تصویب نامه تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۳۸۲

تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی

 

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۵۴ مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۸۲ معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد تبصره (۵) الحاقی به ماده و‌احده قانون عضویت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی – مصوب ۱۳۷۰ – تصویب نمود:

و‌زارت دادگستری بعنوان نماینده دو‌لت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی تعیین می‌شود.
«شورایی با مسؤولیت وزیر دادگستری و عضویت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، جهادکشاورزی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر نیرو و وزارت ورزش و جوانان و معاون حقوقی رییس جمهور جهت سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی و اجرایی نمودن برنامه‌های همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه شورای یاد شده در وزارت دادگستری مستقر خواهد بود.»

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور