لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب 1359

لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۱۵

ماده یکم 

بدو لت اجازه داده میشود بمنظور احداث راه آهن شهری و تأ سیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأ سیس نماید.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره میشود.

تبصره ۱ ـ شرکت میتواند بمنظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه وتأ مین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدو ن هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردیکه برای انجام امور فنی و اجرائی و رود بمنازل و محلهای کسب و اماکن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار کتبی ۴۸ ساعته بمحلهای مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور دادستان شهرستان نسبت باجرای موارد فوق اقدام نماید، در صورتیکه بر اثر عملیات اجرائی مترو خسارتی بمستحدثات اشخاص وارد شود میزان خسارت وارده (طبق ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱) قابل پرداخت میباشد.

تبصره ۲ ـ مقررات مواد ۹ و۱۰ و۱۳ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب تیر ماه ۱۳۴۹ و همچنین قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب سال ۱۳۲۰ و ملحقات آن در مورد راه آهن شهری تهران و حومه اجراء خواهد شد. وظائف واختیارات وزارت راه و راه آهن دولتی ایران درقانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن در این مورد بعهده راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) خواهد بود.

تبصره ۳ ـ آن قسمت از تصمیمات مجمع عمومی گذشته که بدون حضور عضو سوم با دورأی موافق تصویب و بمرحله اجراء درآمده است مشرو ط بر آنکه به تصویب مجمع عمومی مندرج در اساسنامه مربوط برسد معتبر است.

ماده دوم 

بمنظور تأمین همآهنگی در امور اجرائی احداث راه آهن شهری (مترو) شورائی بنام شورای همآهنگی مرکب از هفت نفر بشرح زیر تشکیل میگردد:
۱
ـ شهردار تهران یا قائم مقام شهردار.
۲
ـ معاون سازمان برنامه و بودجه.
۳
ـ مدیرعامل سازمان آب تهران.
۴
ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران.
۵
ـ مدیرعامل شرکت مخابرات.
۶
ـ مدیرعامل شرکت گاز.
۷
ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن شهری (مترو)
همچنین مسئولان سایر سازمانهائیکه به تشخیص شهردار تهران حضور آنها در جلسات شورای همآهنگی لازم است.
و ظایف شورای هماهنگی عبارتست از ایجاد همآهنگی در کارهای اجرائی راه آهن شهری که با تأ سیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل میکند و رفع مشکلاتی که از عدم رعایت همآهنگی ممکن است پیش آید و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسائلی که از طرف هیئت مدیره شرکت راه آهن شهری و حومه (مترو) و یا سایر اعضاء شوراء در این زمینه مطرح میشود.
تصمیمات شورا در اینگونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره ۱ ـ تشکیل جلسات شورای هماهنگی با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن شهری (مترو) و دعوت شهردار تهران بعمل خواهد آمد.

تبصره ۲ ـ ریاست شورای همآهنگی با شهردار تهران است.

ماده سوم 

بررسی و تصویب اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به وابستگی شرکت به کمیسیونی مرکب از نمایندگان و زارت کشور، شهرداری تهران, سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تفویض میگردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران