قانون استفساریه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1380

قانون استفساریه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مصوب 1380,04,17

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا با وجود مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372، می‌ توان از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون به ‌استناد مواد (5) و (7) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 /12 /1336، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را تعقیب و ‌مجازات نمود؟

نظر مجلس :
پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد ‌بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یادشده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 /12 /1336 نمی‌ باشد. پیمانهای ‌ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /4 /1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی