آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310

آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات

باب اول ـ مقررات مربوط به علائم تجارتی

فصل اول ـ در تسلیم اظهارنامه

ماده 1 

اظهارنامه ثبت علامت صنعتی یا تجارتی باید بزبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد:
1
ـ اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او.
2
ـ اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتیکه اظهار نامه توسط وکیل داده شده باشد.
3
ـ رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت.
4
ـ تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبداء در صورتیکه آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.
5
ـ اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب مینماید.
6
ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغها و اخطارها را دارند.
7
ـ شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن بکار میرود با تعیین طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بندی ضمیمه این آئین نامه.
8
ـ شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن اگر مورد داشته باشد.
9
ـ تعیین ضمائم.

تبصره ـ تنظیم نام و نشانی درخواست کنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی بحروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد.

ماده 2 

اظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد:
1
ـ نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه در صورتیکه تقاضا به توسط وکیل بعمل آید.
2
ـ ده عدد نمونه علامت بطریقی که استعمال میشود بعلاوه نمونه های اضافی بتعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست میشود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهار نامه یک نمونه از علامت را‌الصاق و آن را امضاء نماید ـ نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت ‌الصاق میشود.
علاماتی که برجسته یا گود در روی شیئی نشان داده میشود بر روی کاغذ نقش خواهد شد.
ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه‌الصاق شده بطریق بالا مهر شعبه ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات زده میشود بطریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3
ـ یک کلیشه برای چاپ علامت بطور وضوح (ابعاد کلیشه مزبور نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوزکند) در صورتیکه علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد تقاضا کننده مجبور بضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4
ـ در صورتیکه علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادر کننده آن بزبان اصلی بانضمام ترجمه غیر رسمی آن به فارسی به مسئولیت تقاضا کننده‌ الزامی است.
5
ـ در صورتیکه علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور بوسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن (در ایران مقام صلاحیت دار که اداره ثبت مکلف به قبول گواهی آن در مورد مراتب مذکور در این بند میباشد بترتیب عبارتند از: 1 ـ اتحادیه صنفی. 2 ـ اطاق بازرگانی یا صنایع. 3 ـ شهرداری. 4 ـ فرمانداری.)

ماده 3 

دریافت کننده اظهار نامه مقدمه صحت تنظیم آنرا مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهار نامه در دفتر درخواستهای وارده نسخه دوم آنرا که دارای همان مشخصات اصلی نسخه است بعد از امضاء و مهر شعبه ثبت شرکتها و علائم تجارتی بعنوان رسید بدرخواست کننده مسترد خواهد کرد.
نسخه سوم درخواست که دارای همان مشخصات اظهار نامه است فوراً در شعبه ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات تا تاریخ رد یا قبول قطعی درخواست آگهی خواهد شد تا هر ذینفعی بتواند از مفاد آن اطلاع حاصل کرده و اعتراض خود را طبق مواد بعدی تسلیم نماید.

ماده 4 

شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت مینماید باید برای هر یک از آنها مطابق مقررات این آئین نامه اظهارنامه جداگانه بدهد ـ در اینصورت اگر تقاضا توسط وکیل و بموجب یک وکالتنامه بعمل آمده باشد وکالتنامه اصلی بیکی از اظهارنامه‌ها و یک رونوشت مصدق آن بهر یک از اظهار نامه های دیگر باید ضمیمه شود.

ماده 5 

هر اظهار نامه ظرف 15 روز از تاریخ وصول از جهات ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
1
ـ از لحاظ شکل برای ملاحظه اینکه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پیش بینی شده در قانون و این آئین نامه میباشد اگر نقائصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب بدرخواست کننده کتباً اخطار میشود تا در موعد مناسب (نسبت بساکنین در ایران تا دو ماه و نسبت بساکنین در خارجه تا شش ماه) اقدام برفع آنان بنماید.
چنانچه مدت مزبور کافی نباشد درخواست کننده میتواند فقط برای یکمرتبه استمهال نماید.
2
ـ از جهت تطبیق طبقه ایکه درخواست کننده ثبت علامت جهت کالای خود ذکر نموده با طبقات مربوط بنوع کالا در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه بندی کالای مشروحه اقدام نماید.
3
ـ از لحاظ مطابقت علائم با شرائط مقرره در قانون و این آئین نامه.

تبصره 1 ـ از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در ماده یک قانون نامهای عام محصولات یا اسامی جغرافیائی که خریدار را نسبت بمبداء و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصه تجارتی محسوب نمیشود.

تبصره 2 ـ در مورد علامت تجارتی شباهت مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا بهر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را باشتباه اندازد.

ماده 6 

در موارد زیر در صورتیکه در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل آن اقدام ننماید شعبه ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات کتباً رد تقاضا را با ذکر علل بدرخواست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده 7 

برای هرعلامتی که تقاضای ثبت آن بر طبق ماده 5 مورد قبول قرار گیرد شعبه ثبت شرکتها و علائم تجارتی یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر خواهد نمود آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات آن و کالاهائی که علامت در مورد آنها بکار میرود خواهد بود.

ماده 8 

هر گونه اصلاحی که بوسیله درخواست کننده ثبت بعد از انتشار آگهی بعمل آید باید بوسیله تقدیم اظهارنامه جدیدی صورت گیرد این اظهارنامه بترتیب مقرر در ماده 5 این آئین نامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و هرگاه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود بوسیله آگهی جدید به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 9 

سی روز بعد از انتشار آگهی شعبه ثبت شرکتها و علائم تجارتی مکلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند.

فصل دوم ـ ثبت علامت

ماده 10 

ثبت علامت در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:
الف ـ تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه.
ب ـ تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذکور در ماده یک آئین نامه.
ج ـ ‌الصاق یک نمونه از علامت در محلی که باین امر اختصاص داده شده است.
د ـ حق‌الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه.
ه ـ امضای درخواست کننده یا قائم مقام او بطریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
و ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم و یا قائم مقام او.

تبصره ـ در دفتر ثبت علامات برای هر علامت دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.

ماده 11 

پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات زیر باشد باالصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن بصاحب علامت یا نماینده او تسلیم میشود.
1
ـ تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2
ـ تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت.
4
ـ نوع مال‌التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن بکار میرود.
5
ـ تعیین اجزائیکه صاحب علامت حق استفاده انحصاری آنرا بخود تخصیص داده است.
6
ـ تاریخ و شماره و محل و ثبت در خارجه در صورتیکه علامت قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7
ـ تاریخ صدور تصدیق.
8
ـ مدت اعتبار ثبت علامت.
9
ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک.

ماده 12 

در ظرف سی روز پس از ثبت هر علامت اداره ثبت باید آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 11 منتشر نماید.

ماده 13 

در صورتیکه علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی میتواند ابطال آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.

فصل سوم ـ تغییرات

ماده 14 

تغییرات مربوط بعلامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوطه بنشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه بعمل خواهد آمد. ثبت تغییرات بموجب اظهارنامه رسمی بامضای صاحب علامت یا نماینده قانونی او بعمل خواهد آمد.
اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آن قید و مدارک مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضمیمه آن گردد رسیدگی باظهارنامه و ثبت تغییرات بر طبق اصولی که برای ثبت علامت ذکر شده است بعمل خواهد آمد. تغییرات مربوطه بنشانی و نام مرکز اصلی صاحب علامت و یا نماینده قانونی او در ایران احتیاج به آگهی ندارد.

ماده 15 

در صورتیکه تغییرات مربوط بخود علامت باشد ده نمونه از علامت جدید باید ضمیمه اظهارنامه شود.

ماده 16 

ثبت تغییرات باید در روی صفحه مخصوص بآن علامت بعمل آید و مراتب در ظهر برگ تصدیق از طرف اداره ثبت منعکس گردد.

ماده 17 

در صورتی که علامت بهر طریق قانونی مورد انتقال قرار گرفته باشد در اظهارنامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت نکات زیر باید صریحاً قید شود:
الف ـ شماره ثبت در ایران.
ب ـ نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید.
ج ـ نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران.

ماده 18 

مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود (تصدیق ثبت بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق به صاحب جدید علامت مسترد خواهد شد).

تبصره ـ در صورتیکه انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق مستخرجه ثبت اداره علائم خارجی کافی است.

ماده 19

 در مواردیکه صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد.
در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد. ثبت اجازه نامه مزبور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او و یا استفاده کننده صورت خواهد گرفت .

فصل چهارم ـ تجدید ثبت

ماده 20 

هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او میتواند ثبت علامت را تا ششماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر دهسال یکبار تجدید نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه بامضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن‌الصاق شود تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی بعمل میآید که برای ثبت علامت مقرر است.
تجدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت علائم بعمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجدید ثبت تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلاً رعایت شود. تجدید ثبت در صورتیکه تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج بآگهی نیست.
در صورتی که مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود اشخاص ذینفع میتوانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.

فصل پنجم ـ طبقه بندی کالا

ماده 21 

طبقات محصولات علامت که برای ثبت هر طبقه حقوق مخصوصی طبق ماده 15 قانون دریافت میشود در فهرست ضمیمه این آئین نامه معین است.

در موقع تجدید ثبت یا برچسب تقاضای صاحب علامت ثبت شده شعبه ثبت علائم مکلف است طبقه محصولات را مطابق فهرست ضمیمه این آئین نامه در دفتر ثبت و تصدیق ثبت علامت تصحیح نماید.

باب دوم در ثبت اختراع

فصل اول ـ در اظهارنامه اختراع

ماده 22 

اظهارنامه که برای ثبت اختراع داده میشود باید بفارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده.
2
ـ اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
3
ـ موضوع اختراع بطور خلاصه و روشن.
4
ـ مدتی که درخواست کننده میخواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط و قید.
5
ـ تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارجه در صورتی که برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد.
6
ـ اقامتگاهی که در خواست کننده در تهران انتخاب مینماید.
7
ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط باختراعی که درخواست ثبت آن میشود صلاحیت داشته باشد.

تبصره ـ در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی درخواست کننده ـ موضوع اختراع ـ نام کشوری که قبلاً اختراع در آنجا به ثبت رسیده است و شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود.

ماده 23 

اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع میشود در سه نسخه.
2
ـ نقشه هائیکه برای فهم توصیف مزبور لازم میباشد در سه نسخه.
3
ـ قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات.
4
ـ وکالتنامه در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل تسلیم شده باشد.

ماده 24 

اظهارنامه باید بموضوع اصلی یک اختراع و موضوعات تفصیلی که مربوط بهمان موضوع اصلی است محدود باشد.

تبصره ـ چنانچه اختراع قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد درخواست کننده میتواند براساس اختراع اصلی و اختراع تکمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنماید.

ماده 25

توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده بیست و چهار ضمیمه اظهارنامه میشود باید بفارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود معذالک اگر تنظیم آن بفارسی برای درخواست کننده میسر نباشد میتواند توصیف کامل را بفرانسه یا بانگلیسی و خلاصه آنرا بفارسی ضمیمه نماید.

ماده 26

توصیف مزبور بهر زبانی که باشد باید خوانا و بطوری که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آنرا درک کنند نوشته شود تراشیدن و پاک کردن و بین‌السطور نوشتن ممنوع است.
روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و تعداد آنها در آخر معین و امضاء شود. صفحات و رونوشت‌ها نیز باید بامضاء درخواست کننده یا وکیل او برسد.
نقشه‌ها با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه شده و باید دارای امضاء یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد.

ماده 27

توصیف اختراع و نقشه های آن روی کاغذی که (سی و چهار) سانتی متر طول و بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود بنحوی که پشت صفحه سفید بماند.
صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و بیکدیگر با قیطان یا منگنه ملصق شود. نقشه‌ها باید روی کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.

ماده 28

شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات مقدماتی آنرا مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواستهای وارده نسخه دوم آنرا که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف بدرخواست کننده مسترد خواهد کرد.

ماده 29

از تاریخ وصول اظهارنامه بدفتر متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آنرا از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آئین نامه حاضر مورد مطالعه قرار میدهد و در صورتیکه نواقصی در اظهارنامه یا ضمائم مشاهده شود مراتب را کتباً بدرخواست کننده اطلاع داده و ضمناً مهلتی در حدود دو ماه اگر درخواست کننده ساکن ایران باشد و ششماه اگر ساکن خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبور تعیین خواهد کرد ـ در صورت عذر موجه شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یکبار تمدید مینماید.
چنانچه درخواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه علائم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباً بدرخواست کننده ابلاغ خواهد نمود. درخواست کننده میتواند نسبت برد اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون بدادگاه شهرستان اعتراض نماید.

فصل دوم ـ ثبت اختراع

ماده 30

در صورتیکه اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر بثبت خواهد رسید:
1
ـ شماره ثبت
2
ـ شماره دفتر اظهارنامه
3
ـ تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ـ روز و ماه و سال
4
ـ نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
5
ـ نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
6
ـ موضوع اختراع
7
ـ مدت اعتبار ورقه اختراع
8
ـ شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9
ـ تاریخ ثبت اختراع
10
ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات
11
ـ امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او

تبصره ـ در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد ـ هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاً و یا کلاً نسبت به اختراع واقع میشود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده 31

پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که بصاحب اختراع یا نماینده او داده میشود باید شامل نکات زیر باشد:
1
ـ شماره ثبت اختراع
2
ـ تاریخ ثبت اختراع
3
ـ شماره دفتر اظهارنامه
4
ـ موضوع اختراع
5
ـ تاریخ تسلیم اظهارنامه
6
ـ نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او
7
ـ نشانی صاحب اختراع در ایران
8
ـ مدت اعتبار ورقه اختراع
9
ـ شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
10
ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات
11
ـ امضاء مدیرکل ثبت
12
ـ شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع
یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه‌ها بوسیله قیطان یا منگنه بورقه اختراع ملصق و مهر میشود.

ماده 32

در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشانی کامل او
موضوع اختراع
آگهی مزبور بامضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی منتشر خواهد شد.

ماده 33

مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب میگردد.

فصل سوم ـ تغییرات

ماده 34

هر تغییر یا اضافه یا تکمیلی که در مدت اعتبار ورقه اختراع راجع به آن اختراع حاصل میشود تابع مقررات مندرجه در مواد 23 و 24 خواهد بود.

ماده 35

برای تغییر و یا تکمیل و یا اضافات مزبور ورقه اختراعی در تکمیل ورقه اصلی صادر میگردد.
ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی نمیتواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

ماده 36

هر صاحب ورقه اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضافات بعوض ورقه تکمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و همچنین مقررات این نظامنامه را که مربوط بورقه اختراع است رعایت نموده و حق‌الثبت و سایر مخارج مربوطه را تادیه کند.

ماده 37

در صورتیکه تقاضا کننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را باو نمیدهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمیتواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آنکه بین آنها تراضی بعمل آید.

ماده 38

تغییرات مربوط بنام و نشانی و تابعیت و نماینده صاحب اختراع در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه در ایران به ثبت برسد ثبت تغییرات مزبور بموجب اظهارنامه رسمی به امضای صاحب اختراع یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.
اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آن قید و مدارک مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضمیمه آن گردد ـ رسیدگی باظهارنامه و ثبت تغییرات بر طبق اصولی که برای ثبت اختراع ذکر شده است بعمل خواهد آمد تغییرات مربوط بنشانی و نام صاحب اختراع یا نماینده قانونی او در ایران احتیاج به آگهی ندارد.

ماده 39

ثبت کلیه تغییرات باید در روی صفحه مخصوص بآن اختراع بعمل آید و مراتب در ظهر ورقه ثبت اختراع از طرف شعبه ثبت علائم و اختراعات قید گردد.

ماده 40

در صورتی که اختراعی قانوناً مورد انتقال قرار گیرد مراتب زیر باید در اظهارنامه تصریح گردد:
الف ـ شماره ثبت در ایران
ب ـ نام و اقامتگاه و تابعیت منتقل‌الیه
ج ـ نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران

ماده 41

مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و ورقه ثبت اختراع در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود (ورقه اختراع بعد از ثبت انتقال به صاحب آن مسترد خواهد شد)

ماده 42

در صورتیکه انتقال در خارجه واقع شده باشد و شعبه ثبت اختراعات محل انتقال مزبور را به ثبت رسانیده باشد مستخرجه ثبت فوق‌الذکر دلیل انتقال خواهد بود.

ماده 43

صاحب اختراع میتواند اجازه استفاده از اختراع خود را که در ایران بثبت رسیده یا هر گونه شرایطی بدیگری بدهد اجازه مزبور باید در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط بآن اختراع ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود.

ماده 44

اداره ثبت پس از رسیدگی و مطابقت درخواست با مقررات قانونی و آئیننامه مبادرت بثبت آن نموده و آگهی حاوی نام صاحب اختراع و استفاده کننده از اختراع و شماره اختراع و خلاصه ای از مفاد اجازه نامه منتشر خواهد نمود و بشخص ذینفع مستخرجه ای از ثبت مزبور را تسلیم خواهد داشت.

باب سوم ـ مقررات مشترکه

فصل اول

ماده 45

شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از درج و انتشار آگهیهای مربوطه بصدور ورقه اختراع یا گواهی ثبت علامت مبادرت خواهد نمود.

ماده 46

هرگاه کسیکه تقاضای ثبت علامت یا اختراعی را مینماید مقیم در ایران نباشد باید در طهران اقامت گاه معلوم مشخصی انتخاب کند و یا شخص دیگری را که مقیم در طهران باشد معین و معرفی نماید که برای قبول کلیه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتی و اختراعات صلاحیت داشته باشد.
همین تکلیف بعهده کسی نیز وارد است که نسبت بعلامت تجارتی یا ورقه اختراع اعتراض مینماید و مقیم در ایران نمی باشد.
کلیه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتی یا اختراعات یا اقامتگاه شخصی ذینفع و یا اقامت گاه شخص یا اشخاصیکه بموجب این ماده معین میشود بعمل خواهد آمد.

تبصره– «چنانچه تقاضای ثبت اظهارنامه های بین المللی طبق موافقتنامه و پروتکل مادرید از سوی شعبه ثبت علائم و اختراعات رد شود در صورتکیه تقاضا کننده در ایران اقامتگاه نداشته باشد از تاریخ ابلاغ تا 60 روز می تواند نسبت به تصمیم مذکور به محکمه عمومی تهران شکایت نماید

فصل دوم ـ در آئین دادرسی مربوط بعلائم تجارتی و اختراعات

ماده 47

هر کسی نسبت بعلامت تجارتی یا ورقه اختراع اعتراض مینماید اعم از اینکه آن اعتراض قبل از ثبت علامت یا اختراع باشد یا بعد از آن باید معادل 10000 ریال در صندوق دادگستری ودیعه گذاشته و قبض آنرا ضمیمه دادخواست اعتراض نماید از وجه مزبور در صورتیکه معترض محکوم به بیحقی شود خسارت طرف پرداخته شده و در صورتیکه طرف بیش از یکصد ریال خسارت دیده باشد برای مازاد بمحکمه رجوع خواهد کرد.

مبحث اول ـ در شکایت از رد تقاضای ثبت)

ماده 48

بدادخواستی که درخواست کننده ثبت علامت یا اختراع باید در صورت رد تقاضای او مطابق ماده 7 قانون علائم تجارتی و اختراعات بدهد اسناد ذیل ضمیمه خواهد شد:
1
ـ اصل یا رونوشت گواهی شده تصمیمی که بموجب آن تقاضای ثبت رد شده است.
2
ـ اعتراضاتیکه درخواست کننده ثبت به تصمیم مزبور دارد.
3
ـ قبض سپرده بر طبق ماده 48
4
ـ وکالت نامه در صورتیکه دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

ماده 49

مدیر دفتر دادگاه روز جلسه را معین کرده بمعترض و بمتصدی شعبه مذکور در ماده 6 قانون ثبت علائم و تجارتی و اختراعات اخطار مینماید که در روز مزبور حاضر شوند.
معترض میتواند مهلتی که بیش از ششماه نباشد تقاضا کند.
در روز جلسه محکمه توضیحات شفاهی هر یک از طرفین را استماع نموده و حکم مقتضی خواهد داد.
عدم حضور هیچیک از طرفین مانع از صدور حکم نخواهد بود. در اینصورت حکم نسبت بطرف غائب نیز حضوری محسوب است.

ماده 50

ترتیب رسیدگی پژوهشی نیز همان است که بموجب ماده قبل مقرر گردیده.

مبحث دوم ـ در اعتراض بثبت قبل از اینکه علامت یا اختراع ثبت شده باشد

ماده 51

اعتراضات مربوط بعلائم با اختراعاتیکه هنوز بثبت نرسیده است باید کتباٌ بشعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات تسلیم گردد.
در مقابل اعتراض نامه رسیدی با قید تاریخ وصل داده خواهد شد.
معترض باید در اعتراض نامه نکات ذیل را قید کند:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه خود در طهران
2
ـ ذکر کلیه دلایل و مدارکی که معترض باستناد آن خود را محق در اعتراض میداند.

ماده 52

رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آنست باید در صورت امکان ضمیمه اعتراض نامه شود.

ماده 53

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر حق مالکیتی باشد که نسبت بعلامت یا اختراع مورد تقاضای ثبت ادعا مینماید بدون اینکه آن علامت یا اختراع در ایران باسم او ثبت شده باشد اعتراض او وقتی پذیرفته میشود که ثبت علامت یا اختراع را نیز مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و مقررات این آئین نامه تقاضا نماید همین ترتیب در هر موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض برای حفظ حقوق خود نسبت بعلامت یا اختراعی بعمل می آید که آن علامت یا اختراع هنوز در ایران بثبت نرسیده است مگر آن که علامت یا اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد.

ماده 54

تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا اشخاصیکه بموجب ماده 46 معین میشوند ابلاغ کند.
در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاً اخطار شود که هرگاه به اعتراض معترض تسلیم میگردد درخواست ثبت علامت را مسترد کند.
طریقه ابلاغ اعتراضنامه همان است که مطابق آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست مقرر است.

ماده 55

هرگاه درخواست کننده ثبت کتباً به اعتراض معترض تمکین نمود درخواست او مسترد شده و مراتب کتباً بمعترض اخطار میگردد و هرگاه علامت یا اختراع معترض قبلاً به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه که مطابق ماده 53 در حین اعتراض تقدیم نموده است اقدام بثبت آن میشود.

ماده 56

معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه بدرخواست کننده ثبت بدادگاه شهرستان تهران رجوع کند مگر اینکه قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت مطابق ماده قبل به اعتراض او تمکین کرده باشد.

ماده 57

هرگاه معترض در مدت مذکور فوق بدادگاه شهرستان تهران رجوع ننمود شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات بدرخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه شهرستان تهران که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد علامت یا اختراع را باسم معترض علیه ثبت خواهد کرد و در اینصورت حقوق و مخارجیکه معترض بر طبق ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات تأدیه کرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 58 

اگر معترض نتواند تمام اسناد و مدارک خود را بدادخواست ضمیمه نماید بتقاضای او رئیس دادگاه پس از رسیدگی و در صورت لزوم مهلتی که بیش از ششماه نباشد خواهد داد.

ماده 59

مهلت مذکور در فوق بدرخواست کننده ثبت نیز برای تقدیم مدارک دفاع داده خواهد شد.

ماده 60

سایر ترتیبات رسیدگی خواه در دادگاه شهرستان و خواه در دادگاه استان همانست که برای رسیدگی بدعاوی تجارتی مقرر است.

مبحث سوم ـ در اعتراض بعلائم یا اختراعات ثبت شده

ماده 61

هر کس بخواهد ابطال علامت تجارتی یا ورقه اختراع را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید بدادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمایم ذیل باشد:
1
ـ مستخرجه گواهی شده از شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات مشعر بر ثبت علامت یا ورقه اختراعی که ابطال آن تقاضا میشود.
2
ـ اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
3
ـ وکالتنامه در صورتیکه دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

ماده 62

ابلاغ دادخواست و مقدمات کتبی دعوی و سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد لیکن مفاد ماده 59 درباره خوانده باید رعایت شود.

فصل سوم ـ در طرق تأمین

ماده 63

مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان میتوانند بموجب امر نزدیکترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتیکه بادعای آنها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آنها مخالف است بردارند اجرای امر فوق در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد بوسیله مأمورین گمرک و‌الا بوسیله مأمور اجرا بعمل خواهد آمد.
توقیف محصولات مزبوره وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد.
امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق بنابر دادخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان صادر می گردد بدادخواست مزبور باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت و یا گواهی نامه ثبت اختراع ضمیمه گردد.
اگر مالک علامت و یا ورقه اختراع تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده بر طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد.

ماده 64

در دعاوی که راجع بحقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی و یا حق اختراع اقامه می شود معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی میتوانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است صدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی تقلبی یا تقلیدی یا ورود اجناس یا فروش عدم ساخت نسبت به موقت دستور صدور قرار یا تقاضای را بنماید و مراجع قضائی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند. در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت نسبت بعدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی مرجع قضائی مزبور میتواند قبل از صدور قرار از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا از محل مزبور کلیه خسارات وارده بر طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

ماده 65

اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر مذکور در ماده 63 این آئین نامه و رعایت مقررات ماده 615 آئین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزائی طرح دعوی ننماید صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که بعمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مطابق ماده 63 مذکور مسئول خسارات طرف خواهد بود.

باب چهارم ـ هزینه مربوط بعلائم تجارتی و اختراعات

ماده 66

هزینه مربوط بعلائم تجارتی و اختراعات بقرار ذیل خواهد بود:
بند 1ـ حق‌الترجمه و رونوشت گواهی شده بموجب آئین نامه های مربوط بمترجمین رسمی و تهیه رونوشت اسناد
بند 2ـ تعرفه اعلانات طبق تعرفه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی
بند 3ـ برای معاملات و انتقالات مربوط باختراع باستثنای مورد مذکور در بند 4 این ماده برابر تعرفه موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت مشروط بر این که مبلغ دریافتی از 40 ریال طلا تجاوز نکند
بند 4ـ برای ثبت انتقال اختراع بوسیله ارث 300 ریال

ماده 67

از تاریخ اجرای این آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و صنعتی مصوب 29/4/1310 ملغی است. این آئین نامه ده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا است.

وزیر دادگستری ـ دکتر محمدعلی هدایتی

جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجارتی

فصل اول
صنایع و محصولات شیمیائی
1
ـ محصولات شیمیائی که در صنایع و علوم و عکاسی (فوتوگرافی) کشاورزی و پرورش نباتات و جنگلبانی استعمال می شود. کود (طبیعی و مصنوعی) ترکیبات آتش نشانی، مواد آب دادن فلزات و ترکیبات شیمیائی جهت جوشکاری، محصولات شیمیائی جهت حفظ مواد غذائی، مواد دباغی مواد چسب دار برای صنایع.
2
ـ رنگ، روغن جلا، لاک، مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب، مواد رنگی، مواد اکاله، صمغ، فلزات به شکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزئین.
3
ـ ترکیبات جهت سفید کردن و سایر موادی که برای شستشو بکار میرود، ترکیباتی که جهت پاک و تمیز و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و سائیدن و صیقل دادن استعمال می شود صابون عطریات، روغن اسانس، مواد آرایشی، محلولهای موی سر، گرد و خمیردندان.
4
ـ انواع روغن و چربیهای صنعتی (باستثنای روغن‌ها و چربیهای خوراکی و روغنهای اسانس) روغن ماشین، ترکیبات گردگیر و جاذب، انواع سوخت (از جمله بنزین) و مواد روشنائی، شمع، شمع مومی و گچی، شمع کوچک (شب سوز) فتیله.
5
ـ مواد داروئی و بیطاری و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان، مشمع و لوازم جراحت بندی لوازم پر کردن دندان، موم، دندانسازی، مواد ضدعفونی کردن، ترکیبات جهت دفع نباتات هرزه و حشرات و حیوانات موذی.

فصل دوم
فلزات معدنی و مصنوعات فلزی
6
ـ فلزات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن، لنگر، سندان، زنگ و ناقوس، لوازم ساختمانی به شکل ورق و ریخته شده، ریل و سایر لوازم فلزی جهت راه آهن، زنجیر (باستثنای زنجیرهای وسایل نقلیه) کابل و سیم و مفتول (غیربرقی)، قفل و بست و بند، لوله های فلزی، صندوق و صندوقچه آهنی، گلوله فولادی، نعل اسب، میخ و پیچ و سایر مصنوعاتی که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه دیگری ذکر نگردیده است.
مواد معدنی
7
ـ انواع ماشین و ماشینهای افزار، موتورها (به استثناء موتورهای مخصوص وسایل نقلیه) قفل های اتصال و تسمه انتقال قوه (به استثنای قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه) دستگاههای بزرگ کشاورزی، ماشین های جوجه کشی.
8
ـ‌ الات و افزارهای یدی،‌الات برنده و چنگال و قاشق، اسلحه سرد.

فصل سوم
دستگاه و لوازم و‌الات فنی و علمی و صنعتی
9
ـ دستگاه و‌الات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی (از جمله بی سیم) و عکاسی و سینماتوگراف و‌الات بصری و اوران و مقیاسها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت) دستگاه و لوازم نجات و آموزش، دستگاه خودکار باژتور پاپول فلزی، ماشیتنهای گویا، صندوق ثبات خودکار جهت پول، ماشینهای حساب، ماشینهای آتش خاموش کن.
10
ـ‌الات و ادوات جراحی و طبی و دندانسازی و بیطاری (از جمله پا و دست و چشم و دندانهای مصنوعی)
11
ـ تأسیسات و لوازم روشنائی و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی آب و بهداشتی.
12
ـ وسائط نقلیه، دستگاههای حمل و نقل زمینی، دریائی و هوائی.
13
ـ اسلحه گرم، مهمات و خمپاره، مواد قابل احتراق، لوازم آتشبازی.
14
ـ فلزات گرانبها و ترکیبات آنها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و یا روکش شدن با آن (به استثنای‌الات برنده و چنگال و قاشق) جواهرات و سنگهای گرانبها، ساعت و‌الات کرونومتر.
15
ـ‌الات موسیقی (به استثنای ماشینهای ناطق و دستگاههای بی سیم).

فصل چهارم
مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
16
ـ کاغذ و کالاهای ساخته شده از کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا، مطبوعات، روزنامه، مجلات، کتاب و لوازم صحافی، عکس، لوازم‌التحریر، لوازم چسب دار، (برای لوازم‌التحریر) لوازم هنری، قلم موی نقاشی، ماشین تحریر و لوازم دفتر (به استثنای مبل)، لوازم آموزش و تربیت، (باستثنای دستگاههای آموزشی) ورق بازی، حروف و کلیشه مطبعه.
17
ـ کائوچو، گم‌الاستیک، (بالاتا) و مواد مشابه آن، کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر نشده است، لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقکاری، پنبه نسوز، میکا، محصولات ساخته شده از آنها، لوله قابل ارتجاع و غیرفلزی.
18
ـ چرم و چرم مصنوعی، لوازم ساخته شده از آنها که در سایر طبقات ذکر نشده است. پوست، چمدان و کیفهای دستی مسافرتی، چتر، عصا، شلاق وزین و برگ و اشیاء سراجی.
19
ـ لوازم و مصالح ساختمانی، سنگ طبیعی و مصنوعی، سمنت، آهک، ملات، گچ، شن، لوله های سفالی یا سمنتی، مصالح راهسازی، آسفالت، قطران و غیره. ساختمانهای متحرک، بناهای سنگی، سرلوله بخاری دیواری.
20
ـ مبل، آئینه، قاب و مصنوعاتیکه در سایر طبقات ذکر نشده و از مواد زیر ساخته شده است.
چوب، چوب پنبه، نی، حصیر و سبد و ترکه، شاخ، استخوان، عاج، صدف، مرجان، کهربا، فلس و دمار ماهی، گوش ماهی، کف دریا، سلولوئید و محصولات مشابه کلیه مواد مزبور.
21
ـ لوازم و ظروف کوچک خانه داری (که از فلز قیمتی ساخته نشده و یا روکش نشده است)
شانه وابر، ماهوت پاک کن، (باستثنای قلم موی نقاشی) لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن‌الات و لوازم جهت پاک و تمیز کردن، براده فولاد، شیشه‌الات، اشیاء ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال که در سایر طبقات ذکر نشده است.

فصل پنجم
مصنوعات نساجی
22
ـ طناب، ریسمان، تور، چادر، سایه افکن، کیسه و روپوش کالا، بادبان و شراع، کیسه و گونی، پوشال و لوازم پر کردن، (مو، کاپوک، علف دریائی و غیره) منسوجات تهیه شده از مواد‌الیافی خام.
23
ـ انواع نخ
24
ـ انواع پارچه، رختخواب و سفره میز، اشیاء بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است.
25
ـ ملبوس از جمله کفش و پوطین و کفش راحتی.
26
ـ توری و اشیاء قلابدوزی، روبان و حاشیه و قیطان، دکمه، دکمه فشاری، قزنقفلی، سنجاق و سوزن، گلهای مصنوعی.
27
ـ قالی و قالیچه، حصیر و پادری و بوریا، فرشهای مشمعی و سایر پوششهای کف اطاق، روپوشهای غیرپارچه ای

فصل ششم
اسباب بازی و لوازم ورزش
28
ـ اسبابهای بازی و تفریح، لوازم ورزش و ژیمناستیک (به استثنای ملبوس) تزئینات و لوازم آرایش، درخت نوئل

فصل هفتم
مواد غذائی و محصولات کشاورزی
29
ـ گوشت ماهی، طیور، شکار، عصاره های گوشت، سبزیجات، و میوه جات خشک و پخته شده و به صورت کنسرو، ژله و مربا، تخم مرغ، شیر و سایر محصولات لبنی، روغن و دهنیات خوراکی، کنسرو و ترشی
30
ـ قهوه، چای، کاکائو، قند و شکر، برنج، (تاپیوکا)، آرد هندی (لاکو)، بدل، قهوه، آرد، ترکیبات تهیه شده از غلات، نان، بیسکویت، نانهای شیرینی و شیرینی جات، بستنی، عسل، شیره، ملاس و خمیر مایه گرد نانوائی، نمک، خردل، فلفل، سرکه، ادویه جات، یخ، چاشنی.
31
ـ محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هائی که در سایر طبقات ذکر نشده است.
حیوانات زنده، میوه جات و سبزیجات و نباتات تازه، بذر، گیاه و گلهای طبیعی، مواد غذائی جهت حیوانات، مالت
32
ـ آبجو اعم از آبجو زرد و سیاه و آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیر‌الکلی، شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه نوشابه.
33
ـ انواع شراب و نوشابه های‌الکلی و لیکورها
34
ـ توتون اعم از خام و تهیه شده، لوازم تدخین، کبریت
35
ـ علائم مخصوص خدمات
36
ـ کالاهائی که در هیچ یک از طبقات یک ‌الی 35 ذکر نشده است.