آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب ۱۳۲۸

آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی


به موجب تبصره ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ و بند ب ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومى۲ اصلاح شده ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۰ از نظر تسهیل نظارت مبدأ و ساخت اجناسى که براى مصرف و استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بکار مى‏رود و براى جلوگیرى از تقلب و تقلید، هیأت وزیران برحسب پیشنهاد وزارت دادگسترى با موافقت وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى مواد زیر را مقرر مى‏دارد:

ماده ۱

تمام اجناس دارویى و طبى و مواد غذایى مشروحه در زیر اعم از آنکه در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور و در بازار تحت اسم مشخصى که بر روى برچسب آن زده مى‏شود به معرض فروش قرار گیرد باید داراى علامت صنعتى یا تجارتى ثبت شده بوده و در روى برچسب نکات زیر تصریح شود: الف – اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قید کشور مبدأ. ب – شماره ثبت علامت در ایران. تبصره- از هر موقع که وزارت بهدارى اعلام کند شماره و تاریخ اجازه وزارت بهدارى براى ساختن و یا به معرض فروش گذاشتن جنس در ایران. « ۱- تبصره ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات داشتن علامت تجارى اختیارى است مگر در مواردى که دولت آن را الزامى قرار دهد. ۲- بند ب ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومى: اشخاص زیر به حبس تأدیبى از ۱۱ روز تا ۶ ماه و به جزاى نقدى از ۱۰ الى ۳۰۰ تومان و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱- کسانى که علامت تجارتى اجبارى در روى محصولى که اجباراً باید داراى آن علامت باشد استعمال نکند. ۲- کسانى که عالماً محصولى را به معرض فروش گذاشته یا بفروشد که داراى علامتى نباشد که براى آن محصول اجبارى است

 

ماده ۲    

علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روى اجناسى که از خارجه وارد شده قید گردد.

ماده ۳

علامتى که شامل کلمه یا عبارت تفننى (فانتزى) بوده و براى اجناس ساخت ایران انتخاب شده باشد باید به حروف فارسى نوشته شود. استعمال علامت به حروف خارجى به شرطى مجاز است که کوچکتر نوشته شده و با آن کلماتى که حاکى از ساخته شدن در ایران باشد اضافه شود.

ماده ۴

براى اجراى مواد ۱ و ۲ و ۳ آزمایشگاهها و کارخانه‏هاى داخلى و خارجى مقیم ایران شعبات یا نمایندگان تجارتخانه‏ها و تولید کنندگان و واردکنندگان به‏طور عموم موظفند قبل از آنکه جنس از انبار آنها خارج شود بر روى ظروف و یا لفاف اجناس مندرجه در ماده ۵ به طور واضحى برچسبى که شامل تمام مشخصات مذکور در ماده اول باشد نسب نمایند. از شش ماه بعد از تاریخ انتشار این آیین نامه از فروش و اعلان اجناسى که نسبت به آن رعایت مقررات این آیین نامه نشده باشد جلوگیرى به عمل خواهد آمد.

ماده ۵

اجناسى که مشمول این آیین نامه مى‏شوند عبارتند از: الف – داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) مورد استعمال طبى یا بیطارى که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف مى‏شود. ب – مواد غذائى که در لفاف یا ظروف و باسم مشخصى باشند مانند کنسرو مواد غذایى – آردهاى مخصوص – چایهاى مختلف – کاکائو – شکلات – آب نبات – پنیر – شیر مربا – ترشى – کره و روغنهاى مختلف و غیره. ج – مشروبات الکلى یا غیر الکلى – آبهاى معدنى یا گازدار شربت – آبجو – آبهاى میوه و یا الکلى که براى ساختن مشروبات دیگرى بکار مى‏رود و در تحت اسم و ظروف مشخصى به معرض فروش گذارده مى‏شود. د – لوازم آرایش و وجاهت که براى استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بکار مى‏رود مانند صابون – خمیر – پودر – محلول – عطریات و ادکلن و پماد. تبصره – داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) عبارت است از تمام اجناس دارویى یا طبى که براى استعمال داخلى و یا خارجى انسان یا حیوانات اهلى بکار مى‏رود. نام و ترکیب تعریف آنها غیر از چیزى است که اسم معمولى این اجناس در کودکس‏ها یا در اصطلاحات دارویى به تصدیق وزارت بهدارى باشد یا فرمول حقیقى آن در روى برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاکت یا جعبه یا بطرى به فروش برسد.

ماده ۶    

در موارد زیر اجناس نامبرده در ماده ۵ در صورتیکه مستقیماً از خارجه به‏وسیله آزمایشگاه یا کارخانه یا فروشنده اختصاصى آنان وارد شود از اجراى ثبت علامت در ایران و الصاق برچسب نام برده معاف مى‏باشد: الف – نمونه‏هایى که عبارت »نمونه« روى آن قید شده و فروش آن ممنوع باشد. ب – اجناسى که مستقیماً براى مصارف که زیادتر از مصرف شخصى نباشد به ایران وارد مى‏شود.

ماده ۷

برچسب مقرره در ماده ۱ باید طورى الصاق شود که نتوان آن را از روى لفاف یا ظرفى که در آن جنس به معرض فروش گذاشته مى‏شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقى باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانى سازنده و علامت و شماره ثبت و از زمانى که وزارت بهدارى اعلام کند شماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد. تمام این نوشتجات بر روى برچسب الصاق شده باجناس خارجه ممکن است بزبان بیگانه باشد. استعمال زبان فارسى نیز اختیارى خواهد بود.

ماده ۸

وزارت دادگسترى و وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى هر کدام در حدود وظایف خود مکلف به اجراى مفاد این آیین نامه مى‏باشند.۱ ۱- از صفحات ۴ به بعد قسمت تصویب نامه‏هاى مجموعه قوانین سال ۱۳۲۸.

 

آگهى وزارت اقتصاد راجع به اجراى مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجبارى علایم صنعتى بر روى اجناس دارویى، خوراکى و آرایشى

               

در اجراى مقررات آیین نامه مربوط به نصب و ثبت اجبارى علایم صنعتى بر روى اجناس دارویى، خوراکى و آرایشى که در مجله رسمى کشور در مورخ ۲۰/۶/۱۳۲۸ انتشار یافته است به اطلاع عموم مى‏رساند:

کلیه داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) مورد استعمال طبى یا دام پزشکى – مواد غذایى – آردهاى مخصوص – چایهاى مختلف – کاکائو – شکلات – آب نبات – پنیر – مربا – ترشى – کره و روغنهاى مختلف – مشروبات الکلى و غیرالکلى – آبهاى معدنى یا گازدار – شربت – آبجو – آب‏میوه – لوازم آرایش و وجاهت که براى استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بکار مى‏رود مانند صابون – خمیر پماد – پودر – محلول – عطریات – ادلکن، اعم از آنکه در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور مى‏شود بایستى با برچسبى که داراى علامت صنعتى یا تجارتى ثبت شده موجود باشد به معرض فروش گذاشته شود. بر روى برچسب باید اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قید کشور مبدأ و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه وزارت بهدارى (در مورد داروها) قید شود.

در مورد اجناس ساخت ایران مشخصات فوق و هرگونه تفننى (فانتزى) بایستى به خط و زبان فارسى نوشته شود و سازنده کالا در صورتى که مایل باشد مى‏تواند مشخصات یا عبارات مزبور را علاوه بر زبان و خط فارسى به زبان خارجى نیز بنویسد به شرطى که در آن عبارت »ساخت ایران« قید شود.

نمونه‏هایى که عبارتى حاکى از نمونه بودن روى آن قید شده و همچنین اجناسى که براى مصارف خصوصى وارد کشور مى‏شود از الصاق برچسب مزبور معاف مى‏باشد. برچسب مقرر باید طورى الصاق شود که نتوان آن را از روى لفاف یا ظروفى که جنس در آن به معرض فروش گذاشته مى‏شود بسهولت برداشت.

بنابراین به کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اختار مى‏شود که از تاریخ نشر این آگهى در ظرف مدت ۱ ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت ۱ ماه کلیه کالاهایى که علایم مربوط آنها ثبت و نصب نشده باشد اعم از اینکه نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده (عمده‏فروش – مغازه‏دار – کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و متخلف طبق بند ب از ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومى تحت تعقیب قانونى قرار خواهد گرفت.۱

۱از روزنامه رسمى شماره ۵۴۱۹ مورخ ۱/۷/۱۳۴۲

لزوم حضور دکتر داروساز در شعب پخش دارو در استانها(بخشنامه مورخ ۲۸/۶/۷۵ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر)

۱به منظور بهبود وضعیت توزیع دارو و گسترش نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بر نحوه توزیع دارو و حصول اطمینان از کیفیت مناسب و مطلوب داروهاى توزیعى به شرکتهاى توزیعى دارو موظفند در هر شعبه توزیعى خود یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط به‏کار گرفته و به مسئول فنى شرکت پخش معرفى نمایند.

۲وظایف دکتر داروساز شعبه پخش دارو عبارتند از:

حضور فعال در کلیه ساعات کارى شرکت در محل کار کنترل

کنترل مستمر حالات فیزیکى داروها و اعلام موارد اشکال به مسئول فنى مرکز و پیگیرى آن نظارت بر نگهدارى صحیح دارو در انبارها و نظارت بر رعایت حفظ اصول شرایط انبارهاى دارویى دقت و اعمال کنترل لازم در تاریخ مصرف داروها نظارت بر امور کمى و رسیدگى به وضع موجودى انبارها و اعلام لیست کمبودها و زیاد بودهاى دارویى به مسئول فنى مرکز و ستاد توزیع دارو در استان