دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/1/1374بنا به پیشنهاد مشترک شماره 5198/د مورخ 10/8/1373 وزارت راه و ترابری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و در اجرای ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت راه‌آهن ‌جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آئین‌نامه به گروههای ورودی براساس مدارک تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرک پایان دوره ابتدایی است در گروه یکی تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرک دیپلم کامل متوسطه است در گروه چهار تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرک فوق دیپلم است در گروه پنج تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرک لیسانس است در گروه هفت تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها فوق‌لیسانس است در گروه نه تخصیص می‌یابند.
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها دکتراست در گروه ده تخصیص می‌یابند.

تبصره 1 شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران – که از این پس شرکت نامیده می‌شود – مکلف است طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط را بر اساس روشهای ‌مورد عمل با توجه به مواد یک و سه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت اجراء کند و یک نسخه از آن را به‌ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.

تبصره 2 هرگونه تغییر در گروه‌های ورودی موکول به پیشنهاد شرکت، تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

ماده 2 

ضریب افزایش سنواتی سالانه مستخدمان در زمان تطبیق وضع سه و پس از آن مطابق ضوابطی که توسط شرکت تعیین می‌شود، بر اساس نتایج‌ارزشیابی سه، چهار و پنج تعیین می‌شود.

ماده 3 

میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شرکت طبق ضوابطی که توسط شرکت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد بین حداقل 50% و‌حداکثر 150% حقوق مبنا تعیین می‌شود.

تبصره 1 فوق‌العاده شغل متصدیان مدیریت و سرپرستی طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا25% حقوق مبنای آنان افزایش می‌یابد.

تبصره 2 فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنای آنان به پیشنهاد شرکت و تصویب شورای‌ حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد.

ماده 4 

شرکت می‌تواند به منظور جذب و نگهداری کارکنان شاغل در مشاغل دارای مهارتهای ویژه و مشاغل اختصاصی خود که متصدیان مربوط دارای مدرک ‌تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند و در شرایط احراز آن مشاغل داشتن مدرک تحصیلی خاص یا طی دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده است، همچنین مشاغل ‌مدیریت تا میزان 80% حقوق و فوق‌العاده شغل طبق ضوابطی که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، فوق‌العاده خاص پرداخت کند.

ماده 5 

فوق‌العاده کارانه به کارکنانی که بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌کنند، حداکثر معادل 100% حقوق مبنای آنان پرداخت می‌شود.

تبصره 1 استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 2 استاندارد مشاغل اختصاصی به پیشنهاد شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.

تبصره 3 مستخدمانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نیست نیز می‌توانند طبق ضوابطی که به پیشنهاد شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تعیین می‌شود، به همان نسبت از فوق‌العاده کارانه بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 4 فوق‌العاده موضوع این ماده براساس ضوابطی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد پرداخت می‌شود.

ماده 6 

در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمان شرکت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایای آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 که بر اساس ضوابط قانونی‌ پرداخت می‌شده است کمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق پرداخت می‌شود و هرگونه افزایش بعدی ناشی از ارتقای گروه، افزایش سنواتی و‌فوق‌العاده شغل تا استهلاک کامل از مابه‌التفاوت یاد شده کسر می‌شود.

ماده 7 

این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1371 قابل اجراست و موارد مغایر در آیین‌نامه استخدامی شرکت لغو می‌شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی