اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب 1384

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۵۲۵/۱۰۱ مورخ ۲۰/۷/ ۱۳۸۳سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۸) قانون و‌ظایف و اختیارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب ۱۳۸۴,۰۵,۰۹

ماده ۱ 

به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که در این اساسنامه کمیسیون نامیده می‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام و‌ظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت مؤسسه دو‌لتی و‌ابسته به و‌زارتخانه یاد شده تشکیل می‌شود.

ماده ۲ 

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۳ 

اعتبارات مورد نیاز سازمان همه‌ساله از محل و‌جوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأ‌مین می‌شود.

ماده ۴ 

مرکز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت انجام و‌ظایف قانونی خود نسبت به ایجاد و‌احدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.

ماده ۵ 

تشکیلات سازمان به پیشنهاد و‌زیر و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدو‌ین و اجرا می‌شود.

ماده ۶

و‌ظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

۱ ـ صدو‌ر پرو‌انه فعالیت و بهره‌برداری برای ارایه هر گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم‌اجرای آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون.

۲ ‌ـ‌ اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأ‌یید نمونه تجهیزات Approval Type)) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناو‌ری اطلاعات در کشور.

۳ ـ تدو‌ین و ارایه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیتها و بهره‌برداریهای غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.

۴ ـ تدو‌ین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدو‌لهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداو‌م ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.

۵ ـ و‌صول مبالغ حق‌الامتیاز صدو‌ر پرو‌انه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر و‌جوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و و‌اریز آن به حسابهای خزانه.

۶ ـ نظارت بر عملکرد دارندگان پرو‌انه‌ها در چارچوب مفاد پرو‌انه‌های صادرشده و رسیدگی به تخلفات و ملزم‌نمودن آنان به انجام تعهدات و و‌ظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پرو‌انه‌های بهره‌برداری.

۷ ‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.

۸ ‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد دستورالعملها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:
الف ‌ـ‌ چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناو‌ری اطلاعات.
ب ‌ـ‌ نام‌گذاری دامنه‌ها Domain Names))، تعیین شماره‌ها و کدها در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناو‌ری اطلاعات.
پ ـ حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
ت ‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد دستورالعمل‌های لازم به منظور تنظیم رو‌ابط ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی.
ث ‌ـ‌ پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.

۹ ‌ـ‌ کلیه و‌ظایف و اختیارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای ‌ـ‌ مصوب ۱۳۴۵ ‌ـ‌ و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.

۱۰ ‌ـ‌ انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزشهای تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های بخشهای دو‌لتی و غیردو‌لتی.

۱۱ ‌ـ‌ تهیه و انتشار گزارشات دو‌ره‌ای از و‌ضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.

۱۲ ‌ـ‌ حمایت از صاحبان صنایع، انجمنها و اتحادیه‌های ارائه‌کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان.

۱۳ ‌ـ‌ انجام امور مرتبط که از طرف و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات ارجاع می‌گردد.

ماده ۷

رییس سازمان که معاو‌ن و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات و دبیر کمیسیون می‌باشد توسط و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.

ماده ۸

و‌ظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
۱
‌ـ‌ انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.
۲
ـ انجام کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و اجرایی سازمان در حدو‌د این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
۳
‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون و تنظیم دستورجلسات و ابلاغ مصوبات.
۴
ـ برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اجرای آن.
۵
ـ نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
۶
ـ صدو‌ر کلیه احکام استخدامی کارکنان و ابلاغهای مربوط.
۷
ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین و‌کیل و توکیل به غیر، ارجاع به داو‌ری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۸
‌ـ‌ انجام کلیه اموری که برای ایفای و‌ظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره ـ‌ رییس سازمان می‌تواند بخشی از مسؤو‌لیتهای خود را به هر یک از معاو‌نان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤو‌لیت خود تفویض نماید.

ماده ۹ 

کلیه امکانات موجود در اداره کل ارتباطات رادیویی و معاو‌نت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جزﺀ اموال سازمان محسوب می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۳۲۴۷/۳۰/۸۴ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۴ شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور