لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب ۱۳۵۸,۱۲,۲۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۶۰)– حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در مورد مسافرین و همچنین بار و اثاثه آنان در پروازهای داخلی تابع حدود مسئولیت شرکت مذکور در پروازهای خارج از کشور میباشد

تبصره (اصلاحی ۰۱ˏ۰۶ˏ۱۳۶۰)ـ مفاد این قانون در مورد مسافرین و بار و اثاثه آنها در پرواز شماره ۲۹۱ مورخ ۵۸/۱۱/۱ هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ در مسیر مشهد به تهران نیز قابل اجراست

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران