آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب 1398

آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب ۱۳۹۸,۰۳,۲۱

مقدمه
در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، موضوع مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۲۴/ ۹/ ۹۷ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۱۰۴۵۳۳/ ۹۷ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۷ و به استناد بند ۹ ماده ۶ این مصوبه، آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی در چهار فصل مشتمل بر موارد ذیل، تدوین و تصویب شد.

فصل اول ـ اختصارات، تعاریف و کلیات

ماده ۱ـ اختصارات
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:
۱ ـ۱ کارگروهکارگروه تعامل پذیری موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی
۱ ـ۲ شورا: شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
۱ ـ۳ دبیر شورا: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۱ ـ۴ دبیرخانه: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۱ ـ۵ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم.
۱ ـ۶ خوشه های خدمت: تعریف مندرج در ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و اصلاحات بعدی آن
۱ ـ۷ پایگاه های اطلاعاتی پایه: تعریف مندرج در بند سوم ماده یک آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن
۱ ـ۸ امضای الکترونیکی: تعریف مندرج در باب اول قانون تجارت الکترونیکی
۱ ـ۹ مهر زمانی: تعریف مندرج در بند «ذ» ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲ـ اعضا کارگروه تعامل پذیری
اعضاء کارگروه بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن تعیین شده یا می شود.
فهرست اعضا به شرح زیر است:
۱ ـ۲ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس کارگروه)
۲ ـ۲ نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی
۳ ـ۲ نماینده قوه قضاییه
۴ ـ۲ نماینده ستاد کل نیروهای مسلح
۵ ـ۲ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ۲ نماینده وزارت اطلاعات
۷ـ۲ نماینده وزارت کشور
۸ ـ۲ نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
۹ ـ۲ نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا
۱۰ ـ۲ نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا
۱۱ ـ۲ نماینده هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۱۲ ـ۲ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه
۱۳ ـ۲ رؤسای خوشه های خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد
۱۴ ـ۲ دستگاه مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد
۱۵ ـ۲ دستگاه مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد

ماده ۳ـ نحوه عضویت
۱ ـ۳ بالاترین مقام دستگاه اجرایی عضو یکی از معاونین یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی را به عنوان نماینده ذیربط به کارگروه پیشنهاد و حکم انتصاب توسط رییس کارگروه برای یک دوره دو ساله صادر خواهد شد
۲ ـ۳ اعضای حقیقی کارگروه توسط رییس کارگروه تعامل پذیری تعیین و برای یک دوره دو ساله به عضویت کارگروه منصوب می شوند.
۳ ـ۳ رؤسای خوشه خدمات، دستگاههای متولی پایگاه اطلاعات پایه و دستگاه مقصد (بهره برداری) به تناسب موضوع و حسب مورد در جلسات مربوط

تبصره ۱ـ نمایندگان دستگاه های اجرایی غیر عضو، حسب موضوع دستور جلسه و بنابر دعوت رییس کارگروه، در جلسه بدون حق رای شرکت خواهند کرد .

ماده ۴ـ وظایف کارگروه تعامل پذیری

الف : هدف از ایجاد کارگروه
ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم سازی در تبادل اطلاعات بین دستگاهی به منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفعان در قالب موارد پنجگانه

ب : وظایف و اختیارات کارگروه
۱ ـ۴ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه های فنی؛
۲ ـ۴ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل شده توسط دستگاه ‏های اجرایی؛
۳ ـ۴ استعلامات و نحوه دسترسی به آن ها؛
۴ ـ۴ تعیین دادگان [پاورقی ۱] برای دولت الکترونیک؛
۵ ـ۴ تدوین توافق نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛
۶ ـ۴ تأیید درخواست استمهال دستگاه های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛
۷ ـ۴ تعیین مدل پیاده سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛
۸ ـ۴ به روزرسانی فهرست پایگاه های اطلاعاتی پایه؛
۹ ـ۴ تدوین دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز
۱۰ ـ۴ تعیین شیوه پخش عمومی استعلام های دارای کاربرد عام [پاورقی ۲]
۱۱ ـ۴ تدوین پیشنهادات لازم برای شکل گیری بستر‌های قانونی مربوط به مراجع ذیربط

[پاورقی ۱] Data Set

[پاورقی ۲] تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی

فصل دوم ـ تشکیل جلسات و اداره کارگروه و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

ماده ۵ ـ اعضای صاحب رای کارگروه تعامل پذیری
اعضاء صاحب رأی عبارتند از اعضا کارگروه مندرج در آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن

ماده ۶ ـ رسمیت جلسات کارگروه تعامل پذیری
جلسه کارگروه تعامل پذیری با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای صاحب رأی کارگروه تعامل پذیری رسمیت می یابد.و اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق دو /سوم (۲/۳) اعضای حاضر در جلسه است.

ماده ۷ ـ وظایف اعضا
کلیه اعضا موظفند :
۱ . شخصاً در جلسات شرکت نمایند.همراهی کارشناسان در معیت اعضا با هماهنگی دبیرخانه بلامانع است
۲. عدم حضور خود در جلسه را یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه به صورت کتبی یا دیگر روش های مورد توافق به دبیرخانه اعلام نمایند.

تبصره ـ در صورت سه جلسه غیبت در طول ۶ ماه، کارگروه گزارش مربوط را به دستگاه ذیربط و رییس مرکز ملی فضای مجازی اعلام خواهد نمود.

ماده ۸ ـ تشکیل جلسات کارگروه تعامل پذیری
جلسات کارگروه با دعوتنامه به امضای رییس کارگروه، حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود. تقویم برگزاری جلسات عادی بصورت شش ماهه توسط دبیرخانه به اعضا اعلام می گردد.

تبصره ۱ـ دستور جلسات بر اساس برنامه های مصوب و پیشنهادهای ثبت شده در دبیرخانه، توسط دبیرخانه تنظیم می گردد.

تبصره ۲ـ دستور جلسات عادی به همراه دعوتنامه ظرف یک هفته و برای جلسات فوق العاده سه روز پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می رسد. همچنین اطلاعات و اسناد مورد بررسی در کارگروه باید حداقل هفت روز کاری قبل از جلسات و بصورت الکترونیکی در اختیار اعضاء قرار گیرد.

ماده ۹ـ ترتیب رسیدگی در جلسات کارگروه تعامل پذیری
ترتیب رسیدگی به موضوعات جلسه بر اساس اولویت مندرج در دعوتنامه هر جلسه خواهد بود.

تبصره ـ در خصوص موضوعات فوری یا خارج از دستور، بنا به پیشنهاد حداقل ۲ نفر از اعضا کارگروه تعامل پذیری و موافقت رییس جلسه موضوع در دستور کار جلسه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰ـ وظایف دبیرخانه
دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
۶ ـ ۱ـ انجام فعالیتهای دبیرخانه ای کارگروه تعامل پذیری از قبیل:
هماهنگی دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات کارگروه به ایشان
تهیه و تنظیم صورتجلسات و مصوبات کارگروه
ارسال مستندات، اسناد، متن پیشنهادی مصوبات آماده طرح، مربوط برای اعضا
۶ ـ ۲ـ اخذ گزارش عملکرد از دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص کارگروه و پیگیری اجرای مصوبات
۶ ـ ۳ـ تهیه گزارشات ۶ ماهه و سالانه از فعالیتهای کارگروه و تحقق اهداف جهت ارایه به مراجع ذیربط
۶ ـ ۴ـ اخذ بازخورد از رسانه ها و شبکه های اجتماعی در خصوص مصوبات و دستور جلسات کارگروه
۶ ـ ۵ ـ پایش مستمر تحقق اهداف کارگروه

تبصره ـ دبیرخانه پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای اجرایی را ثبت و بررسی کرده و رییس کارگروه حسب مورد موضوع را در دستور کار جلسات کارگروه قرار می دهد.

فصل سوم ـ تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

ماده ۱۱ـ شیوه نگهداری و بایگانی اسناد
نسخه الکترونیکی مناسب کلیه اسناد و مدارک علاوه بر روشهای رایج نگهداری اسناد دولتی، نیز تولید می شود. به منظور حفظ جامعیت و انکارناپذیری محتوای موجود یا تولید شده، امضای الکترونیکی معتبر و ممهور به مهر زمانی می شوند. این اسناد در دبیرخانه نگهداری خواهند شد.

تبصره ـ بایستی نسخ الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با کارگروه تعامل پذیری که انتشار عمومی می یابند، با امضای الکترونیکی رییس کارگروه همراه با مهر زمانی یا فناوریهای ذیربط در پایگاه اطلاع رسانی مربوط انتشار یابد.

ماده ۱۲ـ امضای مستندات
دستورالعمل چگونگی امضای الکترونیکی مستندات کارگروه از جهت تعداد امضاهای الکترونیکی و مشخصات مندرج در گواهی افراد امضاکننده برای اسناد مختلف، توسط دبیرخانه تهیه و به تأیید کارگروه می رسد.

ماده ۱۳ـ طبقه بندی مستندات
مرجع طبقه بندی اوراق و اسناد کارگروه اعم از کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری و مشروح مذاکرات کارگروه، رییس کارگروه است. در صورت ضرورت اعضای کارگروه به بهره برداری از آنها، بهره برداری با هماهنگی دبیرخانه، و تکثیر و خروج آنها نیز با مجوز رییس کارگروه تعامل پذیری بلامانع می باشد.

تبصره ۱ـ خلاصه صورتجلسه مذاکرات و مصوبات هر جلسه کارگروه برای کلیه اعضای کارگروه به گونه ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می شود.

تبصره ۲ـ کلیه جلسات کارگروه ضبط صوتی و در صورت نیاز تصویری شده و نوارهای (یا فایلهای صوتی و تصویری) مزبور حفظ می شود تا حسب ضرورت مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده ۱۴ـ درج و انتشار
مصوبات هر جلسه کارگروه ظرف حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه کارگروه جهت درج و انتشار توسط رییس کارگروه به روزنامه رسمی کشور و دستگاههای ذیربط هر مصوبه ابلاغ می شود.

فصل چهارم ـ سایر

ماده ۱۵ـ اطلاع رسانی عمومی
دبیرخانه موظف است به منظور تبیین مصوبات کارگروه و اطلاع رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاکرات را که دارای طبقه بندی نمی باشند، علاوه بر درج در پایگاه اطلاع رسانی، به طرق مناسب؛ نظیر شبکه های اجتماعی، خبرنامه، نشریه علمی تخصصی، برنامه های صدا و سیما، نشست ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فنی کشور و افکار عمومی برساند .

تبصره ـ دبیرخانه موظف است تا امکان نقد یا اظهارنظر عمومی مردم بر دستور جلسات و مصوبات غیر طبقه بندی شده کارگروه را در شبکه های اجتماعی فراهم نماید.

ماده ۱۶ـ روشهای ارسال
دبیرخانه موظف است با به روزرسانی مستندات در پایگاه اطلاع رسانی و صندوق پست الکترونیکی اعضای کارگروه و اعلام لینک آن از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و یا ارسال فکس نسبت به اعلام و ارسال مستندات به آنها اقدام نماید.
همچنین ارسال دعوتنامه شرکت در جلسات از همان طریق و همچنین فکس صورت می پذیرد.

این آیین نامه در ۴ فصل و ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره در اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۸ به اتفاق آرا به تصویب رسید.