قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌ المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1395

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌ المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب ۱۳۹۵,۰۶,۱۰

ماده واحده لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک‌ مقدمه و سیزده ماده به‌ شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌ شود.

تبصره در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
دولت‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که‌ از این‌ پس‌ «طرفها» نامیده ‌می ‌شوند؛ با تمایل‌ به‌ کمک به توسعه حمل و نقل جاده‎ای بین‌ دو کشور در جهت منافع‌ اقتصادی دو دولت؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده ۱
دامنه‌ شمول‌

هدف این‌ موافقتنامه‌، ساماندهی حمل و نقل بین ‎المللی کالا و یا مسافر از طریق جاده بین کشور طرفها و نیز حمل و نقل گذری از طریق قلمرو آنها و حمل و نقل به کشورهای ثالث‌ و بالعکس توسط وسایل نقلیه ثبت شده در کشور یکی از طرفها است. این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر موافقتنامه ‎های بین ‎المللی که کشور طرفها عضو آنها هستند، نمی ‎گذارد.

ماده ۲
تعاریف‌

از نظر‌ این‌ موافقتنامه‌ :

۱متصدی حمل‌ ونقل» عبارت است از هر شخص‌ حقیقی یا حقوقی ثبت شده در قلمرو کشور هر یک‌ از طرفها که‌ بر اساس قوانین‌ ملی کشور مربوط ، مجاز به‌ انجام حمل‌ و نقل‌ بین‌ المللی جاده‎ ای کالا و مسافر می ‎باشد.

۲– «وسیله‌ نقلیه‌ باری» عبارت است از هر وسیله‌ نقلیه موتوری یا ترکیبی از وسایل نقلیه که در قلمرو کشور یک طرف ثبت ‌شده و صرفاً برای حمل و نقل جاده‌ ای کالا مجهز شده است.

۳– «وسیله نقلیه‌ مسافربری» عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری ثبت شده در قلمرو کشور یک طرف که با بیش از نه صندلی از جمله صندلی راننده جهت حمل و نقل مسافر طراحی و ساخته شده است.

۴– «حمل و نقل منظم مسافر» عبارت است از هر خدمتی که حمل و نقل زمان ‌بندی شده مسافران در مسیرهای مشخص که مسافران در نقاط از پیش تعیین ‌شده پیاده و سوار می ‎شوند را فراهم می‎ کند.

۵– «پروانه» عبارت است از سندی که توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر می‎ گردد و به‌ وسیله نقلیه، حق انجام حمل و نقل دو جانبه و گذری در قلمرو کشور طرفها و حمل و نقل به کشورهای ثالث و بالعکس را می‎ دهد.

۶– «مقامهای صلاحیتدار» عبارت است از:
از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی
از طرف جمهوری قزاقستان: وزارت سرمایه‌ گذاری و توسعه
درصورت تغییر اسامی رسمی و وظایف مقامهای صلاحیتدار، طرفها به‌ موقع از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع خواهند شد.

ماده ۳
حمل‌ ونقل منظم‌ مسافر

۱حمل و نقل منظم مسافر منوط به مجوز می ‎باشد.

۲هیچ ‌گونه مجوزی برای حمل و نقل منظم مسافر به ‌صورت‌ گذری مورد نیاز نمی ‎باشد.

۳مجوز برای حمل و نقل منظم مسافر براساس درخواست ارسالی توسط متصدی حمل و نقل به مقامهای صلاحیتدار کشور محل ثبت آن، که شامل اسنادی طبق قوانین ملی و مدارک زیر باشد، صادر می ‌گردد:

الف ) جدول مسیر منظم

ب ) جدول زمان ‌بندی مسیر منظم با ذکر نقاط شروع و پایان، نقاط مرزی، مقصد و تعداد سفر

۴درصورتی که با درخواست مخالفت نگردد، مقام صلاحیتدار یک طرف، اسناد ضروری را به مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر طبق قوانین ملی خود ارسال خواهد نمود.

ماده ۴
حمل و نقل نامنظم مسافر

۱هیچ مجوزی برای حمل ونقل نامنظم مسافر که طی آن گروه واحدی از مسافران توسط وسیله نقلیه واحدی حمل می‌ گردند، نیاز نخواهد بود.
هیچ مجوزی نیز در موارد زیر مورد نیاز نخواهد بود:

الف ) در سفری که در قلمرو کشور محل ثبت وسیله نقلیه شروع و در قلمرو کشور طرف دیگر خاتمه یابد، مشروط بر آنکه وسیله نقلیه به‌ صورت خالی به کشور محل ثبت باز گردد.

ب ) جایگزینی وسیله نقلیه مسافربری که غیر قابل بهره‌ برداری شده است.

۲عملیات حمل ونقل نامنظم مسافر به موجب سند کنترل ‌شده (فهرست مسافران ) انجام خواهد شد.

۳در طول عملیات حمل و نقل نامنظم مسافر، سوار نمودن مسافران اضافی ممنوع می ‌باشد ( به‌ استثنای مسافرانی که در اسناد کنترل‌ شده قید ‌شده‌ اند).

ماده ۵
حمل‌ و نقل‌ کالا

۱حمل و نقل بین ‎المللی جاده‎ای کالا بین کشور دوطرف یا به‌ صورت گذری از قلمرو آنها یا به کشورهای ثالث یا بالعکس به موجب مجوز انجام خواهد گردید.

۲هر مجوز جهت استفاده یک وسیله نقلیه باری و یک سفر رفت و برگشت معتبر خواهد بود.

۳مقامهای صلاحیتدار کشور طرفها سالانه و به ‌طور متقابل تعدادی مجوز را برای حمل و نقل کالا مبادله و اعتبار آنها را تعیین می‎ کنند.

ماده ۶
ممنوعیت حمل و نقل داخلی

مفاد این‌ موافقتنامه‌ به‌ متصدیان‌ حمل کشور هر یک‌ از طرفها اجازه‌ نخواهد داد مسافر یا کالا را بین نقاطی در قلمرو کشور طرف‌ دیگر حمل نمایند.

ماده ۷
اوزان و ابعاد

۱در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسایل‌ نقلیه، هرطرف‌ تعهد می ‌نماید شرایط‌ محدود کننده‌ تری ‌نسبت‌ به‌ شرایط‌ اعمال‌ شده‌ در مورد وسایل‌ نقلیه‌ ثبت ‌‌شده‌ در قلمرو خود در خصوص‌ وسایل‌ نقلیه‌ ثبت‌ شده‌ در قلمرو کشور طرف‌ دیگر وضع‌ ننماید.

۲رانندگان وسایل نقلیه کشور هر یک از طرفها ملزم‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ ملی کشور طرف‌ دیگر در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسایل‌ نقلیه‌ به هنگام‌ ورود به‌ قلمرو آن‌ طرف‌ می ‌باشند.

۳اگر وزن‌ یا ابعاد وسیله‌ نقلیه‌ ثبت‌ شده‌ در کشور هر طرف‌ از حداکثر وزن‌ یا ابعاد مجاز در قلمرو کشور طرف‌ دیگر تجاوز نماید، مجوز ویژه‌ای مورد نیاز می ‌باشد. متصدی حمل‌ باید مجوز ویژه را از مقام‌ صلاحیتدار کشور ‌طرف‌ دیگر، قبل‌ از ورود به‌ قلمرو آن‌ أخذ نماید.

ماده ۸
عوارض و مالیات‌ها

طبق این موافقتنامه، حمل و نقل کالا و مسافر که توسط متصدی حمل کشور یک طرف در قلمرو کشور طرف دیگر انجام شده است همچنین وسیله نقلیه‌ای که این حمل و نقل را انجام می دهد از پرداخت مالیات‎ها، عوارض و سایر هزینه‌های اعمال شده بر تملک وسایل نقلیه به‌استثنای عوارض جاده‎ها، پلها و تونلها معاف خواهند بود.
موارد زیر از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات‌ها معاف می ‌باشند:

الف ) قطعات یدکی وارد شده به منظور تعمیر وسیله نقلیه؛ قطعات یدکی جایگزین شده به مقامهای صلاحیتدار تحویل یا در کشور اخیر منهدم می ‎گردد. قطعات یدکی استفاده نگردیده به کشور مبدأ طرف مربوط صدور مجدد خواهد شد.

ب ) سوخت موجود در مخازن استاندارد وسیله نقلیه که به صورت فنی به سامانه(سیستم) سوخت موتور درحین سفر متصل گردیده است.

پ ) روغن موجود برای استفاده وسیله نقلیه

ت ) ورود موقت وسیله نقلیه به داخل قلمرو کشور طرف دیگر

ماده ۹
اجرای قوانین ملی

متصدیان‌، رانندگان و خدمه‌ وسایل‌ نقلیه‌ باید به هنگام‌ اجرای عملیات‌ در قلمرو کشور طرف‌ دیگر، قوانین‌ ملی در آن‌ کشور را رعایت‌ نمایند.

ماده ۱۰
تخلفات

درصورت هرگونه تخلف از مفاد این موافقتنامه توسط راننده یا خدمه یک وسیله نقلیه در قلمرو کشور طرف دیگر، طرف اخیر اقداماتی را طبق قوانین ملی کشور متبوع خود اتخاذ و طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.

ماده ۱۱
کمیسیون مشترک

به ‌منظور حل و فصل مشکلات و مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه که نمی ‌توان آنها را به‌ طور مستقیم بین مقامهای صلاحتیدار دو طرف حل و فصل نمود، کمیسیون مشترک تشکیل می‎ گردد. کمیسیون مشترک بنا به درخواست مقامهای صلاحیتدار و به ‌طور متناوب در قلمرو کشور هر یک از طرفها متشکل از نمایندگان مقامهای صلاحیتدار دو طرف تشکیل جلسه خواهد داد. کمیسیون مشترک می ‎تواند الحاقات و اصلاحات این موافقتنامه را توصیه نماید.

ماده ۱۲
الحاقات و اصلاحات

الحاقات و اصلاحات این موافقتنامه با موافقت متقابل بین طرفها می‎ تواند صورت پذیرد که جزء لاینفک موافقتنامه تلقی و در تشریفات (پروتکل‌ های) جداگانه تنظیم و طبق ماده (۱۳) این موافقتنامه لازم‌ الاجراء می ‎گردد.

ماده ۱۳
لازم‌ الاجراء شدن و اعتبار

۱این موافقتنامه سی ‌روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی طرفها از طریق مجاری دیلپماتیک [دیپلماتیک] مبنی بر انجام تشریفات بین دولتی ضروری برای لازم‎ الاجراء شدن آن، لازم‎ الاجراء می ‎گردد.

۲این موافقتنامه برای یک دوره نامحدود منعقد شده است و معتبر باقی می ‌ماند مگر اینکه یکی از طرفها یک یادداشت کتبی شش‌ ماهه از طریق مجاری دیپلماتیک از طرف دیگر مبنی بر قصد فسخ آن دریافت نماید.

این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قزاقی، انگلیسی و روسی در شهر آستانه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ به امضاء رسید. کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می ‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه، طرفها متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند ‌داد.

از طرف
دولت‌ جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی