قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب 1371

قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب ۱۳۷۱,۱۱,۲۷

ماده واحده به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان اقدام نماید.

تبصره ۱ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی طرف پاکستانی اساسنامه شرکت مذکور را بر اساس قانون تجارت و‌اصلاحیه سال ۱۳۴۷ آن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

تبصره ۲ از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۴ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۲ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

امضاء ء#رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری