آیین نامه اجرایی جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1399

هیئت وزیران در جلسه ۲۰ /۷ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۲۱۳۸۱ /۶۰ مورخ ۵ /۱۲ /۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری دستگاه های ذی ربط و با مشارکت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران) و به استناد جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸ – آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۹,۰۷,۲۰

ماده ۱ 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸ -.

۲ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۳ اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

۴ رتبه ‌بندی: فرآیندی برای ارتقای شفافیت، افزایش رقابت پذیری و دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی بنگاه های اقتصادی به منظور ایجاد تمایز بین بنگاه ها، کمک به تصمیم گیری بهتر و بهبود مستمر عملکرد بنگاه ها که طی آن، شخص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب معیارهای ذکر شده در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون، ارزیابی و تعیین سطح می شود. رتبه بندی موضوع این آیین نامه به منزله احراز صلاحیت نیست و نافی تکالیف دستگاه ها در سایر قوانین و مقررات نخواهد بود.

۵ تولید کننده کالا: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی ربط قانونی که در زمینه تولید محصولی که فرآیند تولید آن از مصرف قابل تفکیک است و مالکیت آن می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود، فعالیت می کند.

۶ عرضه کننده خدمت: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی ربط قانونی که در زمینه تولید محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، فعالیت می کند.

۷ پیمانکار طراحی و ساخت: پیمانکاری که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه – اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

۸ متقاضی: تولید کنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی و ساخت.

۹ مجری رتبه ‌بندی: هر یک از سازمان ‌های نظام مهندسی کشور، اتاق ‌ها، مؤسسات رتبه ‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – و سایر مراجع ذی‌ صلاح قانونی غیردولتی که توسط کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین ‌نامه اعلام می ‌شود.

۱۰ سامانه توانیران: سامانه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۴) قانون.

ماده ۲ 

رتبه بندی متقاضی بر اساس فرآیند زیر انجام می پذیرد:

۱ انتخاب مجری ذی ربط رتبه ‌بندی توسط متقاضی از فهرست مجریان درج ‌شده در سامانه توانیران.

۲ ارایه درخواست به مجری رتبه بندی از طریق سامانه توانیران.

۳ بررسی و ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه ‌بندی.

۴ صدور گواهینامه توسط مجری رتبه بندی و درج رتبه صادر شده از طرف مجری در سامانه توانیران توسط وزارت.

تبصره ۱ رتبه بندی صرفاً توسط مجری درج شده در سامانه توانیران انجام می پذیرد و مجری رتبه بندی حق واگذاری این وظیفه به دیگران را ندارد و متعهد به رعایت اصل عدم تعارض منافع است.
ضوابط اجرایی مربوط توسط کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ دوره اعتبار رتبه صادر شده برای متقاضیان، حداکثر سه سال و فاصله درخواست رتبه ‌بندی مجدد از طرف متقاضی به همان مجری رتبه ‌بندی، حداقل یک سال است.

تبصره ۳ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمانکاران طراحی و ساخت، مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان برای طرح ها و پروژه های مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، بر اساس ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – و نیز مقررات قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی آن انجام می شود و وزارت موظف است رتبه اعلام ‌شده را در سامانه توانیران درج کند.

ماده ۳ 

رتبه بندی بر اساس چهار حوزه مدیریت، سوابق و تجربیات، توان مالی و فنی و امکانات (فناوری سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت ها و سرمایه انسانی) برای هر متقاضی انجام می شود.

تبصره شاخص ها و معیارهای رتبه بندی توسط کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین ‌نامه تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۴ 

مجری رتبه بندی پس از دریافت اسناد و مدارک لازم از متقاضی بر اساس شاخص ها و معیارهای رتبه بندی و در صورت نیاز بازدید میدانی، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی ذیل هر شاخص اقدام و نتایج امتیازهای حاصل را در قالب رتبه نهایی به متقاضی و وزارت اعلام می کند.

ماده ۵ 

هر یک از متقاضیان در صورت اعتراض، می ‌توانند شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات کافی برای رسیدگی به کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین ‌نامه ارایه کنند.

تبصره وزارت موظف است نتیجه نهایی و قطعی ‌شده کارگروه مذکور را حداکثر ظرف دو هفته در سامانه توانیران درج کند.

ماده ۶ 

به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی‌ صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی های صادر شده توسط مجریان رتبه بندی از جمله رعایت اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می ‌شود. تصمیمات کارگروه با اکثریت آرا لازم الاجرا و دبیرخانه آن در وزارت مستقر است. به تشخیص کارگروه، نمایندگان تشکل‌ های غیردولتی بدون حق رأی می ‌توانند در جلسه کارگروه شرکت کنند.

تبصره دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین سایر مجریان ذی ‌صلاح قانونی غیردولتی رتبه بندی، ساز و کار رسیدگی به اعتراضات، شاخص های مرتبط رتبه بندی، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر امور مربوط در چهارچوب این آیین نامه، در کارگروه یاد شده تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور