تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی مصوب 1397/03/05

تصویب نامه در خصوص الحاق سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

هیأت وزیران در جلسه 9 /3 /1395 به پیشنهاد شماره 62041- 1 مورخ 22 /2 /1395 سازمان حفاظت زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب نامه شماره 22248 /ت 35904هـ مورخ 17 /2 /1386 اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری