قانون استرداد مالیات بر درآمد شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمائی به منظور خرید کشتی و هواپیما مصوب 1374

قانون استرداد مالیات بر درآمد شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمائی به منظور خرید کشتی و هواپیما مصوب 1374,01,29

ماده واحده وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به سود ابرازی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و‌شرکت ملی نفت کش ایران و شرکت‌های هواپیمائی هما و آسمان را پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف‌خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در وجه شرکتهای مربوط مسترد نماید تا حسب مورد منحصراً برای خرید‌کشتی و هواپیما به مصرف برسد مدت اجرای این قانون حداکثر تا پایان سال 1378 خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 6/2/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری