اساسنامه سازمان فضایی ایران مصوب 1387

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۵۶۰/۱ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۹) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان فضایی ایران مصوب ۱۳۸۷,۰۳,۲۶

ماده ۱

به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می گردد.

ماده ۲

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و براساس قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات اداره خواهد شد.

ماده ۳

وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلندمدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط جهت پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

پ انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های تحقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح قانونی.

ت انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره های تجاری، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پرتاب ماهواره های ملی با همکاری دستگاه های ذی ربط.

تبصره ـ امور یادشده به جز پرتاب و مرکز کنترل ماهواره ای می تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.

ث برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم و فناوری فضایی، تقویت شبکه های ارتباطی ملی، منطقه ای و بین المللی توسط بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست های کلان کشور.

ج مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری های فضایی.

چ بررسی نیازها و اجرای پروژه های ماهواره ای و سایر فناوری های موردنیاز جهت توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح مشارکت در اجرای پروژه های ماهواره ای ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره ها، شبکه ماهواره اختصاصی و یا ملی )شامل موبایل ماهواره ای)، ایستگاه های اخذ مستقیم، ایستگاه های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

د دریافت تعرفه های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.

ذ تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش های مختلف کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ز اجرای برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در امور فضایی در چارچوب سیاست های کلی نظام.

ژ مدیریت و بهره برداری از موقعیت های مداری و ماهواره ای و هماهنگی با دستگاه های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.

س مطالعه و برنامه ریزی برای تأمین بخش فضایی مورد نیاز کلیه شبکه های ماهواره ای کشور جهت ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره های ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات.

ش تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (۹) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب ۱۳۸۲- و پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب.

ص ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه بندی و به هنگام سازی اطلاعات فضایی.

تبصره ۱– سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش های غیردولتی در چارچوب سیاست های کلی نظام استفاده نماید.

تبصره ۲مسئولیت تعیین صلاحیت امنیتی درخصوص بندهای “خ” و “ذ” این ماده با مراجع ذی ربط خواهد بود.

تبصره ۳– سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محوله با تأیید شورای گسترش آموزش عالی کشور نسبت به تأسیس مرکز تحقیقات فضایی (پژوهشکده و یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام نماید.

تبصره ۴درخصوص بند “د” سازمان مکلف است براساس نرخ هایی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.

ماده ۴

اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می شود و در چارچوب آیین نامه های خاص سازمان موضوع ماده (۲) این اساسنامه وسایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

تبصره – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوب بودجه های سنواتی از کمک ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت های تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.

ماده ۵

در اجرای بند “۱۰” ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده لازم با تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید.

ماده ۶

تشکیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۷

رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، توسط وزیر یادشده منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.

ماده ۸

رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیرخواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۴۸۳/۳۰/۸۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور