قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) مصوب 1391

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) مصوب ۱۳۹۱,۰۵,۱۷

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت کمک هزینه و هزینه‌های اشتراک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره ۱ـ هرگونه اصلاح در مواد (۱۳)، (۱۷) و (۲۴) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ۲ـ هرگونه کمک بر اساس ماده (۱۰) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اساسنامه انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

بخش ۱ـ نام، مقر، هدف و مدت

ماده ۱

نام اولیه «انجمن بین‌المللی دائمی همایشهای دریانوردی» که در سال ۱۸۸۵ میلادی (۱۲۶۴ هجری شمسی) در بروکسل تأسیس شد به «پیانک» (PIANC) تغییر می‌یابد. این انجمن، انجمنی علمی و فنی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بین‌المللی است که طبق قوانین بلژیک و به طور خاص طبق مفاد عنوان ۳ قانون ۲۷ ژوئن ۱۹۲۱ میلادی (۶/۴/۱۳۰۰ هجری شمسی) در مورد انجمنهای غیرانتفاعی، انجمنها و بنیادهای غیرانتفاعی بین‌المللی (که از این پس «قانون» نامیده می‌شود) تشکیل و اداره می‌شود. انجمن توسط حکومتهای ملی، فدرال و منطقه‌ای یا نهادهای نماینده آنها حمایت می‌شود و عضویت سازمانهای همکار و اشخاص حقیقی در آن آزاد است.

ماده ۲

مقر انجمن در منطقه بروکسل بلژیک واقع شده است. مقر کنونی آن در بروکسل به نشانی ۱۰۰۰، بلوار دو روی آلبرت ۲، ۲۰، طبقه ۱۱، قسمت ۳ می‌باشد. این مقر، حسب تصمیم شورا می‌تواند به هر جایی در منطقه بروکسل منتقل شود. هر مورد از چنین نقل و انتقالی در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود.

ماده ۳ (الف)

مقصود و اهداف انجمن، پیشبرد توسعه پایدار تمام انواع دریانوردی در سطح جهانی، از طرق زیر است:
الف ـ تعیین و انتشار بهترین رویه‌های جهانی (دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و استانداردها) و تأمین دسترسی به اطلاعات بین‌المللی، به منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ها براساس اطلاعات صحیح و بی‌طرف به صورت حرفه‌ای
ب ـ وجود چهارچوبی بین‌المللی برای تجزیه و تحلیل و بحث در مورد تمام جنبه‌های حمل و نقل دریایی از جمله: سیاستگذاری، مدیریت، طراحی، موارد اقتصادی، یکپارچگی با سایر شکلهای حمل و نقل، فناوری، ایمنی و محیط زیست
پ ـ سهیم شدن در مدیریت یکپارچه سامانه (سیستم)های آبهای قابل کشتیرانی
ت ـ تشخیص نیازهای خاص کشورهای با اقتصاد در حال گذر و فراهم کردن کمک و مشورت مناسب
ث ـ توسعه شبکه جامع متخصصین دریانوردی و بنادر و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی
ج ـ همکاری نزدیک با دیگر انجمن‌ها در زمینه بنادر، آبراه‌ها، مدیریت مناطق ساحلی و موضوع‌های مرتبط
انجمن می‌تواند هر فعالیت دیگری را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف آن وابسته است برعهده بگیرد. برای دستیابی به این هدف، انجمن می‌تواند کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری را تشکیل دهد.

ماده ۳ (ب)

این اساسنامه با «قواعد و مقرراتی» تکمیل خواهد شد که تا حد لزوم فرآیند داخلی را که جهت نیل به این هدف باید دنبال شود، تعریف خواهد کرد.

ماده ۳ (پ)

زبانهای رسمی انجمن انگلیسی و فرانسوی است. سایر زبانها ممکن است در صورت اقتضاء برای فعالیت‌های خاص مثل جلسات، فراهمایی (کنفرانس)‌ها و در انتشارات محلی خارج از کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان به‌کار روند.

ماده ۴

انجمن برای مدت نامحدودی تأسیس شده است.

بخش ۲ـ عضویت

ماده ۵ 

تعداد اعضاء نامحدود است؛ با این حال نباید کمتر از سه باشد.

ماده ۶ 

انجمن مرکب از اعضای تخصصی، اعضای مورد تأیید و اعضای افتخاری است که می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

ماده ۷ (الف)

اعضای تخصصی انجمن، که دارای حق رأی در مجمع عمومی هستند عبارتند از:
ـ دولتهای ملی
ـ دولتهای منطقه‌ای دولت ملی
ـ بخشهای ملی یا دستگاههای ملی کشورهایی که دولتهای آنها (دیگر) یک عضو تخصصی نیستند. این بخشهای ملی یا دستگاههای ملی همان حقوق و تکالیف اعضای دولتی را بعد از تأیید عضویت آنها توسط مجمع عمومی به‌دست خواهند آورد.
ـ سازمان‌های بین دولتی

ماده ۷ (ب)

اعضای مورد تأیید، در مقام مشاور، نمایندگان گروههای ناحیه‌ای و اعضائی هستند که به عنوان دارا بودن توانمندی شخصی، نام آنها ثبت شده و اعضای حقیقی یا حقوقی هستند که حق عضویت سالانه را به انجمن پرداخت می‌کنند.

ماده ۷ (پ)

اعضای افتخاری در مقام مشاور، تمام اشخاص تأیید شده توسط مجمع عمومی هستند که خدمت برجسته یا حمایت قابل توجهی را برای انجمن ارائه داده‌اند.

ماده ۸ 

هر عضوی برای خروج از انجمن با تسلیم‌نامه مکتوب استعفاء به دبیرکل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر برای ارائه دفاعیه خود، تنها به وسیله مجمع عمومی می‌تواند مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ماده ۹

اعضای مستعفی، اخراجی یا فوت شده، ورثه یا جانشینان قانونی آنها، هیچ حقی نسبت به دارایی‌های انجمن ندارند. آنها نمی‌توانند برای استرداد تمام یا بخشی از میزان حق عضویت، ادعایی را مطرح نمایند.

ماده ۱۰

هزینه‌های سالانه که اعضاء باید بپردازند، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند برای اعضای تخصصی، مورد تأیید و افتخاری متفاوت باشد.
کمک هزینه سالانه اعضای تخصصی نمی‌تواند بیشتر از پنجاه‌هزار (۰۰۰/۵۰) یورو باشد.
کمک هزینه سالانه اعضای مورد تأیید نمی‌تواند بیشتر از بیست‌هزار (۰۰۰/۲۰) یورو باشد.
کمک هزینه سالانه اعضای افتخاری نمی‌تواند بیشتر از پانصد (۵۰۰) یورو باشد.
اعضائی که در پرداخت کمک هزینه یا هزینه‌های اشتراک خود برای دو سال کوتاهی کنند، از عضویت انجمن محروم می‌شوند.

ماده ۱۱

اعضاء تحت هیچ شرایطی، در مورد تعهدات انجمن مسؤولیت شخصی ندارند.

بخش ۳ـ مجمع عمومی

ماده ۱۲

مجمع عمومی شامل تمام اعضاء است.
تنها اعضای تخصصی مذکور در ماده (۷ (الف)) حق رأی دارند.
مجمع عمومی مرکب از نمایندگی‌های کشورهایی است که حداقل کمک هزینه را برای سال قبل پرداخته باشند. تعداد نماینده‌هایی که هر کشور حق دارد به جلسه‌ای از مجمع عمومی بفرستد یک نماینده به عنوان رئیس و تعدادی نماینده است که از طریق فرمول «(الف) + (ب) تقسیم بر (پ)» مشخص می‌شود.
در این فرمول (الف)، (ب) و (پ) عبارتند از:
الف ـ کمک هزینه واقعی پرداخت شده توسط دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی
ب ـ مجموع حق عضویت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور
پ ـ حداقل کمک هزینه
حداکثر تعداد نماینده‌هایی که می‌توانند در جلسه‌ای از مجمع عمومی شرکت کنند، ده نفر به علاوه رئیس هیأت نمایندگی است. در تعیین تعداد کل نماینده‌ها هر کسر یک‌دوم یا کمتر از آن نادیده گرفته می‌شود، هر کسر بیشتر از یک‌دوم به عنوان یک نماینده در نظر گرفته می‌‌شود.
اشخاص زیر نیز به مجمع عمومی دعوت می‌شوند:
ـ تمام اعضای کارگروه اجرائی
ـ نمایندگان کارگروه سازمان‌دهنده مجمع عمومی و همایشهای بعدی، به عنوان ناظر
ـ رؤسای گروههای کاری در صورت لزوم
انجمن، تنها یک نماینده ملی را در جلسات مجمع عمومی به رسمیت می‌شناسد. تنها رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی، یا جانشین او که در جلسه شرکت می‌کند، حق شرکت در هر رأی‌گیری رسمی را دارد و این مسؤولیت رئیس هیأت نمایندگی است که تعیین کند به چه طریقی آرای کل نمایندگان هیأت جمع شود. رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی باید ترتیب اخذ یک رأی را برای هر هیأت نمایندگی که کشورش حق داشته به مجمع عمومی بفرستد، بدهد.
هر عضو تخصصی حق دارد تا در مجمع عمومی به وسیله عضو تخصصی دیگری نمایندگی شود.
هر عضو تخصصی می‌تواند به عنوان نماینده تنها یک عضو تخصصی دیگر اقدام کند.

ماده ۱۳

مجمع عمومی برای موارد زیر صلاحیت دارد:
الف ـ اصلاحات اساسنامه
ب ـ تأیید قواعد و مقررات
پ ـ نصب و عزل اعضای شورا به پیشنهاد بخشهای ملی
ت ـ نصب رئیس، دبیر کل و چهار نائب رئیس طبق قواعد و مقررات
ث ـ تأیید طرح‌های راهبردی
ج ـ تصویب بودجه‌ها، حساب‌ها و گزارش‌های مدیریتی
چ ـ تأیید کمک هزینه‌ها و تعهدات پرداخت (حق عضویت‌ها)
ح ـ تأیید کمیسیون‌های جدید
خ ـ تأیید همایش‌ها
د ـ تأیید موافقت‌نامه‌های همکاری
ذ ـ نصب و عزل حسابرس‌ها
رـ بازپرداخت به اعضای شورا و حسابرسان
ز ـ اخراج اعضاء
س ـ انحلال داوطلبانه انجمن
ش ـ تغییر انجمن به یک سازمان با هدف اجتماعی

ماده ۱۴

مجمع عمومی باید حداقل یک بار در نیمه اول هر سال برگزار شود. تمام اعضای تخصصی دعوت خواهند شد. اعضای تأییدشده و افتخاری می‌توانند در مقام مشاوره‌ای توسط شورا دعوت شوند. مجمع عمومی می‌تواند به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رئیس یا دو تن از اعضای شورا تشکیل جلسه دهد. همچنین می‌تواند وقتی حداقل یک‌پنجم اعضای تخصصی نیز چنین درخواستی داشته باشند تشکیل جلسه دهد.

ماده ۱۵

مجمع عمومی در روز، ساعت و مکان مشخص شده در دعوتنامه برگزار می‌شود. مجمع عمومی توسط شورا با یک نامه معمولی که حداقل سی روز قبل از  جلسه و با ذکر دستور جلسه توسط رئیس امضاء می‌شود، برگزار می‌گردد. دستور جلسه توسط شورا تنظیم می‌شود. مدارک پشتیبان، به دعوتنامه پیوست می‌گردد.
هر پیشنهادی که حداقل به امضای یک بیستم اعضای تأیید صلاحیت‌شده رسیده ‌باشد، باید در دستور جلسه قرار گیرد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد مواردی که در دستور جلسه قرار نگرفته ـ به جز تصمیم‌گیری‌های نیازمند اکثریتی خاص به نحو مقرر در ماده (۱۷) ـ چنانچه یک سوم اعضای حاضر چنین درخواستی داشته باشند، تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۱۶

مجمع عمومی به ریاست رئیس برگزار و در حالتی که او غایب باشد یا نتواند شرکت کند، به ریاست نایب رئیس حاضر برگزار می‌شود. در حالت عدم امکان هریک از این موارد، مجمع عمومی با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد چه کسی جلسه را مدیریت کند.

ماده ۱۷

به جز در موارد خاص که در قانون تصریح شده و بعداً فهرست آن ذکر می‌شود، در صورتی که نیمی از اعضای تخصصی حاضر باشند یا نماینده داشته باشند، مجـمع عمومی می‌تواند با اکثریت نسبی آراء تصمیم‌گیری نماید. در صورت برابرشدن، رأی رئیس تعیین‌کننده است. در موارد خاص زیر که اکثریت نسبی، کافی به مقصود نیست:
الف ـ بررسی و تغییر اساسنامه و مقررات مالی مشمول قواعد و مقررات، مجمع عمومی باید شامل حداقل دوسوم اعضای تخصصی، حاضر یا دارای نماینده باشد. تغییرات پیشنهادی باید در دعوتنامه‌ها که برای اعضاء فرستاده می‌شود به وضوح اعلام شود. هر تغییری، به حداقل اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده نیاز دارد. با این حال تغییرات مربوط به مقصود و اهداف انجمن تنها می‌تواند با رأی اکثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، تأیید شود.
در صورتی که دوسوم اعضای تخصصی در جلسه اول حاضر نباشند یا نماینده نداشته باشند، جلسه دوم صرف‌نظر از تعداد اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، برای تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد.
تغییرات به تأیید اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده و برای تغییر هدف انجمن اکثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده خواهد رسید.
این جلسه دوم حداکثر سی روز پس از نخستین جلسه برگزار خواهد شد.
اصلاحات اساسنامه به خدمات عمومی دادگستری فدرال تقدیم و طبق قانون در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود.
ب ـ انحلال انجمن، مستلزم رعایت الزاماتی مشابه شرایط تغییر اهداف انجمن است.
پ ـ برای اخراج یک عضو تخصصی به عللی غیر از موارد مذکور در ماده (۱۰)، حضور اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده ضروری است.

ماده ۱۸

تصمیمات مجمع عمومی در قالب صورتجلسات، تنظیم، توسط رئیس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص، ضبط می‌شود. هر عضوی می‌تواند یک نسخه از صورتجلسات را داشته باشد. خلاصه‌هایی که باید در دادگاهی قانونی یا جای دیگر ارائه شود، به نحو معتبر توسط رئیس امضاء می‌شود.

بخش ۴ـ شورا

ماده ۱۹

انجمن به وسیله شورایی متشکل از حداقل ده شخص اداره می‌شودعضویت شورا به ترتیب زیر است:

الف ـ یک نماینده از هر دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی: دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی توسط یک رئیس هیأت نمایندگی یا جانشین او مورد نمایندگی قرار می‌گیرد. طول دوره انتخاب او و حداکثر تعداد دفعاتی که او می‌تواند این خدمت را انجام دهد در مقررات ملی تعریف می‌شود.

ب ـ رئیس که برای یک دوره چهارساله و برای حداکثر سه دوره انتخاب می‌شود. رئیس توسط مجمع عمومی از طریق اکثریت نسبی آرای اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده انتخاب می‌شود. اگر هیچ نامزدی چنین اکثریتی کسب نکند، دومین رأی‌گیری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند انجام می‌شود. در صورت تساوی، رأی‌گیری دیگری انجام می‌شود تا یک نامزد اکثریت را به دست آورد. طول مدت تصدی ممکن است با استعفاء یا با رأی‌گیری در گردهمایی سالانه و یا یک جلسه فوق‌العاده تشکیل شده طبق ماده (۱۴) که دستور کار آن شامل توصیه خاصی برای پیشنهاد خاتمه باشد و در آن جلسه به سمع رئیس شخصاً رسانده باشند، خاتمه یابد.
این تصمیم همچنین می‌تواند در زمان غیبت او اگر دلیل احضار او بتواند ارائه شود، گرفته شود.

پ ـ چهار نائب رئیس که برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند و فقط می‌تواند برای یک دوره خدمت کنند. آنها توسط توافق اجماعی یا با رأی اکثریت نسبی اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی، انتخاب می‌شوند.
یک نائب رئیس حسب نظر مجمع هر سال می‌تواند جایگزین شود. در هر زمان باید حداقل یک نائب رئیس از هریک از سه منطقه آمریکای جنوبی و شمالی، اروپا و افریقا، آسیا و اقیانوسیه باشد.

ت ـ دبیرکل که برای یک دوره هشت ساله انتخاب می‌شود. او توسط توافق اجماعی یا با رأی اکثریت اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی انتخاب می‌شود. انتخاب فقط بعد از یک دوره آزمایشی دوساله انجام می‌پذیرد. دبیرکل برای دوره‌های چهارساله بعدی قابل انتخاب خواهد بود.

ث ـ رؤسای کمیسیون‌ها که توسط مجمع برای یک دوره تصدی چهارساله برای انجام خدمت انتخاب می‌شوند و فقط برای سه دوره می‌توانند خدمت کنند.
بقیه اشخاصی که در قواعد و مقررات داخلی مشخص شده‌اند می‌توانند برای شرکت در جلسات شورا به عنوان ناظر دعوت شوند. ریاست شورا به عهده رئیس و در صورتی که غایب باشد و یا نتواند حضور داشته باشد به عهده نائب رئیس ارشد حاضر است. در غیر این‌صورت مجمع با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد که چه کسی ریاست خواهد کرد.
افراد اشاره شده در بند (الف) اعضای با حق رأی هستند. رئیس عضوی است که فقط در صورت تساوی آراء حق رأی دارد. اشخاص اشاره شده در بندهای (پ)، (ت) و (ث) اعضای بدون حق رأی هستند. اعضای خارج شده از شورا در اتمام دوره تصدی یا در صورت استعفاء، تا زمان جایگزینی مؤثر آنها در شورا حضور خواهند داشت.

ماده ۲۰

وقتی رئیس یا دو نفر از اعضای شورا درخواست جلسه کنند، شورا تشکیل جلسه می‌دهد. دعوت‌نامه که توسط رئیس امضاء می‌شود شامل دستورکار، روز، ساعت و مکان جلسه خواهد بود.

ماده ۲۱

شورا تنها در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر باشند یا نماینده داشته باشند می‌تواند تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌گیری تنها با رأی اکثریت نسبی بدون توجه به غایبین انجام می‌شود. هر عضو حاضر یا دارای نماینده یک رأی دارد. در صورت تساوی، رأی رئیس تعیین‌کننده است. هر عضو شورا می‌تواند از سوی عضوی دیگر نماینده شود. هر عضو شورا تنها می‌تواند به نمایندگی یکی از اعضای دیگر شورا عمل کند.

ماده ۲۲

تصمیمات گرفته شده شورا در صورتجلسه ثبت، توسط رئیس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص درج می‌شود. هر عضو می‌تواند تصویری از صورتجلسه را اخذ نماید. خلاصه‌ای از صورتجلسات که باید در دادگاه یا هر جای دیگر ارائه شود به نحو معتبری توسط رئیس امضاء می‌شود.

ماده ۲۳

شورا حق راهنمایی و مدیریت انجمن را دارد. شورا نماینده انجمن در اقدامات قضائی و سایر موارد است. شورا نماینده انجمن به عنوان خواهان یا خوانده در هر رسیدگی قضائی است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالی که باید در رسیدگی‌های قضائی انجام شود، تصمیم‌گیری می‌نماید. وکالت برای نمایندگی انجمن در دادگاه می‌تواند به دبیر کل داده شود. شورا برای هر اقدام از هر نوع که مربوط به هر دو جنبه مدیریت و سیاستگذاری باشد صلاحیت دارد و به خصوص برای واگذارکردن هر مال منقول و غیرمنقولی، بدون هزینه یا در قبال مابه‌ازاء برای ثبت هر نوع رهن یا فک‌رهن، برای گرفتن یا دادن قرض و پیش‌بینی شرط، برای عهده‌دار شدن هر اقدام تجاری یا بانکی. شورا گزارش مدیریت خود را به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.

ماده ۲۴

شورا می‌تواند قواعد و مقرراتی را که برای گرداندن انجمن لازم می‌داند وضع نماید و آنها را اصلاح کند. شورا این قواعد را جهت تأیید به مجمع عمومی تسلیم می‌کند.

ماده ۲۵(الف) 

شورا می‌تواند مدیریت روزانه و مالی انجمن را با امضای مجاز حاکی از موافقت نسبت به این امر، به کارگروه اجرائی محول نماید. کارگروه اجرائی مرکب از رئیس، دبیر کل، چهار نائب رئیس و رؤسای کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۵(ب) 

کمیته اجرائی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس و دبیرکل محول کند.

ماده ۲۵(پ) 

همچنین شورا می‌تواند تمامی اختیارات خاص خود را که دقیقاً و با محدویت زمانی شرح داده شده به تمام نمایندگان منتخب خود محول کند. شورا می‌تواند پاداشی را که ممکن است به این نمایندگان منتخب داده شود، وضع نماید.

ماده ۲۶

فعالیت‌های الزام‌آور انجمن توسط رئیس امضاء می‌شود، مگر این که به‌نحو دیگری توسط شورا مشخص شود. اعضای شورا هیچ تکلیف شخصی در ارتباط با تعهدات انجمن ندارند.

بخش ۵ ـ دارایی‌ها ـ منابع

ماده ۲۷

دارایی‌های انجمن شامل تمام اموال منقول یا غیرمنقولی می‌شود که انجمن خریداری یا به عنوان هدیه جهت نیل به اهداف خود دریافت کرده است.
درآمد سازمان به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ کمک مالی اعطاء شده توسط دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی
ب ـ هزینه اشتراک دریافتی از اعضای مورد تأیید و افتخاری
پ ـ وصیت اعضاء، طرفهای خصوصی یا هر شرکتی که مایل است از انجمن حمایت کند.
ت ـ هزینه مالی تعلق گرفته به سرمایه انجمن
ث ـ درآمد حاصل از اموال منقول که توسط انجمن مدیریت شده یا متعلق به انجمن است.
ج ـ درآمد حاصله از تمام فعالیت‌های انجمن

بخش ۶ ـ بودجه‌ها ـ حسابها

ماده ۲۸‌

سال مالی اول ژانویه (یازده دی ماه) آغاز و در سی‌ویک دسامبر هر سال (ده دی ماه سال بعد) خاتمه می‌یابد. دفاتر و سوابق در آن تاریخ بسته می‌شوند.
شورا هر سال، گزارش مالی حسابهای درآمد و هزینه‌های خود را به همراه گزارشی از فعالیت و اظهاریه امور مالی انجمن در مورد امور مالی سال گذشته و گزارشی از بودجه سال بعد را جهت تأیید به مجمع عمومی ارائه می‌کند.
تأیید حسابها و گزارش مدیریتی توسط مجمع عمومی برابر است با رفع مسؤولیت شورا، اعضای شورا و حسابرس‌ها
حسابها به خدمات عمومی قضائی فدرال ارسال خواهد شد و وفق ضوابط قانونی در پرونده مربوط قرار داده می‌شود.

بخش ۷ـ حسابرس‌ها

ماده ۲۹

حسابهای انجمن توسط دو حسابرس که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند حسابرسی می‌شود. حسابرس‌ها نتایج حسابرسی خود را به مجمع عمومی گزارش می‌دهند.

بخش ۸ ـ انحلال ـ تسویه

ماده ۳۰

به جز در مواردی که انحلال به طور قانونی یا به موجب تصمیم قضائی انجام می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرایط قانونی و وفق این اساسنامه می‌تواند اتخاذ شود. تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یک یا چند مدیر تسویه باشد؛ مگر آنکه آنها حسب درخواست فعال‌ترین طرف توسط مراجع قضائی مشخص شده باشند.

ماده ۳۱(الف) 

صرف‌نظر از علت انحلال، دارایی‌های خاص انجمن منحل شده به‌یک یا چند انجمن غیرانتفاعی دارای هدف اجتماعی مشابه که توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود اختصاص داده خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان دارایی‌ها را به‌اعضاء یا اعضای سابق اختصاص داد.

ماده ۳۱(ب) 

هر آنچه که صریحاً در این اساسنامه قید نشده است مشمول مقررات عنوان ۳ قانون ۲۷ ژوئن سال ۱۹۲۱ میلادی (۶/۴/۱۳۰۰ هجری‌شمسی) در مورد سازمانهای غیرانتفاعی، انجمنها و نهادهای بین‌المللی غیرانتفاعی است.
این اساسنامه در استوریل پرتغال در تاریخ ۱۲ می ۲۰۰۶ میلادی (۲۲/۲/۱۳۸۵ هجری‌شمسی) مورد موافقت قرار گرفت.

قانون فوق مشـتمل بر ماده واحده منضـم به متن اساسنامه شامل سی ‌و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنـبه مورخ هفـدهم مرداد ماه یکـهزار و سیـصد و نـود و یک مجلـس شورای اسـلامی تصـویب شـد و در تاریـخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأییـد شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی