آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۸,۱۲,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان : سازمان ثبت احوال کشور.
ب- شرکت : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران .
پ – قانون : قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ .
ت شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.
ث – کدپستی : عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت ، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.
ج – محل سکونت : مکانی است که شخص اظهار می دارد که در آنجا زندگی می کند.
چ – کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می شود و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی و کد پستی محل سکونت دارنده کارت درج می شود.

ماده ۲ 

کلیه افراد بالای ( ۱۵ ) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمانبندی ، برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی خویش اقدام نمایند.

تبصره اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت ( ۷ ) سال است . تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده ۳ 

صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسایی یا پایان مدت اعتبار کارت ، نسبت به تعویض کارت شناسایی ملی خود اقدام نماید.

تبصره با ثبت واقعه وفات هر فرد، کارت شناسایی متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده ۴ 

کلیه دستگاههای موضوع ماده ( ۲ ) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کد پستی در کلیه سیستمهای اختصاصی مربوط شناخته شود.

تبصره پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده ( ۵ ) این آیین نامه است .

ماده ۵ 

سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه ، شماره ملی و کد پستی ، بر اساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط اقدام نماید.

تبصره ۱ سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیطهای مغناطیسی و یا بر اساس روشهایی که به تصویب هیات موضوع ماده ( ۱۴ ) این آیین نامه می رسد اقدام نماید.

تبصره ۲ اولویت تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیات موضوع ماده ( ۱۴ ) این آیین نامه تعیین می شود و حداکثر تا ( ۶ ) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه تحویل اطلاعات فردی و کد پستی به کلیه دستگاههای موضوع ماده ( ۲ ) قانون لازم الاجراست .

ماده ۶ 

کلیه دستگاههای موضوع ماده ( ۲ ) قانون موظفند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارایه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد موکول به اخذ شماره ملی و کدپستی از متقاضیان است .

ماده ۷ 

به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کدپستی و رفع مغایرتهای احتمالی ، قبل از صدور کارت شناسایی ملی سازمان موظف است با همکاری شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کدپستی را از طریق کارت یا نامه رسمی ، حاوی مشخصات فردی شامل ، شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و کدپستی ابلاغ نماید.

تبصره سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین اعتبار اجرای این ماده اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده ۸ 

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه با همکاری شرکت نسبت به جایگزینی کد پستی با کد شناسایی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.

تبصره شرکت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ارایه آن به سازمانها انجام دهد.

ماده ۹ 

شهرداریها و بخشداریهای سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به نصب پلاکهای کد پستی ده رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاکهای شناسایی موجود شود.

تبصره شهرداریها و بخشداریها موظفند هر ماه تغییرات اماکن ، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.

ماده ۱۰ 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده ( ۸ ) این آیین نامه مکلفند در هنگام صدور هر نوع کارت ، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهینامه و موارد مشابه آن کد پستی ده رقمی را قید نمایند.

ماده ۱۱ 

ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفتر خانه های اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق ، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذی ربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.

ماده ۱۲ 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر، شماره ملی مالک یا مالکان و کد پستی ملک را به کار گیرد.

ماده ۱۳ 

به منظور هدایت ، نظارت و تهیه زمان بندی اجرایی ، دستورالعملها و پیگیری موارد ذی ربط در امر ابلاغ شماره ملی ، کد پستی و صدور کارت شناسایی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها، هیاتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال کشور، سازمان برنامه و بودجه ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسوولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

تبصره هیات موضوع این ماده موظف است هر ( ۳ ) ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیات وزیران ارایه نماید.

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور