قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب 1371

قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب 1371,11,27

ماده واحده به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان اقدام نماید.

تبصره 1 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی طرف پاکستانی اساسنامه شرکت مذکور را بر اساس قانون تجارت و‌اصلاحیه سال 1347 آن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

تبصره 2 از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب 18/7/1364 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

امضاء ء#رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری