آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه(کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO مصوب ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه 19 /8 /1398 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

ماده 1 

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

اسم مبدا: اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً بخاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است.

سازمان: سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

کالا یا محصول: هرگونه کالای طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و تولیدات صنعتی و معدنی منتسب به منطقه جغرافیایی خاص که دارای ارزش صادراتی است .

اظهارنامه لیسبون: تقاضانامه ای که پس از ثبت ملی محصول، تکمیل و به سازمان ارسال می گردد.

شناسه یکتا جهانی: مجموعه ای از اعداد که مشخصات منحصر به فرد کالا یا محصول، مبدا تولید و تولیدکننده در آن ثبت شده و قابلیت شناسایی و رهگیری در سراسر جهان را دارد.

ماده 2 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به شناسایی کالا یا محصول با قابلیت ثبت بین المللی اقدام و حمایت های لازم را به منظور ثبت بین المللی آنها به عمل آورد.

ماده 3 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تولید شناسه یکتا جهانی که شماره ثبت بین المللی کالا توسط سازمان در ذیل آن درج شده است، برای کالاها و محصولات ثبت شده موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 4 

 تولید کنندگان و صادرکنندگان موضوع این آیین نامه برای استفاده ازمشوق های جدید در نظر گرفته شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، می توانند نسبت به اخذ شناسه یکتا جهانی از وزارت یاد شده، اقدام و آن را بر روی بسته های خرده فروشی، جعبه کاغذی (کارتن) و جعبه چوبی (پالت) حسب مورد درج نمایند.

تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل عضویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیستم شناسه یکتا جهانی موظف به ارایه خدمات غیرحضوری و برخط در سراسر کشور می باشد.

ماده 5 

 گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتا جهانی و ثبت بین المللی را بر روی محصولات خود درج نموده اند، ساز و کارهای تشویقی نظیر انتخاب مسیر ارزیابی کالا را برای صادرات اعمال می نماید.

ماده 6 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور حمایت از محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتا جهانی و ثبت بین المللی را بر روی محصولات خود درج نموده اند، صادرکنندگان موضوع این آیین نامه را در استفاده از ساز و کارهای تشویقی نظیر جوایز صادراتی، کمک هزینه بازاریابی و تبلیغات و شرکت در نمایشگاه های بین المللی، در اولویت قرار دهد.

ماده 7 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قبل از صدور شناسه یکتا جهانی نسبت به اخذ تأییدیه اصالت مبدا کالا یا محصول ثبت شده در سازمان، از دستگاه ذی ربط محل تولید کالا یا محصول اقدام نماید.

ماده 8 

دستگاه ذی ربط مکلف است پس از ارایه تأییدیه به متقاضیان جهت دریافت شناسه یکتا جهانی، نسبت به پایش و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت فرایند صادرات کالا یا محصول اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 9 

این آیین نامه شامل محصولات و کالاهای ایرانی که در سازمان ثبت شده است، می باشد.

ماده 10 

 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف های بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 11 

 این آیین نامه برای حمایت و تشویق تولید و صادرات کالاهای ایرانی به اجرا در می آید و مقررات مربوط به آن نباید به هیچ وجه موجب انحصار یا محدودیت در صادرات گردد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری