تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک مصوب 1397

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک مصوبه شماره ۱ جلسه پنجاه و سوم مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۷

با توجه به بند یک مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/ ۱ / ۱۳۹۵ شورای ‏عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم گیری درخصوص شوراهای عالی موازی با شورای ‏عالی فضای مجازی» و به منظور تعیین تکلیف وظایف اجرایی چهارگانه شورای عالی انفورماتیک، شورای ‏عالی فضای مجازی در جلسه پنجاه وسوم مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۷ مواد ذیل را تصویب نمود:

۱. وظایف و مسئولیت های اجرایی شورای عالی انفورماتیک سابق درخصوص ثبت نرم افزارهای رایانه ای و صدور تأییدیه فنی برای نرم ‌ افزارها (موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ‌ ای مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۳ الی ۳۱ آیین نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۳)، کمیته حق اختراع (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آیین ‌ نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۳)، صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای (موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۳) و وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.

۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تهیه پیش نویس لوایح اصلاحی مورد نیاز برای ارایه به مجلس شورای اسلامی، نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحی ناظر بر مصوبات پیشین هیئت محترم دولت در این چارچوب اقدام نماید.

۳. تا زمان تصویب قوانین و مقررات اجرایی اصلاحی، در چارچوب بند ۱ اقدام شود.