قانون راجع به تأسیس شرکتهای سهامی حمل و نقل ‌مصوب 1361

قانون راجع به تأسیس شرکتهای سهامی حمل و نقل مصوب 1361,12,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود که نسبت به تأسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید:
الف – شرکتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل کالاهای اساسی و مواد‌فاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل کانتینری و ترکیبی.
ب – شرکت سهامی حمل و نقل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران – به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی از‌کالاهای صادراتی و وارداتی کشور.

تبصره 1 – شرکت بند الف حداکثر تا ظرفیت 800 دستگاه کامیون و شرکت بند ب حداکثر تا ظرفیت 500 دستگاه کامیون قابل توسعه می‌باشند.

تبصره 2 اساسنامه‌های شرکتهای فوق‌الذکر و اصلاحات بعدی آنها در حدود این قانون و مصوبات شوری عالی اداری به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر، هیأت عامل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور بوده و ریاست مجمع با ریاست سازمان مذکور‌است.

تبصره 4 – شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند مابه‌التفاوت حاصل از فروش دارائیهای مازاد و ارزش دفتری آنها را بعنوان تعهدات دولت و جزء سرمایه‌شرکت منظور نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی