لایحه قانونی راجع به تشکیل خدمات هوائی کشور (آسمان) مصوب 1359

لایحه قانونی راجع به تشکیل«خدمات هوائی کشور» (آسمان) مصوب 1359,04,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1

بمنظور ارائه خدمات هواپیمائی به هیئت دولت و کلیه و زارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دو لتی و نظامی و غیرنظامی و حمل بار و مسافر و اجاره هواپیما در خطوط منظم و نامنظم, از تاریخ تصویب این لایحه قانونی مؤسسات مشروحه زیر:
1
ـ شرکت هواپیمائی ارتاکسی
2
ـ شرکت هواپیمائی پارس ایر
3
ـ شرکت هواپیمائی هورآسمان
4
ـ شرکت هواپیمائی هلیکوپتر ایران
5
ـ شرکت هواپیمائی هلیکوپتر سرویس
ملی اعلام میشود و با کلیه اموال و دارائی و تعهدات در یکدیگر ادغام و «شرکت خدمات هوائی کشور» (آسمان) تأ سیس میگردد.

ماده 2

شرکت مزبور به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلا متعلق به دو لت بوده و و زراء امور اقتصادی و دارائی ـ راه و شهرسازی ـ دفاع ملی نمایندگی سهام دو لت را در شرکت مزبور بعهده خواهند داشت.

ماده 3

اساسنامه و آئین نامه های مالی و استخدامی شرکت با توجه به ضوابط موجود در هواپیمائی ملی ایران از طرف و زارت امور اقتصادی و دارائی و و زارت راه و شهرسازی حداقل ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و با تصویب هیئت و زیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 4 

کلیه هواپیماهای متعلق به هیئت دو لت و و زارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دو لتی مندرج در ماده یک این قانون و سازمان امدادی هوائی و شیرو خورشید ایران با اعتبارات و تأسیسات موجود و همچنین و سائل و قطعات یدکی هواپیماهای مزبور که در انبارهای مؤسسات ملی شده فوق الذکر موجود میباشد به «شرکت خدمات هوائی کشور» (آسمان) انتقال مییابد.

ماده 5

تا تنظیم و تصویب اساسنامه «شرکت خدمات هوائی کشور» (آسمان) یکنفر بانتخاب رئیس جمهور سرپرستی شرکت و انجام کلیه امور مربوط را بعهده خواهد گرفت.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران