قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشوری مصوب 1370

قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشوری مصوب 1370/08/15


‌ماده واحده – صدور هر گونه مجوز برای تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عهده کمیته‌ای است مرکب از نمایندگان وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی که به شکل زیر عمل خواهد شد:

1 – مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات تأسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.

2 – مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات تأسیس دفاتر خدمات جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

3 – در مواردی که هر دو مجوز تقاضا باشد مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات مربوط به تأسیس، مشترکاً با وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی و هواپیمایی کشوری خواهد بود.

‌تبصره 1 – آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌تبصره 2 – با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1370.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی