آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۵۰

آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1350 بنا به پیشنهاد شماره684/33/13055 مورخ 20/9/1350 وزارت فرهنگ و هنرآئین نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را بشرح پیوست تصویب نمودند0

فصل اول – مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر


ماده اول

ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه ودر اختیار درخواست کننده ثبت اثرگذارده می شود بعمل می آید و باید در دو نسخه بزبان فارسی نوشته وامضاءشده و حاوی نکات زیر باشد:
الف – نام و نام خانوادگی و تابعیت واقامتگاه وشماره محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید آوردنده ویا شخصی که به اعتبار قانونفوق الذکر قائم مقام پدید آوردنده اصلی اثر میباشد و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقیباشد نام و شماره ثبت واقامتگاه قانونی شخص حقوقی 
ب – در صورتیکه درخواستنامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود علاوه برمشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل 0
پ – تاریخ پدیدآمدن اثر با قید روز و ماه وسال بنحویکه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجراآماده شده باشد0
ت – در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در‌بند الف این ماده.
ث – در صورتکیه ثبت نام یا عنوان یا علامتویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت تقاضا و درمورد علام یا نشانه ویژه توصیف کامل آن بانضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه ورنگ اصلی وکلیشه آن 0
ج – تعیین نوع اثر واعلام آنکه اثر مشمول کدامیک از انواعآثار مذکور در ماده 2 قانون میباشد0

فصل دوم – مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر


ماده دوم

درخواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه بشرح مندرجدر فصل اول باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین میشودهمراه درخواست نامه تسلیم نماید0
الف – در مورد کتاب و رساله و گزارش پژوهشی جزوه ونمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی وادبی وهنری و همچنین در مورد شعر وترانه و سرود وتصنیف موضوع بندهای 1و2 ماده دوم قانون – دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شدهیا فتوکپی اثر0
ب – در مورد اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه های نمایش باپرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند3 ماده دوم قانون – دو نسخه از اثربهر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده است 0
پ – در مورد اثرموسیقی موضوع بند4 ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر درصورتیکه نت داشته باشد به انضمام گفتار ا; اگر باشد بعلاوه دو نسخه اثر روی صفحه یانوار
ت – در مورد نقاضی وتصویر و طرح و نقش ونقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته وخطهای ترزئینی و هرگونه تزئینی و اثر تجسمی موضوع بند5 ماده دوم قانون :
1- دونسخه عکس رنگی از صال اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از 24در18سانتیمتر تجاوز نکند0
2- تعیین آنکه اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند5 مادهدوم قانون میباشد0
3- شرح و توصیف کافی برای شناسائی و تشخیص اثر0
ث – در مور پیکره (مجسمه ) موضوع بند6 ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد24در18 سانتیمتربا ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره بکار رفته و تعیین ابعاد واندازه حقیقیووزن آن
ج – در مورد اثر معماری موضوع بند7 مادهدوم قانون دو نسخه نقشه کاملهمراه نقشه های تفصیلی واجرائی اثر مربوط بطرح اصلی بنا و تزئینات آن و جزئیات اثرمنحصرا” در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تاحدیکه شناسائی اثردرکلیات و جزئیات مورد نظر درخواست کننده ممکن باشد در صورتکیه درخواست ثبت مربوط ومنحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزئینات آن باشد باید روی نقشه های اصلی بطوروضوح مشخص نشود و در مورد تزئینات طرح آن باید رنگی بادش0
ج – در مورد اثرعکاسی موضوع بند 8 ماده دوم قانون ، دونمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آناز24در18 سانتیمترتجاوزنکند0
ح – در مورد اثر باتکباری مربوط به هنرهای دستی یاصنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند9 ماده دوم قانون ، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخهکپی از اثر باندازه 24در18 سانتیمتر0
خ – در مورد اثر ابتکاریکه بر پایه فرهنگعامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع وابتکار داتشه باشد موضوع بندهای 10و11 ماده دوم قانون ، نظر بانیکه اثر پس از پدیدآمدن بصورت یکی از آثار مندرج درماده دوم با ترکیبی از آنها خواهد بود درخواستکننده ثبت با توجه به نوع اثر وارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در مادهدوم قانون باید اطلاعات ومدارک خاص همان نوع یا انواع راتسلیم کند0
د- در موردآثار سینمائی یک نسخه امل از اثر با ذکر نام و مشخصات 0
تبصره – در کلیه مواردمذکور در فصل اول واین فصل درصورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر وچگونگی پیدایش آن لازم بداند در برگ جداگانه ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند0

ذ- در مورد نرم افزارهای چند رسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر

فصل سوم – مرجع ثبت واقدامات ثبتی


ماده سوم

درخواست کننده اثر بایددرخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آئین نامه تنظیم و درمرکزبه وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیینشده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند0

تبصره – درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل‌های اول و دوم این آیین‌نامه به همراه‌دو نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد. ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور موظف است‌قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف سه ماه از دریافت استعلام‌دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن دبیرخانه اعلام نماید.
ماده چهارم

مراجع دریافتدرخواست نامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه ها را بواحد امور مولفان و مصنفان وهنرمداندروزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود0 واحد مزبور بدرخواست نامه ها رسیده ظرف مدت سه ماه رسیدگی و اگر درخواستنامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد واثر قبلا” به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده وگواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست بنام درخواست کننده صادر وبوی تسلیم و رسید اخذ کند0
در صورتیکه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دومبالا تنظیم نشده باشد موارد نقض یا ایراد کتبا” با پست سفارشی به درخواست نندهابلاغو تا زمانی که درخواست کننده اقدام برفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند0
ماده پنجم

وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی ازکلیه آثار ثبت شده در مان ماه را در روزنامه رسمی کشورو یکی اتز روزنامه هایکثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند0 فهرست مزبو ردر هر مورد بطوراختصار شامل نام درخواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر ومعرفی موضوع آن خواهد بود0قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض وادعای حق ازناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود0
ماده ششم

درخواست کننده میتواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضایتغییر واصلاح ، تکمیل یا ابطال آنرا بنماید0 در اینصورت وزارت فرهنگ و هنر بنحومذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد0
ماده هفتم

هزینه آگهی ثبت اثر و مواردتغییر، اطلاح ، تکمیل و یا ابطال آن بعهده درخواست کننده ودینفع خواهد بود