اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام) مصوب 1374

اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام) مصوب 1374,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول کلیات

ماده 1 

به منظور تسریع و تسهیل در مبادله مرسولات و بار با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و فراهم کردن امکانات ‌و تجهیزات لازم و کافی در جهت حمل و نقل سریع محمولات و همچنین انجام خدمات پشتیبانی هوایی برای تاسیس، تجهیز و نگهداری مراکز‌دستگاههای مخابراتی، شرکت سهامی دولتی به نام «‌شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام)» که در این اساسنامه اختصاراً شرکت ‌نامیده می‌شود، به مدت نامحدود تأسیس می‌گردد.

ماده 2 

نوع شرکت، سهامی خاص است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد.

ماده 3 

موضوع شرکت عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف شرکتهای پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران و قوانین پستی در جهت‌ تسریع انجام خدمات پستی و مخابراتی و تعمیم و گسترش آن در داخل و خارج از کشور از طریق:
ارائه خدمات هوایی و حمل و نقل و توزیع بار، محمولات و مرسولات پستی.
ارائه خدمات هلیکوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تاسیس، تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاهها و امکانات مخابراتی و پستی کشور و همچنین‌ خرید و اجاره هواپیماها و هلیکوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شرکت، و ایجاد امکانات و تأسیسات فرودگاهی و همچنین همکاری با‌شرکتهای هواپیمایی و مؤسسات و ارگانهای ذیربط در امر ارتباطات با توجه به اهداف شرکت، با رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان‌ هواپیمایی کشوری با کسب مجوزهای لازم.
ایجاد توان لازم و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها و هلیکوپترها با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم.
تاسیس مرکز یا مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظایف مربوط با ‌کسب مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری.

تبصره شرکت موظف است در کلیه زمینه‌های مربوط به مسائل پروازی و عملیاتی و همچنین تهیه و تنظیم جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات ‌هوایی، استانداردها و مقررات هواپیمایی کشوری را رعایت نموده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور کسب نماید.

ماده 4 

مرکز اصلی شرکت تهران است و می‌تواند در جهت ایفای وظایف خود در هر نقطه از داخل و خارج از کشور شعبه یا نمایندگی تأسیس و یا‌ عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید و تمام یا بعضی از وظایف و حقوق خود را به صورت مشارکت با مؤسسات و یا اشخاص حقوقی و یا‌حقیقی اعم از شاغل و بازنشسته در قالب اجاره و یا سایر عقود اسلامی واگذار نماید.

ماده 5 

سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی با ترکیب زیر تقسیم شده که تماماً تعهد و پرداخت شده‌ و متعلق به دولت است:
‌الف – سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پنجاه درصد (50%).
ب – سهام شرکت مخابرات ایران پنجاه درصد (50%).

تبصره 1 از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول، شامل هواپیما، هلیکوپتر، لوازم، قطعات، تأسیسات، تجهیزات و امکانات ماشینی و‌اداری و اموال غیر منقول، شامل اراضی و ساختمانها که از محل اعتبارات و درآمدهای شرکت پست و مخابرات خریداری یا احداث شده با کلیه‌ حقوق و امتیازات و اعتبارات باقیمانده به شرکت منتقل می‌شود.

تبصره 2 شرکت موظف است قیمت خرید یا تمام شده کلیه اموال موضوع تبصره 1 این ماده را مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و‌اطلاعات و مدارک موجود در ادارات کل امور مالی شرکتهای پست و مخابرات ایران به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید.

فصل دوم ارکان شرکت

ماده 6 

ارکان شرکت عبارتند از:
مجمع عمومی.
هیأت مدیره و مدیر عامل.
بازرس قانونی.

مجمع عمومی:

ماده 7 

اعضای مجمع عمومی و صاحبان سهام دولتی شرکت عبارتند از:
1 –
وزیر پست و تلگراف و تلفن.
2 –
وزیر راه و شهرسازی.
3 –
وزیر امور اقتصادی و دارائی.
4 –
رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5 –
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.
6 –
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران.
7 –
رئیس سازمان هواپیمائی کشوری.

تبصره ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌باشد که در صورت ضرورت می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی ‌از معاونان خود تفویض نماید.

ماده 8 

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی، برنامه عملیات، ترازنامه، عملکرد و صورتهای مالی‌ سالیانه بنا به دعوت رئیس مجمع یا قائم ‌مقام وی تشکیل می‌شود.

تبصره مجمع عمومی عادی، ممکن است به طور فوق‌العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شرکت بجز آنچه در‌صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است در هر موقع بنا به دعوت رئیس یا اعضای مجمع یا پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و یا‌تقاضای کتبی بازرس قانونی شرکت با ذکر علت و موافقت رئیس مجمع تشکیل گردد.

ماده 9 

مجمع عمومی فوق‌العاده صرفا به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه شرکت یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ‌ذیصلاح جهت تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز افزایش یا کاهش سرمایه و سایر موضوعاتی که طبق قوانین مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ‌آنها به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده است، بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده 10 

جلسات مجمع عمومی موضوع مادتین 8 و 9 با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا که شامل رأی ‌رئیس مجمع یا نماینده تام‌الاختیار وی باشد معتبر خواهد بود.

تبصره تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی بعمل می‌آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، به ضمیمه اسناد و‌مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال گردد.

ماده 11 

اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – تصویب برنامه عملیات و خط‌ مشی، ترازنامه، بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت.
ب – تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات شرکت.
ج – تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و تصویب میزان فوق‌العاده مخصوص و پاداش برای متخصصان و‌کارشناسان.
‌د – اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی یا دولتی در جهت ایفای تمام یا بعضی از وظایف‌ شرکت.
هـ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات و امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه از آنها ذکری نشده ولی طبق قوانین مربوط تصمیم ‌گیری ‌راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد، بنا به پیشنهاد و تصویب رئیس مجمع.
‌و – اخذ و اعطای وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات.
‌ز – تعیین اعضاء هیات مدیره.

هیات مدیره و مدیر عامل:

ماده 12 

هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.

ماده 13 

رئیس و اعضای هیات مدیره، به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و تا انتخاب رئیس و‌اعضای جدید در سمت خود باقی هستند.

ماده 14 

رئیس و اعضای هیات مدیره از بین متخصصان و کارشناسانی که تقوی و تعهد اسلامی داشته، دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال ‌تجربه در امور هواپیمائی و یا هوانوردی باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابه در مدیریت یا کارشناسی در مراکز و‌دستگاههای دولتی داشته باشند، انتخاب خواهند شد.

ماده 15 

رئیس و اعضای اصلی و علی ‌البدل هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در شرکت به خدمت اشتغال داشته و قبول هر نوع شغل ‌موظف و یا غیر موظف در خارج از شرکت برای آنان ممنوع است.

تبصره تدریس اعضای هیات مدیره در دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی به طور محدود فقط با موافقت رئیس مجمع بلااشکال است.

ماده 16 

جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یک ‌بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا به تقاضای دو نفر از اعضاء ‌تشکیل، و با حضور تمامی اعضاء رسمیت می‌یابد. دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد و تصمیمات متخذه با‌ اکثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده و اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود.

تبصره در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی، عضو علی ‌البدل به دعوت رئیس هیات مدیره با حق رأی در جلسات شرکت خواهد کرد.

ماده 17 

تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از جلسات هیات مدیره، باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف‌ پنج روز برای رئیس مجمع و نسخه‌ای برای بازرس قانونی شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص نگهداری شود.

تبصره هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اعضاء به طور منظم در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه ‌برسد.
‌وظایف و اختیارات هیات مدیره:

ماده 18 

هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی در جهت تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات ‌کامل می‌باشد.

ماده 19 

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب – تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط‌ مشی، توسعه و تجهیز، تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت پیشنهاد به مجمع‌عمومی.
ج – تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تنظیم جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات هوایی شرکت جهت پیشنهاد به ‌مجمع عمومی.
‌د – بررسی و تایید ضرورت سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با شرکتهای دولتی یا غیر دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت ایفای بعضی از‌وظایف شرکت و یا واگذاری آنها به اشخاص و شرکتهای مذکور در قالب عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
هـ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و پیشنهادات مربوط به شرکت که از طرف رئیس یا اعضای هیات مدیره مطرح شود.

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل:

ماده 20 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحدهای اداری، آموزشی، عملیاتی و پشتیبانی و‌فنی تابعه ریاست دارد و مسوول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت است و برای اداره امور و اجرای مصوبات مجمع عمومی و‌هیات مدیره، در حدود وظایف شرکت، مندرج در این اساسنامه و آیین ‌نامه‌های داخلی و بودجه مصوب، دارای حقوق و اختیارات تام می‌باشد و نزد ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات قضایی و اداری نماینده قانونی شرکت با حق توکیل غیر محسوب می‌شود.

تبصره 1 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران ‌ارشد شرکت به تشخیص و مسوولیت خود تفویض نماید.

تبصره 2 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برای تعقیب و دفاع از دعاوی شرکت وکیل انتخاب نماید. و یا در‌صورت ارجاع دعوی به داوری، داور انتخاب نماید. ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط‌ و تایید هیات‌ مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 21 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
‌الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات‌مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود برنامه و بودجه مصوب.
ب – نظارت بر حسن اجرای مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
ج – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدامی کارکنان طبق قوانین و مصوبات مربوط به آیین‌نامه‌های اداری، مالی و‌استخدامی شرکت.
‌د – تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه، صورتهای مالی سالیانه، برنامه عملیات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات‌ مدیره.
هـ – صدور اجازه استفاده و بهره ‌برداری از هواپیماها و هلیکوپترهای شرکت در مواقع اضطراری.
‌و – اقدام به تمرکز وجوه و درآمد شرکت در خزانه و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی و دریافت وجه از خزانه طبق برنامه و بودجه ‌مجمع عمومی.

ماده 22 

کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید با رعایت مقررات مربوط به امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا‌ نماینده تام‌الاختیار وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه مستقر در استانها، عندالاقتضا، طبق‌ مقررات مربوط توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد.

ماده 23 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل باید یک نسخه از صورتهای مالی و ترازنامه سالیانه و گزارش عملیات را حداقل بیست روز قبل از طرح‌ در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر نزد بازرس قانونی ارسال دارد.

بازرس قانونی:

ماده 24 

بازرسی شرکت به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام و به مجمع عمومی گزارش‌خواهد داد.

تبصره بازرس حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را نداشته و اقدامات حسابرسی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی ‌گردد.

فصل سوم امور مالی (‌تنظیم حسابها و صورتهالی[صورت های] مالی):

ماده 25 

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ تأسیس‌ شرکت خواهد بود.

ماده 26 

کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالیانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی ‌پس از تایید هیات مدیره توسط مدیر عامل در اختیار بازرس قرار می‌گیرد.

ماده 27 

آیین ‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت باید توسط هیات مدیره تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات ‌وزیران برسد و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور تنظیم و تصویب نشده است، شرکت مجاز است موقتاً امور مالی، معاملاتی و استخدامی خود را طبق‌ آیین‌نامه‌های مورد عمل در شرکتهای تابعه وزارتخانه و یا شرکتهای هواپیمایی موجود حسب مورد با تایید رئیس مجمع انجام دهد.

ماده 28 

شرکت موظف است از محل سود ویژه سالیانه خود، به میزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانونی منتقل نماید تا اندوخته مزبور، ‌معادل سرمایه ثبت شده گردد.

ماده 29 

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه ‌پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.

ماده 30 

کلیه نهادها و دستگاههای انتظامی و امنیتی، گمرکی، اقتصادی و غیره که در فرودگاهها و پروازهای برفراز کشور وظایف قانونی ویژه‌ای ‌دارند موظف به اجرای وظایف خود در فرودگاهها و عملیات موضوع این قانون بوده و مدیر عامل شرکت موظف به همکاری با کلیه نهادها و‌دستگاههای فوق‌الذکر می‌باشند.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /12/ 1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری