تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (کد) دستوری مصوب 1398

تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (کد) دستوری مصوب ۱۳۹۸,۰۹,۲۴

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/ ۹/ ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (کد) دستوری، به شرح جدول زیر تعیین می شود:

مراحل تخلف مبالغ جریمه
تخلف برای بار اول تا پنجاه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال
تکرار تخلف برای بار دوم از پنجاه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال
تکرار تخلف برای بار سوم و بیشتر از یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا
سیصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری