انتزاع بعضی وظایف شرکت مخابرات ایران و تشکیل شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران مصوب 1382

انتزاع بعضی وظایف شرکت مخابرات ایران و تشکیل شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران مصوب 1382,04,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

شورای عالی اداری در یکصد و سومین جلسه مورخ 21 /4 /82 بنا به پیشنهاد مشترک و زارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی و در راستای تشکیل شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در جهت انجام امور مربوط به راهبری، نظارت، هماهنگی و ساماندهی شرکت های زیرمجموعه و نیز افزایش بازدهی و بهره وری و مدیریت مطلوب آنها و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مخابرات تصویب نمود:

ـ کلیه وظایف و فعالیت های مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت شامل مراکز مایکروویو بین شهری و بین الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، ایستگاه های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوییچ راه دور (Sc و Pc) و بین الملل (ISC) از شرکت مخابرات ایران منتزع و به شرکت طرح و توسعه تلفن ایران منتقل می گردد و نام شرکت مذکور به “شرکت ارتباطات زیرساخت” تغییر می یابد.

ـ در اجرای مصوبه شماره 2831 /11 مورخ 31 /4 /1378 شورای عالی اداری ضمن انتقال وظایف شرکت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی به شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی، کلیه وظایف و فعالیت های مربوط به امور ارتباطات داده ها از شرکت مخابرات ایران منتزع و به شرکت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی منتقل می گردد و نام شرکت اخیرالذکر به “شرکت ارتباطات داده ها” تغییر می یابد.

تبصره ـ وظایف و فعالیت های مربوط به شبکه دسترسی (Access) شبکه ارتباطات داده ها جزء وظایف شرکت های مخابرات استانها می باشد که در ارایه آن استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی در اولویت خواهد بود.

ـ کلیه وظایف و فعالیت های مربوط به امور ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران منتزع و به مرکز سنجش از راه دور ایران منتقل می گردد و نام مرکز مذکور به “شرکت ارتباطات سیار” تغییر می یابد. با تشکیل این شرکت وظایف حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال می یابد و وظایف تصدی آن حداکثر تا پایان سال 1383 توسط شرکت ارتباطات سیار انجام می پذیرد و ظرف این مدت شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادرتخصصی موظف است، با هماهنگی شرکت مذکور نسبت به واگذاری وظایف یاد شده به بخش غیردولتی برنامه ریزی و اقدام نماید.

ـ شرکتهای “ارتباطات زیرساخت”، “ارتباطات داده ها” و “ارتباطات سیار” و احد استانی نخواهند داشت و کلیه فعالیت های اجرایی خود در سطح استان ها را به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیردولتی و به صورت رقابتی انجام خواهند داد.

ـ کلیه اختیارات، اعتبارات، اموال و دارایی ها، تعهدات، پستهای سازمانی و نیروی انسانی مربوط به وظایف و فعالیت های انتقال یافته موضوع این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حسب مورد به وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا به شرکت های ذی ربط منتقل می گردد.

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مفاد این مصوبه تا پایان مهرماه سال 1382 نسبت به تهیه و تدو ین اساسنامه شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادرتخصصی اقدام آن را جهت تصویب به مراجع ذیربط ارائه نماید.

تبصره ـ شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران موظف است حسب مورد نسبت به تهیه و تدوین و پیشنهاد یا اصلاح اساسنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ارتباطات داده ها، شرکت ارتباطات سیار و شرکت های سهامی مخابرات استانی و تصویب در مراجع قانونی تا پایان بهمن ماه 1382 اقدام نماید.

تبصره (الحاقی 31ˏ05ˏ1383)ـ تا تصویب اساسنامه‌های «شرکت ارتباطات زیرساخت»، «شرکت ارتباطات داده‌ها» و «شرکت ارتباطات سیار» به ترتیب اساسنامه‌های «شرکت طرح و توسعه تلفن ایران»، «شرکت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی» و «مرکز سنجش از دو‌ر ایران» ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است ساختار تشکیلات شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران را در چارچوب اساسنامه های مصوب با توجه به مفاد این مصوبه تا پایان دی ماه 1382 تهیه نماید و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

ـ شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادرتخصصی موظف است در اجرای احکام قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط نسبت به واگذاری حداقل 51% سهام شرکتهای زیرمجموعه خود به بخش غیردولتی تا حداکثر 3 سال پس از تصویب اساسنامه های مربوط اقدام نماید.
جدول پیوست تصویبنامه شماره 1044 /ت28403هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران می باشد

ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تا پایان برنامه سوم نسبت به ایجاد تسهیلات و بستر مناسب برای فعال شدن بخش غیردولتی در زمینه امور مخابراتی اقدام نماید به گونه ای که ارایه کلیه خدمات توسط شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادرتخصصی (به جز شرکت ارتباطات زیرساخت) به طور غیرانحصاری و بصورت رقابتی از طریق بخش غیردولتی انجام پذیرد.

10 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئول اجرای این مصوبه بوده و موظف است گزارش نتایج اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورایعالی اداری ارایه نماید.

محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری