دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۷۷/د/۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵,۰۳,۱۳

ماده ۱ 

جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین نامه به گروههای ورودی براساس مدرک تحصیلی همانند جدول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت ۴۷۳هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره ـ مستخدمانی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و یپچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است یا دارای مهارتهای خاص و خارق العاده ای می باشند، پس از تصدی سمتهای مذکور بدون رعایت این ماده و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در یکی از گروههای جدول موضوع ماده (۱) تخصیص می یابند.

ماده ۲ 

ضریب افزایش سنواتی سالانه مستخدمان مطابق ضوابطی که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران ـ که از این پس شرکت نامیده می شود ـ تعیین می شود و براساس نتایج ارزشیابی سالانه سه ، چهار و پنج درصد تعیین می شود.

ماده ۳ 

شرکت مکلف است طرح طبقه بندی مشاغل مربوط را براساس روشهای مورد عمل با توجه به مواد (۱) و (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تنظیم و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا کند.

ماده ۴ 

میزان فوق العاده شغل مستخدمان شرکت حداقل ۵۰% و حداکثر ۱۵۰% حقوق مبنای گروه مربوط تعیین می شود.

تبصره ۱ ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمانی که تصدی مشاغل تخصصی ، تحقیقی و آموزشی را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .

تبصره ۲ ـ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی طبق ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره می رسد علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده و تبصره (۱) آن تا ۲۵% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .

تبصره ۳ ـ ضوابط اجرایی این ماده و تبصره (۱) آن با پیشنهاد شرکت و تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

ماده ۵ 

شرکت می تواند به کارکنانی که بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می کنند فوق العاده کارانه حداکثر معادل ۱۰۰% حقوق مبنای آنان پرداخت کند.

تبصره ۱ ـ استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ ـ استاندارد مشاغل اختصاصی به پیشنهاد شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می شود.

تبصره ۳ ـ مستخدمانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نیست می توانند طبق ضوابطی که به پیشنهاد شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می شود به همان نسبت از فوق العاده کارانه بهره مند شوند.

تبصره ۴ ـ فوق العاده موضوع این ماده براساس ضوابطی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد پرداخت می شود.

ماده ۶ 

شرکت می تواند به منظور جذب و نگهداری کارکنان شاغل در مشاغل دارای مهارتهای ویژه و مشاغل اختصاصی خود یا متصدیان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر یا به متصدیان مشاغلی که در شرایط احراز آن مشاغل داشتن مدرک تحصیلی خاص با طی دوره های آموزشی پیش بینی شده است، همچنین مشاغل مدیریت تا میزان ۶۰% حقوق و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب پرداخت نماید.

ماده ۷ 

تطبیق وضع کارکنان رسمی شرکت در اجرای ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد که در بخش مشمول قانون استخدام کشوری اجرا می گردد، انجام می شود.

ماده ۸ 

کمک هزینه عایله مندی و اولاد براساس مفاد ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

ماده ۹ 

در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمان شرکت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایای آنان قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ که طبق مقررات قانونی دریافت می کرده اند کمتر شود، ما به التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنان قابل پرداخت است و هرگونه افزایش بعدی ناشی از ارتقای گروه ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل تا استهلاک کامل از ما به التفاوت یاد شده کسر می شود.

ماده ۱۰ 

این تصویبنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ قابل اجراست و موارد مغایر در آیین نامه استخدامی شرکت لغو می شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی