تصویب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی مصوب 1398,04,16

هیأت وزیران در جلسه 16 / 4 / 1398 به پیشنهاد مشترک شماره 36182 / 1 مورخ 20 / 3 / 1398 وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب 1392 – تصویب کرد:

1- صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با دریافت حق امتیاز به شرح زیر و بر ‏‏اساس درخواست متقاضی و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر یاد شده موضوع مصوبه شماره (3) جلسه 289 مورخ 19 / 12 / 1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، مجاز است:
الف- کلان شهرها: مبلغ پانصد میلیون (000/ 000/ 500) ریال.
ب- مراکز استان‏ها به استثنای کلان شهرها: مبلغ سیصد میلیون (000/ 000/ 300) ریال.
پ- شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر به استثنای مراکز استان‏ها و کلان شهرها: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (000/ 000/ 150) ریال.
ت- سایر شهرها به استثنای شهرهای موضوع جزءهای (الف)، (ب) و (پ): مبلغ پنجاه میلیون (000/ 000/ 50) ریال.
ث- روستاها: مبلغ پنج میلیون (000/ 000/ 5) ریال.

تبصره 1- مبالغ حق امتیاز صدور پروانه موضوع این بند برای سال 1398 می باشد و برای سال های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

تبصره 2- تغییر عنوان دفاتر دستگاه های اجرایی که پیش از لازم الاجرا شدن تصویب نامه شماره 105816 / ت 54607هـ مورخ 25 / 8 / 1396 ایجاد و راه اندازی شده اند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، از شمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه مستثنی است.

2- حق ‏امتیاز تجدید صدور پروانه به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع جزءهای (الف) تا (ث) بند (1) این تصویب نامه با لحاظ تبصره (1) بند مذکور می باشد.

3- سقف جریمه تخطی از هر یک از تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، برای هر سال مبلغ یک میلیارد (000/ 000/ 000/ 1 ) ریال است.

تبصره- سقف مبلغ جریمه این بند برای سال 1398 می باشد و برای سال های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

4- در صورت تکرار هر یک از تخلفات موضوع بند (3) این تصویب نامه، میزان حداقل جریمه متعلقه، دو برابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل می باشد.

5- در صورت وقوع چند تخلف، مبلغ جریمه، به میزان حاصل جمع جریمه های متعلقه به هر تخلف خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری