قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو مصوب ۱۳۹۶

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌ های نیس و لوکارنو

 

ماده ‌واحده

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی بین‌ المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین‌ المللی برای طرحهای صنعتی، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه‌ ها تودیع نماید.

تبصره ۱ – دولت موظف است کلیه اصلاحیه ‌های موضوع ماده (۸) موافقتنامه نیس و ماده (۸) موافقتنامه لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از انقضای مهلتهای مورد نظر در مواد یاد شده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌ های یاد شده به امین اسناد اعلام نماید.

تبصره ۲ – رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری در اجرای ماده (۱۱) موافقتنامه نیس و ماده (۱۱) موافقتنامه لوکارنو الزامی است.

1 بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه نیس
درباره طبقه بندی بین‌ المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم
مورخ 15 ژوئن 1957 میلادی (25 خرداد 1336 هجری‌ شمسی)، به ‌گونه تجدید‌نظر‌ شده در استکهلم در تاریخ 14 ژوئیه 1967 میلادی (23 تیر 1346 هجری شمسی)، و در ژنو در تاریخ 13 مه 1977 میلادی (23 اردیبهشت 1356 هجری شمسی)، و اصلاح ‌شده در تاریخ 28 سپتامبر 1979 میلادی (6 مهر 1358 هجری شمسی)

ماده 1 – تأسیس اتحادیه خاص؛ تصویب طبقه بندی بین‌ المللی؛ تعریف و زبان ‌های طبقه بندی

1 – کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود،‌ اتحادیه خاصی را تشکیل می دهند و طبقه بندی مشترک کالاها و خدمات را برای اهداف ثبت علائم (که از این پس «طبقه بندی» نامیده می شود) تصویب می نمایند.

2 – طبقه بندی از موارد زیر تشکیل شده است:

۱) فهرستی از طبقات و حسب مورد همراه با یادداشت‌ های توضیحی

۲) فهرست الفبایی کالاها و خدمات که از این پس «فهرست الفبایی» نامیده می شود با اشاره به طبقه ‌ای که در آن هر یک از کالاها و خدمات قرار می ‌گیرند.

3 – طبقه بندی شامل موارد زیر است:

۱) طبقه بندی انتشار یافته در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) به وسیله دفتر بین‌ المللی مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس «دفتر بین‌ المللی» نامیده می شود)، با این حال بدیهی است تا زمانی که یادداشت ‌های توضیحی مربوط به فهرست طبقات به‌ وسیله کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳) برقرار نشده باشد، یادداشت های توضیحی فهرست طبقات مندرج در آن نشریه موقتی و به صورت توصیه‌ تلقی خواهد شد.

2) اصلاحیه‌ ها و الحاقیه ‌هایی که قبل از لازم‌ الاجراء شدن این سند، به موجب بند (1) ماده (4) موافقتنامه نیس مورخ 15 ژوئن 1957 (برابر با 25 خرداد 1336) و سند استکهلم مورخ 14 ژوئیه 1967 (برابر با 23 تیر 1346) آن موافقتنامه، لازم ‌الاجراء شده ‌اند؛

۳) هرگونه تغییری که طبق ماده (۳) این سند به عمل می‌ آید و طبق بند (۱) ماده (۴) این سند لازم‌ الاجراء می گردد.

4 – متن طبقه بندی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی هر دو متن دارای اعتبار یکسان خواهند بود.

5 –
الف) طبقه بندی موضوع ردیف (۱) بند (۳) همراه با اصلاحیه‌ ها و الحاقیه های موضوع ردیف (۲) بند‌ (۳) که قبل از تاریخ مفتوح ‌شدن این سند برای امضاء، لازم‌ الاجراء شده‌اند، در یک نسخه معتبر به زبان فرانسوی گنجانده شده و نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس به ترتیب «مدیرکل» و «سازمان» نامیده می ‌شوند) سپرده شده است. اصلاحیه‌ ها و الحاقیه های موضوع ردیف (۲) بند (۳) که پس از تاریخ مفتوح ‌شدن این سند برای امضاء لازم‌ الاجراء گردند نیز به صورت یک نسخه معتبر به زبان فرانسوی نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.
ب) نسخه انگلیسی متون موضوع جزء (الف)، فوری پس از لازم‌ الاجراء شدن این سند به وسیله کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳) تهیه و نسخه معتبر آن نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.
پ) تغییرات موضوع ردیف (۳) بند (۳) در یک نسخه معتبر به زبانهای انگلیسی و فرانسوی نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

6 – متون رسمی طبقه بندی به زبانهای عربی، آلمانی، ایتالیایی،‌ پرتغالی،‌ روسی، اسپانیولی و سایر زبان ‌هایی که مجمع موضوع ماده (۵) ممکن است تعیین نماید، به‌ وسیله مدیرکل و پس از مشورت با دولتهای ذی ‌نفع و بر اساس ترجمه‌ ای که به وسیله آن دولتها تسلیم شده باشد یا از هر طریق دیگری که متضمن تبعات مالی برای بودجه اتحادیه خاص یا سازمان نباشد، تنظیم خواهد شد.

7 – در فهرست الفبایی،‌ در مقابل درج هر کالا یا خدمت، یک شماره زنجیره (سریال) که اختصاص به زبانی دارد که فهرست مذکور به آن زبان تنظیم شده، به همراه موارد زیر درج خواهد شد:
(۱) در مورد فهرست الفبایی که به زبان انگلیسی تهیه شده، شماره زنجیره (سریال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبایی به زبان فرانسوی و برعکس
(۲) در مورد فهرست الفبایی که طبق بند (۶) تهیه شده،‌ شماره زنجیره (سریال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبایی به زبان انگلیسی یا در فهرست الفبایی به زبان فرانسوی

ماده 2 – اثر حقوقی و استفاده از طبقه بندی

1 – با رعایت الزامات مقرر در این موافقتنامه، اثر طبقه بندی همان خواهد بود که هر کشور عضو اتحادیه خاص برای آن قائل است. به ویژه طبقه بندی، ‌کشورهای عضو اتحادیه خاص را در ارتباط با تعیین میزان حمایت اعطائی به هر علامت معین، یا شناسایی علائم خدمات ملزم نخواهد ساخت.

2 – هر کشور عضو اتحادیه خاص حق استفاده از طبقه بندی را یا به صورت نظام اصلی یا نظام فرعی محفوظ می‌ دارد.

3 – اداره صلاحیتدار کشورهای عضو اتحادیه خاص، در اسناد رسمی و انتشارات مربوط به ثبت علائم، شماره‌ های طبقات طبقه بندی را درج خواهد کرد که متعلق به کالاها یا خدماتی است که علامت در مورد آنها ثبت شده است.

4 – این حقیقت که یک اصطلاح در فهرست الفبایی درج شده به هیچ وجه هیچ حقی که ممکن است مترتب بر چنین اصطلاحی باشد را تحت تأثیر قرار نمی دهند.

ماده 3 – کارگروه کارشناسان

1 – کارگروه کارشناسان که در آن، هر کشور عضو اتحادیه خاص دارای نماینده باشد،‌ تشکیل خواهد شد.

2 –

الف ) مدیرکل می تواند، و اگر کارگروه کارشناسان از او درخواست نماید، باید، از کشورهای خارج از اتحادیه خاص که عضو سازمان یا عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشند، دعوت نماید تا از طریق ناظر در جلسات کارگروه کارشناسان نمایندگی داشته باشند.

ب ) مدیرکل از سازمان‌ های بین‌ دولتی متخصص در زمینه علائم که حداقل یکی از اعضای آنها، کشور عضو اتحادیه خاص باشد، دعوت خواهد نمود تا از طریق ناظر در جلسات کارگروه کارشناسان نمایندگی داشته باشند.

پ ) مدیرکل می تواند، و اگر کارگروه کارشناسان از او درخواست نماید، باید، از نمایندگان سایر سازمان‌ های بین‌ دولتی و سازمان‌ های بین‌ المللی دعوت نماید تا در بحث‌ های مورد علاقه خود شرکت نمایند.

3 – کارگروه کارشناسان:

۱) درباره تغییرات در طبقه بندی تصمیم‌ گیری خواهد نمود؛

۲) توصیه‌ هایی را به منظور تسهیل در استفاده از طبقه بندی و ترویج اعمال یکسان آن در اختیار کشورهای عضو اتحادیه خاص قرار خواهد داد.

۳) تمامی سایر تدابیری که به تسهیل اعمال طبقه بندی به وسیله کشورهای درحال توسعه کمک نماید و مستلزم تبعات مالی برای بودجه اتحادیه خاص یا برای سازمان نباشد را اتخاذ خواهد نمود.

۴) دارای حق تأسیس کارگروههای فرعی و گروههای کاری خواهد بود.

4 – کارگروه کارشناسان آیین ‌کار خود را تصویب خواهد نمود. در این آیین ‌کار، امکان شرکت سازمان‌ های بین‌ دولتی موضوع جزء (ب) بند (۲) که می توانند کمک مهمی به توسعه طبقه بندی بنمایند، در جلسات کارگروههای فرعی و گروههای کاری کارگروه کارشناسان، پیش بینی خواهد شد.

4 – پیشنهاد‌های انجام تغییرات در طبقه بندی، می تواند به وسیله اداره صلاحیتدار هر کشور عضو اتحادیه خاص، دفتر بین‌ المللی، هر سازمان بین‌ دولتی دارای نماینده در کارگروه کارشناسی به موجب جزء (ب) بند (۲) و هر کشور یا سازمانی که به طور خاص از طرف کارگروه کارشناسان برای ارائه چنین پیشنهادهایی دعوت شده باشد، ارائه گردد. این پیشنهادها به دفتر بین‌ المللی ارسال خواهد شد. دفتر بین‌ المللی این پیشنهادها را حداکثر تا دو ماه پیش از تاریخ تشکیل اجلاس کارگروه کارشناسان که قرار است در آن به این پیشنهادها رسیدگی شود، به اعضای کارگروه کارشناسان و ناظران ارسال خواهد نمود.

6 – هر کشور عضو اتحادیه خاص دارای یک رأی خواهد بود.

7 –

الف ) با رعایت جزء (ب)، تصمیم ‌های کارگروه کارشناسان مستلزم کسب رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو اتحادیه خاص حاضر و رأی‌ دهنده خواهد بود.

ب ) تصمیم ‌های مربوط به تصویب اصلاحات طبقه بندی مستلزم رأی اکثریت چهارپنجم کشورهای عضو اتحادیه خاص حاضر در جلسه و رأی‌ دهنده خواهد بود. «اصلاحیه» به معنای هرگونه انتقال کالاها یا خدمات از یک طبقه به طبقه دیگر یا ایجاد هر طبقه جدید خواهد بود.

پ ) آیین کار موضوع بند (۴) مگر در موارد خاص، مقرر خواهد نمود اصلاحات طبقه بندی در پایان دوره ‌های تعیین ‌شده تصویب خواهد شد، طول مدت هر دوره به وسیله کارگروه کارشناسان تعیین خواهد شد.

8 – آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ماده 4 – اطلاع،‌ لازم‌ الاجراء شدن و انتشار تغییرات

1 – دفتر بین‌ المللی تغییرات مصوب کارگروه کارشناسان و توصیه های کارگروه مزبور را به اطلاع اداره‌ های صلاحیتدار کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رسانید. اصلاحیه‌ ها، شش ماه بعد از تاریخ ارسال اطلاعیه لازم‌ الاجراء خواهند شد. هر تغییر دیگر در تاریخی که کارگروه کارشناسان در زمان تصویب تغییر مشخص نماید، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

2 – دفتر بین‌ المللی تغییراتی که لازم‌ الاجراء می ‌شوند را در طبقه بندی وارد خواهد نمود. اطلاعیه‌ های مربوط به این تغییرات در نشریه ‌های ادواری که ممکن است به وسیله مجمع موضوع ماده (۵) تعیین شود، انتشار خواهد یافت.

ماده 5 – مجمع اتحادیه خاص

1 –

الف ) اتحادیه خاص دارای یک مجمع متشکل از کشورهایی خواهد بود که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشند.

ب ) دولت هر کشور دارای یک نماینده خواهد بود که می تواند از کمک نمایندگان علی ‌البدل،‌ مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.

پ ) هزینه ‌های هر هیأت نمایندگی به وسیله دولتی تقبل خواهد شد که آن را منصوب نموده است.

2 –

الف ) مجمع با رعایت مفاد مواد (۳) و (۴):

۱) به تمام موضوعات مربوط به نگاهداری و توسعه اتحادیه خاص و اجرای این موافقتنامه رسیدگی خواهد نمود؛

۲) با توجه کافی و شایسته به هرگونه نظرات کشورهای عضو اتحادیه خاص که این موافقتنامه را تصویب ننموده یا به آن ملحق نشده باشند، راهنمایی ‌ها را در ارتباط با تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌ های بازنگری به دفتر بین‌ المللی ارائه خواهد نمود؛

۳) گزارش ‌ها و فعالیت ‌های مدیرکل سازمان (که از این پس «مدیرکل» نامیده می شود) در ارتباط با اتحادیه خاص را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و تمام دستورهای لازم را در خصوص موضوعاتی که در صلاحیت اتحادیه خاص قرار دارد، به وی خواهد داد؛

۴) برنامه را تعیین و بودجه دو سالانه اتحادیه خاص را تصویب و حسابهای نهائی آن را تأیید خواهد نمود؛

۵) مقررات مالی اتحادیه خاص را تصویب خواهد نمود؛

۶) علاوه بر کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳)، سایر کارگروههای کارشناسی و گروههای کاری دیگر که برای نیل به اهداف اتحادیه خاص لازم تشخیص دهد را تأسیس خواهد نمود.

۷) کشورهای غیرعضو اتحادیه خاص و سازمان‌ های بین‌ دولتی و سازمان‌ های بین‌ المللی غیردولتی که به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذیرفته خواهند شد را تعیین خواهد نمود؛

۸) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصویب خواهد نمود؛

۹) هرگونه اقدام مقتضی دیگر را با هدف گسترش اهداف اتحادیه خاص انجام خواهد داد.

۱۰) سایر وظایفی را که به ‌موجب این‌ موافقتنامه مقتضی‌ باشد، انجام خواهد داد.

ب ) در ارتباط با موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیه‌ های تحت اداره سازمان نیز باشد،‌ مجمع، تصمیم های خود را پس از استماع نظرات مشورتی کارگروه هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3 –

الف ) هر کشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.

ب ) نصف کشورهای عضو مجمع، حد نصاب را تشکیل خواهند داد.

پ ) با وجود مفاد مذکور در جزء (ب)، اگر در هر جلسه، تعداد کشورهای حاضر کمتر از نصف ولی برابر یا بیش از یک سوم کشورهای عضو مجمع باشد،‌ مجمع می تواند تصمیم هایی را به استثنای تصمیم های مربوط به آیین کار مجمع اتخاذ نماید،‌ تمامی این تصمیم‌ ها زمانی نافذ خواهند شد که شرایط اشاره ‌شده در زیر محقق شده باشند. دفتر بین‌ المللی تصمیم های مزبور را به کشورهای عضو مجمع که در جلسه حضور نداشته‌ اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ مکاتبه، رأی یا امتناع خود از رأی‌ دادن را به صورت کتبی اعلام نمایند. اگر در پایان مدت مذکور تعداد کشورهایی که به این ترتیب رأی یا امتناع خود را از رأی‌ دادن اعلام نموده‌ اند با تعداد کشورهایی که حضور آنها در آن جلسه برای نیل به حد نصاب ضروری بود، برابر شود این تصمیم‌ ها به شرط اینکه هنوز در همان زمان از اکثریت لازم بهره ‌مند باشند،‌ نافذ خواهند شد.

ت ) با رعایت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصمیم های مجمع مستلزم اکثریت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث ) آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ج ) هر نماینده تنها نمایندگی یک کشور را عهده‌ دار بوده و به نام آن کشور رأی خواهد داد.

چ ) کشورهای عضو اتحادیه خاص که عضو مجمع نباشند، در جلسات آن به عنوان ناظر پذیرفته خواهند شد.

4 –

الف ) مجمع هر دو سال تقویمی یک ‌بار، بنا به دعوت مدیرکل، اجلاس عادی خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائی، در طی همان دوره و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان برگزار خواهد شد.

ب ) مجمع بنابر درخواست یک چهارم کشورهای عضو خود بر اساس دعوت مدیرکل، اجلاس فوق‌ العاده را برگزار خواهد نمود.

پ ) دستور کار هر اجلاس به وسیله مدیرکل تهیه خواهد شد.

5 – مجمع، آیین ‌کار خود را تصویب خواهد کرد.

ماده 6 – دفتر بین‌ المللی

1 –

الف) وظایف اداری مربوط به اتحادیه خاص به‌ وسیله دفتر بین‌ المللی انجام خواهد شد.

ب) دفتر بین‌ المللی به ویژه مقدمات تشکیل اجلاس‌‌ ها را تدارک نموده و امور مربوط به دبیرخانه مجمع،‌ کارگروه کارشناسان و سایر کارگروههای کارشناسان و گروههای کاری را عهده‌ دار خواهد بود که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شوند.

پ) مدیرکل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه خاص و نماینده آن خواهد بود.

2 – مدیرکل و هر عضو اداری منصوب از طرف وی بدون حق رأی در تمامی جلسات مجمع، کارگروه کارشناسان و سایر کارگروههای کارشناسی یا گروههای کاری که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شده باشند، شرکت خواهند نمود. مدیرکل یا عضو اداری تعیین‌ شده از طرف وی به اعتبار سمت خود دبیر ارکان‌ های مزبور خواهد بود.

3 –

الف ) دفتر بین‌ المللی طبق دستورالعمل ‌های مجمع، فراهمایی ‌های بازنگری مفاد موافقتنامه غیر از مواد (۵) تا (۸) را تدارک خواهد نمود.

ب ) دفتر بین‌ المللی می تواند در ارتباط با تدارک فراهمایی‌ های بازنگری با سازمان‌ های بین‌ دولتی و سازمان‌ های بین‌ المللی غیردولتی مشورت نماید.

پ ) مدیرکل و اشخاص منصوب از جانب وی در بحث‌ های فراهمایی‌ های مزبور بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.

4 – دفتر بین‌ المللی هرگونه وظایف دیگری را که به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده 7 – امور مالی

1 –

الف ) اتحادیه خاص دارای بودجه خواهد بود.

ب ) بودجه اتحادیه خاص شامل در آمدها و هزینه های مخصوص خود اتحادیه خاص،‌ سهم آن در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه‌ ها و در صورت اقتضاء مبلغی خواهد بود که برای بودجه فراهمایی سازمان در نظر گرفته شده است.

پ ) هزینه هایی که انحصاراً قا‌بل تخصیص به اتحادیه خاص نباشد ولی بتوان آن را به یک یا چند اتحادیه تحت اداره سازمان تخصیص داد، به عنوان هزینه های مشترک اتحادیه‌ ها تلقی خواهند شد. سهم اتحادیه خاص در چنین هزینه های مشترکی متناسب با نفع اتحادیه خاص در آنها خواهد بود.

2 – بودجه اتحادیه خاص با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی با بودجه‌ های سایر اتحادیه‌ های تحت اداره سازمان معین خواهد شد.

3 – بودجه اتحادیه خاص از منابع زیر تأمین خواهد شد:

۱) حق عضویت‌ های کشورهای عضو اتحادیه خاص؛

2) وجوه و هزینه های دریافتی در قبال خدمات انجام‌ شده به وسیله دفتر بین‌ المللی در ارتباط با اتحادیه خاص؛

۳) عایدی فروش انتشارات دفتر بین‌ المللی در ارتباط با اتحادیه خاص یا حق‌ الامتیازهای مربوط به آنها؛

۴) هدایا، اموال مورد وصیت و کمکهای مالی بلاعوض؛

۵) مال الاجاره‌ ها، هزینه های مالی و سایر درآمدهای متفرقه

4 –

الف ) به منظور تعیین حق عضویت موضوع ردیف (۱) بند (۳)،‌ هر کشور عضو اتحادیه خاص در همان طبقه ‌ای قرار خواهد گرفت که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به آن تعلق دارد و حق عضویت سالانه خود را بر اساس همان شماره واحدهایی که برای آن طبقه در آن اتحادیه معین شده خواهد پرداخت.

ب ) حق عضویت سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص عبارت خواهد بود از نسبتی از کل مبلغ بودجه ‌ای که قرار است توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص برای بودجه پرداخت شود. این نسبت همان نسبت تعداد واحدهای کشور مزبور از کل واحدهای حق عضویت تمام کشورها خواهد بود.

پ ) حق عضویت در اول ژانویه (یازدهم دی ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت )‌ کشوری که دارای دیون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضویت خود به میزان مبلغ حق عضویت‌ های دو سال کامل قبل یا بیشتر باشد، نمی تواند حق رأی خود را در هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص اعمال نماید. با وجود این هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص می توانند چنانچه و تا مادامیکه قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنائی و غیرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد.

ث ) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن طبق مقررات مالی در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

5 – مبلغ هزینه ها و حق الزحمه‌ ها در قبال خدمات انجام‌ شده به‌ وسیله دفتر بین‌ المللی در ارتباط با اتحادیه خاص، به وسیله مدیرکل تعیین و به مجمع گزارش خواهد شد.

6 –

الف ) اتحادیه خاص دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص، تشکیل می شود. در صورتی که این مبلغ کفایت نکند، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

ب ) میزان مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مبلغ مربوط به مشارکت هر کشور در افزایش آن عبارت خواهد بود از نسبتی از حق عضویت آن کشور در سالی که در آن سال صندوق مزبور تأسیس شده یا سالی که در آن سال تصمیم به افزایش گرفته شده است.

پ ) مجمع نسبت و شرایط پرداخت را بر اساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه هماهنگی سازمان تعیین خواهد نمود.

7 –

الف ) در موافقتنامه مقر منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد که هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کفایت نکند، کشور مزبور، پیش پرداختهایی را اعطاء نماید. مبلغ این پیش‌ پرداخت‌ ها و شرایط اعطای آن در هر مورد تابع موافقتنامه‌ های جداگانه بین کشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب ) کشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هر کدام حق دارند طی اطلاعیه کتبی انصراف خود را از تعهد به ارائه پیش پرداخت اعلام نمایند. این انصراف پس از گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

8 – حسابرسی حساب‌ ها به‌ وسیله یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرسان خارجی، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد پذیرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعیین خواهد نمود.

ماده 8 – اصلاح مواد (۵) تا (۸)

1 – هر کشور عضو مجمع یا مدیرکل می تواند پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و این ماده را ارائه کند. پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی در مجمع، به کشورهای عضو مجمع ارسال خواهد نمود.

2 – اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌ وسیله مجمع تصویب خواهد شد. تصویب، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود، مشروط بر این که هر اصلاحیه ماده (۵) و این بند مستلزم کسب اکثریت چهارپنجم آرای مأخوذه باشد.

3 – هر اصلاحیه مواد موضوع بند (۱) یک ماه پس از تاریخی لازم‌ الاجراء خواهد شد که مدیرکل اطلاعیه کتبی پذیرش سه چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه در مجمع را که طبق تشریفات قانون اساسی متبوع آنها صورت گرفته است دریافت نماید. هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته شود، از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن اصلاحیه برای تمامی کشورهایی که عضو مجمع هستند یا کشورهایی که در تاریخ مؤخری عضو آن می ‌شوند، لازم ‌الاتباع خواهد بود. مشروط بر این که هر اصلاحیه‌ ای که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه خاص را افزایش دهد، تنها در مورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه ‌ای اعلام نموده باشند، لازم‌ الاجراء باشد.

ماده 9 – تصویب و الحاق؛ لازم‌ الاجراء شدن

1 – هر کشور عضو اتحادیه خاص که این سند را امضاء نموده است، می تواند آن را تصویب نماید و اگر آن را امضاء ننموده باشد، می تواند به آن ملحق گردد.

2 – هر کشور خارج از اتحادیه خاص که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد، می تواند به این سند ملحق شود و در نتیجه کشور عضو اتحادیه خاص گردد.

3 – اسناد تصویب و الحاق نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

4 –

الف ) این سند سه ماه پس از تحقق هر دو شرط زیر لازم‌ الاجراء خواهد شد:
(1) تعداد شش کشور یا بیشتر اسناد تصویب یا الحاق خود را سپرده باشند؛
(2) حداقل سه کشور از کشورهای مذکور، در تاریخ مفتوح ‌شدن این سند برای امضاء، کشورهای عضو اتحادیه خاص باشند.

ب ) لازم‌ الاجراء شدن موضوع جزء (الف) در مورد آن کشورهایی اعمال خواهد شد که حداقل سه ماه پیش از لازم‌ الاجراء شدن فوق، اسناد تصویب یا الحاق را سپرده باشند.

پ ) در مورد هر کشوری که مشمول جزء (ب) نمی‌ باشد، این سند سه ماه بعد از تاریخی لازم‌ الاجراء خواهد شد که آن کشور، تصویب یا الحاق خود به آن را به‌ وسیله مدیرکل اطلاع دهد، مگر این ‌که تاریخ مؤخری در سند تصویب یا ‌الحاق ذکر شده باشد. در مورد اخیر این سند نسبت به آن کشور در تاریخی لازم‌ الاجراء خواهد شد که به این ترتیب اعلام شده است.

5 – تصویب یا الحاق به خودی خود به منزله پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزایای این سند خواهد بود.

6 – پس از لازم‌ الاجراء شدن این سند، هیچ کشوری نمی تواند سند قبلی این موافقتنامه را تصویب نماید یا به آن ملحق شود.

ماده 10 – مدت اعتبار
این موافقتنامه دارای همان مدت اعتبار کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده ۱1 – بازنگری

1 – این موافقتنامه می تواند هر از چندگاهی به وسیله فراهمایی کشورهای عضو اتحادیه خاص مورد بازنگری واقع شود.

2 – انعقاد فراهمایی‌ های بازنگری بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت.

3 – مواد (5) تا (8) می تواند در فراهمایی بازنگری یا طبق ماده (8) اصلاح شود.

ماده 12 – فسخ عضویت

1 – هر کشور می تواند طی اطلاعیه‌ ای خطاب به مدیرکل، عضویت خود را در این سند فسخ نماید. فسخ عضویت به منزله فسخ عضویت در سند یا اسناد قبلی این موافقتنامه که کشور انصراف‌ دهنده سند ممکن است آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده باشد خواهد بود و تنها در مورد کشوری که این فسخ عضویت را انجام داده است، نافذ و موافقتنامه برای سایر کشورهای عضو اتحادیه خاص به طور کامل نافذ و لازم‌ الاجراء باقی خواهد ماند.

2 – فسخ عضویت یک سال پس از روزی که در آن، مدیرکل اطلاعیه را دریافت نموده است، نافذ خواهد شد.

3 – هیچ کشور عضو اتحادیه خاص نمی تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاریخ عضویت خود در اتحادیه خاص، حق فسخ عضویت مقرر در این ماده را اعمال نماید.

ماده 13 – ارجاع به ماده (۲۴) کنوانسیون پاریس
مفاد ماده (۲۴) سند استکهلم مورخ ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد، مشروط به این ‌که اگر مفاد مزبور در آینده اصلاح شود، آخرین اصلاحیه در ارتباط با آن کشورهای عضو اتحادیه خاص که متعهد به چنین اصلاحیه‌ ای باشند در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 14 – امضاء؛ زبانها؛ وظایف امین اسناد؛ اطلاعیه‌ ها

1 –

الف ) این سند در یک نسخه‌ اصلی به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود و نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

ب ) مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی ‌نفع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضای این سند، متون رسمی این سند را به دو زبان دیگر، روسی و اسپانیولی همراه با زبان‌ های موضوع جزء (الف) که متون معتبری هستند که کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به آن زبانها امضاء شده است، تهیه خواهد نمود.

پ ) مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی ‌نفع متون رسمی این سند را به زبانهای عربی، آلمانی،‌ ایتالیایی و پرتغالی و سایر زبانهایی که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد نمود.

2 – این سند تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (برابر با۱۰ دی ۱۳۵۶) برای امضاء مفتوح خواهد بود.

3 –

الف ) مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این سند را پس از تصدیق خود برای دولتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص و بنا به درخواست برای دولت هر کشور دیگر ارسال خواهد نمود.

ب ) مدیرکل دو نسخه از هر اصلاحیه این سند را پس از تصدیق خود برای تمام دولتهای کشورهای عضو اتحادیه خاص و بنا به درخواست، برای دولت‌ هر کشور دیگر ارسال خواهد نمود.

4 – مدیرکل، این سند را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.

5 – مدیرکل، دولتهای تمام کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را از موارد زیر آگاه خواهد نمود:

۱) امضاء ها به موجب بند (۱) این ماده؛

۲) سپردن اسناد تصویب یا الحاق به موجب بند (۳) ماده (۹)؛

۳) تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این سند به موجب جزء (الف) بند (۴) ماده (۹)؛

۴) پذیرش اصلاحیه‌ های این سند به موجب بند (۳) ماده (۸)؛

۵) تاریخ ‌هایی که در آنها اصلاحیه‌ های مزبور لازم‌ الاجراء می‌گردند؛

۶) فسخ عضویت‌ های دریافتی به موجب ماده (۱۲)

2 موافقتنامه لوکارنو
درباره ایجاد طبقه بندی بین‌ المللی برای طرحهای صنعتی امضاء شده در تاریخ 8 اکتبر 1968 میلادی (16 مهر 1347 هجری ‌شمسی)، به گونه اصلاح ‌شده در 28 سپتامبر 1979 میلادی (6 مهر 1358 هجری ‌شمسی)

ماده 1 – تأسیس اتحادیه خاص؛ تصویب طبقه بندی بین‌ المللی

1 – کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود اتحادیه خاصی را تشکیل می دهند.

2 – این کشورها طبقه بندی واحدی را برای طرحهای صنعتی (که از این پس «طبقه بندی بین‌ المللی» نامیده می شود) تصویب می نمایند.

3 – طبقه بندی بین‌ المللی متشکل خواهد بود از:

۱) فهرست طبقات و طبقات فرعی؛

۲) فهرست الفبایی از کالاهایی که در آنها طرحهای صنعتی به کار رفته است با اشاره به طبقات و طبقات فرعی که طرحهای مزبور در آنها قرار می‌ گیرند؛

۳) یادداشت های توضیحی

4 – فهرست طبقات و طبقات فرعی، فهرستی است که با رعایت اصلاحیه‌ ها و الحاقیه هایی که کارگروه کارشناسان ایجاد شده به‌ موجب ماده (۳)، (که از این ‌پس «کارگروه کارشناسان» نامیده می شود) ممکن است در آن انجام دهد، به این موافقتنامه پیوست شده است.

5 – فهرست الفبایی کالاها و یادداشت های توضیحی به وسیله کارگروه کارشناسان طبق تشریفات مقرر در ماده (۳) تصویب خواهد شد.

6 – کارگروه کارشناسان می تواند طبق تشریفات مقرر در ماده (۳)، طبقه بندی بین‌ المللی را اصلاح یا تکمیل نماید.

7 –

الف ) طبقه بندی بین‌ المللی به زبان ‌های انگلیسی و فرانسوی تهیه خواهد شد.

ب ) متون رسمی طبقه بندی بین‌ المللی به سایر زبان ‌هایی که مجمع موضوع ماده (۵) تعیین نماید، توسط دفتر بین‌ المللی مالکیت معنوی (که از این پس «دفتر بین‌ المللی» نامیده می شود) موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس «سازمان» نامیده می شود) پس از مشورت با دولتهای ذی‌ نفع تهیه خواهد شد.

ماده 2 – استفاده از طبقه بندی بین‌ المللی و حیطه شمول حقوقی آن

1 – با رعایت الزامات مقرر در این موافقتنامه،‌ طبقه بندی بین‌ المللی تنها دارای ویژگی اداری خواهد بود. با وجود این‌ هر کشوری می تواند حیطه شمول حقوقی را که لازم تشخیص دهد، به آن منتسب نماید. به ویژه ‌طبقه بندی بین‌ المللی، کشورهای عضو اتحادیه خاص را در ارتباط با ماهیت و دامنه حمایت اعطائی به طرح در آن کشورها متعهد نمی‌سازد.

2 – هر کشور عضو اتحادیه خاص حق استفاده از طبقه بندی بین‌ المللی را به عنوان یک نظام اصلی یا فرعی محفوظ می ‌دارد.

3 – ادارات کشورهای عضو اتحادیه خاص، در اسناد رسمی برای تودیع یا ثبت طرحها و اگر آنها به طور رسمی منتشر شده باشند در انتشارات مورد نظر، شماره طبقات و طبقات فرعی طبقه بندی بین‌ المللی را درج خواهند نمود که متعلق به کالایی است که در طرحها به کار رفته‌ اند.

4 – در انتخاب اصطلاحات برای درج در فهرست الفبایی کالاها، کارگروه کارشناسان، احتیاط منطقی را به منظور احتراز از استفاده از اصطلاحاتی که ممکن است نسبت به آنها حقوق انحصاری وجود داشته باشد به کار خواهد برد. به هر حال،‌ درج هر واژه ‌ای در فهرست الفبایی،‌ به منزله ابراز نظر کارگروه کارشناسان در ارتباط با مشمول حقوق انحصاری بودن یا نبودن آن واژه نمی‌ باشد.

ماده 3 – کارگروه کارشناسان

1 – وظایف موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) به کارگروه کارشناسان، محول خواهد شد. هر کشور عضو اتحادیه خاص در کارگروه کارشناسان دارای نماینده خواهد بود و این کارگروه طبق آیین کاری تشکیل خواهد شد که با رأی اکثریت نسبی کشورهای دارای نماینده تصویب شده است.

2 – کارگروه کارشناسان فهرست الفبایی و یادداشت های توضیحی را با رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو اتحادیه خاص تصویب خواهد نمود.

3 – پیشنهادهای مربوط به اصلاحیه‌ ها یا الحاقیه های طبقه بندی بین‌ المللی، می تواند به وسیله اداره هر کشور عضو اتحادیه خاص یا به وسیله دفتر بین‌ المللی ارائه شود. هر پیشنهاد ارائه ‌شده توسط یک اداره، توسط آن اداره به دفتر بین‌ المللی ارسال خواهد شد. دفتر بین‌ المللی پیشنهادهای خود و ادارات را حداکثر تا دو ماه پیش از تاریخ تشکیل اجلاس کارگروه کارشناسان که قرار است در آن به این پیشنهادها رسیدگی شود، به اعضای کارگروه ارسال خواهد نمود.

4 – تصمیم های کارگروه کارشناسان درباره تصویب اصلاحیه‌ ها و الحاقیه های طبقه بندی بین‌ المللی با رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو اتحادیه اتخاذ خواهد شد. با وجود این، اگر این تصمیم‌ ها متضمن ایجاد طبقه جدید یا انتقال کالاها از یک طبقه به طبقه دیگر باشد، مستلزم حصول اتفاق آراء خواهد بود.

5 – هر کارشناس دارای حق رأی از طریق پست خواهد بود.

6 – اگر کشوری نماینده ‌ای را برای شرکت در اجلاس معین کارگروه کارشناسان منصوب ننماید یا کارشناس تعیین ‌شده رأی خود را،‌ در طی اجلاس یا ظرف مدتی که به وسیله آیین کار کارگروه کارشناسان مقرر خواهد شد،‌ ابراز ننماید،‌ چنین تلقی خواهد شد که کشور مربوط تصمیم کارگروه را پذیرفته است.

ماده 4 – اطلاع و انتشار طبقه بندی و اصلاحیه‌ ها و الحاقیه های مربوط به آن

1 – فهرست الفبایی کالاها و یادداشت های توضیحی مصوب کارگروه کارشناسان و همچنین هرگونه اصلاحیه یا الحاقیه طبقه بندی بین‌ المللی مصوب کارگروه مزبور، توسط دفتر بین المللی به اطلاع ادارات کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رسید. تصمیم های کارگروه کارشناسان به محض وصول اطلاعیه فوق لازم‌ الاجراء خواهند شد. با وجود این اگر چنین تصمیم هایی متضمن ایجاد طبقه جدید یا هر انتقال کالاها از یک طبقه به طبقه دیگر باشد، ‌این تصمیم‌ ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاعیه مزبور لازم‌ الاجراء خواهد شد.

2 – دفتر بین‌ المللی به عنوان امین اسناد طبقه بندی بین‌ المللی، اصلاحیه‌ ها و الحاقیه هایی که لازم‌ الاجراء شده ‌اند را در آن طبقه بندی وارد خواهد نمود. اطلاعیه‌ های مربوط به اصلاحیه‌ ها و الحاقیه‌ ها در نشریات ادواری که به‌ وسیله مجمع تعیین خواهد شد،‌ انتشار خواهد یافت.

ماده 5 – مجمع اتحادیه خاص

1 –

الف ) اتحادیه خاص دارای یک مجمع متشکل از کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد بود.

ب ) دولت هر کشور عضو اتحادیه خاص دارای یک نماینده خواهد بود که می تواند از کمک نمایندگان علی‌ البدل،‌ مشاوران و کارشناسان استفاده نماید.

پ ) هزینه های هر هیأت نمایندگی به وسیله دولتی تقبل خواهد شد که آن را منصوب نموده است.

2 –

الف ) مجمع با رعایت مفاد ماده (۳):

۱) به تمام موضوعات مربوط به نگهداری و توسعه اتحادیه خاص و اجرای این موافقتنامه رسیدگی خواهد نمود؛

۲) راهنمایی ‌ها را در ارتباط با تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌ های بازنگری به دفتر بین‌ المللی ارائه خواهد نمود؛

۳) گزارش‌ ها و فعالیت‌ های مدیرکل سازمان (که از این پس «مدیرکل» نامیده می شود) در ارتباط با اتحادیه خاص را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و تمام دستورهای لازم را در خصوص موضوعاتی که در صلاحیت اتحادیه خاص قراردارد، به وی خواهد داد؛

۴) برنامه را تعیین و بودجه دوسالانه اتحادیه خاص را تصویب و حسابهای نهائی آن را تأیید خواهد نمود؛

۵) مقررات مالی اتحادیه خاص را تصویب خواهد نمود؛

۶) در مورد تهیه متون رسمی طبقه بندی بین‌ المللی به زبان ‌هایی غیر از انگلیسی و فرانسوی، تصمیم ‌گیری خواهد نمود؛

۷) علاوه بر کارگروه کارشناسان موضوع ماده (۳)، سایر کارگروههای کارشناسی و گروه ‌های کاری دیگر که برای نیل به اهداف اتحادیه خاص لازم تشخیص دهد را تأسیس خواهد نمود.

۸) کشورهای غیرعضو اتحادیه خاص و سازمان‌ های بین‌ دولتی و سازمان‌ های بین‌ المللی غیردولتی که به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذیرفته خواهند شد را تعیین خواهد نمود؛

۹) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصویب خواهد نمود؛

۱۰) هرگونه اقدام مقتضی دیگر را با هدف گسترش اهداف اتحادیه خاص انجام خواهد داد.

۱۱) سایر وظایفی را که به موجب این موافقتنامه مقتضی باشد انجام خواهد داد.

ب ) در ارتباط با موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیه‌ های تحت اداره سازمان نیز باشد،‌ مجمع، تصمیم های خود را پس از استماع نظرات مشورتی کارگروه هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3 –

الف ) هر کشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.

ب ) نصف کشورهای عضو مجمع، حد نصاب را تشکیل خواهند داد.

پ ) با وجود مفاد مذکور در جزء (ب)، اگر در هر جلسه، تعداد کشورهای حاضر کمتر از نصف ولی برابر یا بیش از یک سوم کشورهای عضو مجمع باشد،‌ مجمع می تواند تصمیم هایی را به استثنای تصمیم های مربوط به آیین کار مجمع اتخاذ نماید،‌ تمامی این تصمیم‌ ها زمانی نافذ خواهند شد که شرایط اشاره‌ شده در زیر محقق شده باشند. دفتر بین‌ المللی تصمیم های مزبور را به کشورهای عضو مجمع که در جلسه حضور نداشته ‌اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ مکاتبه، رأی یا امتناع خود از رأی‌ دادن را به صورت کتبی اعلام نمایند. اگر در پایان مدت مذکور تعداد کشورهایی که به این ترتیب رأی یا امتناع خود را از رأی‌ دادن اعلام نموده‌ اند با تعداد کشورهایی که حضور آنها در آن جلسه برای نیل به حد نصاب ضروری بود، برابر شود این تصمیم‌ ها به شرط اینکه هنوز در همان زمان از اکثریت لازم بهره‌ مند باشند،‌ نافذ خواهند شد.

ت ) با رعایت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصمیم های مجمع مستلزم اکثریت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث ) آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ج ) هر نماینده تنها نمایندگی یک کشور را عهده‌ دار بوده و به نام آن کشور رأی خواهد داد.

4 –

الف ) مجمع هر دو سال تقویمی یک‌ بار، بنا به دعوت مدیرکل اجلاس عادی خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائی، در طی همان دوره و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان برگزار خواهد شد.

ب ) مجمع بنا بر درخواست یک چهارم کشورهای عضو خود بر اساس دعوت مدیرکل، اجلاس فوق‌ العاده را برگزار خواهد نمود.

پ ) دستور کار هر اجلاس به وسیله مدیرکل تهیه خواهد شد.

5 – مجمع آیین ‌کار خود را تصویب خواهد کرد.

ماده 6 – دفتر بین‌ المللی

1 –

الف ) وظایف اداری مربوط به اتحادیه خاص به‌ وسیله دفتر بین‌ المللی انجام خواهد شد.

ب ) دفتر بین‌ المللی به ویژه مقدمات تشکیل اجلاس‌ ‌ها را تدارک نموده و امور مربوط به دبیرخانه مجمع، ‌کارگروه کارشناسان و سایر کارگروههای کارشناسان و گروههای کاری را عهده‌ دار خواهد بود که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شوند.

پ ) مدیرکل عالی‌ ترین مقام اجرائی اتحادیه خاص و نماینده آن خواهد بود.

2 – مدیرکل و هر عضو اداری منصوب از طرف وی بدون حق رأی در تمامی جلسات مجمع، کارگروه کارشناسان و سایر کارگروههای کارشناسی یا گروههای کاری که ممکن است به وسیله مجمع یا کارگروه کارشناسان تأسیس شده باشند، شرکت خواهند نمود. مدیرکل یا عضو اداری تعیین‌ شده از طرف وی به اعتبار سمت خود دبیر ارکان ‌های مزبور خواهد بود.

3 –

الف ) دفتر بین‌ المللی طبق دستورالعمل ‌های مجمع، فراهمایی‌ های بازنگری مفاد موافقتنامه غیر از مواد (۵) تا (۸) را تدارک خواهد نمود.

ب ) دفتر بین‌ المللی می تواند در ارتباط با تدارک فراهمایی‌ های بازنگری با سازمان‌ های بین‌ دولتی و سازمان‌ های بین‌ المللی غیردولتی مشورت نماید.

پ ) مدیرکل و اشخاص منصوب از جانب وی در بحث ‌های فراهمایی‌ های مزبور بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.

4 – دفتر بین‌ المللی هرگونه وظایف دیگری را که به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده 7 – امور مالی

1 –

الف ) اتحادیه خاص دارای بودجه خواهد بود.

ب ) بودجه اتحادیه خاص شامل درآمدها و هزینه های مخصوص خود اتحادیه خاص،‌ سهم آن در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه‌ ها و در صورت اقتضاء مبلغی خواهد بود که برای بودجه فراهمایی سازمان در نظر گرفته شده است.

پ ) هزینه هایی که انحصاراً قا‌بل تخصیص به اتحادیه خاص نباشد ولی بتوان آن را به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت اداره سازمان تخصیص داد، به عنوان هزینه های مشترک اتحادیه‌ ها تلقی خواهند شد. سهم اتحادیه خاص در چنین هزینه های مشترکی متناسب با نفع اتحادیه خاص در آنها خواهد بود.

2 – بودجه اتحادیه خاص با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی با بودجه‌ های سایر اتحادیه‌ های تحت اداره سازمان معین خواهد شد.

3 – بودجه اتحادیه خاص از منابع زیر تأمین خواهد شد:

۱) حق عضویت‌ های کشورهای عضو اتحادیه خاص؛

۲) وجوه و هزینه های دریافتی در قبال خدمات انجام ‌شده به وسیله دفتر بین‌ المللی در ارتباط با اتحادیه خاص؛

۳) عایدی فروش انتشارات دفتر بین‌ المللی در ارتباط با اتحادیه خاص یا حق‌ الامتیازهای مربوط به آنها؛

۴) هدایا، اموال مورد وصیت و کمکهای مالی بلاعوض؛

۵) مال الاجاره ‌ها، هزینه های مالی و سایر درآمدهای متفرقه

4 –

الف ) به منظور تعیین حق عضویت موضوع ردیف (۱) بند (۳)،‌ هر کشور عضو اتحادیه خاص در همان طبقه‌ ای قرار خواهد گرفت که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به آن تعلق دارد و حق عضویت سالانه خود را بر اساس همان شماره واحدهایی که برای آن طبقه در آن اتحادیه معین شده خواهد پرداخت.

ب ) حق عضویت سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص عبارت خواهد بود از نسبتی از کل مبلغ بودجه ‌ای که قرار است توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص برای بودجه پرداخت شود. این نسبت همان نسبت تعداد واحدهای کشور مزبور از کل واحدهای حق عضویت تمام کشورها خواهد بود.

پ ) حق عضویت در اول ژانویه (یازدهم دی ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت )‌ کشوری که دارای دیون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضویت خود به میزان مبلغ حق عضویت‌ های دو سال کامل قبل یا بیشتر باشد، نمی تواند حق رأی خود را در هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص اعمال نماید. با وجود این هر یک از ارکان‌ اتحادیه خاص می توانند چنانچه و تا مادامیکه قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنائی و غیرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد.

ث ) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن طبق مقررات مالی در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

5 – مبلغ هزینه ها و حق الزحمه‌ ها در قبال خدمات انجام ‌شده به‌ وسیله دفتر بین‌ المللی در ارتباط با اتحادیه خاص، به وسیله مدیرکل تعیین و به مجمع گزارش خواهد شد.

6 –

الف ) اتحادیه خاص دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص، تشکیل می شود. در صورتی که این مبلغ کفایت نکند، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

ب ) میزان مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مبلغ مربوط به مشارکت هر کشور در افزایش آن عبارت خواهد بود از نسبتی از حق عضویت آن کشور در سالی که در آن سال صندوق مزبور تأسیس شده یا سالی که در آن سال تصمیم به افزایش گرفته شده است.

پ ) مجمع نسبت و شرایط پرداخت را بر اساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه هماهنگی سازمان تعیین خواهد نمود.

7 –

الف ) در موافقتنامه مقر منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد که هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کفایت نکند، کشور مزبور، پیش‌ پرداخت‌ هایی را اعطاء نماید. مبلغ این پیش‌ پرداخت ‌ها و شرایط اعطای آن در هر مورد تابع موافقتنامه‌ های جداگانه بین کشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب ) کشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هر کدام حق دارند طی اطلاعیه کتبی انصراف خود را از تعهد به ارائه پیش‌ پرداخت اعلام نمایند. این انصراف پس از گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

8 – حسابرسی حسابها به‌ وسیله یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرس خارجی، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد پذیرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعیین خواهد نمود.

ماده 8 – اصلاح مواد (۵) تا (۸)

1 – هر کشور عضو اتحادیه خاص یا مدیرکل می تواند پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و این ماده را ارائه کند. پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی در مجمع، به کشورهای اتحادیه خاص ارسال خواهد نمود.

2 – اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌ وسیله مجمع تصویب خواهد شد. تصویب، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود. مشروط بر این که هر اصلاحیه ماده (۵) و این بند مستلزم کسب اکثریت چهارپنجم آرای مأخوذه باشد.

3 – هر اصلاحیه مواد موضوع بند (۱) یک ماه پس از تاریخی لازم‌ الاجراء خواهد شد که مدیرکل اطلاعیه کتبی پذیرش سه‌ چهارم از کشور‌های عضو اتحادیه خاص در زمان تصویب اصلاحیه در مجمع را که طبق تشریفات قانون اساسی متبوع آنها صورت گرفته است دریافت نماید. هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته شود، از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن اصلاحیه برای تمامی کشورهایی که عضو اتحادیه خاص هستند یا کشورهایی که در تاریخ مؤخری عضو آن می ‌شوند، لازم‌ الاتباع خواهد بود. مشروط بر این که هر اصلاحیه‌ ای که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه خاص را افزایش دهد، تنها در مورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه‌ ای اعلام نموده باشند، لازم‌ الاجراء باشد.

ماده 9 – تصویب و الحاق؛ لازم‌ الاجراء شدن

1 – هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که این موافقتنامه را امضاء نموده است، می تواند آن را تصویب نماید و اگر آن را امضاء ننموده باشد، می تواند به آن ملحق شود.

2 – اسناد تصویب و الحاق نزد مدیرکل سپرده خواهد شد.

3 –

الف ) این موافقتنامه در مورد پنج کشور نخستین که اسناد تصویب یا الحاق خود را سپرده‌ اند، سه ماه پس از سپردن پنجمین سند لازم‌ الاجراء خواهد شد.

ب ) این موافقتنامه در مورد هر کشور دیگر،‌ سه ماه پس از تاریخی لازم‌ الاجراء خواهد شد که تصویب یا الحاق آن به‌ وسیله مدیرکل اطلاع داده شود، مگر این که تاریخ مؤخری در سند تصویب یا الحاق تعیین شده باشد که در مورد أخیر، این موافقتنامه در مورد آن کشور در تاریخی که به این ترتیب تعیین شده است، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

4 – تصویب یا الحاق به خودی خود به منزله پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزایای این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 10 – اعتبار و مدت موافقتنامه
این موافقتنامه دارای همان اعتبار و مدت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده 11 – بازنگری مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵)

1 – مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵) این موافقتنامه می تواند به منظور ایجاد اصلاحاتی که مطلوب باشد،‌ مورد بازنگری قرار گیرد.

2 – هرگونه بازنگری در فراهمایی که بین نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه خاص برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 12 – فسخ عضویت

1 – هر کشور می تواند طی اطلاعیه ‌ای خطاب به مدیرکل، عضویت خود را در این موافقتنامه فسخ نماید. فسخ عضویت تنها در مورد کشوری که آن را انجام داده است، نافذ و موافقتنامه برای سایر کشورهای عضو اتحادیه خاص به طور کامل نافذ و لازم‌ الاجراء باقی خواهد ماند.

2 – فسخ عضویت یک سال پس از روزی که در آن، مدیرکل اطلاعیه را دریافت نموده است، نافذ خواهد شد.

3 – هیچ کشور عضو اتحادیه خاص نمی تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاریخ عضویت خود در اتحادیه خاص، حق فسخ عضویت مقرر در این ماده را اعمال نماید.

ماده 13 – سرزمین‌ ها
مفاد ماده (24) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 14 – امضاء، زبانها، اطلاعیه‌ ها

1 –

الف ) این موافقتنامه در نسخه ‌ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود و نزد دولت سوئیس سپرده خواهد شد.

ب ) این موافقتنامه برای امضاء تا تاریخ۳۰ ژوئن ۱۹۶۹ میلادی (برابر با
۹ تیر ۱۳۴۸ هجری‌شمسی) در برن مفتوح خواهد بود.

2 – مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌ نفع متون رسمی را به سایر زبان‌ هایی که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد نمود.

3 – مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این موافقتنامه و تصدیق‌ شده به‌ وسیله دولت سوئیس را برای دولت کشورهایی که آن را امضاء نموده‌ اند و بنا به درخواست، برای دولت هر کشور دیگر ارسال خواهد نمود.

4 – مدیرکل این موافقتنامه را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.

5 – مدیرکل تاریخ لازم‌ الاجراء شدن موافقتنامه، امضاء ها،‌ سپردن اسناد تصویب یا الحاق،‌ پذیرش اصلاحیه‌ های این موافقتنامه و تاریخ‌ هایی که در آنها اصلاحیه‌ های مزبور لازم‌ الاجراء می ‌شوند و اطلاعیه‌ های فسخ عضویت را به آگاهی تمامی دولتهای کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رساند.

ماده 15 – مقررات دوره انتقالی
تا زمانی که اولین مدیرکل، عهده‌ دار سمت شود، ارجاعات در این موافقتنامه به دفتر بین‌ المللی سازمان، یا به مدیرکل به ترتیب به منزله ارجاعات به دفاتر بین‌ المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی یا مدیر آن خواهد بود.

طبقه بندی لوکارنو

فهرست فهرست طبقات

طبقه 1 مواد غذایی
طبقه 2 اقلام، مواد پوشاکی و البسه
طبقه 3 کالاهای مسافرتی، جعبه‌ ها و بارگُنج ‌ها (کانتینرها)،‌ سایبان ‌ها و وسایل شخصی که در جای دیگر مشخص نشده است
طبقه 4 برس و جارو ابزار
طبقه 5 توپ و طاقه منسوجات،‌ پارچه ملافه ‌ای طبیعی و مصنوعی
طبقه 6 مبلمان
طبقه 7 کالاهای خانوار که در جای دیگر مشخص نشده است
طبقه 8 ابزار و سخت ‌افزار
طبقه 9 بسته‌ ها و بارگُنج ‌ها (کانتینرها) برای حمل و نقل یا جابه ‌جایی کالاها
طبقه 10 ساعت ‌های دیواری و رومیزی و ساعت‌ های مچی و سایر وسایل اندازه ‌گیری و‌ ابزار کنترلی و علامت ‌دهی
طبقه 11 اقلام تزئینی
طبقه 12 وسایل حمل و نقل یا جرثقیل
طبقه 13 تجهیزات برای تولید، ‌توزیع یا انتقال برق
طبقه 14 تجهیزات ضبط، ارتباطی یا بازیابی اطلاعات
طبقه 15 ماشین ‌هایی که در جای دیگر مشخص نشده ‌اند
طبقه 16 دستگاه‌ های عکاسی (فتوگرافیک)، فیلم‌ سازی و فیلمبرداری (سینما توگرافیک) و بصری
طبقه 17 آلات موسیقی
طبقه 18 ماشین آلات چاپ و اداری
طبقه 19 تجهیزات لوازم ‌التحریر و اداری، کالاهای آموزشی و هنری
طبقه 20 تجهیزات فروش و تبلیغات، علامتها
طبقه 21 بازی‌ ها، اسباب ‌بازی‌ ها، تورها و کالاهای ورزشی
طبقه 22 اسلحه، اقلام آتش بازی،‌ اقلام شکار، ماهیگیری و حشره ‌کش
طبقه 23 تجهیزات توزیع مایع، بهداشتی، حرارتی، تهویه و تجهیزات تهویه مطبوع، ‌سوخت جامد
طبقه 24 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
طبقه 25 واحدهای ساختمانی و مصالح ساختمانی
طبقه 26 دستگاهها و وسایل روشنایی
طبقه 27 تنباکو و تدارکات دخانی
طبقه 28 محصولات داروئی و آرایشی، اقلام و وسایل آرایشی
طبقه 29 وسایل و تجهیزات برای مقابله با خطرات آتش ‌سوزی، جلوگیری از تصادف و نجات
طبقه 30 اقلام برای مراقبت و جابه ‌جایی حیوانات
طبقه 31 ماشینها و ابزار برای آماده ‌سازی غذا یا نوشابه که در جای دیگر جدول مشخص نشده است.
طبقه 32 نمادهای گرافیکی و آرم ‌ها، الگوهای سطح، تزئینات

فهرست طبقات و طبقات فرعی با یادداشت های توضیحی
ملاحظات کلی
الف – عناوین طبقات و طبقات فرعی مبین اشاره کلی به حوزه‌ ای است که کالاها به آن تعلق دارند. با وجود این برخی از کالاها ممکن است تحت شمول بیش از یک چنین عنوانی باشند. بنابراین توصیه می شود که برای اطمینان حاصل نمودن از طبقه بندی کالاهای مختلف، به فهرست الفبایی مراجعه شود.
ب – یادداشت های توضیحی مربوط به یک طبقه، در طبقات فرعی که به آن مربوط می ‌شوند تکرار نمی گردد. بنابراین توصیه می شود که به هنگام مطالعه یادداشت هایی که در خود طبقات فرعی قرار دارند، به آنها نیز مراجعه شود.
پ – اصولاً، کالاها ابتدا طبق هدف آنها و بعداً اگر امکان داشته باشد، طبق شیئی که ارائه می دهند طبقه بندی می ‌شوند. طبقه بندی اخیر اختیاری است.
ت – در موردی که طبقه بندی خاصی برای کالاهایی که قرار است بخشی از کالای دیگر را تشکیل دهند وجود نداشته باشد، آن کالاها در همان طبقه و طبقه فرعی محصولی قرار داده می ‌شوند که قرار است آن ‌را تشکیل دهند به شرط اینکه آنها را نتوان معمولاً برای هدف دیگر مورد استفاده قرار داد.
ث ـ کالاهایی که اشیاء ترکیبی چند منظوره هستند، به استثنای قطعات ترکیبی چند منظوره مبلمان، در طبقات و طبقات فرعی که با هر منظور مورد نظر تطابق داشته باشد قرار داده می ‌شوند.

طبقه ۱
مواد غذایی
یادداشت ها:
الف- شامل مواد غذایی برای انسان، مواد غذایی برای حیوانات و اغذیه برای رژیم غذایی
ب- غیر از بسته ‌بندی‌ ها (طبقه ۹).

۰۱ – 01 محصولات نانوائی و خبازی، بیسکویت، ‌نان شیرینی،‌ ماکارونی و سایر محصولات از غلات، شکلات‌ ها، شیرینی ‌جات،‌ یخها (بستنی‌ ها)
۰۲ – ۰۱ میوه و سبزیجات
۰۳ – ۰۱ پنیرها، کره و جایگزین ‌های کره، سایر فرآورده‌ های لبنی
۰۴ – ۰۱ گوشت قصابی (شامل فرآورده‌ های گوشتی)، ماهی
۰۵ – ۰۱ (خالی)
۰۶ – ۰۱ مواد غذایی برای حیوانات
۹۹ – ۰۱ متفرقه

طبقه 2
اقلام پوشاکی و البسه
یادداشت: غیر از اقلام پوشاکی برای عروسکها (طبقه 01 – 21)، تجهیزات خاص برای حفاظت در مقابل خطرات آتش ‌سوزی، جلوگیری از تصادف و نجات (طبقه 29) و پوشاک حیوانات (طبقه 01 – 30).

01 – 02 زیرپوش ‌ها، زیرپوش ‌های زنانه، کرست ‌ها، سینه‌ بندها (سوتین ‌ها)، شب‌ پوش
یادداشتها:
الف – شامل کرست ‌های شکسته‌ بندی (ارتوپدیک) تن پوشهای تنگ (بادی ‌های) نخی.
ب- غیر از پارچه ‌های نخی خانوار (طبقه 13 – 6).
02 – 02 پوشاک
یادداشتها:
الف – شامل تمام انواع البسه و خز، لباسهای حمام، پوشاک ورزشی و البسه شکسته ‌بندی (ارتوپدیک)، با رعایت استثنائات مذکور در جزء (ب) زیر.
ب- غیر از زیرپوش ‌ها (طبقه 01 – 2)، یا البسه که در طبقات 03 – 2، 04 – 02 – 05 – 2 یا 06 – 2 قرار می گیرند.
03- 02 سرپوش (کلاه)
یادداشت:
شامل تمام انواع سرپوش‌ ها برای مردان‌، زنان و کودکان.
04 – 02 کفش (پای افزار)، جوراب- جوراب ساقه ‌بلند
یادداشت:
شامل پوتین ‌ها و کفشهای خاص برای ورزشهایی نظیر فوتبال، اسکی و هاکی روی یخ- پای ‌افزارها (کفش ها) و جورابهای شکسته ‌بندی (ارتوپدیک)، جوراب شلواری، مچ پیچ و سایر پاپوش ‌ها.
05- 02 کراوات،‌ روسری (شال ‌گردن)، ‌دستمال ‌گردن و دستمال ‌ها
یادداشت:
شامل تمام لوازم جانبی «صاف و تخت» پوشاک.
06- 02 دستکش ‌ها
یادداشت:
شامل دستکش‌ های جراحی و دستکش ‌های محافظ لاستیکی و پلاستیکی برای استفاده خانگی یا برای مشاغل یا ورزشهای مختلف.
07- 02 البسه و لوازم جانبی پوشاک
یادداشتها:
الف – شامل دکمه‌ ها،‌ قلاب برای لباس (قزن قفلی، سگگ)، برای سرپوش (کلاه) و برای کفش (پای‌افزار)، بندها، سنجاق‌ ها، ابزار خیاطی دستی و بافندگی و گلدوزی و لوازم فرعی پوشاک نظیر کمربندها، بند شلوارها (ساسپندرها)، بندها یا تسمه‌ های شلوارک و شورت.
ب- غیر از کاموا و سایر نخها (طبقه 01 – 5)، مخلفات تزئینی (طبقه 04 – 5)، چرخهای خیاطی،‌ بافندگی و گلدوزی (طبقه 06 – 15)، یا جعبه ‌های خیاطی (بارگُنج ‌ها – کانتینرها) (طبقه 01 – 3).
99- 02 متفرقه

طبقه 3
کالاهای مسافرتی، جعبه و بارگُنج ‌ها (کانتینرها)، سایبان ‌ها و وسایل شخصی که در جای دیگر مشخص نشده است

01 – 03 صندوقها، چمدانها، کیف دستی‌ های مردانه، کیف زنانه، جاکلیدی‌ ها و جعبه‌ هایی که اختصاصاً برای محتویات خود طراحی شده ‌اند، کیفهای پول و اشیاء مشابه
یادداشت:
غیر از اقلام حمل کالاها (طبقه 9) یا جعبه‌ های سیگار و جعبه‌ های سیگار برگ (طبقه 06 – 27).
02 – 03 خالی
03 – 03 چترها، سایبان، آفتاب ‌گیرها و عصاها و چوب‌ دستی برای راه رفتن
04 – 03 پنکه ‌ها (بادبزنها)
99 – 03 متفرقه

طبقه ۴
برس و جارو ابزار

۰۱ – ۰۴ برسها و جاروهای نظافت
یادداشت:
غیر از برسهای لباس (ماهوت پاک کن‌ ها) (طبقه ۰۲ – ۴).
۰۲ – ۰۴ برسهای آرایشی،‌ برسهای لباس (ماهوت پاک ‌کن ‌ها) و برسهای کفش
یادداشت:
«برسهای آرایشی» یعنی برسهای بدن؛ مثل برسهای سر، ناخن یا دندان (مسواک)
۰۳-۰۴ برسهای ماشین
یادداشت:
برسهای ماشین، یعنی برسهایی که در ماشینها یا خودروهای خاص تعبیه شده ‌اند.
۰۴-۰۴ قلم ‌موها، برسها برای استفاده در آشپزی
۹۹ – ۰۴ متفرقه

طبقه 5
توپ و طاقه منسوجات، پارچه ملافه ‌ای طبیعی و مصنوعی
یادداشتها:
الف – شامل تمام منسوجات یا کالاهای مشابه که به صورت یاردی فروخته می شود و ساخته ‌شده نمی ‌باشند.
ب- غیر از کالاهای ساخته ‌شده (طبقه 2 یا 6).

01 – 05 کالاهای ریسندگی
یادداشت‌ ها:
الف – شامل کاموا و نخ
ب- غیر از برای مثال طناب،‌ طناب سیمی، زه، نخ چندلا (نخ قند)، (طبقه 06 – 9).
02 – 05 بند
03 – 05 گلدوزی
04 – 05 روبان ‌ها، قیطان و سایر مخلفات تزئینی
05 – 05 منسوجات پارچه ‌ای
یادداشت:
شامل منسوجات پارچه‌ ای، ‌بافته شده، گره ای یا به نحو دیگر تولید شده،‌ مشمائی (برزنتی)،‌ نمدی یا پارچه پشمی کلفت و پارچه پشمی طبیعی و مصنوعی.
06 – 05 پارچه ملافه‌ ای طبیعی یا مصنوعی
یادداشت‌ ها:
الف- شامل ورقهایی که ویژگی‌ های خاص آنها فقط عبارت است از تزئینات سطحی آنها یا ترکیب ساخت آنها و خصوصاً ورقهای پوششی نظیر کاغذهای دیواری،‌ لینولئوم، ورقهای پلاستیکی با خاصیت خودچسبندگی، ورقهای بسته ‌بندی و طاقه‌ های کاغذ با رعایت استثنائات مذکور در جزء (ب)
ب- غیر از کاغذ تحریر، حتی به ‌صورت طاقه‌ ها (طبقه 01 – 19) و ورقه‌ هایی که به عنوان قطعه ساختمانی به ‌کار بروند مانند پانلهای دیواری و قرنیز (طبقه 01 – 25).
99 – 05 متفرقه

طبقه 6
مبلمان
یادداشت ‌ها:
الف – اشیاء ترکیبی مبل که تشکیل ‌دهنده قطعات در طبقات فرعی مختلف هستند در طبقه 05 – 6 طبقه بندی شده ‌اند.
ب – سرویس ‌های مبل تا آنجا که بتوان به آنها به ‌صورت یک طرح نگریست در طبقه 05 – 6 طبقه بندی شده‌ اند.
پ – غیر از توپ و طاقه منسوجات و پارچه مبلی (طبقه 5).

01 – 06 صندلی ‌ها (نشستن گاه‌ ها)
یادداشت ‌ها:
الف – شامل همه صندلی‌ ها حتی اگر برای دراز کشیدن مناسب باشند نظیر نیمکت‌ ها،‌ کاناپه ‌ها،‌ عسلی ‌ها (سوفاها) نیمکت‌ های صندوقی،‌ نیمکت‌ هایی برای سونا و کاناپه ‌های بزرگ
ب- شامل صندلی‌ های خودروها
02 – 06 تختخواب ‌ها
یادداشت‌ ها:
الف – شامل پایه ‌ها و تکیه ‌گاه ‌های (نگاهدارنده ‌های )تشکها
ب – غیر از صندلی ‌های مناسب برای دراز کشیدن (طبقه 01 – 6)، نظیر نیمکت ‌ها،‌ کاناپه‌ ها، عسلی ‌ها (سوفاها)، نیمکت ‌های صندوقی،‌ نیمکت ‌هایی برای سونا و کاناپه ‌های بزرگ
03 – 06 میزها و مبلمان مشابه
04 – 06 مبلمان ‌های مخصوص انبار و طبقه ‌بندی
یادداشت‌ ها:
الف – شامل کمدها (گنجه ‌ها)،‌ مبلهای با کشو یا قسمت‌ ها و قفسه‌ ها.
ب– شامل تابوت‌ ها، آستری و جداره تابوت ‌ها،‌ خاکستردان ‌های کوره جسدسوزی.
05 – 06 مبلمان‌ های ترکیبی
06 – 06 سایر مبلمان ‌ها و قطعات مبل
07 – 06 آیینه‌ ها و قابها
یادداشت:
غیر از آیینه ‌هایی که در طبقات دیگر قراردارند (به فهرست الفبائی مراجعه شود).
08 – 06 لباس آویزها
09 – 06 تشکها و کوسنها و تشکچه‌ ها
10 – 06 پرده‌ ها و پرده کرکره داخل ساختمان
11 – 06 فرشها، پادری‌ ها و قالیچه ‌ها
12 – 06 فرشینه‌ ها و فرشهای آویختنی و کوبلن‌ ها
13 – 06 پتوها و سایرکالاهای پوششی،‌ پارچه‌ های نخی خانوار ملحفه ‌های کتانی‌ و دستمال سفره و رومیزی
یادداشت:
شامل رومبلی ‌ها (پیراهن مبل)، روتختی ‌ها و رومیزی ‌ها (کاورهای میز)
099 – 06 متفرقه

طبقه 7
کالاهای خانوار که در جای دیگر مشخص نشده است
یادداشتها:
الف – شامل وسایل خانه و وسایل آشپزخانه که با دست کار می ‌کنند حتی اگر دارای موتور باشند.
ب – غیر از ماشین‌ ها و وسایلی که برای آماده ‌سازی غذا و نوشیدنی به ‌کار می ‌رود (طبقه 31).

01 – 07 چینی- ظروف بلوری، ‌ظروف غذاخوری و سایر کالاهای دارای ماهیت مشابه
یادداشتها:
الف- شامل ظروف غذاخوری و آشپزخانه از همه نوع مواد، به ‌ویژه ظروف کاغذی و مقوایی
ب- غیر از ظروف و بارگُنج ‌های (کانتینرهای) پخت و پز نظیر ظروف (قابلمه ‌های( شیشه ‌ای و سفالی (طبقه 02 – 7)، یا گلدان ‌ها،‌ گلدان ‌های مخصوص کاشت گل و گیاه، چینی و بلورآلات صرفاً‌ دارای ماهیت تزیینی (طبقه 02 – 11).
02 – 07 وسایل آشپزی،‌ ظروف و بارگُنج‌ ها (کانتینرها)
03 – 07 کاردهای میزی، قاشق ‌ها و چنگالها
04 – 07 وسایل و ظروف با کارکرد دستی برای آماده ‌سازی غذا یا نوشابه
یادداشت:
غیر از وسایل و ظروف طبقه‌ بندی شده در طبقه 02 – 7 و طبقه 31.
05 – 07 تجهیزات اتو،‌ شستشو- تمیزکردن و خشک کردن
یادداشت:
غیر از وسایل خانگی برقی برای شستشو،‌ تمیزکاری یا خشک کردن (طبقه 05 -15).
06 – 07 سایر وسایل و ظروف میزی
07 – 07 سایر ظروف خانگی (سبدها)
08 – 07 ابزار جابخاری (شومینه)
99 – 07 متفرقه

طبقه 8
ابزار و سخت ‌افزار
یادداشتها:
الف – شامل ابزار با کارکرد دستی،‌ حتی اگر نیروی مکانیکی جایگزین نیروی عضلانی شود؛ برای مثال اره ‌ها و مته‌ های (دریل‌ های) برقی
ب – غیر از ماشینها یا ابزار ماشین (طبقه 15 یا 31).

01 – 08 ابزار و وسایل برای سوراخ (دریل) کردن، آسیاب کردن یا حفاری
02 – 08 چکشها و ابزار و وسایل مشابه دیگر
03 – 08 ابزار و وسایل برش
یادداشتها:
الف- شامل ابزار و وسایل اره کردن
ب- غیر از کاردهای (چاقوهای) میزی (طبقه 03 – 7) ، ابزار و وسایل برش برای استفاده درآشپزخانه (طبقه 31)، یا چاقوهای مورد استفاده در جراحی (طبقه 02 – 24).
04 – 08 پیچ گوشتی‌ ها و سایر ابزار و وسایل مشابه
05 – 08 سایر ابزار و وسایل
یادداشت:
شامل ابزاری که در طبقات یا طبقات فرعی دیگر طبقه ‌بندی نشده‌ اند یا قرار نخواهند گرفت.
06 – 08 دستگیره ‌ها، دستگیره‌ های گرد و لولاها
07 – 08 وسایل قفل کردن یا بستن
08 – 08 وسایل مخصوص بستن، نگاهداشتن یا نصب کردن که در سایر طبقات درج نشده است.
یادداشتها:
الف – شامل میخها، پیچها، مهره‌ ها و چفتها
ب- غیر از وسایل بستن و سفت کردن برای پوشاک (طبقه 07 – 2)، برای تزیین (طبقه 01 – 11)، یا برای استفاده دفتری و اداری (طبقه 02 – 19).
09 – 08 قطعات نصابی و اتصالات فلزی برای درها، پنجره ‌ها ‌و مبل و کالاهای مشابه
10 – 08 جای دوچرخه و موتورسیکلت
99 – 08 متفرقه
یادداشت:
شامل کابلهای غیربرقی، صرف‌ نظر از موادی که آنها از آن ساخته شده ‌اند.

طبقه 9
بسته‌ ها و بارگُنج ‌ها (کانتینرها) برای حمل و نقل یا جابه ‌جایی کالاها

01 – 09 بطری ‌ها، فلاسک‌ ها، ظروف) دیگها)، قرابه ‌ها و کُپها و بارگُنج ‌ها (کانتینرها) با وسایل پخش دینامیکی
یادداشتها:
الف- «دیگها یعنی ظروفی که به‌ عنوان بارگُنج (کانتینر) استفاده می ‌شود.
ب – غیر از دیگهای سفالی (طبقه 01 – 7)، یا گلدان ‌های مخصوص کاشت گل و گیاه (طبقه 02 – 11)
02 – 09 قوطی ‌های ذخیره‌ سازی،‌ بشکه ‌ها و چلیک‌ ها
03 – 09 جعبه ‌ها، صندوق‌ ها، بارگُنج ‌ها (کانتینرها)،‌ قوطی‌ ها یا حلبی ‌های (نگاهداری)
یادداشت :
شامل بارگُنج ‌های (کانتینرهای (بار
04 – 09 زنبیل ‌ها ، جعبه ‌های مشبک و سبدها
05 – 09 کیسه ‌ها‌،‌ گونی ‌ها، تیوپ‌ ها و کپسول ‌ها (پوشینه ‌ها)
یادداشتها:
الف- شامل کیسه ‌ها یا گونی ‌های پلاستیکی با یا بدون دسته یا وسایل بستن.
ب – «کپسول ‌ها» (پوشینه‌ ها) یعنی آنهایی که برای بسته‌ بندی به کار می ‌روند.
06 – 09 طنابها و مواد مربوط به تسمه
07 – 09 ابزار بستن و وسایل اضافه
یادداشتها:
الف- فقط شامل ابزار بستن برای بسته‌ ها.
ب -«وسایل اضافه» برای مثال، یعنی وسایل پخش و اندازه ‌گیری تعبیه ‌شده در بارگُنج ‌ها (کانتینرها) و افشانه ‌های (اسپری ‌ها) جدا شدنی.
08 – 09 پالتها و سکوها برای بالابرها (لیفت تراکها)
09 – 09 بارگُنج ‌های (کانتینرهای) پسماند و نخاله و آشغال و جایگاههای آنها
99 – 09 متفرقه

طبقه 10
ساعتهای دیواری، رومیزی و ساعتهای مچی و سایر وسایل اندازه‌ گیری و ابزار کنترل و علامت ‌دهی
یادداشت:
شامل وسایل با کارکرد برقی

01 – 10 ساعتهای دیواری و رومیزی و ساعتهای شماطه دار
02 – 10 ساعتها و ساعت مچی
03 – 10 سایر وسایل اندازه ‌گیری زمان (زمان ‌سنج ‌ها)
یادداشت:
شامل دستگاههای زمان سنج نظیر زمان ‌سنج ‌های توقفگاه، زمان ‌سنج ‌ها برای استفاده در آشپزخانه و وسایل مشابه.
04 – 10 سایر وسایل سنجش،‌ دستگاهها و اسبابها
یادداشتها:
الف- شامل وسایل و دستگاهها و اسبابهای اندازه ‌گیری دما، فشار، وزن،‌ طول، حجم و الکتریسته.
ب- غیر از نورسنج در عکاسی (طبقه 05 – 16).
05 – 10 وسایل، دستگاهها و اسباب برای کنترل، امنیت یا آزمون
یادداشت:
شامل هشدارهای( آلارم ‌های) ضدسرقت و آتش‌ سوزی و انواع مختلف آشکارسازها
06 – 10 دستگاهها و اسباب علامت‌ دهی
یادداشت:
غیر از اسباب روشنایی ‌زا یا علامت‌ ده برای خودروها (طبقه 06 – 26).
07 – 10 غلافها (پوشش‌ ها)، جعبه ‌ها، صفحه‌ های تنظیم، عقربه ‌ها و تمام قسمتها و لوازم جانبی دیگر وسایل اندازه ‌گیری، کنترل و علامت ‌دهی
یادداشت:
«غلافها» یا پوشش ‌ها یعنی پوشش‌ ها یا غلافهای ساعت مچی و ساعت دیواری و تمام غلافهایی که جزء لاینفک وسایلی می ‌باشد که ساز و کار را فقط در خود جای می ‌دهد. به ‌استثنای جعبه ‌هایی که اختصاصاً برای محتویات آنها (طبقه 01 – 3) یا برای بسته‌ بندی طراحی شده‌ اند (طبقه 03 – 9)
99 – 10 متفرقه

طبقه 11
اقلام تزیینی

01 – 11 جواهرآلات
یادداشتها:
الف – شامل جواهرآلات پرزرق و برگ (فانتزی) و بدلی.
ب- غیر از ساعتهای مچی( طبقه 02 – 10).
02 – 11 وسایل تزیینی کوچک، میز،‌ سربخاری و تزئینات دیواری خانگی، گلدانها و گلدانهای کاشت گل و گیاه.
یادداشت:
شامل مجسمه ‌ها،‌ آویزها و آذینهای معلق و مجسمه ‌های کوچک.
03 – 11 مدالها و نشانها
04 – 11 گلهای مصنوعی،‌ میوه ‌ها و گیاهان
05 – 11 پرچمها،‌ تزئینات جشن و سرور
یادداشتها:
الف – شامل حلقه و تاج گل، نوارهای کاغذی و تزئینات درخت کریسمس.
ب- غیر از شمع ‌ها (طبقه 04 – 26).
99 – 11 متفرقه

طبقه 12
وسایل حمل و نقل یا جرثقیل
یادداشتها:
الف – شامل تمام خودروها: دریایی، زمینی، هوایی،‌ فضایی و سایر
ب – شامل قطعات، اجزاء تشکیل‌ دهنده ‌و لوازم جانبی که فقط در ارتباط با خودرو وجود دارد و نتوان آن را در طبقه دیگری قرار داد؛ این قطعات، اجزاء و لوازم جانبی خودروها باید در طبقه فرعی خودرو مربوط قرار داده شود، یا اگر آنها در مورد خودروهای متعدد که در طبقات فرعی مختلف قرار داده شده ‌اند، مشترک هستند در طبقه 16 – 12 واقع شوند.
پ – علی‌ الاصول غیر از قطعات، اجزاء و لوازم جانبی خودروها که بتوان آنها را در طبقات دیگر قرار داد؛ این قطعات،‌ اجزاء و لوازم جانبی باید در همان طبقه از کالاهای همنوع یا به عبارت دیگر دارای همان عملکرد قرار گیرند. بنابراین فرشها یا زیرپایی ‌های اتومبیلها باید در طبقه فرشها (طبقه 11 – 6) قرار داده شوند؛ موتورهای الکتریکی برای خودروها باید در طبقه 01 – 13 قرارداده شوند و موتورهای غیرالکتریکی برای خودروها باید در طبقه 01 – 15 واقع شوند (همین امر در مورد اجزاء این موتورها اعمال می شود)؛ چراغهای جلو اتومبیل باید در طبقه دستگاههای روشنایی‌ دهنده (طبقه 06 – 26) قرار گیرند.
ت – غیر از نمونه ‌های اندازه ‌گیری خودروها (طبقه 01 – 21).

12 خودروهایی که به وسیله حیوانات کشیده می ‌شوند.
02 – 12 گاری و چرخ دستی ‌ها، فرغون ‌ها
03 – 12 لوکوموتیوها و تجهیزات متحرک برای راه‌ آهن و تمام خودروهای ریلی دیگر
04 – 12 تله کابین ‌ها،‌ صندلی ‌های بالابرنده و اسکی بالابرها (تله اسکی‌ ها)
05 – 12 آسانسورها،‌ جرثقیل‌ ها برای بارگیری یا ‌حمل
یادداشت:
شامل آسانسورهای مسافر،‌ آسانسورهای باری،‌ جرثقیل ‌ها، بالابرها (لیفت ‌تراک ‌ها) و تسمه نقاله ‌ها
06 – 12 کشتیها و قایقها
07 – 12 هواپیماها و خودروهای فضایی
08 – 12 اتومبیلهای سواری، اتوبوس ‌ها و کامیونها
یادداشت:
شامل آمبولانس‌ ها و وانتهای دارای یخچال (جاده ‌ای)
09 – 12 تراکتورها
10 – 12 خودروهای تریلر جاده‌ ای
یادداشت:
شامل کاروان‌ ها
11 – 12 دوچرخه‌ ها و موتورسیکلت ‌ها
12 – 12 کالسکه‌ ها، صندلی‌ های چرخدار مربوط به معلولان و بیماران،‌ برانکاردها
یادداشت ‌ها:
الف – کالسکه‌ ها یعنی کالسکه ‌های دستی برای نوزادان.
ب- غیر از کالسکه‌ های اسباب بازی (طبقه 01 – 21).
13 – 12 خودروهای خاص منظوره
یادداشت ‌ها:
الف – فقط شامل خودروهایی که اختصاصاً به منظور حمل و نقل نباشد. نظیر خودروهای تمیزکننده خیابان،‌ کامیون‌ های آب ‌پاش،‌ ماشین آتش‌ نشانی، کامیون‌ های برف ‌روب و کامیون‌ های امداد.
ب- غیر از ماشین ‌های کشاورزی چندمنظوره (طبقه 03 – 15)، یا ماشین ‌ها با دستگاهها و ادوات‌ خاص تعبیه شده بر روی خود برای استفاده در ساختمان و مهندسی راه و ساختمان (طبقه04 – 15)
14 – 12 سایر خودروها
یادداشت:
شامل سورتمه‌ ها و خوروهای هوارو
15 – 12 تایرها و زنجیرهای ضدلغزش (زنجیر چرخ) برای خودروها
16 – 12 قطعات، تجهیزات و لوازم جانبی برای خودروها که در سایر طبقات یا طبقات فرعی درج نشده است
99 -12 متفرقه

طبقه 13
تجهیزات برای تولید،‌ توزیع یا انتقال برق
یادداشتها:
الف – فقط شامل دستگاههایی است که جریان برق را تولید، توزیع یا انتقال می دهند.
ب – در هر حال شامل موتورهای برقی نیز می باشند.
پ – غیر از دستگاههایی که با برق کار می ‌کنند نظیر ساعتهای برقی (طبقه 02 – 10)، یا دستگاههایی که برای اندازه ‌گیری جریان برق هستند (طبقه 04 – 10).

01 – 13 مولدها (ژنراتورها) و موتورها
یادداشت:
شامل موتورهای برقی برای خودروها.
02 – 13 مبدلهای نیرو (ترانسفورماتورها)، یکسوکننده جریان برق،‌ باطری ‌ها و خازنها
03 – 13 تجهیزات برای توزیع یا کنترل نیروی برق
یادداشت:
شامل هادی ‌ها،‌ کلیدها، صفحه کلیدها و تابلوها.
99 – 13 متفرقه

طبقه 14
تجهیزات ضبط، ارتباطی یا بازیابی اطلاعات

01 – 14 تجهیزات برای ضبط یا تکثیر صداها یا تصاویر
یادداشت:
غیر از دستگاههای عکاسی (فتوگرافیک) و فیلم ‌سازی (سینماتوگرافیک) (طبقه 16).
02 – 14 تجهیزات پردازش داده‌ ها و نیز دستگاهها و تجهیزات جانبی
03 – 14 تجهیزات ارتباطات، کنترل از راه دور بی سیم و آمپلی فایرهای رادیویی
یادداشت:
شامل دستگاههای تلگراف، تلفن و تلویزیون و نیز دستگاههای بی سیم و چاپ از راه دور.
04 – 14 نمایش گره‌ های روی صفحه و تصویر نماها
یادداشت:
شامل آنهایی که برای کالاهایی هستند که متعلق به سایر طبقات می ‌باشد.
99 – 14 متفرقه

طبقه ۱۵
ماشینهایی که در جای دیگر مشخص نشده‌ اند

۰۱ – ۱۵ موتورها
یادداشتها:
الف – شامل موتورهای غیربرقی برای خودروها.
ب – غیر از موتورهای برقی (طبقه 13).
۰۲ – ۱۵ پمپها و کمپرسورها
یادداشت:
غیر از پمپهای دستی و پایی (طبقه ۰۵ – ۸)، یا پمپهای اطفاء حریق (طبقه ۰۱ – ۲۹).
۰۳ – ۱۵ ماشین ‌آلات کشاورزی
یادداشتها:
الف- شامل خیشها و ماشین ‌آلات کمباین یعنی هم ماشینها و هم خودروها برای مثال ماشینهای دروگری و بافه‌ زنی.
ب- غیر از ابزار یدی (طبقه ۸).
۰۴ – ۱۵ ماشین‌ آلات ساختمانی
یادداشتها:
الف- شامل ماشینهای مورد استفاده در مهندسی راه و ساختمان و ماشینها با آلات و ادوات خاص نظیر حفاری ‌کننده ‌ها، مخلوط ‌کن ‌های بتن و لایروبی‌ کننده ‌ها.
ب- غیر از بالابرها و جرثقیل ‌ها (طبقه ۰۵ – ۱۲)
۰۵ – ۱۵ ماشین ‌های شستشو، تمیزکاری و خشک‌ کن
یادداشتها:
الف- شامل دستگاهها و ماشین ‌ها برای شستشو، تمیزکاری و خشک کردن ملافه ‌ها پارچه‌ های کتانی سخت،‌ پارچه ‌ها و لباسها، نظیر ماشینهای اطوکشی و دستگاه خشک ‌کن
ب- شامل ماشین ‌های ظرفشویی و تجهیزات خشک‌ کن صنعتی.
۰۶ – ۱۵ ماشین ‌های پارچه بافی، خیاطی،‌ بافندگی و گلدوزی از جمله قطعات لاینفک آنها
۰۷ – ۱۵ ماشین ‌آلات و دستگاههای تبرید
یادداشت:
الف- شامل دستگاههای تبرید خانگی (یخچالی).
ب- غیر از واگنهای (راه آهن) یخچال‌ دار )طبقه ۰۳ – ۱۲) یا وانتهای یخچال‌ دار (زمینی) (طبقه ۰۸ – ۱۲).
۰۸ – ۱۵ (خالی)
۰۹ – ۱۵ ماشین‌ ابزار، ماشین ‌آلات قالب‌ ریزی و خراش‌ دهی (شیاردهی( و خاک ‌برداری
یادداشت:
غیر از ماشین ‌آلات کار روی زمین و جداکننده مواد (طبقه ۹۹ – ۱۵).
۹۹ – ۱۵ متفرقه

طبقه 16
دستگاههای عکاسی (فتوگرافیک)، ‌فیلم ‌سازی و فیلم‌ برداری (سینماتوگرافیک) و بصری
یادداشت:
غیر از لامپهای عکاسی یا فیلم ‌برداری (طبقه 05 – 26).

01 – 16 دوربین ‌های عکسبرداری و دوربین ‌های فیلم ‌برداری
02 – 16 پروژکتورها و دستگاههای تماشای فیلم
03 – 16 دستگاههای فتوکپی و بزرگ ‌ساز(گراندسیمان)
یادداشتها:
شامل تجهیزات میکروفیلم و دستگاهها برای تماشای میکروفیلم‌ ها و همچنین ماشینهای اداری معروف به دستگاههای فتوکپی که از فرایندهای غیر از عکاسی استفاده می ‌کنند (به ویژه فرایندهای گرمایشی یا مغناطیسی).
04 – 16 دستگاهها و تجهیزات ظاهرکردن عکس و فیلم
05 – 16 لوازم جانبی
یادداشت:
شامل فیلترهای دوربین‌های عکاسی، نورسنج ‌ها، دستگاههای سه ‌پایه و فلاش عکاسی.
06 – 16 کالاهای بصری
یادداشتها:
الف- شامل عینکها و میکروسکوپ‌ ها.
ب- غیر از تجهیزات اندازه ‌گیری تعبیه شده در دستگاههای بصری (طبقه04 – 10).
99 – 16 متفرقه

طبقه ۱۷
آلات موسیقی
یادداشت:
غیر ازجعبه‌ ها برای آلات موسیقی (طبقه 01 – ۳)، یا تجهیزات برای ضبط یا تکثیر و تولید صداها (طبقه 01 – ۱۴).

۰۱ – ۱۷ ابزار صفحه کلید
یادداشت:
شامل ارگهای الکترونیک و غیر آن، آکوردئون ‌ها، پیانوهای مکانیکی و غیر آن.
۰۲ – ۱۷ ابزار بادی
یادداشت:
غیراز ارگها، آکاردئون ‌ها و هارمونیوم ‌ها (طبقه ۰۱ – ۱۷).
۰۳ – ۱۷ آلات ‌زهی و سیمی
۰۴ – ۱۷ آلات‌ ضربی
۰۵ – ۱۷ آلات‌ مکانیکی
یادداشتها:
الف- شامل جعبه‌ های موسیقی
ب- غیراز ابزار صفحه کلید مکانیکی (طبقه ۰۱ – ۱۷).
۹۹ – ۱۷ متفرقه

طبقه ۱۸
ماشین‌ آلات چاپ و اداری

۰۱ – ۱۸ ماشین ‌های چاپ و ماشین حسابها
یادداشت:
غیر از رایانه‌ ها و سایر دستگاههایی که در طبقه ۰۲ – ۱۴ قرار می ‌گیرند.
۰۲ – ۱۸ ماشین ‌های چاپ
یادداشتها:
الف- شامل ماشین‌ های حروف‌ چینی، ماشین ‌ها و دستگاههای چاپ کلیشه‌ ای، ماشین‌ های چاپ و سایر ماشین‌ های تکثیر نظیر تجهیزات تکثیر، نسخه‌ برداری، افست و همچنین ماشین‌ های نشانی زن، ماشین ‌های تمبرزنی و تمبر باطل کنی.
ب- غیر از ماشین ‌آلات فتوکپی (طبقه۰۳ – ۱۶).
۰۳ – ۱۸ تایپ و قلمها
۰۴ – ۱۸ ماشین ‌های صحافی، ماشین‌ های چاپ منگنه ‌زنی و دوخت، ماشین‌ برش (گیوتین) و پرچین ‌زنی (برای صحافی).
یادداشت:
شامل ماشین‌ ها و ابزار مشابه برای برش کاغذ شبیه گیوتین و ابزار پرچین ‌زنی.
۹۹ – ۱۸ متفرقه

طبقه ۱۹
تجهیزات لوازم التحریر و اداری، کالاهای آموزشی و هنری

۰۱ – ۱۹ کاغذ تحریر، کارتها برای مکاتبه و اطلاعیه‌ ها
یادداشت:
شامل تمام کاغذها به معنای بسیار وسیع کلمه که برای نوشتن، نقاشی، رنگ‌ آمیزی یا چاپ به‌ کار می ‌رود، نظیر کاغذ کالک،‌کاغذ کاربن، کاغذ روزنامه، پاکتها، کارتهای تبریک و کارت پستال‌ های مصور حتی اگر در آنها ضبط صدا تعبیه شده باشد.
۰۲ – ۱۹ تجهیزات اداری
یادداشتها:
الف- شامل تجهیزات مورد استفاده در باجه ‌ها و صندوق‌ ها، نظیر دستگاههای تفکیک پول ‌خرد.
ب- برخی از تجهیزات اداری، باید در سایر طبقات یا طبقات فرعی قرار گیرند؛ مثلاً مبلمان اداری در طبقه ۶،‌ ماشین‌ ها و تجهیزات اداری در طبقات ۰۲ – ۱۴؛ ۰۳ – ۱۶؛ ۰۱ – ۱۸؛ ۰۲ – ۱۸ یا ۰۴ – ۱۸ و کالاهای نوشتاری در طبقه ۰۱ – ۱۹ یا ۰۶ – ۱۹ (به فهرست الفبایی مراجعه شود).
۰۳ – ۱۹ تقویم ‌ها
یادداشت:
غیر از دفتر خاطرات (طبقه ۰۴ – ۱۹).
۰۴ – ۱۹ کتابها و سایر اشیاء با ظاهر خارجی مشابه
یادداشت:
شامل جلد کتابها،‌ جلدها و شیرازه‌ ها، آلبومها،‌ دفتر خاطرات و اشیاء مشابه.
۰۵ – ۱۹ (خالی)
۰۶ – ۱۹ کالاها و ابزار برای نوشتن با دست، برای نقاشی، برای رنگ‌ آمیزی،‌ برای مجسمه ‌سازی، برای حکاکی و سایر فنون هنری
یادداشت:
غیر از قلم موها (طبقه ۰۴ – ۴)، میزهای نقاشی و تجهیزات وابسته به آن (طبقه 03 – 6) یا کاغذ تحریر (طبقه ۰۱ – ۱۹)
۰۷ – ۱۹ کالاهای آموزشی
یادداشتها:
الف – شامل تمام انواع نقشه ‌ها، کره ‌ها و آسمان نماها
ب- غیر از وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری (طبقه ۰۱ – 14)
۰۸ – ۱۹ سایر موضوعات چاپیها
یادداشت:
شامل اقلام تبلیغاتی چاپی
۹۹ – ۱۹ متفرقه

طبقه ۲۰
تجهیزات فروش و تبلیغات، علامتها

۰۱ – ۲۰ ماشین‌ های فروش خودکار
۰۲ – ۲۰ تجهیزات فروش و نمایش
یادداشت:
غیر از کالاهای مبلی (طبقه ۶)
۰۳ – ۲۰ علامت ‌ها،‌ تابلو اعلانات و وسایل تبلیغات
یادداشت‌ ها:
الف – شامل وسایل تبلیغات نورانی و وسایل تبلیغات متحرک.
ب- غیر از بسته ‌ها (طبقه ۹)، یا وسایل علامت ‌دهی (طبقه ۰۶ – ۱۰).
۹۹ – ۲۰ متفرقه

طبقه ۲۱
بازیها، اسباب ‌بازیها، تورها و کالاهای ورزشی

۰۱ – ۲۱ بازیها و اسباب ‌بازیها
یادداشت ‌ها:
الف – شامل نمونه‌ های اندازه‌ گیری
ب – غیر از اسباب‌ بازی برای حیوانات (طبقه ۹۹ – ۳۰).
۰۲ – ۲۱ دستگاهها و تجهیزات ژیمناستیک و ورزشی
یادداشت ‌ها:
الف – شامل موارد زیر به عنوان تجهیزات ورزشی: تجهیزات و دستگاههای لازم برای ورزشهای مختلف که دارای هدف خاص دیگری نباشند،‌ نظیر توپهای فوتبال، راکتهای اسکی و تنیس به ‌استثنای تمام اشیای دیگری که ممکن است برای تمرین یک ورزش خاص نیز به کار رود.
ب – با رعایت قید تحدید تعهد مذکور در بند (الف) فوق، شامل تجهیزات آموزشی و دستگاهها و تجهیزات لازم برای بازیها در فضای باز.
پ- غیر از لباس ورزشی (طبقه ۲) ، لوژ سورای یا سورتمه ‌ها (طبقه ۱۴ – ۱۲).
۰۳ – ۲۱ سایر کالاهای تفریحی و سرگرمی
یادداشت‌ ها:
الف- شامل مکانهای باز چرخ و فلک (شهربازی) و ماشین‌ های خودکار برای بازیهای شانسی.
ب- غیر از بازیها و اسباب ‌بازیها (طبقه ۰۱ – ۲۱) ، یا سایر اقلامی که بتوان آنها را در طبقه ۰۱ – ۲۱ یا ۰۲ – ۲۱ قرار داد.
۰۴ – ۲۱ تورها و لوازم جانبی آن
یادداشت‌ ها:
الف- شامل میله ‌ها، میخها و سایراقلام مشابه.
ب – غیر از دیگر اقلام چادرزنی که طبق ماهیت خود باید در سایر طبقات قرار گیرند، نظیر صندلی‌ ها (طبقه ۰۱ – ۶)، میزها (طبقه ۰۳ – ۶) ظروف (طبقه ۰۱ – ۷) و کاروان ها (طبقه ۱۰ – ۱۲).
۹۹ – ۲۱ متفرقه

طبقه ۲۲
اسلحه، اقلام آتش ‌بازی، اقلام شکار، ماهیگیری و حشره‌ کش

۰۱ – ۲۲ اسلحه‌ های پرتابی (راکتی، موشکی)
۰۲ – ۲۲ سایر اسلحه‌ ها
۰۳ – ۲۲ مهمات، ‌راکتها و اقلام آتش ‌بازی (نور افشانی)
۰۴ – ۲۲ نشانه ‌های هدف و لوازم جانبی
یادداشت:
شامل وسیله خاص برای به کار انداختن هدفهای متحرک.
۰۵ – ۲۲ تجهیزات شکار و ماهیگیری
یادداشت:
غیر از اقلام پوشاکی (طبقه 2)، یا اسلحه ‌ها (طبقه ۰۱ – ۲۲) یا (طبقه ۰۲ – ۲۲)
۰۶- ۲۲ تله‌ ها، اقلام حشره‌ کش
۹۹ – ۲۲ متفرقه

طبقه ۲۳
تجهیزات توزیع مایع، بهداشتی، گرمایشی، تهویه و تجهیزات تهویه مطبوع، سوخت جامد

۰۱ – ۲۳ تجهیزات توزیع مایع
یادداشت:
شامل لوله ‌ها و قطعات و اتصالات لوله.
۰۲ – ۲۳ وسایل بهداشتی
یادداشتها:
الف – شامل حمامها، دوشها، کاسه ‌های دستشویی،‌ سوناها، مستراح‌ ها، واحدهای بهداشتی و لوازم جانبی بهداشتی درج نشده در سایر طبقات.
ب- غیر از لوله ‌ها و قطعات و اتصالات لوله‌ ها (طبقه ۰۱ – ۲۳).
۰۳ – ۲۳ تجهیزات گرمایشی
۰۴ – ۲۳ تجهیزات تهویه و تهویه مطبوع
۰۵ – ۲۳ سوخت جامد
۹۹ – ۲۳ متفرقه

طبقه ۲۴
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
یادداشت:
اصطلاح «تجهیزات پزشکی»،‌ شامل تجهیزات جراحی، دندانپزشکی و دامپزشکی نیز می‌ باشد.

۰۱ – ۲۴ دستگاهها و تجهیزات برای پزشکان، بیمارستان ‌ها و آزمایشگاهها
۰۲ – ۲۴ ابزار پزشکی، ابزار و وسائل برای استفاده آزمایشگاهی
یادداشت:
فقط شامل ابزار با کارکرد دستی
۰۳ – ۲۴ اقلام اعضای مصنوعی
۰۴ – ۲۴ اقلام زخم‌ بندی، مراقبت‌ های پزشکی و پرستاری
یادداشت:
شامل زخم خشک ‌کن ها.
۹۹ – ۲۴ متفرقه

طبقه ۲۵
واحدهای ساختمانی و مصالح ساختمانی

۲۵ مصالح ساختمانی
یادداشت:
آجرهای ساختمانی، تیرها، قطعات از پیش شکل داده شده، کاشیها، قابهای چوبی (پانل ‌ها) و آردوازها.
۰۲ – ۲۵ قطعات پیش ‌ساخته یا ساختمانی از پیش سرهم شده
یادداشت‌ ها:
الف- شامل پنجره‌ ها، دربها، دربها و پنجره کرکره ‌ای بیرونی، دیوارهای جداساز و نرده‌ ها
ب- غیر از راه پله‌ ها (طبقه ۰۴ – ۲۵)
۰۳ – ۲۵ خانه ‌ها، گاراژها و سایر ساختمان‌ ها
۰۴ – ۲۵ پله ‌ها،‌ نردبان ‌ها و داربست‌ ها
۹۹ – ۲۵ متفرقه

طبقه ۲۶
دستگاهها و وسایل روشنایی

۰۱ – ۲۶ شمعدان‌ ها و شمعدان چندشاخه و چهل‌ چراغ
۰۲ – ۲۶ چراغ قوه و چراغهای دستی و فانوس
۰۳ – ۲۶ وسایل روشنایی عمومی
یادداشت:
شامل چراغهای خارج، روشن‌ سازی صحنه و پروژکتورهای نورافکن.
۰۴ – ۲۶ منابع نورافشانی الکتریکی و غیر آن
یادداشت:
شامل لامپها برای چراغهای برقی، پلاکهای نورافشان و لامپهای تصویر و شمعها.
۰۵ – ۲۶ چراغها، چراغهای استاندارد، لوستر چهل‌ چراغ، وسایل روشنایی دیواری و سقفی، آباژورها، بازتابگرها، پروژکتورهای عکاسی (توگرافیک) و فیلم ‌سازی (سینماتوگرافیک)
۰۶ – ۲۶ وسایل روشنایی برای خودروها
۹۹ – ۲۶ متفرقه

طبقه ۲۷
تنباکو و تدارکات دخانی

۰۱ – ۲۷ تنباکو سیگار برگ و سیگار
۰۲ – ۲۷ پیپها، نگاهدارنده‌ های سیگار برگ و سیگار (چوب سیگاری‌ ها)
۰۳ – ۲۷ زیرسیگاری‌ ها
۰۴ – ۲۷ کبریت‌ ها
۰۵ – ۲۷ فندک‌ ها
۰۶ – ۲۷ جعبه‌ های سیگار برگ،‌ جعبه‌ های سیگار،‌ تنباکودان‌ ها و کیفهای تنباکو
یادداشت:
غیر از بسته‌ ها (طبقه ۹)
۹۹ – ۲۷ متفرقه

طبقه 28
محصولات داروئی و آرایشی، اقلام و وسایل آرایشی

28 محصولات دارویی
یادداشتها:
الف – از جمله برای حیوانات.
ب – شامل محصولات شیمیایی به ‌صورت کاشه،‌ کپسول،‌ قرص مکیدنی، قرصها و شکلهای قرصی همچنین برای گیاهان
پ – غیر از اقلام مربوط به زخم‌ بندی و پرستاری (طبقه 04 – 24).
02 – 28 محصولات آرایشی
یادداشت:
از جمله برای حیوانات.
03 – 28 اقلام آرایشی و تجهیزات سالن آرایش و زیبایی
یادداشت‌ ها:
الف – شامل تیغها، دستگاهها و وسایل ماساژ، اصلاح مو یا آرایش مو.
ب- غیر از برسهای آرایشی، زیباسازی (طبقه 02 – 4) یا اقلام و تجهیزات برای حیوانات (طبقه 99 – 30).
04 – 28 کلاه ‌گیس‌ ها و موهای (هرپیس‌ های) مصنوعی
99 – 28 متفرقه

طبقه ۲۹
وسایل و تجهیزات برای مقابله با خطرات آتش ‌سوزی، جلوگیری از تصادف و نجات

۰۱ – ۲۹ وسایل و تجهیزات برای مقابله با خطرات آتش ‌سوزی
یادداشت‌ها:
الف – شامل دستگاههای آتش ‌نشانی.
ب – غیر از ماشین‌ های آتش ‌نشانی (خودروها) (طبقه ۱۳ – ۱۲) شیلنگ‌ های آتش‌ نشانی و سرشیلنگ‌ ها برای شیلنگ آتش‌ نشانی (طبقه ۰۱- ۲۳).
۰۲ – ۲۹ وسایل و تجهیزات برای جلوگیری از تصادف و نجات که در جای دیگر مشخص نشده ‌اند
یادداشت ‌ها:
الف – شامل وسایل و تجهیزات برای حیوانات.
ب – غیر از برسهای آرایشی، زیباسازی (طبقه ۰۲ – ۴) یا اقلام و تجهیزات برای حیوانات (طبقه ۹۹ – ۳۰)
۹۹ – ۲۹ متفرقه

طبقه ۳۰
اقلام برای مراقبت و جابه جایی حیوانات
یادداشت:
غیراز مواد غذایی برای حیوانات (طبقه ۱)،یا محصولات دارویی و آرایشی برای حیوانات (طبقه 01 – ۲۸ یا 02 – ۲۸)

۳۰ پوشاک حیوانات
۰۲ – ۳۰ آغل و آشیانه حیوانات،‌ قفسها، لانه ‌های سگ و پناهگاه‌ های مشابه
یادداشت:
غیر از ساختمان‌ ها (طبقه ۲۵)
۰۳ – ۳۰ آخور و دان ‌خوری و آب ‌دهنده ‌ها
۰۴ – ۳۰ زین و برگ
یادداشت:
شامل قلاده و گردن آویزها برای حیوانات.
۰۵ – ۳۰ شلاق ‌ها و سیخها
۰۶ – ۳۰ بسترها و آشیانه‌ ها
۰۷ – ۳۰ نشیمنگاهها و سایر ملحقات قفس
۰۸ – ۳۰ داغها و نشانه‌ گذارها (خالکوب ‌ها) دست‌ بند و پابندها
۰۹ – ۳۰ تیرکهای مخصوص بستن
۹۹ – ۳۰ متفرقه

طبقه ۳۱
ماشین‌ها و وسایل برای آماده‌سازی غذا یا نوشابه که در جای دیگر مشخص نشده است.
یادداشت:
غیر از ظروف با کارکرد دستی و وسایل و ابزار برای سرو کردن یا آماده ‌سازی غذا یا نوشابه (طبقه۷)

۳۱00 – ماشین ‌ها و وسایل برای آماده‌ سازی غذا یا نوشیدنی که در جای دیگر مشخص نشده ‌اند

طبقه ۳۲
نمادهای گرافیکی و آرمها؛ الگوهای سطح، تزئینات

۳۲00 – نمادهای گرافیکی و آرمها، الگوهای سطح، تزئینات

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه نیس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقتنامه لوکارنو مشتمل بر پانزده ماده و پیوست آن در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سوم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی