دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی مصوب 1391

دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی مصوب ۱۳۹۱

ماده ۱

ثبت ناوگان )لکوموتیو و یا واگن( در دفتری به نام دفتر ثبت ناوگان که در اداره کل مخازن و اموال شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران نگهداری میشود، صورت میپذیرد.

ماده ۲

دفتر ثبت ناوگان مجلد بوده و تمام صفحات آن در بدو امر توسط هیئتمدیره یا نماینده معرفی شده از طرف هیئتمدیره به ترتیب شماره گذاری و امضاء شده و به مهر شرکت راهآهن ج.ا.ا ممهور و مجموع عده صفحات در صفحه ماقبل اول و صفحه مابعد آخر با تمام حروف قید و نوشته و به همان ترتیب مهر و امضاء میشود و سپس پلمب میگردد.

ماده ۳

ثبت هرناوگان به وسیله اظهارنامه صورت میپذیرد که به ضمیمه درخواستی توسط متقاضی یا وکیل یا جانشین قانونی او به همراه سایر مستندات به راه آهن تسلیم یا به آدرس پست الکترونیکی راه آهن ارسال میشود.

تبصره ۱: اظهارنامه سندیاست مشتمل بر مشخصات متقاضی، ناوگان و حقوق سایر اشخاص که باید به امضاء متقاضی یا وکیل یا جانشین قانونی او برسد.

تبصره ۲: مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت عبارتست از:

۱ اسناد و مدارک راجع به هویت متقاضی. –

۲ اسناد و مدارک راجع به سمت متقاضی درصورتیکه اظهار نامه توسط وکیل یا جانشین قانونی متقاضی ثبت و ارائه گردد. –

۳ اسناد و مدارک راجع به مالکیت متقاضی. –

متقاضی باید رونوشت یا تصویر برابر اصل مدارک مذکور را به ضمیمه اظهارنامه ارائه نماید.

ماده ۴

پس از رسیدگی به مدارک و مستندات، اداره کل مخازن و اموال مشخصات ناوگان و مالک را بهشرح زیر در دفتر ثبت ناوگان ثبت نموده و به امضاء هیئت مدیره یا نماینده معرفی شده از طرف هیئت مدیره میرساند و همزمان سند مالکیت مطابق ثبت دفتر ناوگان صادر میشود.

۱ شماره ناوگان )واگن/ لکوموتیو(. –

۲ نوع. –

۳ شماره سریال شاسی. –

۴ شرکت سازنده. –

۵ سال ساخت. –

۶ ظرفیت بار/ مسافر. –

۷ نوع قلاب. –

۸ نوع ترمز. –

۹ درجه. –

۱۱ نوع قوای محرکه. –

۱۱ مدل کمپرسور هوا. –

۱۲ مدل انتقال قدرت هیدرولیک. –

۱۳ مدل لکوموتیو. –

۱۴ مدل موتور دیزل. –

۱۵ مدل ترکشن موتور. –

۱۶ تعداد کابین. –

۱۷ مدل ترانسفورماتور اصلی. –

۱۸ قدرت لکوموتیو. –

۱۹ مدل ژنراتور اصلی. –

۲۱ شماره – RIV .

۲۱ نوع/ مدل بوژی. –

۲۲ کشور سازنده. –

۲۳ تعداد محور. –

۲۴ وزن خالص/ وزن. –

۲۵ نوع سوخت مصرفی. –

۲۶ نام شرکت یا سازمان مالک. –

۲۷ شماره ثبت/ شناسه اقتصادی. –

۲۸ شناسه ملی. –

۲۹ شناسه پستی )مالک حقوقی(. –

۳۱ نام و نام خانوادگی مالک حقیقی. –

۳۱ نام پدر. –

۳۲ شماره شناسنامه. –

۳۳ شناسه ملی. –

۳۴ محل صدور. –

۳۵ شناسه پستی )مالک حقیقی(. –

ماده ۵

هر لکوموتیو یا واگن ثبتشده که دراثر حادثه، کثرت استعمال یا به علل دیگر بهطور دائم از کار بیفتد، مالک آن باید حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ سانحه یا از کارافتادن دائم ناوگان، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک مربوط به ادارات کل واگنهای باری، امور مسافری )در خصوص واگن( و نیروی کشش )در خصوص لکوموتیو( گزارش نماید. پس از تایید گزارش مزبور توسط معاونت امور ناوگان یا معاونت امور مسافری حسب مورد، بی اعتباری سند مالکیت و غیر قابل انتقال بودن ناوگان به وسیله اداره کل مخازن و اموال در دفتر ثبت ناوگان درج میشود.

ماده ۶

ادارات کل واگنهای باری، نیروی کشش و امور مسافری مکلفند در مواردی که وفق مقررات عمومی سیر و حرکت، جهت ناوگان موضوع

ماده  ۵

گواهی سیر صادر نمینمایند، مراتب را پس از تایید معاونت ناوگان یا معاونت امور مسافری حسب مورد، حداکثر ظرف مدت یکماه به اداره کل مخازن و اموال اعلام کنند. اداره کل مذکور مکلفاست مطابق قسمت اخیر ماده ) ۵( نسبت به درج آن در دفتر ثبت ناوگان اقدام نماید.

ماده ۷

پس از درج بیاعتباری سند مالکیت و غیرقابل انتقال بودن ناوگان، اداره کل مخازن و اموال موظفاست حداکثر ظرف ) ۵( روز اطلاعیهای متضمن مراتب مذکور را به آخرین نشانی مالک، مندرج در دفتر ثبت ناوگان از طریق پست سفارشی یا الکترونیکی ارسال نماید. مالک نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ رویت اطلاعیه نسبت به خارج نمودن ناوگان از شبکه حمل و نقل ریلی و اعاده سند مالکیت اقدامکند، درغیر اینصورت راهآهن میتواند ناوگان مذکور را از شبکه خارج نموده و سپس هزینههای مربوط را از مالک مطالبه نماید.

تبصره ۱: ده روز پس از تاریخ تسلیم اطلاعیهی مذکور در این ماده به پست و یا ) ۴۸ ( ساعت پساز ارسال الکترونیکی، مراتب اطلاعیه ابلاغ شده محسوب میگردد.

تبصره ۲: پس از ابلاغ اطلاعیه، هرگونه دخل و تصرف و یا سوء استفاده از سند مالکیت ناوگان موجب پیگرد قانونی در مراجع ذیصلاح خواهدبود.

ماده ۸

درصورتیکه سند مالکیت لکوموتیو یا واگن بهنحوی از انحاء از بین برود یا مفقود شود مالک یا وکیل یا جانشین قانونی او باید بلافاصله مراتب را کتباً به اداره کل مخازن و اموال اعلام و استشهادیهای مبنیبر شهادت و اظهار حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یکنفر از شهود مذکور رسیده و امضاء نامبرده نیز توسط سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شدهباشد را ضمیمه و ارائه نماید. اداره کل مخازن و اموال پس از وصول تقاضانامه و برگ استشهادیه فوراً باید آنرا در ملاحظات دفتر ثبت ناوگان اخبار و سپس به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی کند و درآگهی تصریحگردد درصورتی که تا سیروز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسید و یا درصورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی ارائهنشود، راهآهن اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می نماید. از تاریخ صدور سند مالکیت المثنی، سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط محسوبمیشود.

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مالکیت اولیه خواهدبود، لیکن درج مشخصات اسناد شرطی و رهنی که رسماً فسخ یا فک شده اند، ضرورتی ندارد.

مراتب صدور سند مالکیت المثنی در دفتر ثبت ناوگان درج و مانند سند مالکیت اولیه امضاء میشود.

تبصره: هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا جهات دیگری، قسمتی از سند مالکیت از بین برود و یا قابل استفاده نباشد، اداره کل مخازن و اموال با ملاحظه آن و انجام تشریفات مقرر در این ماده )بدون اخذ استشهادیه و انتشار آگهی( اقدام به صدور سند مالکیت تجدیدی نموده و همزمان لاشه سند مالکیت ناقص را اخذ و بیاعتبار کرده و سپس با تنظیم صورت مجلس آن را امحاء مینماید.

ماده ۹

ثبت کلیه انتقالات و معاملات از قبیل قطعی، شرطی، رهنی، اقاله، فک، فسخ و تعویض وثیقه راجع به عین و حقوق عینی ناوگان اجباری است و منحصراً توسط دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.

پس از تنظیم سند، سردفتر مکلف است خلاصه معاملات مذکور را روی برگهای مخصوص که با پیشنهاد راهآهن و تایید کانون سردفتران و دفتریاران تهیه شده به همراه اصل سند مالکیت حداکثر ظرف مدت ) ۵( روز از طریق پست سفارشی به اداره کل مخازن و اموال راهآهن ارسال نماید.

تبصره:کلیه هزینه ها بالمناصفه به عهده طرفین میباشد مگر این که به طریق دیگری توافق نموده باشند.

ماده ۱۱

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماده ) ۹( وضعیت ناوگان را از راهآهن )اداره کل مخازن و اموال( استعلام نمایند.

تبصره ۱ پاسخ استعلام بهطور صریح بوده و حداکثر ظرف مدت ) ۱۵ ( روز باید از طریق پست سفارشی بهدفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال –

شود.

تبصره ۲ دفاتر اسناد رسمی باید در کلیه اسنادی که نتیجه آن تغییر مالکیت است قید نمایند که منتقلالیه متعهد است حداکثر ظرف مدت –

۱۱ ( روز از تاریخ سند انتقال جهت صدور سند مالکیت جدید به اداره کل مخازن و اموال مراجعه نماید درغیر اینصورت کلیه هزینهها و ( خسارات ناشی از آن به تشخیص راهآهن از وی قابل مطالبه خواهدبود.

ماده ۱۲

راه آهن )اداره کل مخازن و اموال( مکلفاست پس از وصول برگ خلاصه معامله ناوگان ارسالی از دفاتر اسناد رسمی، مندرجات آن را ظرف ) ۲۴ ( ساعت دردفتر ثبت ناوگان قید و به امضاء برساند.

ماده ۱۳

راه آهن )اداره کل مخازن و اموال( پس از وصول برگ خلاصه معاملات ناوگان، نسبت به صدور سند جدید به نام منتقلالیه اقدام و سند قبلی را پس از تصویربرداری رایانهای )اسکن(، امحاء مینماید.

ماده ۱۴

همین که لکوموتیو و یا واگن مطابق با تشریفات فوق در دفتر ثبت ناوگان بهثبت رسید ،راه آهن فقط شخصی را که ناوگان به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت ناوگان به ثبت رسیده و یا کسی که ناوگان مزبور به صورت رسمی یا قهری به او منتقل گردیده ، مالک خواهد شناخت .

در مورد ارث هم ، ناوگان وقتی در دفتر ثبت ناوگان به اسم وارث یا وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن محرز و در سهم الارث بینآنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم قطعی از طرف مراجع صالحه در آن باب صادر شده باشد .شخصی که ناوگان رسما به او منتقل گردیده موظف است پس از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه مدارک مربوط به ثبت معامله به راه آهن اقدام نماید . در صورت عدم ارائه سند رسمی در مهلت مقرر و ایراد خسارت ، مسئولیت به عهده خریدار میباشد .

ماده ۱۵

مالک ناوگان که لکوموتیو یا واگن خود را بهرهن گذاشتهاست، نمیتواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن لکوموتیو یا واگن خود را مورد معامله قراردهد.

ماده ۱۶

هزینههای صدور اسناد مالکیت اصلی، المثنی، تجدیدی، سند جدید و سایر هزینهها به عهده متقاضی میباشد .

ماده ۱۷

درصورت ضرورت تجدید نظر در مفاد این دستورالعمل موضوع توسط هیئتمدیره راهآهن بررسی و اقدام میگردد.

ماده ۱۸

این دستورالعمل مشتمل بر ) ۱۸ ( ماده، ) ۸( تبصره و منضم به ) ۱۲ ( نمونه اوراق مشتمل بر )اسناد مالکیت واگن و لکوموتیو، اظهارنامه، دفتر ثبت  به تصویب هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسید .