آیین نامه اداری – استخدامی مرکز ملی فضای مجازی مصوب ۱۳۹۱

آیین نامه اداری – استخدامی مرکز ملی فضای مجازی

فصل اول : تعاریف و اختصارات

ماده 1 

 تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه و پیوستهای آن عبارتند از:

–1- مرکز: منظور از مرکز در این آیین نامه و پیوستهای آن، مرکز ملی فضای مجازی و کلیه واحدها و نهادهای تابعه آن می باشد.

–2 – شورای عالی: منظور از شورای عالی، همان شورای عالی فضای مجازی است که با صدور حکم مورخ 17 /12 /1390 مقام معظم رهبری تأسیس گردیده و به عنوان بالاترین رکن مرکز، مرجع سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی مرکز می باشد.

–3 – مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در این آیین نامه معاون اداری مالی ( با عناوین مشابه) می باشد که درصورت صلاحدید، رییس مرکز بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض می نماید. تفویض اختیار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمی تواند اختیارات تفویض شده از سوی رییس مرکز را به غیرتفویض نماید.

1-4 – هیأت رئیسه: هیأت رئیسه دومین رکن اجرایی مرکز پس از رئیس مرکز می باشد که شامل رییس مرکز و 4 نفر منتخب وی از میان معاونان و مشاوران اجرایی

تبصره حداقل 2 نفر از اعضای هیأت رییسه باید از میان معاونان مرکز انتخاب شوند.

–5 – هیأت اجرایی منابع انسانی: مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی براساس دستورالعمل پیوست شماره یک متکفل اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری- تشکیلاتی و امور نیروی انسانی و سایر امور محول مرکز می باشد که در این آیین نامه به اختصار هیأت اجرایی نامیده می شود.

1-6 – دستگاه اجرایی: عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه دستگاههایی که از سوی شورای عالی تعیین شده باشد.

–7 – جذب: عبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مرکز، به هریک از انحاء از قبیل قراردادی، مأموریت و… در چارچوب ضوابط ومقررات این آیین نامه.

–8 – استخدام: عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مرکز در یکی از پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب، به یکی از وضعیتهای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

– 9 – عضو: منظور از عضو در این آیین نامه و پیوستهای آن، کارکنان شاغل در مرکز در سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی می باشد.

– 10 – عضو رسمی: فردی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.

–11 – عضو پیمانی: فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی مرکز برای مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.

–12 – عضو قراردادی: فردی است که به موجب قرارداد منعقده با مرکز به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین، در چارچوب ضوابط ومقررات این آیین نامه بکارگرفته شده باشد.

–13 – حکم: عبارت است از ابلاغ کتبی دستور مقام صلاحیت دار مرکز به هریک از اعضاء‌ در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–14 – قرارداد: عبارت است از توافق نامه کتبی که به امضای مقام صلاحیت دار مرکز و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد می رسد و وی به موجب آن در ازای دریافت حقوق ومزایا برای مدت مندرج در قرارداد وظایف محول را انجام می دهد.

–15 – پست سازمانی:‌ جایگاهی در تشکیلات سازمانی مرکز است که به طور مستمر جهت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف یک شغل برای تصدی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می شود.

–16 – مشاغل تخصصی و اصلی: مشاغل تخصصی به آن گروه از مشاغل اطلاق می گردد که وجود آنها برای تحقق اهداف و انجام مأموریتهای اساسی مرکز الزامی می باشد و مشاغل اصلی به آن گروه از مشاغل اطلاق می گردد که برای پشتیبانی و حمایت از مشاغل تخصصی ایجاد می شود و عناوین و مشخصات آن توسط هیأت اجرایی تعیین می گردد.

–17 – شغل: عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخصی که از سوی مرکز به عنوان کار واحد شناخته می شود.

–18 – رشته شغلی: عبارت است از یک یا چند پست سازمانی که از لحاظ نوع کار، یکسان و مشابه محسوب می شوند، اما از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام کار، دارای سطوح و مراتب مختلف می باشند.

–19 – رسته شغلی: مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ فعالیت و نوع کار و حرفه وابستگی نزدیک دارند مانند رسته آموزشی، فرهنگی و پژوهشی.

–20 – خدمت: عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گردد.

–21 – شرح شغل: عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل از جمله تعریف نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز شغل در چارچوب تشکیلات تفصیلی مرکز می باشد.

–22- پایه: عبارت است از نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو براساس امتیاز کسب شده در قالب فرم ارزیابی سالانه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–23 – ترفیع پایه: عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–24 – ارتقای رتبه: عبارت است از کسب رتبه بالاتر عضو واجد شرایط ، در چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه عضو.

–25 – انتصاب: عبارت است از گماردن عضو مرکز به یکی از پست های سازمانی براساس شرایط احراز شغل.

–26 – حقوق یا دستمزد: عبارت است از مبلغی که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به عضو ذی ‌حق تعلق می گیرد.

–27 – مزایا و فوق العاده ها: عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و غیرمستمر علاوه برحقوق رتبه و پایه به عضو ذی حق پرداخت می گردد.

–28 – انتقال: عبارت است از تغییرمحل خدمت عضو رسمی یا پیمانی به طور دائم از مرکز به سایر دستگاههای اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

1-29 – مأموریت: عبارت است از:
الف – محول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین که ممکن است خارج از محل خدمت عضو باشد.
ب – اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای مدت معین به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاههای اجرایی.
ج – اعزام عضو برای گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور.

–30 – استعفا: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو با مرکز که بنا به درخواست وی، پس از موافقت رئیس مرکز یا مقام مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می پذیرد.

–31 – بازنشستگی: عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با مرکز که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و باتوجه به مقررات صندوق های بازنشستگی ذیربط به موجب حکم رسمی صورت می پذیرد.

–32 – بازخریدی خدمت: عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو با مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–33 – ازکارافتادگی: عبارت است از وضعیت عضوی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، توانمندی جسمانی و یا روانی لازم را برای انجام خدمت دارا نموده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی از حقوق وظیفه استفاده می نماید.

–34 – آماده به خدمت : وضعیتی است که عضو رسمی مرکز بنا به یکی از دلایل ذیل، با حکم رئیس مرکز یا مقام مجاز در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می گیرد:
الف –انحلال مرکز
ب –حذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز بر اساس تشریفات قانونی و تصویب در شورای عالی
ج –موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق، متناسب با شرایط احراز عضو
د – درمواردی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، عضو از خدمت معلق شده باشد.

–35 – انفصال: عبارت است از برکناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت به موجب آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی

–36 – اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیربط

فصل دوم: ورود به خدمت

ماده 2 

 سهمیه استخدامی مطابق با پست های سازمانی مرکز، به پیشنهاد رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی تعیین می گردد.

ماده 3 

 بکارگیری و جذب اعضا به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی (‌با رعایت سقف سهمیه استخدامی موضوع ماده 2 این آیین نامه) در مرکز در قالب تشکیلات سازمانی مصوب براساس نیاز سازمانی و موافقت رییس مرکز منحصراً پس از احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون یا مصاحبه و یا هردو و باتوجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد.

تبصره مرکز می تواند با رعایت مفاد این ماده تا سقف 20 درصد از پستهای سازمانی مصوب مندرج در تشکیلات تفصیلی را برای استخدام و بکارگیری افراد دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد که با تأیید رییس مرکز و براساس دستورالعملی که به تأیید رییس شورای عالی می رسد به عنوان نخبه شناخته می شوند درصورت احراز سایر شرایط مندرج در ماده 4 این آیین نامه اختصاص دهد. درموارد استثنا، بکارگیری دارندگان مدرک کارشناسی، به پیشنهاد رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی به عنوان نخبه امکانپذیر می‌باشد.

ماده 4 

 متقاضیان
جذب و استخدام درمرکز می بایست از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
ج – اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د – عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.
هـ – عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
و – نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
ز – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رأی قطعی صادره ازسوی مراجع ذیصلاح.
ح – عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
ط – دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی (برای آقایان).
ی – برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
ک – برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر.
ل – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی.
م – دارا بودن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 35 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی، حداکثر 40 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و سطح سه حوزوی و حداکثر 45 سال تمام برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی.

تبصره 1 دارندگان مدرک تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازی آنان براساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول این ماده قرار می گیرند.

تبصره 2 جذب عضو قراردادی با مدرک حداقل کارشناسی به تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثنی می‌باشد.

تبصره 3 استخدام و جذب عضو برای تصدی مشاغل انتظامات و راننده مقامات به تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز، از شمول بند «ل» و «م» مستثنی می باشد.

تبصره 4 استخدام و جذب افراد مأمور یا درخواست کننده انتقال به مرکز به تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثنی می باشد.

تبصره 5 مرکز بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» این ماده، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی، علمی و ….، شاغلین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی، در قالب قرارداد می باشد، این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کشور نخواهد بود. میزان حق‌الزاحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیأت اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، تا سقف یک و نیم (5 /1) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می گردد. درموارد استثنا با تأیید رییس مرکز، افزایش این سقف تا سه برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه امکانپذیر می باشد.

ماده 5 

 جذب و استخدام اشخاص ذیل با احراز شرایط اختصاصی و شرایط عمومی ورود به خدمت، به استثنای بندهای «ک» و «م» و حسب مورد ویژگی هایی که توسط هیأت اجرایی تعیین می گردد تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
5 – 1 –
جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان
5 – 2 –
نخبگان
5 – 3 –
معلولین
5 – 4 –
اتباع خارجی

ماده 6 

 مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی موضوع ماده «4» این آیین نامه حسب مورد مبادی قانونی ذیصلاح ازجمله هسته گزینش کارکنان و هیأت اجرایی مرکز می باشد.

ماده 7 

 متقاضیان جذب و استخدام در مرکز می بایست از شرایط اختصاصی لازم، ازجمله شرایط احراز شغل به تشخیص هیأت اجرایی مرکز برخوردار باشند.

فصل سوم: جذب، استخدام و تبدیل وضعیت:

ماده 8 

 جذب و استخدام در مرکز پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:
الف – بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و مأموریتهای محول براساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس مرکز و یا مقام مجاز می باشد.
ج – استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم.
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم.

تبصره کلیه افرادی که براساس این آیین نامه به صورت قراردادی بکار گرفته می شوند به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده 9 

 مرکز می تواند با رعایت سهمیه استخدامی موضوع ماده 2 این آیین نامه، وضعیت بکارگیری اعضای قراردادی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل توسط هیأت اجرایی، تأیید هسته گزینش، موافقت رئیس مرکز با رعایت ضوابط و مقررات این آیین ‌نامه و حد نصاب سنی لازم جهت بهره مندی از مزایای صندوق های بازنشستگی، مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی به استخدام پیمانی تبدیل نماید.
الف – دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل 7 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در مرکز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ب – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در مرکز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ج – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح های سه و چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در مرکز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.

تبصره 1 چنانچه اعضا با رعایت تبصره «2» ماده «51» این آیین نامه در حین خدمت مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه است.

تبصره 2 مدارک تحصیلی بالاتر و غیرمرتبط ارائه شده توسط اعضا قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 3 سنواتی که بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده یا نشده باشد، به عنوان سابقه لحاظ خواهد شد.

ماده 10 

 مرکز می تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، با تصویب هیأت اجرایی تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس مرکز به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
الف – دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل 7 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در مرکز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ب – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در مرکز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ج – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در مرکز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.

تبصره 1 عضوی که قبل از تصویب این آیین نامه با مدرک تحصیلی پایین تر از کاردانی در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی به استخدام پیمانی درآمده است، درصورت انتقال به مرکز، با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت پیمانی و احراز سایر شرایط لازم به تشخیص هیأت اجرایی و تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز، به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می‌شود.

تبصره 2 چنانچه اعضا با رعایت تبصره «2» ماده «51» این آیین نامه در حین خدمت، مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند. یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل محاسبه است.

تبصره 3 مدارک تحصیلی بالاتر غیرمرتبط ارائه شده توسط اعضا قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 4 درموارد ضروری جهت انتصاب عضو پیمانی برای پست های مدیریتی حساس، به تشخیص رییس مرکز، حداقل زمان لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، 6 ماه خواهد بود.

ماده 11 

 اعضایی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند الزاماً یک دوره آزمایشی حداقل 6 ماهه را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلی و توجیهی علاوه بر دوره پیمانی طی خواهند کرد. مرکز در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیافت علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت پذیری کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری مورد ارزیابی قرار داده و درصورت احراز شرایط لازم به رسمی قطعی تبدیل وضع می نماید.

ماده 12 

 درصورتی که عضو حداکثر پس از 2 سال دوره آزمایشی به تشخیص هیأت اجرایی شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد:
الف – اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط
ب – تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی
ج – بازخریدی خدمت یا بازنشستگی حسب مورد و درصورت احراز شرایط لازم

ماده 13 

 اعاده به خدمت عضو مستعفی رسمی درصورت نیاز مرکز مشروط به آنکه سن وی در زمان ارائه درخواست اعاده به کار بیش از «50» سال نباشد با اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی برای موضوع بند «م» ماده «4» این آیین نامه و موافقت رئیس مرکز فقط برای یکبار با احتساب سابقه خدمت در مرکز و رعایت سایر شرایط مقرر در ماده مذکور بلامانع است.

تبصره سوابق خدمت عضو مستعفی که کسور بازنشستگی سنوات خدمت و پاداش پایان خدمت خود را قبلاً دریافت نموده باشد در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتی یاد شده و موافقت صندوق بازنشستگی مربوط قابل احتساب می باشد.

ماده 14 

 مرکز می تواند درصورت نیاز به خدمات اعضای رسمی یا پیمانی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با موافقت عضو و دستگاه مربوط از خدمات آنان برای مدت معین با رعایت مقررات به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست دستگاه های مزبور و موافقت عضو، اعضای رسمی یا پیمانی خود را به این قبیل دستگاه ها مأمور نماید. حقوق و مزایای کارکنان و اعضای مأمور حسب توافق دستگاه های ذیربط از محل اعتبارات دستگاه مبدأ یا مقصد پرداخت می‌گردد.

تبصره مدت مأموریت مشمولان این ماده حداقل شش ماه و حداکثر یک سال خواهد بود و درصورت ضرورت با تشخیص هیأت اجرایی این مدت حداکثر تا مدت 4 سال و به صورت سالیانه قابل تمدید است.

ماده 15 

 کارکنان رسمی یا پیمانی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و سایر دستگاههای اجرایی حسب نیاز مرکز و موافقت دستگاه مربوط می توانند با حفظ پیشینه خدمتی به مرکز منتقل شوند حقوق و مزایای این قبیل افراد براساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، طبق مقررات این آیین نامه تعیین می گردد. انتقال اعضای رسمی یا پیمانی مرکز نیز به دستگاه های مزبور حسب درخواست آنان با موافقت مرکز بلامانع است. در این صورت از تاریخ اجرای احکام انتقال رابطه استخدامی عضو منتقل شده با مرکز قطع می گردد.

فصل چهارم: طبقه بندی مشاغل

ماده 16 

مشاغل مرکز براساس طرح طبقه بندی مشاغل در بخش های عمومی دولت تعریف می شود تعریف رسته و یا رشته خاص، به پیشنهاد رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی امکان پذیر می باشد.

ماده 17 

 شرایط احراز مشاغل مربوط به هریک از رسته های شغلی موضوع ماده «16» و نیز شرایط تصدی مشاغل به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، براساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها از لحاظ تحصیلات، تخصص، تجربه، مهارت، سهولت و صعوبت کار و همچنین دوره های آموزشی مورد نیاز، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت اجرایی مرکز خواهد رسید.

فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزایا

ماده 18 

 نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضا براساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی های مندرج در این آیین نامه خواهد بود. اعضا براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور برای هر کدام از مشاغل و متناسب با ویژگی ها حداکثر در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 طبقه بندی می گردند.

تبصره 1 اعضا در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتی پایه یک متناسب با مدارک تحصیلی مربوط قرار می گیرند.

تبصره 2 اعضای موضوع تبصره ماده «3» این آیین نامه در بدو ورود به خدمت در رتبه 3 متناسب با مدرک تحصیلی مربوطه قرار می گیرند. درضمن به این افراد، سه پایه علاوه بر پایه های احتساب شده استحقاقی تعلق خواهد گرفت. در هرحال حداقل پایه برای این افراد کمتر از «4» نخواهد بود.

ماده 19 حقوق رتبه و پایه عضو براساس فرمول زیر تعیین می گردد.

[(ضریب مدرک تحصیلی × پایه)+ عدد مبنا] × ضریب حقوقی = حقوق رتبه و پایه

تبصره 1 ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی (کاردانی یا سطح یک حوزوی)، (کارشناسی یا سطح دو حوزوی)، (کارشناس ارشد یا سطح سه حوزوی) و (دکتری یا سطح چهار حوزوی) به ترتیب 50، 60، 75، 80 تعیین می گردد.

تبصره 2 پایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو می باشد که براساس بند “22” ماده “1” این آیین نامه تعریف می گردد.

تبصره 3 عدد مبنا برای رتبه ها متناسب با مدرک تحصیلی و براساس جدول ذیل تعیین می گردد.
جدول عدد مبنا براساس مدرک تحصیلی و رتبه

مدرک تحصیلی

رتبه

کاردانی یا سطح یک حوزه کارشناسی یا سطح دو حوزه کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه دکتری یا سطح چهار حوزه
مقدماتی 3700 4200 4700 5100
مهارتی 3800 4300 4800 5200
رتبه 1 3900 4400 4900 5300
رتبه 2 4500 5000 5400
رتبه 1 5100 5500

تبصره 4 عدد مبنا برای مشمولین تبصره ماده “23” این آیین نامه “4600” تعیین می گردد.

تبصره 5 ضریب حقوقی سالیانه مشروط به آنکه کمتر از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران نباشد، به پیشنهاد رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی تعیین می گردد.

تبصره 6 حقوق رتبه و پایه دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در مرکز مشغول به کار می باشند یا بعد از این در وضعیت پیمانی و رسمی به این مرکز مأمور یا منتقل شوند به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گردد. اعضای مذکور حداکثر می توانند تا رتبه مهارتی ارتقا یابند.
جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

ردیف مدرک
تحصیلی
سابقه خدمت حقوق رتبه و پایه
1 دیپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)
2 دیپلم 13 سال سابقه وبیشتر 90 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی(دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)
3 زیردیپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)
4 زیر دیپلم 13 سال سابقه
و بیشتر
80 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)

ماده 20 

 به عضو علاوه بر حقوق رتبه و پایه، فوق العاده هایی تحت عنوان فوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه پرداخت می گردد. فوق العاده های مذکور براساس فرمول و ضرایب آن براساس جدول مندرج در زیر تعیین می گردد:

حقوق رتبه و پایه × ضریب فوق العاده = فوق العاده های شغل، جذب و ویژه


جدول ضریب فوق العاده های شغل، جذب و ویژه اعضا

فوق العاده ها
رتبه
فوق العاده شغل فوق العاده جذب فوق العاده ویژه جمع
مقدماتی 325/ 0 550 /0 825 /0 7 /1
مهارتی 350 /0 600 /0 850 /0 8 /1
رتبه 3 375 /0 650/ 0 875 /0 9/ 1
رتبه 2 425 /0 725 /0 100 /1 25 /2
رتبه1 450/ 0 750/ 0 150 /1 35 /2

تبصره 1 فوق العاده های مندرج در این ماده برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی، پیمانی وقراردادی در مرکز مشغول به کار می باشند یا بعد از این در وضعیت پیمانی و رسمی به این مرکز مأمور یا منتقل شوند به شرح مندرج درجدول ذیل تعیین می گردد.
جدول نحوه محاسبه فوق العاده های شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم

ردیف مدرک تحصیلی سابقه خدمت فوق العاده ها
1 دیپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)
2 دیپلم 13 سال سابقه وبیشتر 90 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی(دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)
3 زیردیپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)
4 زیر دیپلم 13 سال سابقه
و بیشتر
80 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی (دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی)

تبصره 2 مرکز می تواند متناسب با شرایط اقتصادی خود، میزان ضریب فوق العاده ویژه را هر دو سال یکبار، به پیشنهاد رییس مرکز با تأیید رییس شورای عالی مورد بازنگری قرار دهد.

تبصره 3 ضرایب فوق العاده های شغل، جذب و ویژه موضوع این ماده برای نخبگان مندرج در تبصره ماده “3” این آیین نامه با تأیید رییس مرکز به میزان 2 و در موارد خاص به میزان 3 برابر افزایش می یابد.

تبصره 4 ضرایب فوق العاده های شغل و جذب متصدیان مشاغل مدیریتی، علاوه بر ضرایب تعیین شده در این ماده به میزان ارقام مندرج در جدول ذیل افزایش می یابد.
جدول میزان افزایش فوق العاده های شغل و جذب متصدیان مشاغل مدیریتی

ردیف نوع سرپرستی میزان افزایش ضریب
فوق العاده شغل
میزان افزایش ضریب
فوق العاده جذب
1 رییس مرکز 1 9 /0
2 معاون مرکز یا عناوین مشابه 8 /0 7/ 0
3 مدیرکل یا عناوین مشابه 5 /0 4 /0
4 معاون مدیرکل یا عناوین مشابه 3 /0 2/ 0
5 رئیس اداره /رئیس گروه یا عناوین مشابه 2 /0 1/ 0
6 معاون اداره/کارشناس مسئول یا عناوین مشابه 1 /0 1 /0

ماده 21 

 به عضو درصورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد:
21 – 1-
انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه خدمتی
21 – 2-
کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه

تبصره 1 بابت خدمت سربازی عضو منوط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد، یک پایه ترفیع تعلق می گیرد.

تبصره 2 به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد.

تبصره 3 عضوی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می شود، علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در این ماده از پایه های ایثارگری براساس جدول ذیل برخوردار می گردد.
جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

ردیف نوع ایثارگری پایه ایثارگری
قابل اعطا
“برای هر ستون”
مدت اسارت (آزادگی)
“ستون1”
درصد جانبازی
“ستون 2”
مدت خدمت درجبهه
“ستون3”
1 تا 3 سال تا 34 درصد 6 ماه تا سه سال 1 پایه
2 3 تا 6 سال 35 تا 69 درصد 3 تا 6 سال 2 پایه
3 6 سال و بالاتر 70 درصد و بیشتر 6 سال و بالاتر 3 پایه

تبصره 4 جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره “3” این ماده و فرزندان شهدا از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند. اینگونه افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری با سطح “4” حوزه باشند از حقوق ومزایای یک رتبه بالاتر برخوردار می گردند.

تبصره 5 درصورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد عضو می تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار گردد.

تبصره 6 عضو می تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونهای جدول تبصره “3” این ماده برخوردار گردد.

تبصره 7 اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان استخدام برخوردار خواهند بود اعضایی که با مدرک تحصیلی دکتری یا سطح “4” حوزه به شهادت رسیده اند از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر بهره مند می گردند.

تبصره 8 تطبیق وضعیت اعضایی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در مرکز مشغول به کار می باشند یا بعد از این در وضعیت پیمانی و رسمی به این مرکز مأمور یا منتقل شوند. براساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرین حکم کارگزینی انجام می پذیرد و علاوه بر پایه استحقاقی در بدو ورود به خدمت برای هر سال خدمت قابل قبول، یک پایه منظور خواهد گردید.

ماده 22 

 به عضو درصورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می نماید، پایه تشویقی اعطا می گردد.
22 – 1 –
کسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب با تصویب هیأت اجرایی (حداکثر سه پایه)
22 – 2-
عضویت فعال گردانهای عاشورا و الزهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه)
22 – 3 –
دارندگان نشانهای دولتی (دو پایه)
22 – 4 –
احراز عنوان کارمند نمونه کشوری (‌دو پایه)
22 – 5 –
احراز عنوان کارمند نمونه در مرکز (‌یک پایه)
22 – 6 –
دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین المللی ( یک پایه)
22 – 7 –
برگزیدگان جشنواره های معتبر ملی مرتبط با حوزه کاری عضو ( یک پایه)
22 – 8 –
متصدیان مشاغل مدیریتی یا حداقل دو سال سابقه مدیریتی و در سطح حداقل معاون مدیر و یا عناوین همتراز مشروط به کسب “90” درصد امتیاز ارزیابی سالانه، به پیشنهاد مقام مافوق و تأیید مدیریت منابع انسانی و توسعه و یا عناوین مشابه و تصویب هیأت اجرایی (حداکثر دو پایه)

تبصره 1 پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به 20 درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مرکز به طور سالانه اعطا می گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی کمتر از پنج عضو، هر دوسال یک بار اعمال می گردد.

تبصره 2 فاصله زمانی اعطای پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو حداقل 5 سال می باشد.

تبصره 3 سقف پایه های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت حداکثر “7” پایه می باشد.

تبصره 4 اعضایی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مطابق ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نموده اند در ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه تشویقی بهره مند می گردند.

ماده 23 

 عضو درصورت احراز شرایط مندرج در جدول ذیل و دستورالعمل پیوست شماره دو، به رتبه بالاتر ارتقا می یابد.
جدول حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر

ردیف رتبه مدرک تحصیلی حداقل مدت توقف
در رتبه قبل (سال)
1 مقدماتی کاردانی یا سطح یک حوزه 0
کارشناسی یا سطح دو حوزه 0
کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 0
دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 0
2 مهارتی کاردانی یا سطح یک حوزه 8
کارشناسی یا سطح دو حوزه 6
کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 5
دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 4
3 رتبه 3 کاردانی یا سطح یک حوزه 10
کارشناسی یا سطح دو حوزه 6
کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 5
دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 4
4 رتبه 2 کارشناسی یا سطح دو حوزه 6
کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 6
دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 6
5 رتبه1 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 6
دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 6

تبصره در موارد خاص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه “2” قرار دارند با حداقل “8” سال توقف در رتبه “2” و کسب حداقل ” دوسوم” از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهای “2” و “4” ماده “3” دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه، می توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقا یابند.

ماده 24 

 به اعضایی که به یکی از سمت های مدیریتی مندرج در تشکیلات تفصیلی مرکز منصوب می گردند، با تأیید هیأت رئیسه ” فوق العاده مدیریت” متناسب با درصدی از فوق العاده مدیریت رئیس مرکز مطابق جدول ذیل پرداخت می گردد.
جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست های مدیریتی

ردیف پست مدیریتی مصوب حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت
1 معاونان مرکز و رییس پژوهشگاه یا عناوین مشابه 71 تا 90 درصد
2 مدیرکل و مدیریتهای بلافصل رییس مرکز یا عناوین مشابه 56 تا 70 درصد
3 معاون مدیرکل یا عناوین مشابه 41 تا 55 درصد
4 رؤسای ادارات مرکز یا عناوین مشابه 31 تا 40 درصد
5 معاون اداره/ کارشناس مسئول یا عناوین مشابه 10 تا 30 درصد

تبصره 1 چنانچه درموارد استثنا عضو، واجد شرایط انتصاب به سمتهای مدیریتی مندرج در تشکیلات تفصیلی مرکز نباشد به تشخیص رئیس مرکز تا زمان احراز شرایط به سمت سرپرست منصوب می گردد.

تبصره 2 میزان فوق العاده مدیریت سرپرستان موضوع “تبصره 1” این ماده حداکثر به میزان 80 درصد فوق العاده مدیریت موضوع جدول این ماده ، به تشخیص رییس مرکز می باشد.

تبصره 3 میزان فوق العاده مدیریت رییس مرکز به میزان 135 درصد فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه تهران می باشد.

ماده 25 

 چنانچه عضو از سازمان دیگری به مرکز منتقل شود و حقوق و مزایای قبلی وی بیشتر باشد. حقوق و مزایای وی مطابق ضوابط مقرر در این آیین نامه پرداخت و مابه التفاوت مربوط تحت عنوان ” تفاوت تطبیق” به وی پرداخت می شود. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

ماده 26 

 حقوق و مزایای اعضا در دوره قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی همانند دوره رسمی قطعی، مطابق با ضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت می شود و این مدت از هر لحاظ با رعایت سایر شرایط جزء‌ سابقه خدمت عضو محسوب می گردد.

ماده 27 

 مقامات تعیین شده از سوی قانون که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی و یا همتراز آن انجام وظیفه نموده یا بنمایند درصورتی که پس از پایان دوران تصدی به سمت پایین تری منصوب شوند و حقوق و فوق العاده های مستمر آنان در مسئولیت جدید از “80” درصد مابه التفاوت تا مادامی که به پست مدیریت سیاسی جدید و یا همتراز آن منصوب نشوند، مبلغی تحت عنوان ” تفاوت تطبیق” دریافت خواهند نمود این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک می گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره درصورت محکومیت عضو توسط مراجع ذیصلاح قانونی، به انفصال دائم از تصدی پستهای مدیریت سیاسی به واسطه انجام تخلف در زمان تصدی سمتهای مذکور، مزایای مندرج در این ماده به وی تعلق نمی گیرد.

ماده 28 

 اعضایی که حداقل دوسال در پستهای مدیریتی مرکز منصوب شده یا می شوند پس از اتمام دوره تصدی مادامی که به عنوان سمت مدیریتی جدید منصوب نشوند، از “80” درصد فوق العاده های شغل و جذب مدیریتی در پست قبل، تحت عنوان ” تفاوت تطبیق” برخوردار خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک شده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می گردد.

فصل ششم: حقوق و تکالیف

ماده 29 

 ساعت کار اعضا “40” ساعت و حداقل “5” روز در هفته می باشد.

تبصره 1 ساعت شروع و خاتمه کار اعضا و واحدهای مرکز با رعایت سقف ساعات کار حسب مورد از سوی هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی تعیین می گردد.

تبصره 2 مرکز می تواند در موارد خاص با موافقت هیأت رئیسه و باتوجه به شرایط فصلی و ماه مبارک رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد.

تبصره 3 دورکاری اعضا باتوجه به مأموریت مرکز ممنوع می باشد. درموارد خاص استفاده از دورکاری برای مشاغل خاص، صرفاً با تأیید هیأت اجرایی و موافقت رییس مرکز امکان پذیر می باشد و گزارش این امر به صورت سالیانه به رییس شورای عالی ارائه می گردد.

ماده 30 

 به عضوی که براساس جزء‌ “الف” بند “29” ماده “1” این آیین نامه برای مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از مرکز اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از 60 کیلومتر باشد، فوق العاده مأموریت روزانه پرداخت می گردد.

تبصره 1 فوق العاده مأموریت روزانه به مأخذ یک پانزدهم (15 /1) مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده های شغل و جذب عضو، قابل پرداخت است. هزینه اسکان و تغذیه براساس مقررات عمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین شهری و درون شهری براساس مصوبات هیأت رئیسه مرکز پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 مدت این گونه مأموریتها درمورد هرعضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر نخواهد بود.

تبصره 3 درصورتی که عضو یک روز تمام به خارج از محل خدمت خود که فاصله آن تا مبدأ حداقل 60 کیلومتر بوده، اعزام شود و درمحل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد به مأخذ 50 درصد فوق العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده به وی پرداخت می شود.

ماده 31 

 به عضوی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی، محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می کند به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می گردد. تغییرات بعدی این نصاب براساس نرخ تورم سالیانه با تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید.

ماده 32 

 عضوی که با تأیید مقام ذیصلاح مرکز به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می شود ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد کرد.

ماده 33 

 اعضا مکلفند در ساعات کار تعیین شده درمحل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز مرکز مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات این آیین نامه خواهند بود.

ماده 34 

 به عضوی که برحسب ضرورت و براساس موافقت مرکز، به منظور کار اضافی خارج از وقت اداری انجام وظیفه می‌نماید، براساس فرمول ذیل، ” فوق العاده اضافه کار” حداکثر تا سقف 175 ساعت پرداخت می گردد.

(حقوق رتبه و پایه+ فوق العاده شغل+ فوق العاده جذب + فوق العاده ویژه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ هر ساعت اضافه کار
176

ماده 35 

 مرکز مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال براساس مبلغ اعلام شده از سوی هیأت وزیران “عیدی” پرداخت نماید.

ماده 36 

 کمک هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول این آیین نامه به میزان 810 برابر ضریب حقوق (موضوع تبصره “5” ماده “19” این آیین نامه) که از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی باشد پرداخت می گردد.

تبصره بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

ماده 37 

 کمک هزینه اولاد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آیین نامه به ازای هر فرزند به میزان 210 برابر ضریب حقوقی (موضوع تبصره “5” ماده “19” این آیین نامه) که از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی باشد پرداخت می گردد.

تبصره 1 حداکثر سن برای اولاد ذکور که از مزایای این ماده استفاده می کنند 20 سال و درصورت ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن وی تا 25 سال تمام و برای اولاد اوناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود.

تبصره 2 فرزندان معلول و ازکارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

تبصره 3 بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و یه موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند درصورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می شوند.

ماده 38 

 مرکز مکلف است به عضو واجد شرایط شاغل در مرکز علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد “19” و “20” این آیین‌نامه فوق العاده های ذیل را مطابق با دستورالعمل هایی که به پیشنهاد رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی رسیده است، پرداخت نماید.
38 – 1 –
فوق العاده سختی شرایط محیط کار
38 – 2-
فوق العاده مدیریت (براساس مفاد ماده “24” این آیین نامه)
38 – 3 –
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
38 – 4 –
فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاری
38 – 5 –
فوق العاده معاضدت قضایی
38 – 6 –
فوق العاده اشعه
38 – 7 –
فوق العاده محرومیت از مطب
38 – 8 –
فوق العاده بدی آب و هوا
38 – 9 –
فوق العاده بهره وری

تبصره 1 دستورالعمل موضوع بند “1”‌ این ماده به شرح پیوست شماره “3” می باشد.

تبصره 2 برقراری فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 39 

اعضای ذیل با هماهنگی مرکز از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوند:
الف – اعضای مرکز که دارای معلولیت جسمی براساس تأیید مراجع ذیصلاح می باشند، حداکثر تا سقف 2 ساعت
ب – آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می باشند، براساس میزان معلولیت مورد تأیید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) حداکثر تا سقف 4 ساعت.
ج – بانوان همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر تا سقف 4 ساعت
د – بانوان عضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازای هر فرزند تا سقف 2 سال
هـ – اعضای جانباز براساس قوانین ومقررات مربوط
و- اعضای دارای سابقه خدمت مازاد بر 30 سال سنوات خدمت حداکثر تا سقف 5 /1 ساعت
ز – اعضایی که به موجب تأیید مراجع قانونی ذیصلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان 50 درصد و بالاتر را برعهده دارند، حداکثر تا سقف 4 ساعت

تبصره مجموع تقلیل کار ساعات روزانه در هر صورت حداکثر 4 ساعت می باشد.

ماده 40 

 بانوان عضو رسمی می توانند درصورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس مرکز و یا مقام مجاز، حداکثر به مدت 5 سال از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند و دراین صورت صرفاً از 50 درصد حقوق ومزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می‌گردند.

تبصره 1 درصورتی که بانوان عضو نیمه وقت، کسور بازنشستگی خود را برمبنای حقوق و مزایای تمام وقت پرداخت کنند مدت خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی تمام وقت کامل محاسبه می گردد.

تبصره 2 به عضو نیمه وقت در ازای هر دوسال خدمت نیمه وقت قابل قبول با رعایت بند “2” ماده “21” این آیین نامه یک پایه استحقاقی تعلق می گیرد و همچنین مدت توقف لازم برای ارتقای رتبه وی دو برابر عضو تمام وقت می باشد.

تبصره 3 میزان مرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود که برای کسر سال به تناسب محاسبه می گردد.

ماده 41 

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذرموجه، همچنین ترک خدمت در خلال ساعات موظف حضور در مرکز بدون ارائه مجوز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی) ضمن کسر از حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول، احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و درصورت تکرار، پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.

تبصره درصورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده وهیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با بررسی مستندات مورد ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد. حقوق و مزایای ایام غیبت وی درصورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. درغیراینصورت برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد.

ماده 42 

عضو مرکز موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. درصورت تخطی از این اصل برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 43 

عضو شاغل، موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی مرکز در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارک و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد و درصورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع براساس ” قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری” مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 44 

درصورت ارتکاب هریک از تخلفات مندرج در ” قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری” توسط عضو، موضوع به هیأتهای قانون مذکور ارجاع می گردد.

ماده 45 

 عضو مرکز در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و مرکز مکلف است براساس “دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضا- پیوست شماره 4” به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود با گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نماید.

ماده 46 

 پرداخت مطالبات عضوی که با مرکز قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه حساب با مرکز می باشد.

ماده 47 

 به اعضای مرکز که براساس ضوابط و مقررات مربوط در وضعیت “آماده به خدمت” بسر می برند، صرفاً حقوق رتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت می گردد.

تبصره 1 مدت وضعیت آماده به خدمت حداکثر یک سال می باشد.

تبصره 2 چنانچه تا پایان دوره آماده به خدمت وضعیت عضو براساس حکم مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد، درصورت دارا بودن شرایط بازنشستگی (با احتساب مدت زمان آماده به خدمت)، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روشهای ذیل حسب درخواست ذی نفع رفتار خواهد شد.
الف- انتقال به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا سایر دستگاههای اجرایی با ارائه اعلام نیاز.
ب – مأموریت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا سایر دستگاههای اجرایی با ارائه اعلام نیاز.

تبصره 3 عضوی که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نماید. حقوق و مزایای مستمر مندرج درحکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود.

ماده 48 

 عضوی که در طول دو سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی، حداقل امتیازات لازم برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده “21” این آیین نامه کسب ننماید، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید هیأت رئیسه مرکز از فوق العاده ویژه وی برای سالهای بعد (دوم و سوم) به ازای هرسال عدم ترفیع به ترتیب “30” و “50” درصد همان سال کسر خواهد شد و درصورت استمرار این وضعیت، ضمن کسر 100 درصد فوق العاده ویژه عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به هیأت اجرایی جهت تنزل یا تغییر پست سازمانی وی ارسال می گردد. در هرصورت فوق العاده ویژه کسر شده، مسترد نخواهد شد.

فصل هفتم: توانمند سازی

ماده 49 

 مرکز موظف است برمبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سالانه عضو و به منظور ارتقای سطح کارآیی و اثر بخشی فعالیتها و توانمند سازی وی در ایفای هرچه بهتر امور محول، برنامه های آموزشی لازم را جهت متناسب ساختن نگرش دانش و مهارت عضو یا شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد.

ماده 50 

 مرکز مکلف است رأساً و یا با کمک سایر دستگاه ها در چارچوب ضوابط و مقرراتی که به تأیید هیأت اجرایی مرکز می‌رسد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت حداقل به میزان 40 ساعت در سال اقدام نماید. چنانچه برگزاری این دوره ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دوره های مزبور گردد. عضو ذینفع مشمول مفاد تبصره یک ماده “51” خواهد بود.

ماده 51 

 عضو موظف است همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی اقدام نماید.

تبصره 1 عضوی که به روش خودآموزی و توسعه فردی مبادرت به افزایش توانمندی خود می نماید. با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی و تأیید هیأت اجرایی از تاریخ ارائه مدرک، از امتیازات دوره های آموزشی مصوب برخوردار خواهد شد.

تبصره 2 پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه مرکز توسط عضو اخذ شده باشد درصورتی که مرتبط با رشته شغلی وی باشد پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی،‌ با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

ماده 52 

 اعزام اعضا به دوره های آموزشی منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا حوزوی در داخل و خارج از کشور، با هزینه مرکز و با استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل و ماده “53” ممنوع می باشد.

تبصره ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.

ماده 53 

 در شرایط خاص، ادامه تحصیل تکمیلی دانشگاهی در رشته شغلی تخصصی مورد تصدی حسب نیاز مرکز، به تشخیص هیأت اجرایی، موافقت هیأت رئیسه و تأیید رییس شورای عالی و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف 4 سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت آموزشی به مرکز از شمول “ماده 51″‌ مستثنی می باشد.
53 – 1 –
وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد.
53 – 2-
عضو دارای حداقل 10 و حداکثر 20 سال سابقه خدمت باشد.
53 – 3 –
محل تحصیل عضو مورد تأیید مرکز باشد.
53 – 4-
حداکثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل نمی بایست از 45 سال بیشتر باشد.

تبصره 1 چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداخت “2” برابر کلیه هزینه ها و وجوه دریافتی به علاوه خسارات وارده به مرکز در طول تحصیل به تشخیص واحد حقوقی مرکز با عناوین مشابه، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محول می باشند.

تبصره 2 در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان 4 سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی گردند با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأت رییسه، برای حداکثر دو نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می باشد.

تبصره 3 در موارد خاص ادامه تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر در 5 سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی گردند صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق پس از موافقت رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان پذیر می باشد.

تبصره 4 پذیرش مدرک تحصیلی عضوی که سن وی بیشتر از 50 سال نباشد و با هزینه شخصی اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در بندهای 1 و 4 این ماده و سایر شرایط و مقررات مربوط پس از تأیید هیأت اجرایی امکان پذیر می باشد.

ماده 54 

 مرکز موظف است عملکرد عضو را باتوجه به فرمهای مربوط توسط منابع مختلف به طور سالیانه و به صورت همه جانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن واسفند هرسال به تصویب کمیته منتخب هیأت اجرایی مرکز برساند.

ماده 55 

 برخورداری عضو از مزایای شغلی نظیر ارتقا رتبه و ترفیع سالیانه ، مستلزم کسب حد نصاب لازم از امتیازات حاصل از ارزیابی عملکرد وی مندرج در پیوست شماره “2” و ماده “21” این آیین نامه حسب مورد می باشد.

ماده 56 

 عوامل و شاخص های مورداستفاده در ارزیابی عضو براساس دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضا، پیوست شماره دو می‌باشد.

فصل هشتم: مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی

ماده 57 

 عضو به ازای یک سال خدمت از 30 روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد برخوردار می گردد که وی می بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی مرکز استفاده نماید.

تبصره 1 مرکز می تواند به ازای یک سال خدمت به عضو 10 روز کاری مرخصی فوق العاده با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در این صورت وی می بایست الزاماً آن را در ایام تابستان و نیمه اول فروردین ماه مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی مرکز استفاده نماید.

تبصره 2 درصورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد.

تبصره 3 مرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود.

تبصره 4 عضو برای یک بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

تبصره 5 استفاده از مرخصی به استثنای مرخصی فوق العاده موضوع تبصره 1 این ماده در هرصورت با درخواست کتبی عضو و موافقت مقام مسئول ذیربط امکان پذیر است.

ماده 58 

 درصورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت رئیس مرکز یا مقام مجاز برای اعضای رسمی و پیمانی صرفاً تا 15 روز ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی صرفاً تا 15 روز قابل بازخرید خواهد بود.

تبصره 1 درمواردی که مرکز با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهای اجرایی مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس مرکز و یا مقام مجاز استفاده نشده است، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم بازخرید می‌گردد در هرصورت مرخصی فوق العاده قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد.

تبصره 2 موافقت مرکز با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالیانه که ذخیره یا بازخرید آن امکانپذیر نمی باشد، الزامی است.

تبصره 3 حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو درصورت داشتن ذخیره مرخصی به استثنای مشمولان ماده 67 این آیین‌نامه و همچنین متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که مشمول مقررات بازنشستگی می باشند 120 روز کاری در سال خواهد بود.

تبصره 4 مرخصی قابل ذخیره اعضای عهده دار سمت های اجرایی مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب فاقد سقف می باشد.

تبصره 5 مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابلاغ این آیین نامه در هرصورت محفوظ خواهد ماند.

ماده 59 

 درصورتی که رابطه استخدامی عضو با مرکز به هر دلیل به استثنای حالت انتقال قطع گردد حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم به وی و درصورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد.

ماده 60 

هر عضو می تواند درصورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی درخلال ساعات اداری استفاده نماید.

تبصره حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه می باشد و در آخر هرماه به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می شود.

ماده 61 

 عضو درموارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می باشد:
الف- ازدواج دائم به مدت سه روز کاری
ب – فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر وفرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری)
ج – غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصلاح)

تبصره غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضایی احراز می گردد.

ماده 62 

 عضو مرکز درصورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت وی می باشد می تواند با ارائه گواهی پزشکی، 12 روز متناوب در سال ( هر نوبت حداکثر 3 روز) و مازاد بر مدت مذکور تا 30 روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد مرکز از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 30 روز با نظر کمیسیون پزشکی مورد تأیید مرکز و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده “64” این آیین نامه با وی رفتار می گردد.

تبصره درصورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک معتمد باقیمانده مرخصی استحقاقی وی به مرخصی استعلاجی تبدیل می شود.

ماده 63 

 بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر 6 ماه با استفاده از حقوق ومزایای مربوط برخوردار گردند.

تبصره 1 برای بانوانی که دریک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می شوند این مدت به 8 ماه افزایش می یابد.

تبصره 2 برای بانوانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده تمدید می گردد.

ماده 64 

 به عضوی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید، درصورتی که بیماری وی به تأیید کمیسیون پزشکی مرکز برسد، حداکثر تا یکسال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می گردد.

تبصره 1 عضو دارای بیماری صعب العلاج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط برای مدت زائد بر یک سال نیز از حقوق و مزایای یاد شده برخوردار می شود.

تبصره 2 در صورت صعب العلاج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استعلاجی، تنها حقوق رتبه و پایه پرداخت می گردد.

تبصره 3 مرکز موظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی مرکز بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می شود بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعلاجی اعطا نموده و تمامی هزینه‌های درمان وی را پرداخت نماید.

تبصره 4 عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد.

ماده 65 

 عضو رسمی مرکز به استثنای مشمولان تبصره “3” ماده “53” این آیین نامه درصورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت رئیس مرکز یا مقام مجاز می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماده “66” از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

تبصره عضو پیمانی و قراردادی درمواردی ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه های مرکز لطمه نزند صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به ترتیب به مدت 6 ماه و 4 ماه خواهد بود.

ماده 66 

 عضو رسمی مرکز می تواند درطول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید بالاترین مقام مسئول مرکز حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. درصورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد این مدت با تصویب هیأت رئیسه تا دو سال قابل افزایش خواهد بود. درهرحال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد.

تبصره 1 شمول مفاد این ماده درخصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مرخصی بدون حقوق ( تا سقف 3 سال) منوط به موافقت رییس مرکز خواهد بود.

تبصره 2 بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاههای اجرایی در مأموریت خارج از کشور بسر می برند می‌توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت و حداکثر به مدت 5 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

تبصره 3 مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد. مگر آن که با موافقت مرکز و صندوق بازنشستگی ذیربط کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد.

تبصره 4 مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های موردنیاز مرکز مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی شود، با تأیید هیأت اجرایی، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوی عضو، جزء‌سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود.

تبصره 5 عضو در ایام مرخصی بدون حقوق می تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمه تکمیلی از خدمات بیمه‌ها استفاده نماید.

ماده 67 

 در مدت مأموریت آموزشی، آمادگی به خدمت انفصال موقت مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعلاجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد ، مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

ماده 68 

 انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو مرکز است و وی در طول خدمت خود صرفاً یک بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می باشد.

ماده 69 

 مرکز مکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور کمک به تأمین هزینه های بهداشت و درمان عضو علاوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و تأمین اعتبار برای پرداخت بخشی از هزینه های مرتبط براساس “دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی- پیوست شماره 5” اقدامات لازم معمول دارد.

ماده 70 

مرکز می تواند مشروط به تأمین اعتبار موردنیاز به منظور مساعدت تأمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر عضو و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض الحسنه وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری وی با تصویب هیأت رئیسه تسهیلات مالی لازم را براساس دستورالعمل موضوع ماده “69” این آیین نامه برقرار نماید.

ماده 71 

 مرکز موظف است به منظور توانمند سازی، افزایش کارآیی، تقویت روحی و سلامت عضو، فرهنگ اشاعه ورزش را در مرکز ایجاد و به منظور تشویق وی برای انجام امور ورزشی راهکار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

فصل نهم: پایان خدمت

ماده 72 

 مرکز مکلف است عضو واجد یکی از شرایط ذیل را رأساً بدون درخواست ذینفع بازنشسته نماید:
71 – 1-
اعضای شاغل در مشاغل غیرتخصصی (با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر)
الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن
ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداکثر 65 سال سن و 25 روز حقوق و مزایا
71 – 2-
اعضای شاغل در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزه:
الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت و 65 سال سن
ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداکثر 70 سال سن و 25 روز حقوق و مزایا

تبصره چنانچه عضو موضوع بند 2 این ماده با داشتن 70 سال سن، سابقه خدمت کمتر از 25 سال داشته باشد، درصورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشد می تواند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهد، در غیراینصورت با همان تعداد سال سابقه بازنشسته می شود.

ماده 73 

مرکز می تواند عضو خود را با داشتن یکی از شرایط ذیل بازنشسته نماید:
73 – 1 –
اعضای شاغل در مشاغل غیرتخصصی ( با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر):
الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن کمتراز 60 سال
ب – داشتن 60 سال سن و 25 سال سابقه خدمت و بیشتر (با 25 روز حقوق و مزایا و یا بیشتر حسب مورد)
73 – 2 –
اعضای شاغل در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزه:
الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت و سن کمتر از 65 سال
ب – داشتن 65 سال سن با 25 سال سابقه خدمت و یا بیشتر (با 25 روز حقوق و مزایا و یا بیشتر حسب مورد)

تبصره 1 سابقه مندرج در جزء الف بندهای 1 و2 و شرط سنی مندرج در جز‌ء ب بندهای 1 و2 این ماده، برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد.

تبصره 2 مرکز می تواند بانوان عضو را با داشتن سابقه خدمت مندرج در این ماده و بدون رعایت شرط سنی آن بازنشسته نماید.

تبصره 3 درموارد خاص برای مشاغل تخصصی با داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن کمتر از 65 سال با درخواست عضو وموافقت رئیس مرکز، عضو می تواند بازنشسته شود.

ماده 74 

 مرکز می تواند درموارد خاص اعضای دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت (بانوان 20 سال سابقه خدمت) را صرفاً با درخواست عضو و تأیید هیأت رئیسه، پیش از موعد بازنشسته نماید در این صورت عضو با سابقه کار مربوط بازنشسته خواهد شد.

ماده 75 

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به عضوی که بیش از سی سال تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد به ازای هرسال خدمت مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (5 / 2٪) رقم تعیین شده حقوق و بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

ماده 76 

 منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت عضو می باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید.

تبصره 1 مرخصی استحقاقی، استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می گردد.

تبصره 2 سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکار در سازمانهای دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه ای واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.

ماده 77 

 مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو مرکز، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، فوق العاده های جذب، فوق العاده های ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق) در دوسال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد.

تبصره مشمولان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد.

ماده 78 

 به عضو بازنشسته و از کارافتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازا هرسال خدمت قابل قبول تا حداکثر 30 سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده به عنوان “پاداش پایان” خدمت پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازا آن وجوه بازخریدی دریافت شده است از سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه کسر می شود.

تبصره 2 به کارگیری عضو بازنشسته متخصص (‌با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون ها، شوراها و خدمات مشاوره ای، فنی، پژوهشی، علمی و….، با تصویب هیأت اجرایی و به طور سالیانه بلامانع می باشد، حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

فصل دهم: سایر مقررات

ماده 79 

 به عضو شاغل بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی درموارد ذیل کمک هزینه ای به میزان 3 برابر حقوق ومزایای رتبه و پایه یک مقدماتی پرداخت می گردد:
الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هریک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار
ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هریک از افراد تحت تکفل وی

ماده 80 

 عضو مرکز می تواند درصورت نداشتن تعهد خدمت به مرکز، استعفای خود را دو ماه قبل از قطع رابطه و به صورت کتبی اعلام نماید چنانچه بدون کسب موافقت مرکز در مدت مقرر درمحل کار حاضر نشود عمل عضو، ترک خدمت محسوب و با وی برابر مقررات انضباطی رفتار خواهد شد.

ماده 81 

در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی مرکز درمحل کار حضور یافته و انجام وظیفه نماید. درصورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف 15 روز کتباً به مرکز اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می شود.

ماده 82 

عضوی که دارای تعهد خدمت در مرکز می باشد درصورت اعلام استعفا و قبول استعفای وی از سوی مرکز باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی واحد حقوقی مرکز یا عناوین مشابه جبران نماید، مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده برعهده رئیس مرکز یا مقام مجاز می باشد.

ماده 83 

 مرکز می تواند درصورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد، با تصویب هیأت اجرایی و اطلاع رسانی قبلی (حداقل یک ماه قبل) به ذی نفع، نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید.

ماده 84 

تغییر پست یا رسته سازمانی عضو به استثنای تبصره ذیل صرفاً با رضایت وی و در چارچوب دستورالعمل مربوط امکان‌ پذیر می باشد.

تبصره درموارد ذیل مرکز بدون اخذ رضایت عضو مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود:
الف – استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر 6 ماه
ب- براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی
ج – تغییر ساختار یا انحلال واحد سازمانی در مرکز براساس مصوبه شورای عالی
د – اشتغال عضو در پستهای مدیریتی مصوب شماره دار

ماده 85 

 حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیونها، شوراها، هیأت ها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت برمبنای یک پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف 25 ساعت در ماه قابل پرداخت می باشد.

ماده 86 

 تصدی بیش از یک پست سازمانی برای اعضا ممنوع می باشد.

تبصره 1 بکارگیری اعضا رسمی درموارد ضروری با تشخیص رئیس مرکز برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش ماه مجاز می باشد.

تبصره 2 عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر تخلف محسوب شده و موضوع در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 87 

 مرکز می تواند با تقاضای عضو دارای سابقه کمتر از 20 سال سابقه خدمت قابل قبول، ارائه دلایل قابل پذیرش از سوی وی، تأیید هیأت اجرایی و موافقت رئیس مرکز، به ازای هر سال خدمت قابل قبول در مرکز تا دو ماه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده به متقاضی پرداخت و او را بازخرید خدمت نماید.

تبصره درموارد خاص برای عضو دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت که امکان بازنشستگی برای وی وجود نداشته باشد بازخریدی صرفاً پس از تأیید هیأت اجرایی امکان پذیر می باشد.

ماده 88 

 درمواردی که در این آیین نامه حکمی پیش بینی نشده باشد، تا طرح و تصویب آن در شورای عالی، با تأیید رییس مرکز براساس مصوبات هیأت امنای منطقه دو پژوهشی یا فناوری یا مقررات عمومی کشور عمل خواهد شد.

ماده 89 

 سایر دستورالعمل های اجرایی مواد این آیین نامه توسط مرکز تهیه و به تصویب رییس شورای عالی می رسد.

ماده 90

 تفسیر مفاد این آیین نامه برعهده هیأت اجرایی است که پس از تأیید رییس مرکز لازم الاجرا می باشد درموارد ابهام، تفسیر با رییس شورای عالی می باشد.

ماده 91 

 مرکز بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شورای عالی و آیین نامه حاضر عمل می نماید.

ماده 92 

 هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد مرکز و تصویب شورای عالی امکان پذیر می باشد.

ماده 93 

 اعضای هیأت علمی شاغل در مرکز و واحدها و نهادهای تابعه از نظر مقررات استخدامی، تابع مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران می باشند.

ماده 94 

 آیین نامه مشتمل بر 94 ماده و 111 تبصره و 5 پیوست به استناد ماده 8 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی مصوب جلسه ششم شورای عالی فضای مجازی مورخ 31 /4 /1391، در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره یک
دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی
موضوع بند “5” ماده “1” آیین نامه اداری- استخدامی
در اجرای بند “5” ماده “1” آیین نامه اداری- استخدامی، هیأت اجرایی منابع انسانی مرکز با ترکیب و اختیارات مقرر در این دستورالعمل، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی تشکیل می‌شود.

ماده 1 

 ترکیب اعضا:
1 – 1 –
معاون توسعه منابع انسانی مرکز یا عناوین مشابه (رئیس هیات)
1 – 2 –
یک نفر مطلع نسبت به مسایل بودجه و تشکیلات به انتخاب دبیر شورای عالی
1 – 3 –
مدیر منابع انسانی مرکز یا عناوین مشابه (دبیر)
1 – 4 –
مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات مرکز یا عناوین مشابه
1 – 5 –
سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی

تبصره 1 اعضای هیأت مذکور برای یک دوره چهارساله با انتخاب و حکم رئیس مرکز منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

تبصره 2 جلسات هیأت با حضور رئیس و دبیرهیأت و حداقل سه تن از سایر اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای کل اعضا پس از تأیید رئیس مرکز قابل اجرا می باشد.

ماده 2 

 اهم وظایف و اختیارات هیأت:

– 1- نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه اداری- استخدامی.

– 2- نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات.

– 3 – تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل جهت پیشنهاد به رییس مرکز

– 4 – تعیین اولویت های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای ماده 2 آیین نامه اداری – استخدامی

– 5 – تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی جهت پیشنهاد به رییس مرکز

– 6 – بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، جهت پیشنهاد به رییس مرکز

– 7 – تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه،‌ بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب.

– 8 – بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های بهسازی و توانمند سازی اعضا.

– 9 – بررسی و تأیید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس مرکز.

– 10 – بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه اداری – استخدامی اعضا به رییس مرکز

– 11- بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا.

– 12 – بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مرکز و اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن.

– 13 – بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول.

– 14 – بررسی سوابق اعضا درخصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط.

– 15 – بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات.

– 16 – تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه اداری- استخدامی اعضا و تشکیلات حسب مورد.

– 17 – سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی رییس مرکز ارجاع می گردد.

تبصره هیأت اجرایی می تواند درموارد ضروری کارگروه هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم گیری را به آنها تفویض نماید.

ماده 3 

 مصوبات هیأت توسط رئیس هیأت اجرایی پس از تأیید رئیس مرکز برای اجرا ابلاغ می شود.

ماده 4 

 این دستورالعمل مشتمل بر 4 ماده و 3 تبصره در تاریخ 22 /7 / 1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره دو
دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه
موضوع ماده “23” آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 اعضای واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده “23” آیین نامه اداری – استخدامی اعضا درصورت کسب حد نصاب لازم از عوامل ذیل، مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضای رتبه آنان از 70 درصد کمتر نباشد با تصویب هیأت اجرایی مرکز به رتبه بالاتر ارتقا می یابند.

تبصره مرکز می تواند علاوه بر وظایف پست مورد تصدی عضو زمینه فعالیتهای وی در امور مشروحه ذیل را فراهم نماید:
الف – مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همکاری در پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی
ب – تلاش برای ارتقای سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهای جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی
ج – تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقای کیفی حوزه فعالیت خود
د- نوآوری در وظایف محول به گونه ای که موجب افزایش اثر بخشی و کارآیی حوزه فعالیت عضو شود.
هـ – استفاده از فن آوری های نوین در ارتباط با حوزه فعالیت های مربوط.

ماده 2 

 اعضای دارای مدرک تحصیلی کاردانی با سطح یک حوزه حداکثر تا رتبه 3 می توانند ارتقا یابند.

ماده 3 

 عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتند از:
الف – سوابق تحصیلی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات)
ب – سوابق اجرایی و تجربی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات)
ج – سوابق آموزشی (بین 5 تا 20 درصد مجموع امتیازات)
د – فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین 0 تا 20 درصد مجموع امتیازات)

ردیف مدرک تحصیلی

عوامل ارتقا

مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز
با آن
مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز با آن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز با آن مدرک تحصیلی دکتری یا همتراز با آن
1 سوابق تحصیلی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات) 10 درصد مجموع امتیازات (تا 60 امتیاز) 15 درصد مجموع امتیازات( تا 127 امتیاز) 20 درصد مجموع امتیازات (تا 220 امتیاز) 25 درصد مجموع امتیازات (تا 350 امتیاز)
ردیف رتبه
عوامل ارتقا
رتبه مهارتی رتبه 3 رتبه 2 رتبه 1
2 سوابق اجرایی و تجربی (بین 10 تا 35 درصد مجموع امتیازات ) 60 تا 210 امتیاز 85 تا 290 امتیاز 110 تا 385 امتیاز 140 تا 490امتیاز
3 سوابق آموزشی (بین 5 تا 20 درصد مجموع امتیازات) 30 تا 120 امتیاز 40 تا 170 امتیاز 55 تا 220 امتیاز 70 تا 280امتیاز
4 فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین 0 تا 20 درصد مجموع امتیازات) تا 120 امتیاز تا 170 امتیاز تا 220 امتیاز تا 280 امتیاز

تبصره ۱ در موارد خاص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه ۲ قرار دارند با حداقل ۸ سال توقف و در رتبه ۲ و کسب حداقل “دوسوم” از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهای ۲ و ۴ این ماده می توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقا یابند.

تبصره 2 عوامل مذکور و دامنه امتیازات آنها،‌ براساس اهداف و وظایف مرکز، به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید رییس مرکز قابل بازنگری می باشد.

ماده 4 

شاخصهای عوامل ارتقای رتبه در ماده 3 این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سوابق تحصیلی
1- مدرک تحصیلی
2 – میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی
3 – محل اخذ مدرک تحصیلی
4 – معدل مدرک تحصیلی ارائه شده
ب – سوابق اجرایی و تجربی
1 – سنوات خدمت
2 – سنوات مدیریتی
3 – عضویت در کمیته ها، کارگروه های تخصصی،‌ کمیسیونها، هیأتها و شوراهای مصوب
ج – سوابق آموزشی
1 – فراگیری و یا ارائه دوره های آموزشی
2 – آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی
3 – میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها
4 – میزان تسلط به زبانهای خارجی
5 – توسعه فردی
د – فعالیت علمی- پژوهشی و فرهنگی
1 – ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری
2 – اکتشافات و اختراعات
3 – انتشار مقالات در مجلات معتبر
4 – ارائه مقالات در سمینارهای علمی
5 – تألیف و ترجمه کتاب
6 – ارائه طرحهای تحقیقاتی
7 – ثبت اختراع و کارهای بدیع هنری
8 – ارائه گزارشهای موردی
9 – دریافت لوح تشویق و تقدیر
10 – کسب عنوان عضو نمونه
11 – تکریم ارباب رجوع
12 – تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی
13 – مشارکت در فعالیتهای فرهنگی

تبصره شاخص های مذکور در این ماده براساس اهداف و وظایف مرکز به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید رییس مرکز قابل بازنگری می‌باشد.

ماده 5 

 حداقل امتیاز موردنیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل 4 گانه برای ارتقا به رتبه های مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 به شرح ذیل می باشد:

ردیف موضوع حداقل امتیاز موردنیاز حداکثر امتیاز
قابل محاسبه
1 ارتقا به رتبه مهارتی 470 600
2 ارتقا به رتبه 3 680 850
3 ارتقا به رتبه 2 950 1100
4 ارتقا به رتبه 1 1200 1400 و بیشتر

تبصره میزان امتیاز موردنیاز برای ارتقا اعضای مرکز به رتبه بالاتر براساس امتیاز تعیین شده در این ماده و متناسب با محل استقرار، میزان توسعه یافتگی و…. مرکز به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید رئیس مرکز تعیین می گردد.

ماده 6 

 نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجرای شاخصهای مذکور در ماده 4 این آیین نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت اجرایی تدوین و به تصویب رئیس مرکز می رسد.

ماده 7 

 این دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره سه
دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار
موضوع بند “1” ماده “38” آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو مرکز در معرض ابتلا به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

ماده 2 

 مرکز موظف است ضمن برقراری بیمه های تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی لازم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش های لازم درمورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دو سال یک بار با هزینه مرکز امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید.

ماده 3 

 هیأت اجرایی مرکز موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، نسبت به تعیین عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار تمامی مشاغل موجود در مرکز، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری – استخدامی اقدام نماید.

تبصره 1 حضور حداقل یک نفر از اعضای هیأت اجرایی و یک نفر کارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلی (ترجیحاً شاغل در مرکز) در جلسات کار گروه هیأت اجرایی الزامی است.

تبصره 2 هیأت اجرایی مرکز موظف است هر 5 سال یک بار به منظور روز آمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مرکز، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید.

ماده 4 

 میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار برمبنای درصد تعیین شده، به ازای هریک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق رتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

درجه سختی کار درجه یک درجه دو درجه 3 درجه 4 درجه 5
درصد سختی کار 1 تا 20 درصد 20 تا 40
درصد
40 تا 60
درصد
60 تا 80
درصد
80 تا 100
درصد
میزان فوق العاده
سختی شرایط
محیط کار
5 /0 تا 10
درصد حقوق
رتبه و پایه
10 تا 20
درصد حقوق
رتبه و پایه
20 تا 30
درصد حقوق
رتبه و پایه
30 تا 40
درصد حقوق
رتبه و پایه
40 تا 50
درصد حقوق
رتبه و پایه

 

تبصره 1 هیأت اجرایی می تواند درخصوص برخی از مشاغلی که قطع نظر از شرایط محیط کار، به لحاظ ماهیت و جنس کار، دارای صعوبت معتنابه می باشند، رأساً نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط کار اقدام نماید.

تبصره 2 درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب و روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید هیأت اجرایی می رسد با تصویب شورای عالی مجموعاً تا یک و نیم برابر قابل افزایش می باشد.

تبصره 3 درصورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مد نظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین مشابه مرکز، مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابلاغ به واحد ذیربط می باشد.

تبصره 4 برقراری فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 5 

 این دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده و 6 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره چهار
دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضا
موضوع ماده 45 آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 منظور از “مراجع رسیدگی کننده” در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی می باشد.

تبصره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمواردی که شاکی عضو مرکز نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار می گیرند.

ماده 2 

 کلیه اعضای مرکز اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل می باشند.

تبصره اعضای بازنشسته ،از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یادشده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی می گردند و درمورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده (1032) قانون مدنی برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است.

ماده 3 

 متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به رئیس مرکز یا مقام مجاز تسلیم می دارد.

ماده 4 

 مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس مرکز یا مقام مجاز می باشد.

ماده5 

 رئیس مرکز یا مقام مجاز موظف است درصورت انجام تشریفات مقرر در مواد “3” و “4” این دستورالعمل، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و اسناد موردنیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذیصلاح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید.

ماده 6 

 خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است:
الف- انجام مشاوره و ارشاد قضایی
ب – شرکت در جلسات دادرسی
ج – تنظیم شکایت، دادخواست لوایح و دفاعیه های لازم
د- مراجعه به دستگاه های دولتی و غیردولتی ذی ربط جهت حسن اجرای وظایف محول
هـ – سایر خدماتی که در مراحل دادرسی،‌ وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می باشند

ماده7 

 کارشناس یا کارشناسان حقوقی (موضوع ماده 5) این دستورالعمل، موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت نمایند و درصورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذرموجه داشته باشند، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم گردد.

تبصره تشخیص عذرموجه برعهده رئیس مرکز یا مقام مجاز می باشد.

ماده 8 

 کارشناس حقوقی نمی تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید درغیراینصورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده 9 

 مرکز می تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه می‌دهند، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی، حداکثر تا 20 درصد فوق العاده جذب ایشان با تشخیص رئیس مرکز و رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید.

ماده 10 

 درموارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می یابد:
الف – انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مرکز
ب – قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با مرکز از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی، انتقال و یا فوت

ماده 11 

 مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده های قضایی جاری (کیفری- حقوقی و اداری) مرکز تسری می یابد.

ماده 12 

 این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و ازتاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره پنج
دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی
موضوع ماده “69” آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 کلیه اعضای شاغل در مرکز، ماهیانه از کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیأت رییسه ،که از میزان تعیین شده براساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند می گردند:
1- 1-
کمک هزینه یک وعده غذای گرم در روز کاری
1 – 2-
کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفاً به یکی از زوجین شاغل در مرکز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری یا سایر دستگاه های اجرایی تعلق می گیرد)
1 – 3-
کمک هزینه ایاب و ذهاب
1 – 4-
کمک هزینه مسکن

تبصره به اعضای شاغل در مشاغلی که از سوی هیأت اجرایی واجد شرایط دریافت شیر یا لباس حسب مورد می باشند، به میزان تعیین شده توسط هیأت اجرایی هزینه تهیه شیر و لباس پرداخت می شود.

ماده 2 

 مرکز مکلف است علاوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت نماید.

ماده 3 

 پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده مرکز می باشد.

ماده 4 

 مرکز می تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیرنقدی به مناسبتهای ویژه مذهبی و ملی به اعضای شاغل پرداخت نماید.

ماده 5 

 مرکز می تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضای مرکز، از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکها به نام عضو افتتاح و تا 35 درصد حقوق رتبه و پایه وی را در هر ماه به عنوان ” سهم پس اندازعضو” از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در هرماه 100 درصد ” سهم پس‌انداز عضو” به عنوان ” سهم پس انداز مرکز” ازمحل اعتبارات پرسنلی مرکز، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالانه مصوب شورای عالی به حساب سپرده جداگانه ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد واریز می شود.

تبصره موجودی حسابهای موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو غیرقابل برداشت می باشد.

ماده 6 

 مرکز می تواند به اعضای شاغل خود در طی سال با تصویب هیأت رئیسه تا دو برابر حقوق و مزایای عضو را تحت عنوان پاداش مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب شورای عالی پرداخت نماید.

ماده 7

 مرکز می تواند هر ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضای مرکز، ‌تعاونیهای مسکن، مصرف و یا اعتباری یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب شورای عالی، منظور نماید.

تبصره میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت رئیسه می رسد.

ماده 8

این دستورالعمل مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می باشد.