تصویب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی مصوب ۱۳۹۸,۰۴,۱۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک شماره ۳۶۱۸۲ / ۱ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب ۱۳۹۲ – تصویب کرد:

۱- صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با دریافت حق امتیاز به شرح زیر و بر ‏‏اساس درخواست متقاضی و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر یاد شده موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، مجاز است:
الف- کلان شهرها: مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ریال.
ب- مراکز استان‏ها به استثنای کلان شهرها: مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال.
پ- شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر به استثنای مراکز استان‏ها و کلان شهرها: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰) ریال.
ت- سایر شهرها به استثنای شهرهای موضوع جزءهای (الف)، (ب) و (پ): مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال.
ث- روستاها: مبلغ پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ریال.

تبصره ۱- مبالغ حق امتیاز صدور پروانه موضوع این بند برای سال ۱۳۹۸ می باشد و برای سال های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

تبصره ۲- تغییر عنوان دفاتر دستگاه های اجرایی که پیش از لازم الاجرا شدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶ / ت ۵۴۶۰۷هـ مورخ ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۶ ایجاد و راه اندازی شده اند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، از شمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه مستثنی است.

۲- حق ‏امتیاز تجدید صدور پروانه به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع جزءهای (الف) تا (ث) بند (۱) این تصویب نامه با لحاظ تبصره (۱) بند مذکور می باشد.

۳- سقف جریمه تخطی از هر یک از تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، برای هر سال مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) ریال است.

تبصره- سقف مبلغ جریمه این بند برای سال ۱۳۹۸ می باشد و برای سال های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

۴- در صورت تکرار هر یک از تخلفات موضوع بند (۳) این تصویب نامه، میزان حداقل جریمه متعلقه، دو برابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل می باشد.

۵- در صورت وقوع چند تخلف، مبلغ جریمه، به میزان حاصل جمع جریمه های متعلقه به هر تخلف خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری