آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب 1371

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۴۶۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۱ وزارتخانه های راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به استناد تبصره یک ماده واحده «قانون واگذاری مسوولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هوایپمایی کشوری » – مصوب ۱۳۷۰ – آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۱,۰۴,۱۴با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۱ 

در این آیین نامه ، عبارت «سازمان » ناظر به «سازمان هواپیمایی کشوری » و عبارت «وزارت» ناظر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)

 خدمات مسافرتی به دو نوع تقسیم می شود:
الف – تنظیم برنامه مسافرتهای هوایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور فروش بلیت مسافرتهای هوایی، ذخیره جا، با رعایت قوانین ومقررات ودستورالعملهای سازمان .
ب – انجام خدمات لازم در زمینه ایرانگردی و جهانگردی ، تنظیم مسافرت گروهها و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی ، دریایی ، هوایی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی ، با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای وزارت

ماده ۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)
الف – هر شخص حقیقی و حقوقی ، در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوایی مندرج در بند ( الف ) ماده ( ۲ ) اقدام نماید، باید با رعایت قانون هوایپمایی کشوری – مصوب ۱۳۲۸ با اصلاح بعدی – و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.
ب – هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات ایرانگردی و جهانگردی موضوع بند ( ب ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه اقدام نماید، باید با رعایت قانون «اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » – مصوب ۱۳۶۵ – و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از وزارت تحصیل نماید.
پ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد به عملیات مندرج در بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده همزمان مبادرت ورزد، باید پروانه لازم را از وزارت و سازمان به طور مشترک طبق مندرجات این آیین نامه و رعایت قانون سازمان و وزارت تحصیل کند

ماده ۴ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)

دارندگان پروانه مخصوص دفترهای خدمات مسافرت هوایی ، اجازه انجام امور زیر را دارند:
الف – تنظیم و فروش بلیت مسافرتهای هوایی به شخص یا اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) با موافقت موسسه حمل و نقل هوایی مربوط

ماده ۵ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)

داوطلبان پروانه تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت ایرانی .
ب – متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
پ – داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد اخلاق و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ت – دارا بودن دست کم ، گواهی دیپلم متوسطه .
ث – انجام خدمات نظام وظیفه یا معافیت دایم .
ج – نداشتم مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که طبق مقررات مربوط، موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.
همچنین نداشتن هر گونه پیشنه همکاری با ساواک منحله و گروههای ملحد، محارب و غیرقانونی .
ح – ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی که بتواند در آن به گونه ای شایسته فعالیت خود را انجام دهد. مکان یاد شده باید از نظر موقعیت محل ، مساحت و وسایل کار به تشخیص کمیته فنی ، مناسب با فعالیتی که دارنده پروانه ، بر عهده دارد باشد.
خ – تسلیم تضمین قابل قبول از قبیل ضمانتنامه بانکی – به مبلغ ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال که هر سال نیز قابل تمدید باشد – در وجه سازمان به منظور حسن انجام کار و تضمین تعهدهای دارنه پروانه . مبلغ تضمین به تشخیص کمیته فنی هر سه سال یک بار با توجه به شاخص قیمتهای کالاها و خدمات که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، تغییر می یابد و تعیین می شود

تبصره ۱ ایثارگران برای تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ،. در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این آیین نامه ، حق تقدم دارند.

تبصره ۲ دواطلبان بومی برای تاسیس دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در شهرستانها با شرایط مساوی ، در اولویت قرار دارند.

تبصره ۳ اشخاص حقوقی داوطلب تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تمام سهام شرکت با نام و متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ب – اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۷۶)ـ ایجاد شعبه توسط دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در داخل یا خارج از کشور حسب مورد با تأیید کمیته فنی و رعایت ماده (۳) و سایر مفاد آیین نامه مجاز است.

ماده ۶ 

 تضمین یاد شده در ماده ( ۵ ) فقط برای پرداخت دیون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به تشخیص کمیته فنی قابل استفاده می باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین ، مورد استفاده قرار گیرد، کمیته فنی مراتب را به وسیله نامه سفارشی به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد. دارنده پروانه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت نامه سفارشی ، تضمین را با اضافه کردن ده درصد (۱۰%) مبلغ استفاده شده ، تامین و تکمیل کند.

ماده ۷ 

 مبلغ سپرده با ضمانت نامه را نمی توان آزاد نمود، مگر شش ماه پس از اینکه صاحب پروانه انصراف خود را از ادامه فعالیت به موجب نامه سفارشی به کمیته فنی اعلام کند یا اینکه فعالیت یاد شده تعطیل شده باشد.

تبصره استفاده از سپرده یا تضمین ، همچنین استرداد یا آزاد نمودن آنها موکول به اجازه کتبی کمیته فنی است . پس از شش ماه کمیته فنی مکلف به آزاد نمودن ضمانتنامه مورد نظر می باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)

در صورتی که درخواست‌ کننده پروانه، شخص حقیقی باشد باید دست کم یک نفر را حسب نوع فعالیت به عنوان مدیر فنی و چنانچه شخص حقوقی‌ باشد، باید علاوه بر مدیر فنی یک نفر را به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی، حسب مورد به سازمان یا وزارت معرفی نماید.
‌شرایط مدیر عامل و مدیر فنی به شرح زیر می‌باشد

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)ـ مدیر عامل و مدیر فنی علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (‌الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) ماده (۵) این آیین‌نامه، دارای ۲۵ سال سن بوده و‌آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی (‌ترجیحاً انگلیسی) داشته، همچنین ۵ سال سابقه کار مفید در امور مربوط به ترابری هوایی و جهانگردی و یا گواهی‌ نامه‌ فارغ‌التحصیل از آموزشگاه‌ها و مدارس حرفه‌ای خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند. چنانچه فرد متقاضی خود مدیریت دفتر خدمات مسافرت هوایی و‌ جهانگردی باشد داشتن شرایط مذکور الزامی است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)ـ تشخیص و تحقق شرایط مندرج در تبصره (۱) این ماده به عهده کمیته فنی است

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)ـ جانبازان بیش از ۵۰ درصد جانبازی، آزادگان (‌دارای حداقل ۲ سال اسارت) رزمندگانی که بیش از ۲ سال داوطلبانه در جبهه‌ها حق علیه باطل حضور‌داشته‌اند و بستگان درجه یک شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی (‌پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان) به شرطی گذراندن دوره‌های آموزشی سه گانه فروش بلیت(‌مقدماتی ـ متوسطه ـ عالی) از شرط کار مفید مندرج در تبصره (۱) ماده فوق‌الذکر معاف بوده و می‌توانند خود را به عنوان مدیر عامل یا مدیر فنی حسب مورد‌ به سازمان یا وزارت معرفی نمایند.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)ـ در شهرستانهای درجه (۳ و ۴ و ۵) مدیر عامل و مدیر فنی به شرط گذراندن دوره‌های آموزشی فروش بلیت (‌مقدماتی ـ متوسط ـ عالی) از شرط کار ‌مفید مندرج در تبصره (۱) ماده مذکور معاف می‌باشند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)ـ اعضای هیأت مدیره و همچنین صاحبان سهام در مواردی که متقاضی، شخصیت حقوقی باشد به شرط داشتن تبصره‌های (۱) و (۳) این ماده‌می‌توانند به عنوان مدیر عامل یا مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تعیین شوند لکن در هر حال یک نفر به دلیل اینکه دارای خدمت تمام‌ وقت باشد نمی‌تواند مدیریت عامل یا مدیریت فنی بیش از یک دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را همزمان عهده‌دار باشد.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)

هر یک از مدیران دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی (‌مدیر عامل و مدیر فنی) که تمام یا هر یک از شرایط مندرج در ماده (۵) و تبصره‌های (۱) و (۳) و (۴) ماده(۸) را به تشخیص کمیته فنی از دست بدهد بعد از یک ماه از تاریخی ابلاغ اخطار کتبی سازمان یا وزارت و حسب مورد شخص دیگری که طبق مقررات این‌آیین‌نامه صلاحیت دارد به جای او معرفی نشود فعالیتهای دفاتر مذکور به حالت تعلیق در می‌آید و چنانچه طی ۳ ماه از تاریخ تعلیق شخص واجد شرایط تعیین ‌نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد.

ماده ۱۰ 

 در صورتی که هر یک از مدیران دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی فوت یا تغییر نمایید یا محجور شود یا چنانچه محکومیت موثر کیفری که مستلزم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی است پیدا کند، دارنده پروانه باید ظرف ده روز، مورد را به صورت کتبی به سازمان یا وزارت اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاریخ فوت یا تغییر یا حجر یا محکومیت موثر، شخص دیگری را که دارای شرایط مقرر در این آیین نامه باشد، به جای مدیر سابق تعیین و به سازمان یا وزارت معرفی نماید. در صورتی که موضوع مربوط به بند ( پ ) ماده ( ۳ ) باشد، کمیته فنی در اولین جلسه ، موضوع را بررسی و نسبت به رد یا قبول جانشین اتخاذ تصمیم می نماید. در مواردی که موضوع مربوط به یکی از بندهای ( لف ) یا ( ب ) باشد، سازمان یا وزارت حسب مورد نسبت به رد یا قبول جانشین موقت اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۱۱ 

 به منظور اجرای وظایف زیر کمیته ای با عنوان «کمیته فنی نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی » مرکب از نمایندگان سازمان وزارت و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با معرفی کتبی بالاترین مقام اجرایی موسسه های یاد شده تشکیل می گردد:
الف – رسیدگی و اعلام نظر در مورد درخواستهای داوطلبان جهت صدور پروانه تاسیس دفترخدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ، ظرف سه ماه از تاریخ رسیدن درخواست به کمیته فنی .
ب – بررسی صلاحیت داوطلب براساس آنچه در ماده ( ۵ ) مندرج می باشد.
پ – بررسی صلاحیت شغلی داوطلب پروانه ، مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و مدیر فنی .
ت – تایید نام و محل دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی .
ث – رسیدگی و اعلام نظر در مورد شکایتهای رسیده و هرگونه تخلف دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی و سایر مواردی که به موجب این آیین نامه ، به عهده کمیته فنی که عبارت است از:تبرئه ،اخطار کتبی ،تعلیق ( به مدت سه تا شش ماه ) ، لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی . رای کمیته فنی باید مستدل و بر پایه مدارک لازم باشد.
ج – بررسی گزارش دستگاههای ذی ربط و اعلام نظر در مورد آنها.

تبصره (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)در صورتی که شکایت رسیده درباره فروش بلیت و عدم رعایت مقررات درصدور بلیت ، وتعرفه های مربوط به مسافرتهای هوایی باشد، کمیته فنی باید خارج از نوبت به موضوع اختلاف رسیدگی نماید و در صورت تحقق ادعای شکایت کننده ، مراتب را از طریق دبیرخانه ذی ربط به دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ابلاغ نماید تا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به رفع اختلاف خود با شکایت کننده اقدام نماید. در غیر این صورت ، کمیته فنی موظف است مطالبات شکایت کننده را از محل ضمانتنامه دفتری که از آن شکایت شده پرداخت نمایددفتری که از آن شکایت شده مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته فنی توسط دبیرخانه ذی ربط، نسبت به تکمیل مبلغ ضمانت نامه اقدام نماید. در صورتی که عدم توجه مسوولان دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی متضمن جرمی باشد، ( پرونده امر ) به طور مستدل به مراجع قضایی احاله خواهد شد

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)

کمیته فنی هر ماه یک بار برای رسیدگی به موارد مرتبط با بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( ۳ ) این آیین نامه در سازمان و برای رسیدگی به موارد مرتبط با بند (پ) ماده ( ۳ ) این آیین نامه در وزارت ، تشکیل می گردد و در صورت لزوم بنا به تشخیص و درخواست کتبی هر یک از اعضا، جلسه های فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ مذاکره ها، تصمیمها و صورت جلسه های کمیته فنی محرمانه بوده و در دفتری که به همین منظور تشکیل می شود، ثبت و آرای صادر شده حسب مورد از طریق سازمان یا وزارت به ذی نفع و سازمانهای ذی ربط ابلاغ می شود.

تبصره ۲ در مورد بند ( الف ) ماده ( ۳ ) باید نظر موافق سازمان ، و در مورد بند ( ب ) و ( پ ) ، حسب مورد با سازمان و بند ( ب ) با وزارت می باشد.

ماده ۱۳ 

 کمیته فنی با حضور اعضاء تشکیل می شود و تمیمهای کمیته فنی هنگامی معتبر است که دست کم ، دو نفر از اعضای کمیته ، رای موافق داده باشند.

تبصره ۱ همه آرای کمیته فنی ، قطعی و لازم الاجراست . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه رای صادر شود و رای صاد شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد، دفتر یاد شده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی رای ، درخواست تجدید نظر کند.

تبصره ۲ بر حسب مورد و به تشخیص کمیته فنی از مدیر عامل یا مدیر فنی یا هر دو و کارشناسان صلاحیتدار جهت ادای توضیح ، بدون داشتن حق رای دعوت به عمل می آید.

تبصره ۳ تعلیق یا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار به آگاهی عموم خواهد رسید.

ماده ۱۴ 

 دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در موارد تعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ کتبی رای ، موظف به اجرای مقررات زیر می باشد:
الف – در زمان تعلیق ، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی موظف است از قبول تعهدهای جدید خودداری نموده و به انجام تعهدهای قبلی طبق دستورالعملهای مراجع ذی ربط عمل نماید.
در صورت عدم رعایت مراتب بالا، پروانه دفتر مربوط به تشخیص کمیته فنی لغو خواهد شد.
ب – در مورد لغو پروانه ، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی فقط ملزم به انجام تعهدهای قبلی با توجه به دستورالعمل سازمانهای ذی ربط بوده و در صورت انجام هر گونه فعالیت در زمینه مربوط به این آیین نامه از طریق مراجع ذی صلاح تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

ماده ۱۵ 

 هرگاه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی بیش از سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول ، تعطیل یا به مدت شش ماه غیرفعال باشد، سازمان یا وزارت با تصمیم کمیته فنی ، پروانه آن را لغو خواهد نمود.

تبصره ۱ چنانچه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ظرف سه ماه پس از اخذ پروانه ، بدون داشتن عذر قابل قبول شروع به کار نکند، پروانه آن لغو خواهد شد.

تبصره ۲ تشخیص قابل قبول بودن عذر یا غیرفعال بودن مندرج در ماده ( ۱۵ ) ، بر عهده کمیته فنی است که باید با استدلال همراه باشد.

ماده ۱۶ 

 دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی مکلفند قبل از به ثبت رساندن هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت ، شرکاء، نام و محل شرکت ، موافقت کمیته فنی را کسب نمایند. و در غیر این صورت ، حسب تشخیص کمیته فنی ، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به حالت تعلیق درآمده یا لغو خواهد شد.

تبصره ۱ انحلال شخصیت حقوقی به موجب قانون ، سبب لغو پروانه می گردد.

تبصره ۲ در مواردی که تغییر سهام بیش از چهل و نه درصد (۴۹ %) باشد، موکول به موافقت کمیته فنی است . در تغییرات کمتر از چهل و نه درصد (۴۹ %) سازمان یا وزارت ، راساً حسب مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)صدور رای تعلیق یا لغو پروانه در مورد بند ( الف ) ، بند (پ) با سازمان و در مورد بند (ب) با وزارت خواهد بود

ماده ۱۷ 

 در دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در مورد شخص حقیقی ، حضور دارنده پروانه و مدیر فنی ، و در مورد شخص حقوقی ،حضور مدیر عامل و مدیر نفی در دفتر ضروری است . رییس و نایب رییس هیات مدیره به ترتیب در غیاب مدیر عامل و پس از اعلام کتبی به کمیته فنی جانشین وی شناخته شده و حداکثر تا سه ماه می تواند انجام وظیفه نماید.
در صورتی که دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی بیش از مدت یاد شده ، مدیر عامل نداشته باشد، پروانه آن به مدت سه ماه به صورت تعلیق درمی آید. چنانچه تا پایان این مدت ، فرد دیگری که دارای شرایط است معرفی نشود، پروانه دفتر لغو خواهد شد.

تبصره ۱ در مورد تعیین جانشین ، حداکثر تا سه ماه سازمان یا وزارت ، حسب مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره ۲ مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ( شخص حقوقی ) و صاحب دفتر خدمات مسافرت هوایی و یا جهانگردی ( شخص حقیقی ) به طور مستقیم مسوولیت اجرای صحیح تصمیمهای کمیته فنی و همه دستورالعملهای مراجع ذی ربط را به عهده دارد و در مواقع لزوم پاسخگو می باشد.

ماده ۱۸ 

 نام ، نشانی کامل ، شماره های تلفن و تلکس ، میزان سرمایه ، شماره و نوع پروانه باید دست کم به دو زبان فارسی یا انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و عربی ، در سر برگ نامه ها و مکاتبه های دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی درج گردد.

ماده ۱۹ 

 دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی موظفند اطلاعات ، مدارک و اسناد مورد درخواست در زمینه فعالیت و پرسنل خود را در مدتی که سازمان یا وزارت یا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ، حسب مورد تعیین می کند، ارائه دهند. در صورتی که به تعهد مندرج در این ماده عمل ننمایند، در مرتبه اول پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی برای مدت سه ماه به تشخیص کمیته فنی تعلیق ، و چنانچه پس از پایان یافتن مدت تعلیق ، نسبت به ارائه مدارک مورد تقاضا اقدام ننمایند، پروانه دفتر لغو خواهد شد.

ماده ۲۰ 

 مرجع رسیدگی به اعتراض آرای کمیته فنی در مورد لغو پروانه و استفاده یا تکمیل ضمانت نامه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ، کمیته عالی می باشد.

ماده ۲۱ 

 کمیته عالی مرکب از افراد زیر می باشد:
الف – رییس سازمان .
ب – معاون سیاحتی و زیارتی وزارت .
ج – مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره مهلت تحویل اعتراضهای کتبی ، یک ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته فنی ، در مورد بندهای ( الف ) و ( پ ) به سازمان و بند ( ب ) به وزارت خواهد بود.

ماده ۲۲ 

 کمیته عالی پس از شنیدن توضیحهای کمیته فنی و حسب مورد شنیدن توضیحهای دارنده پروانه یا مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و بررسی مدارک ارائه شده ، اعلام رای می نماید. جلسه های کمیته عالی ، با حضور همه اعضاء تشکیل می شود و تصمیمهای آن کمیته ، دست کم با دو رای مثبت معتبر می باشد.

ماده ۲۳ 

 در صورت صدور پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ، لوحی با امضای سازمان و وزارت به نام دارنده پروانه صادر می شود. چنانچه فعالیت دفتر مربوط در زمینه موضوع بندهای ( الف ) یا ( ب ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه باشد، لوح یاد شده از طریق سازمان یا وزارت صادر خواهد شد که باید در داخل موسسه به طوری که نمایان باشد، نصب شود.

تبصره درمواردی که پروانه لغو شود یا فعالیت موضوع پروانه به طور دایم متوقف گردد،دارنده لوح باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی لغو پروانه یاتوقف فعالیت که به وسیله نامه سفارشی به عمل خواهد آمد، لوح خود را به وسیله نامه سفارشی به سازمان یا وزارت برگرداند.

ماده ۲۴ 

همه دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه ، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند، در غیر این صورت ، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۲۵ 

 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند به تقاضای سازمان یا وزارت ،از ادامه فعالیت دفترهایی که متخلف شناخته می شوند یا موسسه های غیرمجازی که به امور مسافرت هوایی و جهانگردی مشغولند، جلوگیری به عمل آورند.

ماده ۲۶ 

وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها،موسسه های دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت و بانکها چنانچه بخواهند به فعالیتهای مندرج دراین آیین نامه مبادرت ورزند،باید مقررات آیین نامه را رعایت کنند.

ماده ۲۷ (منسوخه ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۷۶)

دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی مجاز نخواهند بود به غیر از موارد مندرج در این آیین نامه ، به فعالیتهای دیگری اشتغال داشته باشند

ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۷۶)

همه موسسه هایی که به فعالیتهایی غیر از موارد مندرج در این آیین نامه اشتغال دارند، به هیچ عنوان نباید از نام دفترهای خدمات مسافرتی یا جهانگردی استفاده کنند.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۷۶)

 با تصویب این آیین نامه ، همه مقررات مغایراز درجه اعتبارساقط می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور