آئین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز مصوب 1384

آئین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز

 

فصل یکم : کلیات

 

ماده ١

  مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز که به موجب اساسنامه مصوب ١٣٨۴/٠۵/٠۴ هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تشکیل شده است در مواردی که حل اختلاف به آن مرکز ارجاع می شود مطابق مقررات این آئین نامه و اساسنامه مرکز داوری رسیدگی خواهد کرد.

 

ماده ٢

در داوری های بین المللی رسیدگی مرکز علاوه بر مقررات این آئین نامه تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ١٣٧۶ و در داوری های داخلی تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ می باشد.

 

ماده ٣

به منظور اعمال مقررات اساسنامه مرکز داوری کانون و این آئین نامه , داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. سایر موارد داوری داخلی محسوب می شود.

 

فصل دوم: تعاریف

 

ماده ۴

  ((مرکز )) در این آئین نامه به معنای مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز می باشد.

 

ماده۵

  ((مرجع داوری)) به معنای مرجع متشکل از یک یا چند داور است که زیرنظر مرکز تشکیل می شود.

 

ماده ۶

((خواهان )) به معنای یک یا چند خواهان و ((خوانده)) به معنای یک یا چند خوانده است.

 

فصل سوم: ابلاغ ها, مراسلات و مواعد زمانی:

 

ماده ٧

 کلیه لوایح و درخواست هائی که هر یک از طرفین دعوا تسلیم می کند و نیز اسناد منظم به آنها باید به تعداد طرف های دعوا و داورها به علاوه یک نسخه باشد, نسخه اخیر در دبیرخانه مرکز باقی می ماند, یک نسخه از کلیه مکاتباتی که مرجع داوری با طرفین دعوا انجام می دهد نیز باید به دبیرخانه مرکز تسلیم شود.

 

ماده ٨

  در داوری های داخلی ابلاغ اوراق از طرف دبیرخانه مرکز مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی کرده باشند.

 

ماده ٩

  در داوری های بین المللی ابلاغ اوراق و آراء به تشخیص دبیرخانه مرکز یا مرجع داوری میتواند از طریق تحویل در قبال رسید, پست سفارشی , پست سریع السیر , دورنگار, تلکس , تلگرام یا سایر طرق ارتباط از راه دور که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد انجام گیرد. تاریخ ابلاغ تاریخی است که اوراق توسط مخاطب یا نماینده او دریافت می شود. در صورتی که ابلاغ از طریق وسایل ارتباط از راه دور باشد, تاریخ ابلاغ تاریخی است که عرفاً اوراق از سوی مخاطب دریافت شده محسوب می شود.

 

ماده ١٠

  مواعد زمانی مذکور در این آئین نامه از روز بعداز تاریخ ابلاغ شروع می شود اگر روز بعداز ابلاغ در کشوری که ابلاغ در آنجا صورت می گیرد تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد مهلت از اولین روز بعد از تعطیل یا روز غیرکاری آغاز خواهد شد تعطیلات رسمی و ایام غیرکاری داخل در مهلت جزو مهلت محسوب می شود اگر آخرین روز مهلت در کشوری که ابلاغ در آنجا صورت گرفته است روز تعطیل یا غیرکاری باشد مهلت در پایان اولین روز بعداز آن منقضی خواهد شد.

 

فصل چهارم: شروع داوری

 

ماده ١١

طرفی که می خواهد مرکز به اختلاف او مطابق مقررات این آئین نامه رسیدگی نماید باید درخواست رسیدگی را به دبیرخانه مرکز تسلیم کند دبیرخانه باید در قبال اخذ درخواست داوری رسیدی مشتمل بر نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده و همچنین تاریخ دریافت درخواست به خواهان تسلیم کند.

 

ماده ١٢

  درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

 

الف-  تقاضای ارجاع اختلاف به داوری

ب-  نام و نام خانوادگی , نام پدر و نشانی اقامتگاه هریک از طرفین

پ-  توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف شده است

ج-  تعیین مبلغ خواسته بنظر خواهان

د-  شرط داوری یا موافقت نامه داوری

ه – قبول صلاحیت داوری که مرکز از بین فهرست داوران تخصصی تعیین خواهد کرد.

 

ماده ١٣

خواهان باید درخواست داوری و ضمایم آنرا مطابق ماده ٧ این آئین نامه به تعداد نسخ لازم تنظیم و به دبیرخانه مرکز تقدیم کند خواهان باید هزینه های اداری مرکز را نیز در موقع تقدیم درخواست مطابق قواعد راجع به تعیین هزینه های داوری مرکز که در تاریخ تقدیم درخواست لازم الاجرا می باشد به دبیرخانه پرداخت کند.

 

ماده ١۴

  چنانچه خواهان مفاد ماده ١٢ آئین نامه را در موقع تقدیم درخواست رعایت نکرده باشد دبیرخانه مرکز با صدور اخطاریه مهلت ده روزه ای را به منظور رعایت مفاد ماده مذکور به خواهان اعطاء می کند در صورتی که خواهان در مهلت مقرر تکالیف مندرج در ماده ١٢ آئین نامه را انجام ندهد دبیرخانه مرکز درخواست خواهان را رد کرده و پرونده را بایگانی خواهد نمود. رد درخواست از سوی دبیرخانه مرکز مانع طرح مجدد درخواست از سوی خواهان نمی باشد.

 

ماده ١۵

دبیرخانه مرکز پس از دریافت درخواست داوری و ضمایم آن و همچنین وصول هزینه های مقرر نسخه ای از آن را جهت (( پاسخ به درخواست داوری)) به خوانده یا خواندگان با پست سفارشی ابلاغ خواهد کرد.

 

ماده ١۶

چنانچه اختلاف موضوع درخواست داوری راجع به رابطه حقوقی باشد که قبلاً اختلاف دیگری در مورد همان رابطه بین همان طرفین مطابق مقررات این آئین نامه در مرکز طرح شده است, هیات امناء مرکز میتواند به درخواست هریک از طرفین ادعای مطروحه در درخواست داوری جدید را در داوری سابق ادغام کرده تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوری واحدی رسیدگی شود. مشروط بر اینکه در داوری سابق هنوز قرارنامه داوری امضاء نشده و یا هیات امناء مرکز آنرا تصویب ننموده باشد. در غیراین صورت ادغام ادعاهای جدید در داوری سابق منوط به رعایت مفاد ماده ۵۴ این آئین نامه می باشد.

 

فصل پنجم: پاسخ به درخواست داوری و دعوای تقابل

 

ماده ١٧

خوانده باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری پاسخ آنرا به دبیرخانه مرکز تسلیم کند , پاسخ خوانده باید حاوی نکات ذیل باشد:

الف- نام و نام خانوادگی و نشانی اقامتگاه خوانده

ب – اظهار نظر در مورد ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف شده است

ج – پاسخ به خواسته خواهان

د – چنانچه داوری مطابق مقررات آئین نامه بین المللی باشد اظهار نظر در باره قانون حاکم و زبان داوری.

هـ – اظهارنظر در مورد تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها و همچنین معرفی داور اختصاصی خود از بین فهرست تخصصی داوران مرکز.

 

ماده ١٨

  دبیرخانه می تواند به درخواست خوانده مهلت ارائه پاسخ را تمدید کند مشروط بر اینکه خوانده ضمن تقاضای تمدید مهلت در باره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها اظهار نظر کرده و در صورت لزوم داور اختصاصی خود را نیز مطابق مقررات این آئین نامه معرفی کند , در غیر اینصورت دبیرخانه مرکز مطابق مقررات این آئین نامه اقدام خواهد کرد.

 

ماده ١٩

  پاسخ خوانده باید مطابق ماده ٧ آئین نامه به تعداد لازم تنظیم و به دبیرخانه مرکز تقدیم شود.

 

ماده ٢٠

دبیرخانه مرکز باید یک نسخه از پاسخ خوانده و ضمایم آن را به خواهان ابلاغ کند.

 

ماده ٢١

هرگونه ادعای متقابل خوانده باید همراه با پاسخ به درخواست داوری مطرح گردد پاسخ به درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد.

الف-  توضیح ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به ادعای متقابل شده است .

ب – تعیین خواسته متقابل و در صورت امکان تقویم آن

 

ماده ٢٢

خواهان باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دعوی متقابل پاسخ خود را به دبیرخانه مرکز تسلیم کند. دبیرخانه می تواند این مهلت را به تقاضای خواهان تمدید کند.

 

فصل ششم: آثار موافقت نامه داوری

 

ماده ٢٣

در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز داوری ارجاع می شود, رسیدگی طبق مقررات لازم الاجرا در زمان درخواست داوری به عمل خواهد آمد.

 

ماده ٢۴

چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده ١٨ آئین نامه امتناع کند, در صورتی که هیات امناء مرکز احراز کند که ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است, داوری ادامه خواهد یافت, بدون اینکه تصمیم هیات امناء در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد مرجع داوری گردد. در این صورت اتخاذ هرگونه تصمیم نهائی در باره صلاحیت با مرجع داوری است چنانچه هیات امناء مرکز وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می شود, در این صورت هریک از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

 

ماده ٢۵

  چنانچه هر یک از طرفین دعوا قبل از تشکیل مرجع داوری نسبت به وجود موافقت نامه داوری , اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند , تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با هیات امناء مرکز داوری خواهد بود, بدون اینکه تصمیم هیات امناءمانع طرح ایراد نزد مرجع داوری باشد . درصورتی که هیات امناء ایراد را وارد تشخیص دهد, عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می شود, در این صورت هریک از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان ایراد را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

 

ماده ٢۶

  عدم شرکت طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود, مرجع داوری می تواند با ادامه رسیدگی بر اساس مدارک موجود مبادرت به صدور رای نماید.

 

ماده ٢٧

ادعای فقدان یا بی اعتباری قرارداد اصلی رافع صلاحیت مرجع داوری نیست مشروط براینکه مرجع داوری اعتبار موافقت نامه داوری را احراز کند, حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد مرجع داوری می تواند در باره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادات آنها اتخاذ تصمیم کند.

 

فصل هفتم: مرجع داوری

 

ماده ٢٨

داور باید مستقل از طرفین باشد و در طول داوری نیز استقلال خود را حفظ کند.

 

ماده ٢٩

شخصی که قراراست به عنوان داور انتخاب شود باید قبل از انتخاب یا تایید انتخاب او توسط هیات امناء مرکز اعلامیه مکتوبی مبنی بر استقلال خود امضاء کند وی مکلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است طرفین را نسبت به استقلال او دچار تردیدکند به دبیرخانه مرکز اعلام نماید دبیرخانه این اطلاعات را به صورت کتبی به طرفین اطلاع داده و مهلتی را جهت اظهار نظر آنها تعیین می کند..

 

ماده ٣٠

داور مکلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی از نوع مذکور در ماده ٢٨ آئین نامه را که در جریان داوری حادث شود فوراً به صورت مکتوب به دبیرخانه مرکز و طرفین اعلام کند.

 

ماده ٣١

  تصمیم هیات امناء مرکز در مورد انتخاب , تائید, جرح یا تعویض داور قطعی است هیات مکلف به اعلام دلایل تصمیم خود نمی باشد.

 

ماده ٣٢

داور مکلف است بعداز قبول سمت وظایف خود را مطابق مقررات این آئین نامه انجام دهد.

 

ماده ٣٣

  تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است در صورت عدم تعیین دعوی به داوری واحد منتخب مرکز ارجاع خواهد شد.

 

ماده ٣۴

چنانچه طرفین توافق کرده باشند که داور منفرد به اختلافات رسیدگی کند باید با توافق داور منفرد را از میان اسامی مندرج در فهرست های دوران تخصصی مرکز انتخاب کرده وبه منظور تائید به هیات امناء مرکز معرفی کنند.

 

در صورتی که طرفین نتوانند ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده در مورد انتخاب داور منفرد به توافق برسند، هیات امناء مرکز به تقاضای دبیرخانه داور منفرد را تعیین خواهد کرد.

 

ماده ٣۵

درمواردی که باید سه داور به اختلاف رسیدگی کنند هر یک از خواهان و خوانده حسب مورد باید ضمن درخواست داوری یا پاسخ به آن داور اختصاصی خود را از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مرکز انتخاب کرده و به منظور تایید به هیات امناء مرکز معرفی کنند چنانچه هر یک از طرفین ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند ،‌نصب داور طرف یا طرفین مستنکف با هیات امناء مرکز خواهد بود انتخاب داور ثالث (سرداور) با داوران اختصاصی می باشد در صورتی که داوران منتخب نتوانند ظرف بیست روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مرکز توافق کرده و قبولی وی را تحصیل کنند هیات امناء مرکز به درخواست دبیرخانه داور ثالث را تعیین خواهد کرد.

 

ماده ٣۶

دبیرکل مرکز می تواند به تقاضای خواهان، خوانده یا داوران منتخب مهلت مناسبی علاوه بر مهلت های مقرر در ماده ٣۴ به منظور انتخاب داوران اختصاصی یا سرداور به آنها اعطاء کند.

 

ماده ٣٧

در مواردی که هر یک از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده متعدد با شند و اختلاف هم باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود خواهان های متعدد باید متفقاً یک داور و خواندگان متعدد نیز یک داور برای تایید به هیات امناء مرکز معرفی نمایند در صورتی که خواهان یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده ٣۴ داور خود را انتخاب و معرفی نکنند هیات امناء‌مرکز همه اعضای مرجع داوری را منصوب و یکی از ایشان را به عنوان رئیس هیات تعیین می نماید.

 

فصل هشتم : نصب و تایید داور

 

ماده ٣٨

هیات امناء مرکز در تائید یا نصب داور باید کلیه شرایط قانونی مقرر برای تصدی سمت داوری و همچنین در دسترس بودن و توانایی شخص برای اداره داوری مطابق مقررات این آئین نامه را در نظر بگیرد .

 

ماده ٣٩

دبیرکل مرکز نیز می تواند اشخاصی را که توسط طرفین یا داوران منتخب طرفین به عنوان داور منفرد، اختصاصی یا سرداور معرفی می شوند تایید نماید مشروط بر اینکه داور مزبور اعلامیه مستقل بودن خود را بدون هیچ قید و شرط صادر و تسلیم کرده باشد یا اگر اعلامیه او حاوی قید و شرط است مورد اعتراض واقع نشده باشد، تایید دبیرکل در این قبیل موارد باید به اولین جلسه بعدی هیات امناء مرکز گزارش شود اگر نظر دبیرکل عدم تایید شخصی باشد که به عنوان داور منفرد، اختصاصی یا سرداور معرفی شده است موضوع به هیات امناء مرکز ارجاع خواهد شد .

 

فصل نهم : جرح داوران

 

ماده ۴٠

  داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد .

 

ماده ۴١

طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف پانزده روز از تاریخ تشکیل مرجع داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوالی که سبب جرح می باشد دلایل جرح را طی لایحه ای به دبیرخانه مرکز اعلام کند ،‌دبیرخانه باید بلافاصله جرح و دلایل آنرا به داور اطلاع دهد . داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند . چنانچه داور مورد جرح ، دلایل جرح را نپذیرد طرفی که داور را جرح کرده است می تواند ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ تصمیم راجع به رد جرح از هیات امناء‌ مرکز داوری اتخاذ تصمیم در مورد جرح را درخواست کند .

 

ماده ۴٢

هیات امناء مرکز قبل از تصمیم گیری در مورد جرح باید از طریق دبیرخانه به داور یا داوران مورد جرح، طرف یا طرف های مقابل و نیز سایر اعضا ء هیات داوری امکان اظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب را اعطاء کرده باشد اظهار نظرهای کتبی هر یک از طرفین و داوران در مورد جرح به کلیه طرف ها و داوران ابلاغ می شود .

 

فصل دهم: تعیین جانشین

 

ماده ۴٣

اگر داور به موجب قانون یا عملاً‌ قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایف خود بدون تاخیر موجه نباشد مسئولیت وی خاتمه می یابد .

چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می تواند از هیات امناء مرکز درخواست کند که در مورد ختم ماموریت داور مزبور تصمیم گیری کند .

 

ماده ۴۴

  هر گاه ماموریت یک داور به هر دلیلی خاتمه یابد داور جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که مامورین وی خاتمه یافته است تعیین می شود .

 

ماده ۴۵  بعد از تکمیل و تشکیل مرجع داوری جدید هیات امناء مرکز پس از کسب نظر طرفین در مورد تجدید یا عدم تجدید رسیدگی های قبلی نزد مرجع داوری جدید اتخاذ تصمیم خواهد کرد .

 

فصل یازدهم : رسیدگی

 

ماده ۴۶

دبیرخانه مرکز پس از تشکیل مرجع داوری پرونده را به آن تسلیم می کند مشروط بر اینکه پیش پرداخت هزینه ها که دبیرخانه در این مقطع مطالبه کرده است پرداخت شده باشد .

 

ماده ۴٧

رسیدگی مراجع داوری مرکز تابع مقررات این آئین نامه و حسب مورد قانون داوری تجاری بین المللی یا مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی می باشد ، در مواردی که مقررات فوق حکمی ندارند رسیدگی تابع قواعدی است که طرفین تعیین می کنند چنانچه طرفین قواعدی تعیین نکرده باشند رسیدگی تابع مقرراتی خواهد بود که مرجع داوری تعیین می کند .

 

ماده ۴٨

  مرجع داوری باید در کلیه دعاوی منصفانه و بی طرفانه عمل کند و اطمینان حاصل کند که هر یک از طرف ها از فرصت معقولی برای طرح ادعاها و دفاعیات خود برخوردار شده اند.

 

ماده ۴٩

مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین جلسات شور، استماع یا بازرسی اموال یا اسناد مدارک را در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل دهد ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .

 

ماده ۵٠

  مرجع داوری باید بعد از تحویل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و یا با حضور طرفین قرارنامه داوری تنظیم کند قرارنامه داوری باید حاوی نکات ذیل باشد :

الف – نام و مشخصات کامل طرفین

ب-  نشانی اقامتگاه طرفین که در طول داوری کلیه اوراق باید به آنجا ابلاغ شود

ج-  خلاصه ای از ادعاهای طرفین و خواسته هر یک از آنها و در صورت امکان تقویم خواسته های متداعیین .

د-  اسم و مشخصات کامل و نشانی اقامتگاه داور یا داوران

هـ – محل داوری

و-  تعیین قانون ماهوی و شکلی حاکم ( در داوری های بین المللی )

 

ماده ۵١

قرار نامه داوری باید به امضا طرفین دعوا و داور یا داوران برسد .

 

ماده ۵٢

مرجع داوری باید ظرف ده روز از تاریخ تحویل گرفتن پرونده قرارنامه داوری را تنظیم و به دبیرخانه مرکز تسلیم کند . دبیرکل مرکز می تواند این مهلت را به تقاضای موجه مرجع داوری و یا در صورت ضرورت به صلاحدید خود تمدید کند.

 

ماده ۵٣

چنانچه یکی از طرفین اختلاف از مشارکت در تنظیم قرار نامه داوری یا امضا آن خودداری کند مرجع داوری باید قرارنامه را جهت تصویب به هیات امناء مرکز تسلیم کند . با تصویب قرارنامه داوری از سوی هیات امناء داوری ادامه می یابد.

 

ماده ۵۴

مرجع داوری باید هنگام تنظیم قرارنامه داوری و یا بلافاصله بعد از تنظیم آن پس از مشورت با طرفین برنامه زمان بندی شده داوری را طی سند جداگانه ای تنظیم و به دبیرخانه مرکز تسلیم کند . دبیرخانه باید یک نسخه از سند مذکور را برای طرفین ارسال کند . هر گونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود .

 

ماده ۵۵

پس از امضا قرارنامه داوری یا تصویب آن از سوی هیات امناء‌ مرکز هیچ یک از طرفین دعوا نمی تواند ادعای جدیدی به غیر از ادعای مندرج در سند مذکور طرح کند . مگر اینکه مرجع داوری با توجه به ماهیت ادعاهای جدید ، مقطع زمانی داوری و سایر اوضاع و احوال نظر به طرح آن را بدهد .

 

ماده۵۶

  مرجع داوری می تواند پس از بررسی لوایح کتبی و اسناد طرفین برای استماع اظهارات شفاهی آنها جلسه تشکیل تشکیل دهد. چنانچه یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید برگزاری جلسه برای یک مرتبه الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .

 

ماده ۵٧

  مرجع داوری باید قبل از تشکیل جلسه از طریق دبیرخانه مرکز تاریخ ، زمان و مکان تشکیل جلسه را با ابلاغ اخطاریه به طرفین اعلام کند تاریخ ، جلسه باید حداقل پنج روز پس از تاریخ ابلاغ اخطاریه به طرفین باشد.

 

ماده ۵٨  در صورتی که یکی از طرفین علی رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوری می تواند بدون تجدید جلسه به رسیدگی ادامه دهد .

 

ماده ۵٩

طرفین دعوا می توانند شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری در جلسه حاضر شوند طرفین می توانند حداکثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند .

 

ماده ۶٠

اداره جلسات با مرجع داوری است اشخاص فاقد سمت در داوری نمی توانند در جلسه حاضر شوند مگر با رضایت متداعیین و اجازه مرجع داوری

 

فصل دوازدهم : ختم رسیدگی ،‌صدور و ابلاغ رای

 

ماده ۶١

مرجع داوری پس از اینکه احراز کرد طرفین از فرصت کافی برای ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسیدگی را اعلام می کند پس از ختم رسیدگی هیچ لایحه، استدلال یا دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست مگر به تقاضای مرجع داوری و یا با اجازه آن .

 

ماده ۶٢

مرجع داوری باید پس از اعلام ختم رسیدگی تاریخ تقریبی تنظیم پیش نویس رای را با رعایت مفاد قوانین حاکم بر داوری تعیین و به دبیرخانه مرکز اعلام کند . هر گونه تعویق و تاخیر در این تاریخ باید به دبیرخانه مرکز اعلام گردد.

 

ماده ۶٣

رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور مرجع داوری در موارد زیر خاتمه می یابد .

١ –  استرداد دعوا توسط خواهان

٢-  عدم مکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص مرجع داوری

٣-  توافق طرفین در ختم رسیدگی

 

ماده ۶۴

در داوری های داخلی مرجع داوری باید ظرف ٣ ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داور یا تمام داوران رای نهایی خود را صادر کند مگر اینکه طرفین با توافق مدت را تمدید کنند .

 

ماده ۶۵

در داوری های بین المللی مرجع داوری باید ظرف ٣ ماه از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده رای نهایی خود را صادر کند مگر اینکه طرفین با توافق مدت را تمدید کنند .

 

ماده ۶۶

رای مرجع داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حکم باشد .

 

ماده ۶٧

  در مواری که مرجع داوری مرکب از بیش از یک داور است رای داوری باید با اکثریت آرا صادر شود مگر اینکه طرفین بنحو دیگری توافق کرده باشند .

 

ماده ۶٨

  مرجع داوری باید قبل از امضاء رای پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز تسلیم کند پیش نویس رای باید به تایید یکی از وکلای دادگستری که به عنوان مشاور داوران توسط دبیرخانه به مرجع داوری معرفی شده است، رسیده باشد. در صورت اختلاف نظر بین داور و مشاور تصویب رای در صلاحیت هیات امناء خواهد بود.

 

ماده ۶٩

  پس از صدور رای دبیرخانه مرکز باید یک نسخه از آن را به طرفین ابلاغ کند.

 

ماده ٧٠

نسخه اصلی رای در دبیرخانه مرکز بایگانی می شود طرفین دعوا هر زمان می توانند با پرداخت هزینه نسخ اضافی از رای را که توسط دبیرخانه مرکز تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت کنند.

 

ماده ٧١

در داوری های داخلی مرجع داوری می تواند تا انقضاء مدت داوری رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه ،‌نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح کند در داوری های بین المللی اصلاح یا تفسیر رای به ابتکار مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای به عمل آید در هر صورت مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای اصلاحی پیش نویس آنرا جهت تائید به دبیرخانه مرکز تسلیم کند.

 

ماده ٧٢

در داوری های بین المللی هر یک از طرفین می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح یا تفسیر رای را به دبیرخانه مرکز تسلیم کنند درخواست تفسیر یا اصلاح باید مطابق ماده ٧ آئین نامه به تعداد کافی باشد مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا اتخاذ تصمیم کند .

 

ماده ٧٣

مرجع داوری باید ضمن ابلاغ یک نسخه از درخواست تفسیر یا اصلاح به طرف مقابل مهلتی را به منظور اظهار نظر به وی اعطاء کند.

 

ماده ٧۴

مرجع داوری باید ظرف ٢٠ روز از تاریخ صدور رای اصلاحی یا تفسیری پیش نویس آنرا جهت تایید به دبیرخانه مرکز تسلیم کند .

 

ماده ٧۵

در داوری های داخلی هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح رای را به دبیرخانه مرکز تسلیم کنند درخواست اصلاح باید مطابق ماده ٧ آئین نامه به تعداد کافی باشد مرجع داوری باید ظرف بیست روز از تاریخ تسلیم تقاضا، اتخاذ تصمیم کند. مفاد مواد ٧٢ و ٧٣ در این مورد نیز لازم الرعایه است .

 

ماده ٧۶

رای اصلاحی و تفسیری باید مطابق مقررات این آئین نامه به طرفین ابلاغ شود مفاد مواد ۶۵ – ۶۶ – ۶٩ این آئین نامه در مورد آراء اصلاحی و تفسیری نیز لازم الرعایه می باشد .

 

فصل سیزدهم : هزینه ها

 

ماده ٧٧

خواهان به درخواست دبیرخانه باید در موقع تقدیم تقاضا نامه داوری مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت هزینه ها به منظور تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری بپردازد .

 

ماده ٧٨

دبیر کل مرکز در اولین فرصت ممکن بعد از وصول درخواست داوری باید مجموع مبلغ هزینه داوری اعم از حق الزحمه داوران و هزینه های اداری مرکز را نسبت به ادعای اصلی و متقابل تعیین کند .در داوری هایی که دعوی متقابل از سوی خوانده اقامه شده است دبیرخانه می تواند هزینه ادعای اصلی و تقابل را به صورت جداگانه تعیین کند.

 

ماده ٧٩

پرداخت هزینه های داوری به تساوی بر عهده طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند . مبلغ پرداخت اولیه ای که خواهان به موجب ماده ٧۶ انجام داده است بابت سهم او از مبلغ هزینه های داوری منظور خواهد شد.

 

ماده ٨٠

در صورتی که طرفین از پرداخت هزینه داوری امتناع کنند دبیرکل مرکزمی تواند پس از مشورت با مرجع داوری رسیدگی را متوقف سازد پس از توقف رسیدگی دبیرکل باید مهلتی که کمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزینه ها به طرفین اعطاء‌کند عدم پرداخت هزینه در این مدت به منزله استرداد دعوی اصلی یا متقابل می باشد .

 

ماده ٨١

هر یک از طرفین دعوا می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم طرف مقابل ازهزینه داوری را تأدیه کند .

 

ماده ٨٢

هیات امناء مرکز باید به پیشنهاد دبیرکل مرکز جدول هزینه های اداری و حق الزحمه داوران مرکز را بر اساس ارزش خواسته تصویب کند ارقام مندرج در جداول مذکور قابل تغییر است.

 

ماده ٨٣

هیات امناء مرکز به پیشنهاد دبیرکل مبلغ حق الثبت درخواست داوری را که خواهان در موقع تقدیم درخواست داوری بابت هزینه اداری مرکز باید تادیه کند، تعیین خواهد کرد.

 

ماده ٨۴

حق الزحمه داوران و هزینه های اداری هر داوری بر اساس جداول مورد اجرا در تاریخ ثبت درخواست داوری خواهان تعیین می شود .

 

ماده ٨۵

میزان هزینه های داوری و نحوه پرداخت آن باید در رای نهایی مرجع داوری قید شود.