‌لایحه قانونی راجع به اداره شرکت کشتیرانی ملی آریا به صورت یکی از شرکتهای وابسته به وزارت بازرگانی مصوب 1358

‌لایحه قانونی راجع به اداره شرکت کشتیرانی ملی آریا به صورت یکی از شرکتهای وابسته به وزارت بازرگانی مصوب 1358.10.15

 

‌ماده واحده – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود شرکت کشتیرانی ملی آریا (‌سهامی عام) را که بیش از 51 درصد از سهام آن تعلق به بانکهایی‌است که در اجرای قانون ملی شدن بانکها مصوب 58.3.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ملی اعلام گردیده است به صورت یکی از‌شرکتهای وابسته به وزارت بازرگانی اداره نماید.

 

‌تبصره 1 – وزارت بازرگانی مکلف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده اساسنامه شرکت جدید را تهیه و به تصویب شورای‌انقلاب برساند و تا زمانی که اساسنامه جدید به تصویب نرسیده اساسنامه شرکت ملی آریا به قوت خود باقی است.

 

‌تبصره 2 – تا تصویب اساسنامه جدید مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و‌بودجه خواهد بود.

 

‌تبصره 3 – مدیر عامل شرکت تا تصویب اساسنامه جدید به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی منصوب خواهد شد.