آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا مصوب 1398

هیأت وزیران در جلسه 29 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 19787 /1 مورخ 24 /2 /1397 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا مصوب 1398,02,29

ماده ۱

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – شرکت های مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
۱حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال باشد.
۲درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال باشد. این مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاک است و در سال های بعد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۰) این تصویب نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
۳مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.
۴مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده (۱۱) این تصویب نامه ثبت شده باشد.

ب قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-.

پ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

ت وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده ۲

صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده ۳

وزارت موظف است در اجرای بند (ث) ماده (۴) قانون، از راه اندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه‌، پژوهشی یا مراکز و شتاب دهنده های نوآوری شرکت های جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت ها و مؤسسات پژوهشی دانش بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه گذاری در شرکت های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.

ماده 4

وزارت موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 73318/ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می شود، مشارکت نماید. وزارت و سازمان ها و شرکت های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده (6) آیین نامه اجرایی یاد شده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمان ها و شرکت های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد (40%) خواهد بود.

ماده ۵

کلیه مشوق هایی که بر اساس بند (ز) ماده (۴) قانون در زمینه های مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان از سوی دولت اعمال می شود، با تأیید سازمان شامل شرکت های مورد حمایت می شود.

ماده ۶

شرکت های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون می باشند.

ماده ۷

در شرکت های مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ندارند.

ماده 8

مراکز نوآوری (اعم از شتاب دهنده ها)، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارک های علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاری های بین المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده (121) قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی گری، حقوق بین الملل، ثبت اختراعات بین المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یاد شده، سازمان به عضویت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار موضوع تصویب نامه شماره 15414/ت154هـ مورخ 17 /4 /1371 و اصلاحات بعدی آن در می آید.

ماده ۹

در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد (۶۷%از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه‌ مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خرید و فروش ‌و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.

ماده ۱۰

در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هر گونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.

ماده ۱۱

سازمان موظف است ضمن راه اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سالیانه، کلیه ی فرآیندهای موضوع این تصویب نامه را به صورت الکترونیکی طراحی و پیاده سازی نماید و همچنین اسامی شرکت های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری