لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌شهری در داخل‌شهر تهران مصوب 1359

لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌شهری در داخل‌شهر تهران مصوب 1359,02,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

شهرداری تهران موظف است علاوه بر بهره برداری از ترمینال موجود بتدریج نسبت باحداث ترمینالهای جدید متناسب با نیاز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه با توجه به امکانات دولت مکلف به تأ مین اعتبار لازم جهت احداث ترمینالهای جدید خواهد بود.

ماده 2 

شهرداریها غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شرکتهای مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شوند در مقابل اخذ اجاره‌ بهای‌ مناسب بصورت نمایندگی واگذار می‌نمایند. شرکتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.

تبصره شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آئین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این‌ واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه باری متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و‌هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و شهرسازی می‌تواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دوماهه تصرف نماید.

ماده 3 

مدیریت بهره‌ برداری، برنامه ‌ریزی، سیاست‌گذاری، نرخ‌گذاری در امر مسافربری برون‌ شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و‌مسوولیتهای مربوط به جابجایی مسافر بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌های شهرداری و مسوولیت خدمات‌ مربوط به آنها بر عهده شهرداریها می‌باشد و شهرداریها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.

تبصره شهرداریهای سراسر کشور موظف به ارائه امکانات مناسب در محل پایانه‌ها به وزارت راه و شهرسازی می‌باشند.

ماده 4 

شروع کار ترمینال و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری همزمان انجام خواهد شد.زمان و محدوده ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری حداقل یکماه قبل از شروع توسط شهرداری تهران اعلام میشود.

‌ماده 5 

شهرداریهای شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت سراسر کشور موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برون ‌شهری در محلهای مناسب ‌بر اساس مفاد این قانون با توجه به امکانات، اقدام نمایند.

ماده پنجم ـ سایر شهرداریهای شهرهای بزرگ کشور که جمعیت آنها بیش از یکصد هزارنفر باشند موظفند نسبت به ایجاد ترمینال مسافربری بین شهری در محلهای مناسب براساس مفاد این قانون با توجه بامکانات اقدام نمایند.

‌تبصره – احداث پایانه مسافربری توسط شهرداری مانع احداث پایانه توسط بخش تعاونی یا خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نخواهد بود. <

ماده 6 

با تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و آئین‌نامه اجرایی آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتین راه و شهرسازی و کشور‌ تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران