأت مدیره مجاز خواهد بود.

ج در اجرای بند «ب» این ماده، در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده انجام معامله با موافقت وزیر راه و ترابری، منوط به تأیید کارگروه موضوع قسمت اخیر بند «و» ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – خواهد بود.

فصل ششم قرارداد

ماده ۳۰

کلیه معاملات شرکت که نیازمند عقد قرارداد است، طبق قراردادهای نمونه مصوب هیأت مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید عقد قرارداد شوند. در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیأت مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره می تواند به مسؤولیت خود تصویب قراردادهای غیرنمونه را به کمیته ای مرکب از حداقل سه نفر از افراد ذی صلاح در تخصص های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیأت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می شوند) محول نمایند.

تبصره ۱با تغییر اعضای هیأت مدیره شرکت، احکام اعضای کمیته فوق باید تنفیذ و یا اعضای کمیته انتخاب شوند.

تبصره ۲در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت می شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد
نمی باشد. لیکن صورت حساب ها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.

ماده ۳۱

در قرارداد درج نکات ذیل ضروری است:

۱نام متعاملین.

۲نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.

۳مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

تبصره ۱دادن هر گونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیش پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز آنچه در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده، ممنوع است.

تبصره ۲میزان اجاره ساختمان ها و ماشین آلات و وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هر گونه تسهیلات مالی که از طرف شرکت با رعایت تبصره فوق در اختیار پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد گذارده می شود، به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

۴ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.

۵الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود.

۶اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه «از مشخصات کالا، خدمات یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود».

۷اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان (۲۵%) مقدار مندرج در قرارداد.

۸در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن بر اساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می شود. بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

۹چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود (و از برنده مزایده پیش دریافت اخذ شود) و یا تسهیلاتی ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن می باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.

تبصره ۱به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نخواهد بود.

تبصره ۲تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین های معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره ۳مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و به تصویب هیأت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.

۱۰میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده.

۱۱مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تأسیسات و تجهیزات بر اساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

۱۲اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷ – و همچنین افشا سمت و میزان سهام (در شرکت های سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یاد شده در شرکت طرف قرارداد.

۱۳سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است.

۱۴سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است را برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

۱۵درج این شرط که «در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید

۱۶سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.

۱۷مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.

تبصره در مواردی که اختلاف، ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهد بود.

۱۸پیش بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (۱) تصویبنامه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران و
اصلاحیه های بعدی آن شود.

۱۹تعیین نحوه پرداخت کسور قانونی توسط طرفین قرارداد.

ماده ۳۲

انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می گیرد:

الف قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برای مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می شود.

ب چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد.
مهلت های مذکور با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.

تبصره ۱در صورتی که برنده دوم مناقصه یا مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.

تبصره ۲در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه یا مزایده ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره، شرکت می تواند بدون تجدید مناقصه یا مزایده معامله را با وی انجام دهد. در غیر این صورت شرکت می تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود، مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد.

فصل هفتم ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق

ماده ۳۳

تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می شود:

الف در مورد معاملات کوچک تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می باشد.

ب در مورد معاملات متوسط تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده وی.

ج در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.

تبصره ۱تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای «ب» و «ج» این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام می شود که در آن به صراحت درج می شود:
«
کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده، طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) می باشد
همچنین در ذیل صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسؤولان مربوطه و در خصوص معاملات بزرگ امضای طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی که در محل حضور داشته باشند) درج می شود.

تبصره ۲کالاهایی که تحویل انباردار می شوند، انباردار ضمن امضای صورت مجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می شود و به انبار وارد
نمی شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره های آن (حسب مورد)، اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوطه حسب مورد، مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می گیرد.

تبصره ۳کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی که از طریق نظارت کنندگان مسؤول، حین انجام کار یا ساخت کالا، خدمت یا حقوق، داده شده است را در نظر بگیرد.

تبصره ۴در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضای کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسؤولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هر یک از اعضای کمیسیون و مسؤولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج می نمایند و امر تحویل انجام نمی گیرد، متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر عامل حسب مورد تعیین خواهد شد.

تبصره ۵در صورت لزوم مدیر عامل می تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.

تبصره ۶چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقصی مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل می تواند راساً (یا عنداللزوم با کسب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.

فصل هشتم سایر مقررات

ماده ۳۴

ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین نامه در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده ۳۵نحوه رسیدگی به شکایات

الف چنانچه هر یک از مناقصه گران (مزایده گران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین نامه اعتراض داشته باشد می توانند به مدیر عامل شرکت شکایت کنند.

ب مدیر عامل شرکت مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به کمیسیون مناقصه (مزایده) احاله تا نسبت به تأیید تصمیم اولیه کمیسیون یا تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) اقدام نماید و در صورتی که شکایات را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به منظور ارائه به شاکی ظرف مهلت تعیین شده به مدیر عامل شرکت اعلام کند.

ماده ۳۶

اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیأت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند.

ماده ۳۷

به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت می بایست در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاد دهندگان و پیشنهادات، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه اطلاع رسانی معاملات ‏فرودگاه منتشر شود.

تبصره ۱شرکت موظف است اطلاعات و اسناد ذیل را در مورد معاملات شرکت ثبت و ‏نگهداری کند:
‏۱- درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیر عامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در ‏این خصوص.
۲-
فراخوان.
۳-
نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
۴-
خلاصه اسناد.
۵-
روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
۶-
صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها.
۷-
نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.

تبصره ۲اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.

تبصره ۳اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، جز ‏آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه و در خصوص مناقصات از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیأت مدیره شرکت برسد.

ماده ۳۸

هیأت مدیره شرکت می تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در این آیین نامه،
دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیأت وزیران در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شود.

ماده ۳۹

در مورد طرح های تملک دارائی های سرمایه ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی می باشد شرکت باید آیین نامه معاملات دولتی و نظام فنی – اجرایی و آیین نامه مربوط که با قانون برگزاری مناقصات مغایر نمی باشد را نیز مراعات نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۹ ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور