آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

هیئت وزیـران در جلسـه مـورخ 8 /4 /1384 بنـا بـه پیشنهـاد سـازمـان مـدیـریت و برنامه ‌ریزی کشور و به استناد ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ‌ مصوب 1383ـ آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384,04,08

ماده 1

هیئت داوری موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه که به‎ منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ‌ها در امر واگذاری تشکیل می ‎شود و در این آیین‎ نامه «هیئت» نامید‎ه‎ می‎ شود، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن، تشکیل خواهد شد. هیئت مزبور در اولین جلسه، از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به‎عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2

جلسات هیئت داوری در وزارت دادگستری تشکیل می ‎گردد و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3

هیئت حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل می ‎گردد.

ماده 4

علاوه بر جلسات موضوع ماده (3) این آیین ‌نامه، با نظر رییس هیئت و متناسب با تعداد شکایات دریافتی موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، هیئت به طور فوق العاده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 5

در دعوتنامه که توسط دبیر هیئت تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یک هفته قبل برای اعضای هیئت ارسال می گردد.

ماده 6 

جلسات هیئت با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسمیت می ‌یابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (22) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، در صورتمجلس قید و به امضا برسد.

ماده 7

در صورتی که هیئت لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشکیل می‌شود، طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت.

تبصره ـ چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یک بار دیگر از وی دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیئت در خصوص موضوع شکایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می ‎نماید.

ماده 8

خلاصه مذاکرات جلسات هیئت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیئت ابلاغ می گردد.

ماده 9

بر اساس مفاد ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، رأی هیئت داوری پس از (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست. اگر طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می ‌نماید. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجراست.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف