دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388,05,18

ماده ۱هدف
در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و به منظور تمرکز زدایی، تسهیل در نظارت و بازرسی، تقویت توان کارشناسی و تفویض اختیار به مناطق با حفظ استقلال و اختیارات کانونی ادارات کل بازرسی استان ها، مناطق سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد.

فصل اول شورای منطقه، دبیرخانه منطقه

ماده ۲

منطقه با عضویت چند استان همجوار یا نزدیک به هم و مرکزیت یک استان تشکیل می شود.

تبصره تشکیل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نیاز و با تشخیص رییس سازمان می باشد.

ماده ۳

در هر منطقه شورایی مرکب از مدیران کل استان های عضو تشکیل و با همفکری و تعامل و در حدود اختیارات مقرر در ماده ۱۱ این دستورالعمل به وظایف خود عمل می نماید.

ماده ۴

مدیرکل بازرسی استان مرکز منطقه با حکم رییس سازمان به عنوان رییس منطقه منصوب و ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۵

مدیران کل عضو شورای منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقای امور و رفع مشکلات، نواقص و نارسایی ها مشارکت و تشریک مساعی نمایند.

ماده ۶

جلسات شورای مدیران منطقه حداقل ماهی یکبار با دعوت رییس منطقه و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود. مصوبات شورا با رأی اکثریت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رییس منطقه ابلاغ خواهد شد.

تبصره نسخه ای از مصوبات و صورت جلسات شورا حداکثر ظرف مدت ده روز به دفتر ریاست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان ارسال می گردد.

ماده ۷

رؤسای منطقه عضو شورای سازمان بوده و موظف به شرکت منظم در جلسات می باشند. ترتیب دعوت رؤسای مناطق دفتر ریاست سازمان انجام می گیرد.

ماده ۸

در هر منطقه دبیرخانه ای توسط رییس منطقه با چهار پست دبیر، مسوول دفتر و کارشناس تشکیل می گردد.

ماده ۹

دبیر و اعضای دبیرخانه توسط رییس منطقه تعیین و احکام آنان صادر می گردد.

ماده ۱۰

در هر منطقه گروه بررسی و تنقیح گزارش زیر نظر رییس منطقه تشکیل می گردد. اعضای گروه به پیشنهاد شورای منطقه و تأیید و حکم مرکز منصوب می شوند.

فصل دوم وظایف و اختیارات

ماده ۱۱شورای منطقه

۱بررسی و تصویب برنامه های استانی و منطقه ای و ارسال به مرکز.

۲ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه های نظارت و بازرسی.

۳بررسی و تأیید طرح های مطالعاتی و پژوهش های کاربردی استانی و منطقه ای.

۴بررسی و تأیید برنامه های آموزشی استانی و منطقه ای.

۵بررسی مسایل منطقه ای و آسیب شناسی مربوطه و ارایه راهکارهای مناسب.

ماده ۱۲دبیرخانه

۱بررسی و تصویب طرح و بازبیینه برنامه های نظارت و بازرسی ادارات کل منطقه.

۲بررسی طرح و بازبینه برنامه های نظارت و بازرسی مشترک منطقه ای.

۳تشکیل بانک اطلاعات از منابع و نیروهای متخصص موجود در منطقه.

۴طراحی و برگزاری دوره ها، کارگاه ها و همایش های علمی و آموزشی مشترک با ادارات کل بازرسی منطقه در چهارچوب سیاست های کلی آموزشی و پژوهشی سازمان.

۵انجام امور دبیرخانه ای.

۶سایر امور محوله از سوی رییس منطقه.

۷بررسی پیشنهادهای دریافتی استانها و انجام بررسی های کارشناسی لازم و اظهارنظر در خصوص آنها و عنداللزوم طرح در شورا.

ماده ۱۳دبیر منطقه

۱پیگیری مصوبات شورا

۲تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مرکز پس از تأیید رییس شورا.

۳تشکیل کارگروه های مورد نیاز منطقه حسب مورد با تأیید رییس شورا.

۴تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های ادواری از فعالیتها و عملکرد شورا و دبیرخانه به رئیس شورا و سایر مراجع ذی ربط.

فصل سوم روش های اجرائی

الف برنامه های نظارت و بازرسی

ماده ۱۴

برنامه های نظارت و بازرسی ادارات کل در شورای منطقه بررسی و پس از تصویب به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع جهت سیر مراحل تأیید نهائی ارسال می شود.

ماده ۱۵

برنامه های نظارت و بازرسی مشترک به منطقه و برنامه های ادارات کل استانی به ادارات کل ابلاغ خواهد شد.

تبصره رونوشت از برنامه های استانی به دبیرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال می گردد.

ب طرح های بازرسی

ماده ۱۶

طرح و بازبینه برنامه نظارت و بازرسی استان توسط اداره کل بازرسی استان تهیه و در کارگروه مربوطه در دبیرخانه منطقه بررسی و تصویب گردیده و پس از تأیید رییس شورا به اداره کل بازرسی استان ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱موارد اصلاحی توسط دبیر به اداره کل اعلام می گردد.

تبصره ۲بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه های منطقه ای، سراسری و سایر موارد به تشخیص معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع بر عهده مرکز می باشد.

ماده ۱۷

معاونت برنامه ریزی و مدیری ت منابع مسئولیت نظارت بر نحوه تهیه طرح و بازبینه برنامه های نظارت و بازرسی را بر عهده خواهد داشت.

ج انجام مأموریت های نظارت و بازرسی و ارسال گزارش:

ماده ۱۸

نظارت و بازرسی از دستگاه های مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان توسط هیأت های مشترک استان های منطقه انجام می پذیرد.

ماده ۱۹

گزارش های نظارت و بازرسی استان پس از طی مراحل آن در استان و تأیید مدیرکل بازرسی استان به دبیرخانه منطقه جهت بررسی، تنفیح و ارزشیابی در گروه مربوط ارسال می گردد.

تبصره گروه بررسی و تنفیح گزارش ها موظف است حداکثر ظرف یک هفته از رمان دریافت گزارش نتایج بررسی استان اعلام نماید و در موارد خاص با تأیید رئیس شورا تا یک هفته قابل تمدید است.

ماده ۲۰

گزارش نظارت و بازرسی پس از طی مراحل تنقیح و تأیید رئیس شورا به شرح زیر ارسال خواهد شد:

۱گزارش های نظارت و بازرسی که در مورد عملکرد مدیران ادارات کل استان و یا مدیریت های منطقه ای باشد به استثنای دستگاه های مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و اصلاحات بعدی آن با امضای رییس منطقه ارسال می گردد.

۲گزارش های نظارت و بازرسی در مورد عملکرد دستگاه های مندرج در تبصره های فوق با امضای معاون ذی ربط سازمان در مرکز ارسال می گردد.

تبصره ۱گزارش های اختصاصی تابع مفاد بند ۱ و ۲ این ماده می باشند.

تبصره ۲چنانچه مدیر کل استان و یا رئیس شورا تشخیص دهد لازم است گزارش برای مقام معظم رهبری و یا سران سه قوه و یا وزرا و یا معاونین آن ها و یا مقامات همتراز ارسال گردد. پس از تأیید شورای مدیران منطقه جهت بررسی و تنقیح و طی تشریفات قانونی به مرکز ارسال می گردد.

ماده ۲۱

درصورت اختلاف نظر بین مدیر کل بازرسی استان و کارگروه بررسی و تنقیح منطقه ابتدا اختلاف در شورای مدیران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسی و تنقیح عمل خواهد شد.

د برنامه های آموزشی و پژوهشی

ماده ۲۲

برنامه های آموزشی و پژوهشی در مناطق به تأیید معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع خواهد رسید. هزینه اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک از سرجمع اعتبارت ادارات کل بازرسی استان پرداخت خواهد شد. گواهی آموزشی دوره های برگزار شده در مناطق با امضای رئیس منطقه و مدیرکل توسعه منابع انسانی خواهد بود.

این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره و در تاریخ ……. به تصویب رسید.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی