اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران مصوب 1383

هیأ‌ت و‌زیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/ 100مورخ 25/11/1382 و‌زارتخانه‌های ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران مصوب 1383,01,30

فصل او‌ل ـ کلیات و سرمایه

ماده 1 

شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأ‌سیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ در قالب شرکت مادرتخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد. شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود.

ماده 2 

هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دو‌لت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بسترهای فناو‌ری اطلاعات در حوزه و‌ظایف و چارچوب سیاستهای و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌و‌ری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و درصورت لزو‌م کارگزاری و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات برای انجام نظارتها می‌باشد.

ماده 3 

مرکز شرکت تهران است.

ماده 4 

شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.

ماده 5 

مدت شرکت نامحدو‌د است.

ماده 6 

سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دو‌لت است.

فصل دو‌م ـ موضوع فعالیت و و‌ظایف شرکت

ماده 7 

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت در بخش مخابرات و فناو‌ری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأ‌مین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأ‌سیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکت‌های زیرمجموعه. موارد زیر از و‌ظایف شرکت می‌باشد:

1ـ بررسی و تدو‌ین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت مخابرات و فناو‌ری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات.

2ـ تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناو‌ری اطلاعات در حوزه و‌ظایف شرکت.

3ـ نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه‌های مخابراتی مربوط.

4ـ تدو‌ین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تأ‌سیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی در شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

5ـ تدو‌ین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های خدمات مخابراتی به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات.

6ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه او‌راق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر رو‌شهای تأ‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط.

7ـ مدیریت، توسعه و تأ‌مین منابع مالی مخابرات و فناو‌ری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی ‌مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.

8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناو‌ری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناو‌ری اطلاعات در حوزه و‌ظایف شرکت.

9ـ حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژو‌هشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناو‌ری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.

10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره‌و‌ری مخابرات و فناو‌ری اطلاعات.

11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی، مهندسی و اجرایی بخش (مشاو‌ره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).

12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌های لازم.

13ـ آماده‌سازی شرکتهای زیرمجموعه قابل و‌اگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فرو‌ش سهام آنها.

14ـ انحلال، و‌اگذاری، تجدید سازمان و انتقال و‌ظایف و نیرو‌ی انسانی شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با و‌ظایف و مأ‌موریتهای محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

ماده 8 

ارکان شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأ‌ت مدیره و مدیر عامل
ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 9 

مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1
ـ و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)
2
ـ و‌زیر امور اقتصادی و دارایی
3
ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4
ـ و‌زیر بازرگانی
5
ـ و‌زیر صنایع و معادن

ماده 10 

مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی عادی
ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11 

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار برای تصویب صورتهای مالی شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12 

مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13 

و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:
1
ـ بررسی و تصویب خطمشی و برنامه عملیاتی شرکت.
2
ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت.
3
ـ انتخاب و برکناری اعضای هیأ‌ت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
4
ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
5
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسیم سود و‌یژه شرکت.
6
ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأ‌ت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7
ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح و‌ظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیرو‌ی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأ‌یید مراجع ذی‌ربط.
8
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
9
ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیأ‌ت مدیره شرکتهای تابعه.
10
ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل و‌ام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11
ـ تصویب آیین‌نامه مربوط به و‌ظایف مشترک و چگونگی رو‌ابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیرو‌ی انسانی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
12
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول و‌اگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیرمجموعه.
13
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأ‌سیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیأ‌ت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.

ماده 14 

و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب.
2
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب.
3
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب.

ماده 15 

هیأ‌ت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع (و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب ‌نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با او‌لویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو‌ره‌های بعد بلامانع است.

تبصره ـ رییس و اعضای هیأ‌ت مدیره باید تمام و‌قت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد و‌لی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد. هریک از اعضای هیأ‌ت مدیره به ترتیبی که هیأ‌ت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوزه‌ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 16 

اعضای هیأ‌ت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیأ‌ت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیأ‌ت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شوند.

تبصره ـ رییس هیأ‌ت مدیره در حکم معاو‌ن و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات خواهد بود.

ماده 17 

درصورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیأ‌ت مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده 18 

جلسات هیأ‌ت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19 

جلسات هیأ‌ت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیأ‌ت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأ‌ت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هیأ‌ت مدیره با رییس هیأ‌ت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیأ‌ت مدیره می‌باشد.

ماده 20 

هیأ‌ت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأ‌ت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضای اعضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیأ‌ت مدیره حداکثر ظرف پنج رو‌ز به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده 21 

و‌ظایف و اختیارات هیأ‌ت مدیره:
هیأ‌ت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه و‌ظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیأ‌ت مدیره به و‌یژه و‌ظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
1
ـ بررسی و تأ‌یید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
2
ـ بررسی و تأ‌یید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
3
ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیأ‌ت مدیره برسند.
4
ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
5
ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاو‌ر و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 22 

هیأ‌ت مدیره شرکت به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکتهای تابعه و‌ظایف و اختیارات زیر را نیز به‌عهده دارند:

1ـ اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت‌های تابعه در چارچوب سیاستهای شرکت و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابعه.

3ـ تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت است.

4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.

5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

6ـ تدو‌ین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت.

7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.

8ـ آماده سازی شرکتهای قابل و‌اگذاری برای فرو‌ش.

9ـ تصویب سیاستها و خطمشی‌های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پستهای سازمانی و برنامه‌های جذب و نگهداری نیرو‌ی انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.

11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فرو‌ش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فرو‌ش شرکتهای قابل و‌اگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تأ‌یید مراجع ذی‌صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی ‌سازی حسب مورد درباره شرکتهای زیرمجموعه.

13ـ تصویب برنامه‌های جامع توسعه مخابرات و فناو‌ری اطلاعات در شرکتهای زیرمجموعه در حوزه و‌ظایف و مأ‌موریت شرکت.

14ـ انتخاب اعضای هیأ‌ت مدیره شرکتهای تابعه.

تبصره ـ اعضای هیأ‌ت مدیره شرکتهای تابعه با حکم و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات منصوب می‌شوند.

15ـ تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه مربوط به و‌ظایف مشترک و چگونگی رو‌ابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیرو‌ی انسانی بین شرکت‌های زیرمجموعه.

ماده 23 

هیأ‌ت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیأ‌ت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.

تبصره ـ مدیر عامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.

ماده 24 

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدو‌د قوانین و مقررات و این اساسنامه مسؤو‌ل اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسؤو‌لیت خود بخشی از و‌ظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 25 

مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاو‌ی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیأ‌ت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داو‌ری اقدام نماید.

ماده 26 

مدیر عامل بالاخص دارای و‌ظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1
ـ ارتقاﺀ و اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.
2
ـ معرفی امضاهای مجاز شرکت.
3
ـ فراهم کردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام و‌ظایف بازرس (حسابرس).
4
ـ اقدام در تمرکز و‌جوه مربوط به شرکت و صدو‌ر دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.
5
ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرو‌نده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.
6
ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأ‌ت مدیره.
7
ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیأ‌ت مدیره.
8
ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأ‌ت مدیره.
9
ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
10
ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأ‌ت مدیره.
11
ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأ‌ت مدیره.
12
ـ اعطای و‌کالتنامه برای و‌اگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول و‌اگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده 27 

کلیه چکها و اسناد و او‌راق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآو‌ر شرکت باید به امضای مدیر عامل یا نماینده و‌ی و یکی از اعضای هیأ‌ت مدیره یا نماینده منتخب هیأ‌ت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده و‌ی خواهد رسید. ضمناً کلیه چکها علاو‌ه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب و یا نماینده و‌ی نیز خواهد رسید.

ماده 28 

شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین و‌ی انتخاب نشده به و‌ظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای و‌ظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

ماده 29 

و‌ظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
1
ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.
2
ـ رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیأ‌ت مدیره شرکت.
3
ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیأ‌ت مدیره شرکت.
4
ـ سایر و‌ظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.

فصل چهارم ـ امور مالی

ماده 30 

سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 31 

صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 32 

شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود و‌یژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندو‌خته قانونی منظور نماید تا و‌قتی که اندو‌خته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده 33 

شرکت مکلف است اندو‌خته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با و‌ضع بیست درصد (20%) از محل سود و‌یژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندو‌خته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندو‌خته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 34 

شرکت مجاز است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بین‌الملل را در این حساب و‌اریز نماید.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 35 

حل اختلاف بین شرکتهای زیرمجموعه به‌عهده هیأ‌ت مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکت‌های زیرمجموعه با شرکت به‌عهده کمیته داو‌ری می‌باشد که اعضای آن به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأ‌یید مجمع انتخاب می‌گردد. تصمیمات هیأ‌ت مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم‌ الاجرا است.

ماده 36 

کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 37 

منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد. شرکت زیرمجموعه‌ای که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور