آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۴

آئین نامه موضوع ماده۱۶ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (۷/۱۱/۱۳۸۳)

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱

در این آئین‌نامه اصطلاحات به کار برده شده دارای معانی زیر می‌باشند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در این آئین‌ نامه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

ج ـ استفاده کننده مجاز: هر تولید کننده‌ای که طبق ماده ۱۰ قانون شرایط استفاده از نشانه‌ جغرافیایی را داشته باشد.

د ـ متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی است که مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافیایی را به مرجع ثبت تسلیم می‌نماید.

هـ ـ ذینفع: ذینفع اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار مربوط می‌باشد.

و ـ کشور مبدأ: کشوری است که نام آن یا محل واقع در آن تشکیل دهنده نشانه جغرافیایی است که شهرت محصول به آن منتسب است.

فصل دوم ـ تسلیم اظهارنامه:

ماده ۲

ثبت نشانه جغرافیایی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می‌باشد.

ماده ۳

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی باید در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به ‌زبان فارسی تنظیم و پس از تایپ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتی پذیرفته می‌شود که هزینه اظهارنامه پرداخت شود و رسید آن به همراه اظهارنامه تسلیم شود.

ماده ۴

اظهارنامه نشانه جغرافیایی مشتمل بر مندرجات ذیل می‌باشد:
الف ـ نام، نشانی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی.
ب ـ نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است.
ج ـ اسم و اقامتگاه قانونی شخص یا اشخاص دریافت کننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.
د ـ کشور مبدأ که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است و محل تولید محصول.
هـ ـ کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.
و ـ در صورتی که نشانه جغرافیایی مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد آوا نویسی آن نیز به فارسی در محل مخصوص باید درج شود.
ز ـ تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی.
ح ـ شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی در صورت وجود.

تبصره ـ نام و نشانی متقاضیان مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد.

ماده ۵

اظهارنامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف ـ مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

ب ـ نسخه‌ اصلی یا رونوشت مصدق وکالت‌ نامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل بعمل آید.

ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی که استعمال می‌شود حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر.

د ـ مشخصات محصول که شامل اطلاعات زیر می‌باشد:

۱ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست می‌شود.

۲ـ توصیف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلی فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژیک و یا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتیک) آن.

۳ـ منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.

۴ـ مدارک دال بر اینکه مبدأ محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده‌ است.

۵ ـ توصیف روش بدست آوردن محصول و همچنین اطلاعات مربوط به بسته‌ بندی چنانچه به بسته ‌بندی برای تأمین کیفیت یا تعیین منشأ تولید یا تضمین کنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.

۶ ـ جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدأ جغرافیایی.

۷ـ جزئیات مراحل کنترل یا ساختار بازرسی که به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.

۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به کاربرد اصطلاح «نشانه جغرافیایی» ، «نشانه جغرافیایی حمایت شده» ، «نشانه جغرافیایی ثبت شده» و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.

هـ ـ تأئیدیه مقام صلاحیتدار اتحادیه‌های مربوط و یا سازمانهای مرتبط دایر بر تصدیق مبدأ تولید و انتساب کیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی.

و ـ اگر کشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یک نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در کشور مبدأ به زبان اصلی که به گواهی مقام صادر کننده آن رسیده و توسط کنسولگری ایران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن الزامی است.

ماده ۶

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.

ماده ۷

متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافیایی می‌تواند ضمن درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

ماده ۸

مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آئین ‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماده ۹

اگر در نتیجه بررسی، مرجع ثبت ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید باید به صورت مکتوب و با قید جزئیات مراتب را به متقاضی ابلاغ نماید تا ظرف مهلت مقرر در این آئین‌ نامه اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد می‌شود.

تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی ۳ ماه و برای متقاضیان خارج از کشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود. چنانچه مدت مزبور کفایت ننماید متقاضی فقط برای یک بار می‌تواند استمهال نماید.

ماده ۱۰

هرگاه تقاضای ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی مورد پذیرش قرار گیرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.
آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:
الف ـ نام، نشانی متقاضی و نماینده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساکن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماینده قانونی وی در تهران.
ب ـ تاریخ و شماره اظهارنامه.
ج ـ نشانه جغرافیایی که ثبت آن مورد تقاضاست.
د ـ تعیین قلمرو جغرافیایی که نشانه در آن محدوده استفاده می‌شود.
هـ ـ محصولی که ثبت نشان جغرافیایی برای آن مورد تقاضاست.
و ـ کشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافیایی تولید.

ماده ۱۱

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مکتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده ۱۲

هر شخصی که نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارک استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.

تبصره ـ اگر معترض شخصی است که نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده ‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌ نامه تسلیم نماید.

ماده ۱۳

مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

ماده ۱۴

متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی که متقاضی ساکن ایران نباشد مهلت مذکور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۵

هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب کتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیکه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای که حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ ثبت آن اقدام نماید.

ماده ۱۶

در صورت عدم تمکین متقاضی با درخواست معترض موضوع در کمیته‌ای مرکب از رئیس اداره و یک نفر به انتخاب رئیس سازمان و یک کارشناس به ‌انتخاب مدیرکل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم کمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شکایت در محاکم عمومی تهران می‌باشد.

تبصره ۱ـ تصمیم ‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء می‌باشد.

تبصره ۲ـ کارشناس رسیدگی کننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در کمیته عضویت پیدا کند.

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافیایی:

ماده ۱۷

ثبت نشانه جغرافیایی در دفتر مخصوص با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:
الف ـ نام، نشانی و تابعیت متقاضی یا نماینده وی.
ب ـ نشانه جغرافیایی.
ج ـ تعیین کشور مبدأ و منطقه جغرافیایی و محل تولید محصولی که نشانه برای آن استفاده می‌شود.
د ـ کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن استفاده می‌شود.
ه ـ مشخصات تأیید شده محصول.
و ـ تاریخ و شماره اظهارنامه، تاریخ و شماره ثبت.
ز ـ تاریخ و شماره ثبت و یا جزئیات شناسایی قانونی نشانه جغرافیایی در کشور مبدأ.

تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره مالکیت صنعتی برسد.

ماده ۱۸

پس از ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی می‌نماید آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.

ماده ۱۹

گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص که توسط رئیس اداره امضاء می‌شود صادر و پس از ارائه آگهی منتشر شده تسلیم متقاضی می‌گردد.

ماده ۲۰

گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی حاوی همان نکات مندرج در دفتر ثبت می‌باشد.

ماده ۲۱

هرگونه تغییر و اصلاحی در نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن که به درخواست مالک نشانه ثبت شده و یا به تشخیص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اینکه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نکند باید به درخواست مالک و ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر صورت گیرد. در صورتی که اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بایستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمی آگهی گردد.

ماده ۲۲

چنانچه مرجع ثبت تغییر و یا اصلاح نشانه جغرافیایی را لازم بداند می‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نماید مشروط به اینکه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد.

ماده ۲۳

رسیدگی به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغییر نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول که برای ثبت نشانه جغرافیایی ذکر شده است بعمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهی و مقررات مختلفه:

ماده ۲۴

رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آئین ‌نامه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران می‌باشد.

ماده ۲۵

تجدید نظر از آراء محاکم مذکور تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود.

ماده ۲۶

دادخواست اصلاح یا ابطال نشانه جغرافیایی ثبت شده باید به مالک یا قائم‌ مقام قانونی او ابلاغ گردد.

ماده ۲۷

در ابلاغ مربوط به ابطال یا اصلاح باید موارد زیر تصریح شود:
الف ـ اشاره به شخص یا اشخاص ذینفع که تقاضای ابطال یا اصلاح ثبت نشانه جغرافیایی را نموده است.
ب ـ اشاره به نشانه جغرافیایی با تصریح به مشخصات کامل ثبت.
ج ـ دلایل درخواست.

ماده ۲۸

هرگاه دادگاه راجع به ابطال یا اصلاح نشانه جغرافیایی ثبت شده حکم قطعی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و این مرجع موظف است مطابق حکم دادگاه ثبت را ابطال یا اصلاح و آن را به هزینه محکوم علیه در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار آگهی نماید.

ماده ۲۹

آگهی مربوط به ابطال یا اصلاح باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف ـ ذکر نشانه جغرافیایی.
ب ـ اشاره به اینکه نشانه جغرافیایی حسب مورد ابطال یا اصلاح شده‌ است.
ج ـ ذکر موارد اصلاحی در صورت اصلاح.
د ـ ذکر حکم قطعی دادگاه که به موجب آن ابطال یا اصلاح صورت گرفته است.

ماده ۳۰

مدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می‌توانند از دادگاه محلی که کالاها در آنجا تهیه، تولید، توزیع و یا کشف می‌شود و یا دادگاهی که موضوع در آنجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأمین دلیل یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقیف و یا معدوم نمودن اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. دادگاه در صورت تشخیص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذکور موافقت نماید. همچنین دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد.

تبصره ـ در رابطه با سایر موضوعات مربوطه وفق مقررات کلی قانون آئین‌ دادرسی مدنی و کیفری عمل خواهد شد.

ماده ۳۱

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصمیم به رد تقاضای ثبت علامت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافیایی غیر واقعی نماید باید این موضوع را به نحو مکتوب و ضمن بیان دلایل رد به متقاضی اطلاع دهد. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائی تسلیم نماید.

تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم در ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج ۲ ماه خواهد بود.

ماده ۳۲

رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال علائم تجاری گمراه کننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الی ۳۱ این آئین ‌نامه خواهد بود.

ماده ۳۳

مرجع ثبت موظف است مفاد حکم قطعی در مورد ابطال ثبت علامت تجاری گمراه کننده را از طریق آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند، این آگهی مشتمل بر موارد زیر است:
الف ـ علامت تجاری ابطال شده.
ب ـ شماره و تاریخ اظهارنامه، شماره و تاریخ ثبت.
ج ـ نام و نشانی مالک.
د ـ فهرست کالاها و طبقات که علامت تجارتی برای آن به ثبت رسیده است.
ه ـ دلیل ابطال.

ماده ۳۴

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافیایی جهت اخذ رونوشت مصدق و یا نسخه‌ برداری از اسناد و مدارک با تقاضای کتبی ذینفع پس از پرداخت هزینه‌های مقرر امکان پذیر است.

ماده ۳۵

برای ثبت نشانه‌های جغرافیایی حق ‌الثبت به طریق زیر اخذ می‌شود:
۱
ـ حق ‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه ۱۵۰۰۰۰ ریال.
۲
ـ حق ‌الثبت نشانه جغرافیایی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.
۳
ـ هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ۱۰۰۰۰۰ ریال.
۴
ـ هزینه‌های تغییر و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ریال.
۵
ـ هزینه دریافت گواهی تأئید شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ریال.

ماده ۳۶

مرجع ثبت می‌تواند فرآیند ثبت نشانه جغرافیایی را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

ماده ۳۷

این آئین‌ نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای آن است.